MEB Şube Müdürlüğü Deneme sınavı soru ve cevapları - Kamu Ajans

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

Haberler 06.02.2018, 23:18 06.02.2018, 23:27
MEB Şube Müdürlüğü Deneme sınavı soru ve cevapları - Kamu Ajans

Kamu Ajans - Daha önce 18 Mart 2018 tarihinde yapılacağı düşünülen şube müdürlüğü sınavı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuz ile 1 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı kesinleşti. 513 şube müdürünün atamasının yapılacağı şube müdürlüğü sınavına onbinlerce eğitimci çalışmalara başladı.

Şube müdürlüğü sınavında sorulacak soruların konu başlıklarını Türkçe dil bilgisi, Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, Yönetim, liderlik ve organizasyon, İnsan hakları ve demokrasi, Yönetimde etik, Türk idare sistemi, Protokol kuralları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel kültür olarak sıralayabiliriz.

Belirlenen konu başlıklarının netleşmesiyle şube müdürlüğü sınavında çıkması muhtemel olan soruları ve cevaplarını sizler için hazırladık.
 

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.
b) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması.
c) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması.
d) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.


SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.
b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.
c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar.
d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.


SORU: Aşağıdakiler hangisi avrupa birliğinin dillerinden biri değildir?


A) Arapça

B) Çince

C) İngilizce

D) Fransızca

E) Japonca

SORU: Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır?


A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar

B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar

C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar

D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar


SORU: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Batı Bloku

B) Batı Avrupa Birliği

C) Doğu Bloku

D) Üçüncü Blok

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) En yüksek Devlet memuru aylığı

B) Devlet memuru aylığının iki katı

C) En yüksek Devlet memuru ’ aylığının iki katı tutarı

D) Devlet memuru aylığı tutarı

SORU: 40.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö­revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sı­ralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?


A) Altı Ay

B) Bir Yıl

C) İki Yıl

D) Üç Yıl

E) Dört Yıl


SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrum bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisi?


A) Yatay

B) Çapraz

C) Aşağıdan yukarıya
D) Yukarıdan aşağıya


SORU: Belirli duyguların, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortak­laştırılması süreci aşağıdakilerdon hangisini tanımlar?

A) Emir verme

C) İletişim

B) Emir alma

D) Yazışma

SORU: Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, en fazla kaç dekar olabilir?


A) 10
B) 50

C) 30
D) 20

SORU: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?


  1. Revize işlemi
  2. Aktarma işlemi
  3. Serbest bırakma işlemi
  4. Ekleme işlemi


SORU: 5018 sayılı Kanun'a tabi kamu mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağı dakilerden hangisi yoktur?


A) Harcama yetkilisi

B) Mali kontrol yetkilisi

C) Muhasebe yetkilisi

D) İç denetçi

SORU: 15. Protokol kurallarına göre bir törende en son ko­nuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?


A) Ev sahibi

B) Konuk

C) En üst kişi

D) Sunucu


SORU: En üst kişinin eşi 40.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö­revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli ra­poru olmalıdır?


A) %20

B) %40

C) %50

D) %60

E) %70


SORU: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’e göre noterler, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?


  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Maliye Bakanlığı
  4. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

SORU: 43. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakan’a yardımcı olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri atanabilir?
 

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35

SORU: Kore Savaşı’na katılan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın gerçek hikâyesinin anlatıldığı Ayla filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can Ulkay

B) Serdar Akar

C) Çağan Irmak

D) Nuri Bilge Ceylan


SORU: T.C. Anayasası’na göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurulun Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarıdır.

B) Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.

C) Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire hâlinde çalışır.

D) Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır.


SORU: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev yaptığı cephelerden biri değildir?

A) Suriye Cephesi

B) Kanal Cephesi

C) Kafkas Cephesi

D) Çanakkale Cephesi


SORU: Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na üye olan devletlerden biri değildir?

A) İran
B) Irak

C) Türkiye
D) Pakistan

SORU: Döviz piyasalarında aynı gün takası gerçekle- şen dövizin alım - satımında kullanılan kur anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Efektif kur
B) Çapraz kur

C) Cari kur
D) Dalgalı kur

SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin en fazla yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?

A) Onuna
B) On beşine

C) Yirmisine
D) Yirmi beşine

SORU: En az bir yıl çalışan ve performans değerlendirmesine göre başarılı olan aday öğretmenin girmeyi hak ettiği sınavla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur.

A ) Yazılı sınava girer

B ) Sözlü sınava girer

C ) Yazılı ve sözlü sınava girer

D ) yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girer

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A) Kınama

B) Devlet Memurluğundan Çıkarma

C) Aylıktan Kesme

D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması

E) Uyarma

SORU: Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

A ) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

B ) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek

C ) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

D ) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

E ) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

SORU: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır.

B ) Bir başkan ile on üyeden oluşur.

C ) Kurul Başkanı ve üyeleri, en az iki yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezunu olmalıdır.

D ) Kurul öğretim üyeleri, en az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar ve kamu görevlileri arasından seçilir.

E ) Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir.

SORU: T.C. Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri ''çalışma şartları'' bakımından özel olarak korunurlar?

I. Küçükler ve kadınlar

II. Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar

III. Yaşlılar ve ekonomik durumu yetersiz olanlar

A) I-II

B) I-III

C) II-III

D) I-II-III

SORU: Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak hangi kurumun görevidir?

A ) Talim Terbiyeye Kurulu

B ) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

C ) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

D ) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

E ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir Devlet Memuru, uyarma cezasının uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak cezasının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
SORU: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütülür. Yukarıda görevleri anlatılan Bakanlık Maarif Müfettişleri hangi kuruma bağlı olarak görev yapar?
A ) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. B ) Özel Kalem Müdürlüğü. C ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı D ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü E ) Teftiş Kurulu Başkanlığı
SORU: Proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlara öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri kim tarafından yapılır?

A ) Kurumun bulunduğu ilçenin kaymakamı B ) Kurumun bulunduğu ilin valisi C ) İl Milli Eğitim Müdürlüğü D ) Müsteşar E ) Bakan
SORU: Aşağıdakilerden hangisi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

A ) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme ve diğer hizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak B ) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak C ) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek D ) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerini yürütmek E ) Ders kitaplarının ölçme değerlendirme bölümlerini hazırlamak
SORU: Aşağıdakilerden hangisi Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

A ) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak. B ) Aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak. C ) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. D ) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermek E ) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların her türlü alım-satım ,onarım işlemleri hangi kanuna tabidir?

A) kamu ihale kanunu B) devlet ihale kanunu C)222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu D) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu E) kamu ihale sözleşmesi
SORU: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanan soruşturma izni vermeye yetkili merci yanlış verilmiştir?

A ) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, B ) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan, C )Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, D ) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi, E ) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında, Bakanlar Kurulu
SORU: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Bloku B) Batı Avrupa Birliği C) Doğu Bloku D) Üçüncü Blok
SORU: Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır?
A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar
SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasınaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hakinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?
A) Altı Ay B) Bir Yıl C) İki Yıl D) Üç Yıl
SORU: Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri değildir?
A) Arapça B) Çince C) İngilizce D) Fransızca E) Japonca
SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir. b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar. c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar. d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.
SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar, harcama yetkilisi mutemedine avans verilmesi ve mahsup edilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Harcama yetkilisinin uygun görmesi gerekir b) İvedi ve zorunlu giderlerden olması gerekir c) Süresinde mahsup edilmezse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerinin uygulanması gerekir d) Avans karşılığı ödeneğin saklanması gerekir.
SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması. b) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması. c) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması. d) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.
SORU: 5018 sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak ve ilgili kurumların da görüşünü alarak genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye hangi kurum yetkilidir?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) Sayıştay
d) Türkiye İstatistik Kurumu
SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) En yüksek Devlet Memuru aylığı tutarı B) Devlet Memuru aylığının iki katı tutarı C) En yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarı D) Devlet memuru aylığı tutarı
SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgari olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?
A) %20 B) %40 C) %50 D) %60 E) %70
SORU: 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakan'a yardımcı olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri atanabilir?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35
SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatay B) Çapraz C) Aşağıdan yukarıya D) Yukarıdan aşağıya
SORU: Belirli duyguların, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortaklaştırılması süreci aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
A) Emir verme B) Emir alma C) İletişim D) Yazışma
SORU: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar en fazla kaç dekar olabilir?
A) 10 B) 50 C) 20 D) 30
SORU: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?
A) Revize işlemi B) Aktarma işlemi C) Serbest bırakma işlemi D) Ekleme işlemi

SORU: Protokol kurallarına göre bir törende en son konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Ev sahibi B) Konuk C) En üst kişi D) Sunucu E) En üst kişinin eşi
SORU: 5018 Sayılı Kanun'a tabi kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Harcama yetkilisi B) Mali kontrol yetkilisi C) Muhasebe yetkilisi D) İç denetçi
* İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından belirlenen İslam Turizm Başkenti 2018 Yılında iran’ın Tebriz kenti Oldu.
* Türkiye Rusyadan S-400 Satın alan ilk NATO ülkesi oldu.
SORU: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'e göre noterler, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?
A) İçişleri Bakanlığı B) Adalet Bakanlığı C) Maliye Bakanlığı D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri halinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır.?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) ..
SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların her türlü alım-satım ,onarım işlemleri hangi kanuna tabidir?
A) kamu ihale kanunu B) devlet ihale kanunu C)222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu D) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu E) kamu ihale sözleşmesi
SORU: T.C. Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri ''çalışma şartları'' bakımından özel olarak korunurlar?

I. Küçükler ve kadınlar

II.Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar

III. Yaşlılar ve ekonomik durumu yetersiz olanlar


A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III

SORU: Aşağıdakilerden hangsi köy yönetiminin doğal üyesidir?
A) Muhtar B) Aza C) Ebe D) Köy Doktoru E) Köy İmamı

SORU: 20 yüzyılda basmacı hareketi içinde olan Türkistan birliğinin kurucusu ve ilk başkanı olan 1939 İstanbul üniversitesi türk tarih kürsüsünü kuran ünlü tarihçi kimdir?

a) rıfat balı
b) afet inan
c) namık kemal
d) zeki velide toğan
SORU: 4734 sayılı kamu ihale kanunun göre ihale sonuç kaç gün içinde kamu ihale kurumuna bildirilir?

a) 7
b) 10
c) 15
d) 30

SORU: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu'na göre ''Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'' kaç üyeden oluşur?
A) 9 B) 3 C) 10 D) 6
SORU: 4982 SAyılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, erişimine olanak sağlanan bilgi ve belgelerin ilk kaç sayfası için herhangi bir ücret alınmaz?
A) 15 B) 5 C) 10 D) 30
SORU: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden değildir?
A) Çağdaşlık B) Planlılık C) Karma eğitim D) Her yerde eğitim

SORU: Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin bir koşulu değildir?
A) Devletin sınırlandırılması B) Yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanması C) Parlementer sistemin kurallarının benimsenmesi D) İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması E) Yasa önünde eşitliğin sağlanması

SORU: Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanları, parayı, demirbaşları, kaynakları ve zamanı etkili şekilde kullanarak en fazla verimi alma işine ne denir?
A) Yönetim B ) İşletme C) Kurum D) Pazarlama E) Sanayi
SORU: Ortak bir amaç için bir araya gelmiş kişilerin oluşturdukları birlik, kurum, teşkilat ve teşekküle ne denir?
A) Yönetim B ) İşletme C) Örgüt D) Ofis E) Yönetici
 

SORU: Yukarıda özellikleri sayılan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


- Toplumsallaşma ile kazanılır. - Sözel içerik hakkında bilgi verir. - Kültüre özgüdür. - Duyguları etkili olarak aktarır.
A) Sözsüz İletişim B) Sözlü İletişim C) e-Mail İle İletişim D) Medya ile İletişim E) Doğal İletişim

SORU: Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanları, parayı, demirbaşları, kaynakları ve zamanı etkili şekilde kullanarak en fazla verimi alma işine ne denir?
A) Yönetim B ) İşletme C) Kurum D) Pazarlama E) Sanayi
SORU: Ortak bir amaç için bir araya gelmiş kişilerin oluşturdukları birlik, kurum, teşkilat ve teşekküle ne denir?
A) Yönetim B ) İşletme C) Örgüt D) Ofis E) Yönetici
SORU: Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
A) Döner sermayeli kuruluşlar B) Mahalli idareler ve bunların birlikleri C) Kamu iktisadi teşebbüsleri D) Üniversiteler E) Genel bütçeye dahil daireler
SORU: Okul müdürünün, okulunu güzelleştirebilmek için var gücüyle çalışmak, boya ve badana işlerine bizzat yardım etmesi'' Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdaki etik davranış ilkelerinden hangisini açıklayan bir örnektir?
A) Halka hizmet bilinci B) Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci C) Amaç ve misyona bağlılık D) Hizmet standartlarına uyma E) Saygınlık ve güven

SORU: Örgütü adeta insansız bir makine gibi gören, insanların psikolojik ve sosyal beklentilerini görmezden gelen yönetim yaklaşımı hangisidir?
A) Bilimsel yönetim yaklaşımı B) Modern yönetim yaklaşımı C) Davranışsal yönetim yaklaşımı D) Klasik yönetim yaklaşımı E) Endüstri öncesi yönetim yaklaşımı

SORU: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. B) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. C) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. D) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesi iptal edilir.

SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılmaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar?
A) Dördüncü B) Üçüncü C) İkinci D) Birinci E)...

SORU: Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk kadın yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Nusret Zorlutuna B) Öykü Didem Aydın C) Leyla Erbil D) Elif Şafak E) Halide Edip Adıvar
SORU: Örgütte insan ilişkilerinin önemini ortaya çıkararak 1950'den sonra örgütsel davranış biliminin doğmasına yol açan ve insan ilişkileri akımını başlatan araştırma aşağıdakilerden hangisidir? (2009)
A) Ohio Araştırması B) Fhedler Araştırması C) Michigen Araştırması D) Hawhome Araştırması

SORU: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre bilgi edinme başvurusunda bulunan başvuru sahibine ait başvuru evrakında aşağıdakilerden hangisinin olması gerekmez?
A) Adı ve soyadı B) İmzası C) Oturma yeri veya iş adresi D) TC Kimlik Numarası

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için söz konusu olan yasaklar arasında sayılmamıştır?
A) Kollektif şirket ortaklığı B) Komandit şirkette komandite orta C) Ticari vekillik D) Limited şirket ortaklığı

SORU: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. B) Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olsa bile bu Kanun hükümlerinden yararlanamaz. C) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır. D) Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az % kaçını almış olmak şartı aranır?
A 70 B 50 C 60 D 80
SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Ortaöğretimde öğrenim süresi en az kaç yıl olmak zorundadır?
A 5 B 3 C 2 D 4
SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim kurulu tarafından birlikte tespit olunur. B Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir. C Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilir. D Yükseköğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.
SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz. B Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. C Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir. D Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.
SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, diğer Bakanlıklara bağlı okullar, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulüne uygun şekilde Millî Eğitim Bakanlığınca iptal edilir. Buna ait esaslar aşağıdaki hangi mevzuata göre düzenlenir?
A Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yönetmelik B Tüzük C Kanun Hükmünde Kararname D Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan Yönetmelik
SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, İş Kanunu’na tabi iş yerlerinde işverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer hususların gösterildiği tüzüğü hazırlayan bakanlıklar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A Sağlık Bakanlığı - Maliye Bakanlığı B Sağlık Bakanlığı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C Maliye Bakanlığı - Millî Eğitim Bakanlığı D Millî Eğitim Bakanlığı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
SORU: “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?
A Ferdin ve toplumun ihtiyaçları B Genellik ve eşitlik C Eğitim hakkı D Fırsat ve imkân eşitliği
SORU: Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?
A Her yerde eğitim B Karma eğitim C Liyakat D Yöneltme
SORU: ''Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirme için özel tedbirler alır.'' ibaresi Milli Eğitim Temel Kanunu'nun hangi temel ilkesinin içindedir?
A) Genellik ve eşitlik B) Eğitim Hakkı C) Fırsat ve imkan eşitliği D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

I.Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler II.Türkiye'ye turistik amaçlı gelmiş yabancılar. III.Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
SORU: Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre hangisi ya da hangileri bilgi edinme hakkına sahiptir?
Yalnız I I ve II I ve III II ve III I, II ve III
SORU: Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksinyonları arasında yer almaz?
A ) Planlama B ) Örgütleme C ) İletişim D) Yöneltme E) Kontrol / Denetleme
SORU: Aşağıdakilerden hangisi yonetisimin temel ilkelerinden değildir?
A Şeffaflık B Adillik C Hesap verebilirlik D Nesnellik E Sorumluluk
SORU: Muammer Bey Ekim ayının 1'inde asli devlet memuru olarak Sinop'a atanmıştır. Muammer Bey en geç nezamana kadar usulen devlete sadakatini belirten yemini yapmalıdır?
15 Ekim 1 Kasım 15 Kasım 1 Aralık 15 Aralık

SORU: Aşağıdaki şıklardan hangisinde bağlaç ''ki'' yanlış yazılmıştır?
A) Yaşadıklarımı gereğince anlatamam ki B) Anlaşılıyorki derse hazırlanmamışsın. C) Portakal ki en iyi meyvedir. D) Benim kalemim seninkinden güzeldir.
Kalmadı ümidin soluk ve cılız Işığında bereket Ve ölüm, kapında kişner, sabırsız Bir at oldu nihayet (S.C.Tarancı)
SORU: Dizelerden aşağıdakilerden hangisindeki duygular çıkarılabilir?
A) Korku-ümitsizlik B) Sitem-teslimiyet C) Acı-Kanaatkarlık

SORU: Aşağıdaki işlerden hangisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihale edilebilir?
A) Mal alımı B) Yapım C) Taşıma D) Satış

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas usullerini gösteren belge veya belgelere ne ad verilir?
A) Şartname B) İhale İlanı C) Sözleşme D) İhale İşlem Dosyası
SORU: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihale için tespit edilen tarihin tatil gününe rastlaması halinde ne yapılacaktır?
A) Tekrar ilan yapılarak yeni belirlenen tarihte yapılır. B) İhale günü tatil gününe rastlasa da aynı gün yapılmak zorundadır. C) Tekrar ilana gerek kalmaksızın tatil takibenden ilk iş gününden sonraki gün yapılır. D) Tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takibenden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.

SORU: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre örtülü ödenek için tahsis edilen ödenekler toplamı Genel Bütçe başlangıç ödenekleri toplamının ne kadarını geçemez?
A) % 0.5 B) % 5 C) % 1 D) % 10 E) % 15
SORU: Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin bir koşulu değildir?
A) Devletin sınırlandırılması B) Yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanması C) Parlementer sistemin kurallarının benimsenmesi D) İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması E) Yasa önünde eşitliğin sağlanması

SORU: 4735 sayılı Kau İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre, fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşmeli bedelinde artış meydana gelmesi halinde ek kesin teminat alınır. Alınan bu ek kesin teminat miktarı ne kadardı?

A) Artış tutarının %3'ü

B) Artış tutarının %6'sı

C) Artış tutarının %8'i

D) Artış tutarının %10'u

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre, sözleşme imzalandıktan sonra, idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla aşağıda belirtilen hususlardan hangisinde sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz?

A) İşin yapılma yeri

B) İşin teslim yeri

C) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla ödeme şartları

D) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi laydıyla ödeme miktarı

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre aşağıda yer alan durumlardan hangisi mücbir sebep değildir?


