14 Mart 2024 Tarihli ve 32488 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı! İşte 32488 Sayılı Resmi Gazeteye Dair Ayrıntılar!

14 Mart 2024 Tarihli ve 32488 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı! İşte 32488 Sayılı Resmi Gazeteye Dair Ayrıntılar!
14 Mart 2024 Tarihli ve 32488 Sayılı Resmi Gazete’ de açıklanan yönetmelik değişiklikleri, Cumhurbaşkanı Kararları, yeni çıkan tebliğler hakkındaki merak edilen her şeyi makalemizde bulabilirsiniz.

14 Mart 2024 Tarihli ve 32488 Sayılı Resmi Gazete’ de yönetmelik değişikliklerini, akademik alandaki güncellemeleri, ihale, eksiltme ve artırmaları, çeşitli ilanları, Cumhurbaşkanı Kararları, yeni çıkan tebliğler ve akademik kariyer fırsatlarıyla ilgili merak edilen her şeyi detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 11/3/2024 Tarihli ve 8247 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8259)

  • 11/03/2024 tarihli 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

YÖNETMELİKLER

–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • İlgili Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” olarak değiştirilmiştir.

–– Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

  • 22/5/2013 tarihli ve 28654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

–– Göç İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  • Bu yönetmelik, Göç İdaresi Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemeye yönelik yayımlanmıştır.

–– Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik

  • Bu yönetmelik; bitki veya bitkisel ürünlerin her türlü zararlı organizmadan korunması ve/veya bu tür organizmaların etkisinin önlenmesi için, bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin; ruhsata esas yapılacak çalışmaları, ruhsatlandırılması, insan ve hayvan sağlığı ile çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolü ve gözetimini sağlamak üzere sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi, piyasaya arzı ve ruhsat başvurusunda bulunanlar ile ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri hakkında usul ve esasları belirler.

–– Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Bu yönetmelikle birlikte yapılan değişiklikle; özellikle simit ve ekmek gibi temek gıda ürünlerinin fiyatları üzerinde durulacağı açıklanıyor.

–– Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • Bu yönetmelikle birlikte, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “2023-2024” ibaresi “2024-2025” şeklinde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ

–– Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonların Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

  • Bu Tebliğ, 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında listelenen tıbbi amaçlı olmayan ürün gruplarına yönelik ortak spesifikasyonları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2022/154, K: 2024/33 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2018/11489 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri