Doğuş Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitimde Yenilik Dönemi

Doğuş Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitimde Yenilik Dönemi
Doğuş Üniversitesi'nin lisansüstü eğitim ve sınav yönetmeliğinde yapılan kapsamlı değişiklikler, öğrencilere daha esnek ve yenilikçi bir eğitim ortamı sunmayı vaat ediyor.

Eğitim dünyasında sürekli değişim ve yenilik, kurumların gelişimini ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan temel unsurlardır. Bu bağlamda, Doğuş Üniversitesi, lisansüstü eğitim ve sınav yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaparak bu değişim ve yeniliğin ön saflarında yer almayı hedefliyor. Bu makale, yapılan değişikliklerin öğrencilere sağlayacağı faydaları ve eğitimdeki yenilikçi yaklaşımları ele alıyor.

Yönetmelikte Yapılan Değişikliklerin Özeti

Doğuş Üniversitesi, 1 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle lisansüstü eğitim ve sınav sistemini yeniden şekillendirdi. Yapılan değişiklikler, başvuru süreçlerinden yatay geçiş şartlarına, ders alma ve tez danışmanlığı kurallarına kadar birçok alanı kapsıyor. Bu değişikliklerin amacı, öğrencilere daha esnek, erişilebilir ve yenilikçi bir eğitim ortamı sunmak.

Yatay Geçiş ve Ders Alma Süreçlerinde Kolaylık

Yönetmelik değişiklikleri, öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumundan veya Doğuş Üniversitesi'nin farklı lisansüstü programlarından yatay geçiş yapabilmesine olanak tanıyor. Bu değişiklik, öğrencilere kendi akademik ve mesleki hedeflerine uygun programları seçme konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Ayrıca, ders alma, ekleme-bırakma ve ders tekrarı süreçlerinde yapılan düzenlemeler, öğrencilere ders seçimlerinde daha fazla özgürlük sunuyor.

Üniversite veya Enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla yatay geçiş yapabilir. Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

* Öğrencinin başvuru tarihinde yatay geçiş yapacağı programın kabul koşullarını sağlaması gerekir.

* Öğrencinin başvuru tarihinde, aldığı tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının 4’lük sistemde yüksek lisans için en az 2.50, doktora için en az 3.00 olması gerekir.

* Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği programın aktif olması ve programa kayıtlanacağı yarıyılda yatay geçiş yapacak öğrenci dışında ders aşamasında olan öğrenci sayısının yüksek lisans programları için en az iki, doktora programları için en az bir olması gerekir.

* Yatay geçiş başvuruları Enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

* Öğrenciye yeni programında lisansüstü eğitimi için verilecek süre ile öğrencinin yatay geçiş öncesi devam ettiği lisansüstü eğitiminde geçirdiği sürenin toplamı ilgili programın azami üresinden fazla olamaz.

* Programlar arası yatay geçiş bir kez yapılabilir.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin daha önce almış ve başarmış olduğu derslerden hangilerinin ders transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Transfer edilecek derslere ilişkin not dönüştürme işlemi ilgili anabilim ya da anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır. Transfer edilen derslerin AKTS kredisi toplamı yatay geçiş yapılan programı tamamlamak için gereken toplam AKTS kredisinin yarısından fazla olamaz. Daha önce devam etmekte olduğu lisansüstü programda tez konusu verilmiş olsa bile öğrenci, yatay geçiş yaptığı programda yeni bir tez konusu ve danışman ile öğrenimine devam eder. Doktora programlarında yatay geçiş yapılması durumunda, öğrencilerin geçiş yapılan programda doktora yeterlik sınavına girmeleri şarttır.

Tez Danışmanlığı ve Akademik Personel Atamaları

Yönetmelik, tez danışmanı seçimi ve akademik personelin derslere atama süreçlerine yeni düzenlemeler getiriyor. Öğrenciler artık, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından veya 2547 sayılı Kanunun ek 46. maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen araştırmacılar arasından tez danışmanı seçebilecekler. Bu esneklik, öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına ve araştırma konularına daha uygun danışmanlıklar almasını sağlayacak.

Eğitimde Esneklik ve İnovasyon

Doğuş Üniversitesi'nin yönetmelik değişiklikleri, esneklik ve inovasyonu ön plana çıkarıyor. Yenilenen yönetmelik, öğrencilerin eğitim süreçlerini kendi ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda şekillendirmelerine imkan tanıyor. Bu, hem öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunacak hem de üniversitenin akademik başarısını ve itibarını artıracak.

Doğuş Üniversitesi tarafından yapılan lisansüstü eğitim ve sınav yönetmeliği değişiklikleri, eğitimde esneklik, erişilebilirlik ve yenilikçiliğin önemini vurguluyor. Öğrencilere sunulan yeni imkanlar, onların akademik ve mesleki hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynayacak. Doğuş Üniversitesi'nin bu adımı, eğitim alanında sürekli iyileştirme ve yenilikçilik çabalarının bir parçası olarak görülebilir. Öğrenciler ve akademisyenler için daha iyi bir eğitim ortamı yaratma yolundaki bu gelişmeler, üniversitenin gelecekteki başarısına katkıda bulunacak önemli adımlardır.