A) Sıkıyönetim B) Doğal Afet C) Kısmi Seferberlik D) Kanuni Grev
SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi sözleşmede yer alması zorunlu hususlardan biri değildir?
A) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı B) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi C) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği D) İşyerinin ve çalışanlarının sigortalanmasına ilişkin şartlar

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kimlerin kadroları İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır?
A) İl özel idareleri kadroları B) Belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları C) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları D) Kaymakamlıkların

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kaçıncı derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır?
A) 1 B) 1,2 C) 1,2,3 D) 1,2,3,4

SORU: Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taşra teşkilatıdır?
A) İl özel idaresi B) Mahalle muhtarlığı C) Bakanlık bölge müdürlüğü D) Belde belediyesi

SORU: En çok köyü bulunan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Van B) Erzurum C) Konya D) Sivas
SORU: Aşağıdaki verilerden hangisi yönetimde insan ilişkilerinin ilkelernden birisi değildir?
A) İnsan ilişkileri yetişkin yetişkine bir ilişkidir. B) İnsan ilişkileri yönetimde duygusallığı gerektirir. C) İnsan ilişkiler ''biz'' olmayı gerektirir. D) İnsan ilişkileri yönetimde saydamlık ister. E) İnsan ilişkileri ilişki kurulan kişiyle anlamdaş olmayı gerektirir.

SORU: Yönetimde insan ilişkileri türleri ile ilgili olarak ''örgütün girdilerini alırken ve çıktılarını verirken ilgililerle işgörenler arasında oluşan ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşakımı ilişkileri B) Alışveriş ilişkileri C) Danışmanlık ilişkileri D) Yenileştirme ilişkileri
SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından değildir?
A) Vali B) Kaymakam C) Maiyet memurları D) Emniyet müdürü
SORU: Yönetimde insan ilişkilerinin ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan ilişkileri, yönetimde saydamlık ister. B) İnsan ilişkileri yetişkinler arası bir ilişkidir. C) İnsan ilişkileri ilişki kurulan kişiyle duygudaş olması gerektirir. D) İnsan ilişkileri insanın kendisini bilmesini gerektirir.

SORU: 1739 sayılı Milli EğitimTemel Kanunu'na göre ''Eğitim Kurumları din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır.'' ifadesi Türk Milli Eğitimi'nin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?
A) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları B) Eğitim hakkı C) Genellik ve eşitlik D) Fırsat ve imkan eşitliği
SORU: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ''Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız, yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.'' ifadesi Türk Milli Eğitimi'nin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?
A) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları B) Eğitim hakkı C) Genellik ve eşitlik D) Fırsat ve imkan eşitliği

SORU: 2886 Sayılı D.İ.K.'e göre günlük gazete ile yapılacak İLK ve SON ilan tarihleri ile ihale tarihleri arasındaki süre sırasıyla ne kadar olmalıdır?
a) 2-5 günden az olamaz. b) 5-10 günden az olamaz. c) 10-5 günden az olamaz d) 1- 15 günden az olamaz. e) 180-365 günden az olamaz.
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (D.İ.K.)'na göre oluşturulan (en az 3 kişi) komisyonların çalışma esasları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?
a) İhale komisyonları EKSİKSİZ toplanmalıdır. b) Komisyon kararları ÇOĞUNLUKLA alınır. c) Oyların eşit çıkması halinde BAŞKANIN bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. d) Kararlarda komisyon üyeleri kararlarda ÇEKİMSER KALABİLİRLER. e) Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından SORUMLUDURLAR.
SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılır?
A) 60 B) 45 C) 30 D) 20 E) 15
SORU: 2886 Sayılı D.İ.K.'e göre "Mimarlık, mühendislik proje" yarışmalarıyla ilgili yönetmelik hangi bakanlıkça hazırlanır?
a) Maliye Bakanlığı b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı c) Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı d) İç İşleri Bakanlığı e) Kültür ve Turizm Bakanlığı
SORU: 2886 Sayılı D.İ.K.'e göre aşağıdakilerden hangisi geçici veya kesin teminat olarak kabul edilebilecek DEĞERLER arasında YERALMAZ ?
a) Tedavüldeki Türk Parası(TL) b) Banka teminat mektupları(Süresiz) c) Devlet İç Borçlanma Senedi(DİBS) d)Özel Finans Kurumları teminat mektupları(Süresiz) e) Dolar ve Euro gibi yabancı efektifler
SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazarlık Usulü B) Kapalı İhale Usulü C) Açık ihale Usulü D) Belli istekliler arasında ihale usulü E) Yarışma Usulü
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre hangi ihale usulunde GEÇİCİ TEMİNAT alınması zorunlu değildir?
a) Kapalı Teklif Usulü b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü c) Açık teklif usulü d) Pazarlık Usulü e) Yarışma Usulü
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu(D.İ.K.)'na göre ihale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İTA AMİRİNCE karar tarihinden itibaren kaç gün içinde ONAYLANIR veya İPTAL EDİLİR?
a) 5 gün içinde b) 15 gün içinde c) 30 gün içinde d) 90 gün içinde e) 365 gün içinde
SORU: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na(DİK) göre kiraya verilecek "TAŞINIR ve TAŞINMAZ MALLAR"ın kira süresi EN FAZLA kaç yıldır?
a) 2 b) 5 c) 10 d) 49
SORU: 2886 Sayılı D.İ.K.'e göre müteahhit veya müşterinin "YASAK FİİL ve DAVRANIŞLARDA" bulunmasının sübutu halinde, ihaleyi yapan bakanlık tarafından ne kadar süreyle bütün ihalelere katılmaları yasaklanır?
a) 1 aya kadar b) 6 aya kadar c) 1 yıla kadar d) 3 yıla kadar e) 10 yıla kadar
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre üzerinde SUÇ unsuru tespit edilen teminat mektuplarının gerekli KOVUŞTURMA işlemleri için hangi bakanlıga bu mektuplar intikal ettirilir?
a) Adalet Bakanlığı b) İçişleri Bakanlığı c) Maliye Bakanlığı d) Ekonomi Bakanlığı
SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan temin usulü ile ihale edilemez?
A) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi B) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması C) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak tıbbi sarf malzemelerinin alınması D) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması
SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre doğrudan temin ile ilgili aşağoda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İhale komisyonu kurulmaz B) İhaleye katılımda yeterlik kuralları aranmaz C) İlan yapılması zorunlu değil D) Belli miktarın üzerindeki alımlar için teminat mektubu alınır.
SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre Kamu İhale Kurulu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz B) Kamu İhale Kurulu üyeleri üçlü kararname ile atanırlar C) Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmaları halinde Başbakan onayıyla görevden alınır D) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır
SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilecek değerlerden değildir?
A) Tedavüldeki Türk Parası ve banka çekleri B) Yabancı para C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektuplaru D) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri yerine düzenlenen belgeler

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?
A) 30 B) 90 C) 45 D) 60
SORU: Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kurumlarda çalıştırılan memurlar için tesis edilen sınıflardan değildir?
A) Mühendislik Hizmetleri Sınıfı B) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı C) Emniyet Hizmetleri Sınıfı D) Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı
SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrum bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisi?
A) Yatay B) Çapraz C) Aşağıdan yukarıya D) Yukarıdan aşağıya
SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre mazeret izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz. B) Mmemura, eşinin ölümü halinde isteği üzerine bir gün izin verilir. C) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat süt izni verilir.
SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. B) Altı aydan az üç yıldan çok olamaz C) Bir yıldan az üç yıldan çok olamaz D) Altı aydan az iki yıldan çok olamaz.

SORU: Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ödev ve sorumluluklardan biri değildir?
A) Sendikal faaliyetlerde bulunma B) Davranış ve iş birliği C) Mal bildirimi D) Sadakat
SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi memurlara asıl görevlerinin yanında ikinci görev olarak verilemez?
A) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik B) Öğretmenlere, şube müdürlüğü C) Veteriner, diş hekimi ve eczacılara, baştabip yardımcılığı D) Tabiplere, il ve ilçe sağlık müdürlüğü
SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna ''aylıktan kesme'' disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hallerdendir?
A) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak B) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak C) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak D) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek
SORU: Aşağıdakilerden hangisi ileƟşimin temel özelliklerinden biri değildir?
A) İleƟşim bir işlemdir. B) İleƟşim amaçlıdır. C) İleƟşim sembolikƟr. D) İleƟşim karmaşık bir süreçƟr. E) İleƟşim tekdüzedir
SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında yer almaz?
A) Halkı aydınlatmak ve onlara çalışmaları benimsetmek B) Danışmayı kolaylaşƨrarak halka bilgi vermek C) Reklam yoluyla tanınırlığı arƨrmak D) Halkla iş birliği yaparak hizmetlerin daha çabuk görülmesini sağlamak E) Sosyal sorumluluk duygusu oluşturmak
SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrum bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisi?
A)Yatay B)Çapraz C)Aşağıdan yukarıya D)Yukarıdan aşağıya
SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) En yüksek Devlet memuru aylığı B) Devlet memuru aylığının iki katı C) En yüksek Devlet memuru ’ aylığının iki katı tutarı D) Devlet memuru aylığı tutarı
SORU: 2017 yılında Türkiye'nin Oscar adayı olan ''Ayla'' Filminin yönetmeni kimdir?
A) Cem Uralay B) Erhan Çakal C) Cansu Ulay D) Canan Yeren E) Can Ulkay
SORU: 657 sayılı Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir?
I. Sendika kurma II. Hediye alma III. Ticarette bulunma IV. Toplu olarak müracaat ve şikayet etme
A) Ylnız I B) II ve III C) I ve IV D) I, III, IV
SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde planlama sürecine dâhil edilemez?
A) Programın yürütülmesi B) Sorunun tanımlanması C) Program planlarının hazırlanması D) Durum değerlendirmesi E) Hedef kitle için amaçların saptanması
SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir. b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar. c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar. d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.
SORU: İleƟşim sürecinin aşamaları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynak - Mesaj - Kodlama - Kanal - Alıcı - Geribildirim B) Mesaj - Kaynak - Kodlama - Kanal - Alıcı - Geribildirim C) Kaynak - Kodlama - Mesaj - Kanal - Alıcı - Geribildirim D) Kaynak - Mesaj - Alıcı - Kodlama - Kanal - Geribildirim E) Kaynak - Mesaj - Alıcı - Kodlama - Geribildirim - Kanal
SORU: 2017 Yılında hayatını kaybeden ünlü Haltercimiz Naim Süleymanoğlu kaç Olimpiyat şampiyonu ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
SORU: İstiklal Marşı nerede yazılmıştır?
A) Akif Dergahı B) Tacettin Dergahı C) Konya Camii D) Tarsus Dergahı
SORU: İleride yapılacak çalışmaları düzenli ve verimli bir biçimde yürütebilmek amacıyla araşƨrmada toplanan bilgiler ışığında önceden kararlar alınması halkla ilişkilerin hangi aşamasını ifade eder?
A) Uygulama B) Planlama C) Yürütme D) Denetleme E) Koordinasyon
SORU: Halkla ilişkiler sürecinin aşağıdaki aşamalarından hangisinde hedef kitlenin ne düşündüğü, ileƟlerin ne şekilde algılandığı ve bunlara gösterilen tepkilerin ne olduğu belirlenmeye çalışılır?
A) Uygulama ya da yürütme B) Sorunu tanımlama C) Programı değerlendirme D) Amaçları saptama E) Planlama
SORU: Belirli bir konuda, konuyla ilgili uzmanların dinleyiciler önünde yapƨkları tarƨşmalı ve çok yönlü toplanƨlara ne ad verilir?
A) Konferans B) Panel C) Sempozyum D) Seminer E) Nutuk
SOU: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ''Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.'' ifadesi Türk Milli Eğitim'in temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?
A) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları B) Eğitim hakkı C) Genellik ve eşitlik D) Fırsat ve imkan eşitliği E) Demokrasi eğitimi

SORU: Mehmet açık yüreklilikle içinden gelenleri lafı dolaştırmadan söyleyebilen mahalle arkadaşları tarafından dobra biridir diye nitelendirilen bir bireydir. Buna göre Mehmet aşağıda verilmiş olan bireysel tarzlardan hangisine aittir?
A) Sokrat Tarz B) Soylu Tarz C) Senatör Tarz D) Yargıç Tarz E) Yansıtıcı Tarz
SORU: Halkla ilişkilerin aşamalarından hangisinde ne yapmalıyız? Ne için yapmalıyız? sorularına cevap aranır?
A) Bilgi toplama B) Uygulama C) Planlama D) Sonuçlandırma E) Değerlendirme
SORU: Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından değildir?
A) Gazete B) Süreli Yayınlar C) Bülten D) Forum E) Yıllık Raporlar
SORU: Bir kurumda bulunan çalışanlarla kurum içi iletişimde aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmaz?
A) Broşürler B) Mektuplar C) Dilek Kutuları D) Televizyon E) Duyuru Panoları
SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde konuşma esnasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
A) Açık ve anlaşılır bir dil kullanmak B) Bolca jest ve mimik kullanmak C) Sözcükleri düzgün telafuz etmek D) Karşısındakinin sözünü kesmemek E) Övünmekten kaçınmak
SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin araştırma aşamasıyla ilgili bir kavram değildir?
A) Çevreyi izleme B) Problem tanımı C) İmaj D) İletişim E) Sosyal Sorumluluk
SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumsal bir konudur ve yönetim işlevidir. B) Kişilerin karşılıklı yararına göre işler C) İyi niyetlere dayalı bir uygulamadır D) Kişilerle karşılıklı ilişkilerin kurulmasını çabalar E) Geçici ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir.
SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri etkileyen örgüt içi faaliyetlerden biri değildir?
A) Çalışanların yeterliliği B) Teşkilat yapısının uygunluğu C) Toplumun eğitim düzeyi D) Yönetimin becerisi E) Mali durum
SORU: Aşağıdakilerden hangisi anne, baba, kardeş gibi duygusal açıdan yakın olan kişilerin kullanabileceği alandır?
A) Özel Alan B) Samimi Alan C) Sosyal Alan D) Genel Alan E) Toplumsal Alan
SORU: Aşağıda verilmiş olan halkla ilişkilerde kullanılan sosyal ve kültürel etkinlik araçlarından değildir?
A) Geziler B) Yarışma C) Destek ve Sponsorluk D) Radyo ve Televizyon E) Konferans

SORU: Aşağıdakilerden hangisi pozitif etkili beden dili özelliklerinden biri değildir?
A) Konuşurken isteğinizi belirten jest ve mimikler kullanmak B) Konuşulan kişiden gözleri kaçırmamak C) Elleri cepte tutmak D) Karşılıklı konuşmada birbirine dönük olmak E) Olumlu bildirim gösterecek ifadeler kullanmak
SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kurum içi hedef kitledir?
A) Tedarikçiler B) Çalışanlar C) Sivil Toplum Kuruluşları D) Kamu Kuruluşları E) Diğer Kuruluşlar
SORU: Hakan bey açık sözlü ve tartışmayı seven bir bireydir. Bu örnekteki Hakan Bey iletişimde bireysel tarzlardan hangisine sahiptir?
A) Sokrat Tarz B) Yargıç Tarz C) Aday Tarz D) Senatör Tarz E) Soylu Tarz
SORU: Aşağıdakilerden hangisinde iletişim süreci doğru sıralanmıştır?
A) kaynak-mesaj-kanal-alıcı-dönüt B) mesaj-kaynak-kanal-dönüt-alıcı C) kaynak-mesaj-kanal-dönüt-alıcı D) kaynak-mesaj-alıcı-kanal-dönüt E) kaynak-kanal-mesaj-alıcı-dönüt
SORU: Aşağıdakilerden hangisi Johari penceresine göre kişinin kendisi tarafından bilinmeyen fakat başkaları tarafından bilinen alandır?
A) Kör Alan B) Açık Alan C) Karışık Alan D) Gizli Alan E) Karanlık Alan
SORU: Yöneticinin başkalarınca açıkça algılanan, bilinen fakat kendisi tarafından bilinmeyen alanı aşağıdaki verilenlerden hangisi ile ifade edilir?
A) Özel Alan B) Açık Alan C) Bilinmez Alan D) Karışık Alan E) Kör Alan
SORU: Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen faktörlerden biri değildir?
A) Kişisel faktörler B) Semantik faktörler C) Aşırı bilgi yükü D) Açık sözlülük E) Savunma mekanizması
SORU: Hüseyin Bey ve Yöneticisi anlık mesajlaşma programlarından Whatzzupp adlı programla karşılıklı mesajlaşabiliyorlar. Bu örnekte kullanılan iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapıcı iletişim modeli B) Tek yönlü iletişim modeli C) Etkileşimli iletişim modeli D) karşılıklı iletişim modeli E) Uzlaşmacı iletişim modeli
SORU: Aşağıda halkla ilişkilerin temel özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir yönetim faaliyetidir B) Anlık gelişen bir süreçtir C) Sürekli değerlendirme yapılır D) Halkın desteği gereklidir E) Kamu yararı esas alınır
SORU: Aşağıda iletişim modellerinden hangisinde iletişim demokratik bir yapıya sahip olup grupta belirgin bir lider yoktur?
A) Yıldız modeli B) Çember modeli C) Tekerlek modeli D) Çekirdek modeli E) Zincir modeli

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Johari penceresine göre kişinin kendisi tarafından ve başkaları tarafından bilinmeyen alanıdır?

A) Karışık Alan

B) Karanlık Alan

C) Gizli Alan

D) Kör alan

E) Açık Alan

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yönetimde temel iletişim kurallarıyla ilgili olarak doğrudur?

A) Görevden ayrılmalarda astlara veda ziyareti yapılmalıdır

B) Üstlerin makamında oturulacak koltuk şaret edilmediği müddetçe masaya en yakın sağ koltuktur

C) Üstün aldığı her bilgiyi alta bildirmesi gereklidir.

D) Telefon görüşmelerinde telefonu kapatma hakkı asta ya da telefon edilene aittir.

E) Üstlere ''Ahmet Bey, Müdür Bey'' diye astlara ''beyefendi/hanımefendi'' diye hitap edilmelidir

SORU: Aşağıdakilerden hangisi iletişimde engellerin önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Akıl ve öğüt vermeme

B) Tehdit etmeme

C) Geçmişi getirmeme

D) Ses tonunu yükseltme

E) Lakap takmama

SORU: Aşağıda verilen iletişim modellerinden hangisinde bilgi kademe kademe aktarılır ve doğruluk olasılığı azalır?

A) Tekerlek modeli

B) Çember modeli

C) Zincir modeli

D) Yıldız modeli

E) Çekirdek modeli

SORU: İletişim sürecinde, iletiyi oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran öge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak

B) Alıcı

C) Mesaj

D) Dönüt

E) Geri Bildirim

SORU: Selimbey karşısındakini incitmemeye özen gösteren ve iş arkadaşları tarafından merhametli olarak bilinen br bireydir. Bu örnekteki Selim Bey iletişimde bireysel tarzlardan hangisine sahiptir?

A) Sokrat Tarz

B) Soylu Tarz

C) Yansıtıcı Tarz

D) Senatör Tarz

E) Aday Tarz

SORU: Hiyerarşide birbirlerine doğrudan bağlantısı olmayan farklı düzeyde bulunan iki kişinin arasında oluşan iletişim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatay

B) Çapraz

C) Karmaşık

D) Aşağıdan Yukarı

E) Yukarıdan Aşağı

SORU: Bilgi A bireyine kademe kademe gelir, A bireyi iletişimin yöneticisi konumundadır. İşin yerine getirilmesindeki hız ve mesajın doğruluk derecesi yüksektir.

Yukarıda bahsedilen iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çekirdek modeli

B) Tekerlek modeli

C) Zincir modeli

D) Yıldız modeli

E) Çember modeli

SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının aşamalarından biri değildir?

A) Sonuçlandırma

B) Bilgi toplama

C) Planlama

D) İletişim

E) Değerlendirme

SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre idarenin ihtiyaçlarının giderilmesinde ilan yapmanın ve teminat almanın gerekli olmadığı usül hangididir ?


a) Doğrudan Temin Usulü b) Açık İhale Usulü c) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü d) Pazarlık Usulü e) Yarışma Usulü
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre kesin teminat bedelinin müteahhit veya müşteriye tamamının iadesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan(SGK) alması ve idareye teslim etmesi gereken belgenin adı nedir?
a) SGK İşe Giriş Bildirgesi b) SGK Hizmet Çizelgesi c) SGK İşçi Çıkış Bildirgesi d) SGK İlişiksiz Belgesi e) SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(APHB)
SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'nun uygulanmasında görevli olan KAMU İHALE KURUMU ile ilgili aşagıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) İdari ve mali özerkliğe sahiptir. b) 4734 sayılı kanunun doğru uygulanmasında görevli ve yetkilidir. c) Kurumun Merkezi Ankara'dadır. d) Kurum hiçbir organ, makam ve merciiden emir ve talimat alamaz. e) Maliye Bakanlığına BAĞLIDIR.
SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre KAMU İHALE KURUMU tarafından TÜİK'in açıkladığı TEFE esaslı güncellenen İHALE EŞİK BEDELLERİ hangi tarihte yürürlüğe girer?
a) 01 Ocak b) 01 Şubat c) 01 Haziran d) 01 Temmuz e) 31 Aralık
SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre ihale ilanı yapıldıktan sonra ortaya çıkan eksiklik, maddi ve teknik hatayı bildiren hatta ihale tarihininde en fazla 20 gün ertelenmesine imkan tanıyan belgenin adı nedir?
a) Sözleşme b) Şartname c) Yüklenici d) Zeyilname e) İşlem Dosyası
SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre "belli bir yapının ONAYLANMIŞ KESİN PROJESİNE göre yapının her türlü ayrıntısını belirten projeye ne ad verilir?
a) Kesin Proje b) Ön Proje c) İhale Belgesi d) Uygulama Projesi e) Zeyilname Belgesi
SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

a) Eşik değerleri aşan ihaleler açık ihale usülü kullanıldığında EN AZ 40 GÜN ÖNCE ilanı yapılmalıdır. b) Eşik değerleri aşan ihaleler belli istekliler arasında ihale usulü kullanıldığında EN AZ 14 GÜN ÖNCE ilanı yapılmalıdır. c) Eşik Değerleri aşan ihaleler pazarlık usulü kullanıldığında EN AZ 25 GÜN ÖNCE ilanı yapılmalıdır. d) Eşik değeri aşan ihalelerde, açık ihale usulü kullanıldığında ULUSLARARASI alanda ÖN İLAN yapılması halinde 40 günlük süre 24 GÜNE indirilebilir. e) İhale ilanları KAMU İHALE BÜLTENİ'nde EN AZ 5 KEZ yayımlanmalıdır.
SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre "belli bir yapının ONAYLANMIŞ ÖN PROJESİNE göre mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçüldüğü, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerini" belirten projeye ne ad verilir?
a) Kesin Proje b) Ön Proje c) İhale Belgesi d) Uygulama Projesi e) Zeyilname Belgesi
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre kaç yılı aşan kiralamalar için MALİYE BAKANLIĞI'nın izni şarttır?
a) 1 YILI AŞAN KİRALAMALARDA b) 2 YILI AŞAN KİRALAMALARDA c) 3 YILI AŞAN KİRALAMALARDA d) 10 YILI AŞAN KİRALAMALARDA e) 49 YILI AŞAN KİRALAMALARDA
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre "yapılacak işlerin GENEL, ÖZEL, TEKNİK ve İDARİ esas ve usullerini" gösteren belgenin adı nedir?
a) Sözleşme b) Zeyilname c) Aciz Belgesi d) Şartname e) Fatura
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre ihale tarihinden EN AZ 10 GÜN ÖNCE "RESMİ GAZETE" ile ilanının zorunlu olduğu işlerin, kanunda belirtilmiş bulunan İHALE EŞİK BEDEL TUTARLARININ kaç katını AŞMASI gerekir?
a) 2 KAT b) 3 KAT c) 5 KAT d) 10 KAT e) 50 KAT
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre "ihaleyi yapan idare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan YAZILI ANLAŞMAYI" gösteren belgenin adı nedir?
a) Sözleşme b) Zeyilname c) Aciz Belgesi d) Şartname e) Fatura
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (D.İ.K.)'na göre oluşturulan (en az 3 kişi) komisyonların çalışma esasları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?
a) İhale komisyonları EKSİKSİZ toplanmalıdır. b) Komisyon kararları ÇOĞUNLUKLA alınır. c) Oyların eşit çıkması halinde BAŞKANIN bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. d) Kararlarda komisyon üyeleri kararlarda ÇEKİMSER KALABİLİRLER. e) Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından SORUMLUDURLAR.
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre aşağıdakilerden hangisi hale usullerinden biri değildir?
a) Kapalı Teklif Usulü b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü c) Açık teklif usulü d) Pazarlık Usulü e) Kura Usulü
SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre yapılacak olan ihalelere YABANCI İSTEKLİLERİN DE katılmalarının sağlanması yararlı görülüyorsa ilan, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılmalıdır?
a) 5 b) 7 c) 10 d) 30 e) 45

SORU: Aşağıdakilerden hangs ''4483 Sayılı Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun''da belirtilen soruşturma izni vermeye yetkili mercilerden değildir? (madde 3)
A) Kaymakam B) Vali C) İl İdare Başkanları D) TBMM Genel Sekreteri
SORU: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, soruşturma izninin gönderileceği merci ile ilgili olarak, soruşturma izninin itirz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi yada soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya aşağıdakilerden hangisine gönderilir?
A) Valilik B) Cumhuriyet Başsavcılığı C) Milli Eğitim Bakanlığı D) İlköğretim Müfettişler Başkanlığı
SORU: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi kaymakamlar içn davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkemedir?
A) Yargıtay B) Danıştay C) İl Ağır Ceza Mahkemesi D) Sulh Ceza Mahkemesi
SORU: 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiğinde izin vermeye yetkili mercinin yapacağı/yaptıracağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Disiplin Soruşturması B) Ceza Kovuşturması C) Ön İnceleme D) İç Denetim

