Son Ankette Bomba Sonuçlar

Foto Haber 02.06.2015, 01:22
Son Ankette Bomba Sonuçlar
1/7

“Hü­kü­me­tin so­run­la­rı­nı­zı çöz­mek­te ve ül­ke­yi yö­net­mek­te ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na ve­ri­len ce­vap­lar da çar­pı­cı bir tab­lo oluş­tur­muş.

Zi­ra AK­P’­li­le­rin id­di­ala­rı­nın ak­si­ne hal­kın yüz­de 70,9’u ik­ti­da­rın ül­ke­yi yö­net­mek­te ve so­run­la­rı çöz­mek­te ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@