Ek madde 84’le emekli olanlara ilave ödeme yapılmasına ilişkin teklif bugün meclise sunuldu!

Ek madde 84’le emekli olanlara ilave ödeme yapılmasına ilişkin teklif bugün meclise sunuldu!
Ek madde 84’le devlet memurluğundan emekli olanlara ilave ödeme yapılmasına ilişkin teklif bugün meclise sunuldu!

Ek madde 84’le emekli olanlara ilave ödeme yapılmasına ilişkin teklif bugün (26 Ocak 2023) TBMM’ne sunuldu. Verilen yasa teklifine ilişkin söz alan Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu şu açıklamaları yaptı;

Ülkemizde diş hekimliği hizmetleri büyük çoğunlukla özel sağlık kuruluşlarında sunulmakta, bunların içinde muayenehaneler de ciddi bir yer tutmaktadır. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında maaşlı veya ücretli çalışan diş hekimi ile muayenehanelerde görev yapan diş hekiminin yaptığı iş, aldığı risk ve buna bağlı olarak yıpranmaları aynı şekilde iken bunlardan muayenehanede görev yapanlar ve özel sağlık kuruluşlarının sahibi olan diş hekimlerinin fiilî hizmet süresi zammından yararlandırılmaması eşitlik ilkesine aykırıdır, bunun bir an evvel düzeltilmesi gerekir.

İkincisi: SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olan diş hekimlerinin ilave ödemelerden yararlandırılması gerekmektedir. 5434 sayılı Kanun’a eklenen ek madde 84’le devlet memurluğundan emekli olan tabip ve diş tabiplerine emeklilikte ilave ödeme sağlanırken kamunun yetişemediği sağlık hizmetini vermek üzere muayenehanelerinde BAĞ-KUR ve SSK’li çalışan, katma değer ve istihdam yaratan, vergi veren, prim yatıran diş hekimlerinin emekli maaşları, kamuda çalışıp emekli olan diş hekimlerine göre oldukça düşük kalmıştır, bu konuda gerekli düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.

Üçüncüsü: Diş hekiminin yanında meslektaşının sigortalı olarak çalışabilmesi sağlanmalıdır. Avukat, mimar veya eczacı gibi meslek mensupları meslektaşlarını istihdam ederek birlikte faaliyette bulunabiliyorken tabip ve diş tabipleri muayenehanelerinde bu hakkı kullanamamaktadır. Sağlık hizmetini daha nitelikli sunmak isteyen tabip ve diş tabiplerinin meslektaşlarını istihdam etmeleri, sağlık hizmetlerine olumlu bir etki yaratacaktır. Zira, hâlen poliklinik ve merkezlerde hekim, tabip ve diş tabipleri istihdam edilmektedir. Muayenehanelerde tabip ve diş tabibinin istihdam edilmesi hâlen çok sayıda kayıt dışı çalışmayı kayıt altına alacağı gibi istihdamın artırılmasına da destek olacaktır.

Dördüncüsü: Meslekte on beş yılını doldurmuş diş hekimlerine yeşil pasaport verilmesi konusu. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’n 14’üncü maddesinin (a) bendinin üçüncü fıkrasına bir ilave yapılmalı ve diş hekimleri odasına kayıtlı olup en az on beş yıl kıdemi bulunan diş hekimlerine hususi damgalı pasaport verilmeli. Böylelikle, diş hekimlerinin yurt dışı kongre, sempozyum, kurs gibi eğitim ve fuar organizasyonlarına katılabilmesinin kolaylaşması, sağlık turizminin ağız ve diş sağlığı hizmet sunumunda desteklenmesi için yeşil pasaport talepleri göz ardı edilmemeli. Avukatlar da olduğu gibi diş hekimlerine de yeşil pasaport verilmelidir.

Beşincisi: Diş hekimlerinin askerlik hizmetini kamu kurumlarında çalışarak yerine getirmeleri için birçok girişimimiz oldu. Bu sistemin aksamaması için artık bir gereklilik hâline gelmiştir. Askerlik Kanunu’nda öğretmenlere ve tabiplere tanınmış olan kamu hizmeti yaparak askerlik yapmış olma şartının diş hekimlerine de tanınması birçok ilçede devamlı olarak vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı hizmeti almasının önünü açacaktır.

Altıncı konu, binalarda diş hekimliği muayenehane ve polikliniklerinin açılabilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Binanın mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümünde kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri kararla boya imalathanesi bile açılabilir iken 2 hekim veya diş hekiminin bir arada hizmet verdikleri polikliniği açmalarına imkân sağlanmalıdır.