SORU: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkında Kanun kapsamında verilen ''Soruşturma izni verilmesine'' ilişkin karara yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilebilir? (madde 9)
A) 10 gün B) 15 gün C) 30 gün D) 45 gün
SORU: 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi ön incelemelerde görev almaz? (madde 5)
A) Askerler B) Okul müdür C) Şube Müdürü D) Denetim Elemanı
SORU: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre ''ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıflarının konulabilmesi'' Türk Milli Eğitimin temel ilkelerinden hangisinin gereğidir?
Cevap: Yöneltme
SORU: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre ''mesleklerin kademeleri ile her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir'' ifadesi aşağıdaki Milli Eğitim İlkelerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?
Cevap: Planlılık
SORU: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları hangi kurul tarafından tespit edilir?
Cevap: Yükseköğretim Kurulu
SORU: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ''maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.'' ifadesi Türk Milli Eğitiin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?
Cevap: Fırsat ve imkan eşitliği
SORU: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundaki ''fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.'' hükmü Türk Milli Eğitimin Temel İlkelerinden hangisini açıklamaktadır?
Cevap: Süreklilik
SORU: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yada hangileri Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri arasındadır?
I- Sınıflandırma II- Yöneltme III- Kariyer IV- Planlılık V- Süreklilik
Cevap: II-IV-V

SORU: 657 Sayılı Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir?
I- Sendika kurma II- Hediye alma III- Ticarette bulunma IV- Toplu olarak müracaat ve şikayet etme
A) Yalnız I B) II ve III C) I ve IV D) I, III, IV
SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için getirilmiş bir yasak değildir?
A) Toplu olarak müracaat veya şikayette bulunmak B) Greve karar vermek, grev tertiplemek, ilan etmek, bu yolda propaganda yapmak C) Türk-Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmak D) Denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlamak

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonlar tüzel kişiliklerini ne zaman kazanırlar?
a) Resmi Gazetede kuruluşlarının ilanıyla b) Ticaret Gazetesinde ilanıyla c) Belge ve tüzüklerinin valiliklere intikaliyle d) Genel Kurulun toplanmasıyla e) Zorunlu organların oluşturulmasıyla
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonlarının açılabileceği KAÇ ADET HİZMET KOLU vardır?
a) 5 b) 10 c) 11 d) 22 e) 99
SORU: Türkiye 2017 Eurovision Şarkı yarışmasında kaçıncı olmuştur?

a) II b) III c) IV d) V e) Katılmamıştır.
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre "bir öğretmenin sendikadan çıkma kararını" kim verir?
a) Okul Müdürü b) İlçe Milli Egitim Müdürü c) Kaymakam d) Sendika Genel Kurulu e) Öğretmenin kendisi
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre "bir öğretmenin sendikadan çıkarılma kararını" kim verir?
a) Okul Müdürü b) İlçe Milli Egitim Müdürü c) Kaymakam d) Sendika Merkez Genel Kurulu e) Öğretmenin kendisi
I-Akkoyunlu Devleti II-Karakoyunlu Devleti III-Anadolu Selçuklu Devleti IV-Safevi Devleti
SORU: Yukarıdaki devletlerden hangisi Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunmaz?
A:1-3 B:2-3 C:2 D:3 E:1-2-3-4
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların kurulmasına kim "izin" verir?
a) Vali b) Kaymakam c) Bölge Çalışma Müdürlüğü d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) e) İzin alınmadan serbestçe kurulurlar.
SORU: Aşağıdaki müsteşarlardan hangisi yüce divanda yargılanır?

A:Dışişleri Bakanlığı Müşt. B:İçişleri Bakanlığı Müst. C:Milli Savunma Bak.Müst. D:Adalet Bak. Müst. E:MİT Müst.
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre ildeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan ilçe temsilcisine haftada kaç saat izin verilir?
a) 4 saat b) 8 saat c) 12 saat d) 24 saat e) 48 saat
SORU: Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısında bulunan hizmetsel kuruluşlardan biri değildir?
A) Üniversiteler B) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu C) Kamu İktisadi Teşekkülleri D) Ticaret Odası
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre ÇSGB'LIĞINCA tespit edilen hizmet kollarındaki memur sayıları ile sendika üye sayılarını "HER YILIN TEMMUZ Ayının İLK HAFTASINDA RESMİ GAZETEDE" yayımlaması sonucuna yanlışlık var ise İTİRAZ 5 GÜN İÇİNDE hangi mahkemeye yapılmalıdır?
a) DANIŞTAY'a b) YARGITAY'a c) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE d) ANAYASA MAHKEMESİNE e) ANKARA İŞ MAHKEMESİNE
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonlar bütçe dönemine ait bilanço ve diğer faaliyet raporlarını ÇSGB'na en geç HANGİ AY'da teslim etmelidirler?
a) OCAK b) ŞUBAT c) MART d) NİSAN e) MAYIS
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre ÇSGB'LIĞINCA tespit edilen hizmet kollarındaki memur sayıları ile sendika üye sayılarını NE ZAMAN "RESMİ GAZETEDE" yayımlar?
a) Her yıl 15 MAYIS' ta b) Her yıl MAYIS ayının ilk haftasında c) Her yıl HAZİRAN ayının ilk haftasında d) Her yıl TEMMUZ ayının ilk haftasında e) Her yıl OCAK ayı sonuna kadar
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre Derece: 15 Kademe:1 (15/1) aylık alan devlet memurunun damga vergisine tabi brüt gelirinin ne kadarı sendikalara AYLIK ÜYELİK AİDATİ olarak hesaplanır?
a) EN AZ 0,004--- EN ÇOK 1/30 b) EN AZ 0,004-- EN ÇOK 1/8 c) EN AZ 0,005-- EN ÇOK 1/2 d) EN AZ 0,10-- EN ÇOK 0,50 e) EN AZ 0,04-- EN ÇOK 1/20
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların dış ülkelerden yardım ve bağış kabul etmesine kim izin verir?
a) Maliye Bakanlığı b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c) Sendika Genel Kurulu d) Dış İşleri Bakanlığı e) Bakanlar Kurulu
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların OLAĞANÜSTÜ toplanmasına yönelik çağrıyı hangi organ yapar?
a) Genel Kurul b) Denetim Kurulu c) Disiplin Kurulu d) Yönetim Kurulu e) Başkan
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların oĺağan genel kurul toplantıları kaç yılı aşmamalıdır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre toplu sözleşme görüşmelerinin UZLAŞMAZLIKLA sonuçlanması halinde TOPLANTI TESPİT TUTANAĞİ'nı kim hazırlar?
a) Kamu Personeli Danışma Kurulu(KPDK) b) Kamu Görevlileri Sendika Heyeti c) Kamu Görevlileri Hakem Heyeti d) Devlet Personel Başkanlığı(DPB) e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB)
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların merkezlerinde EN AZ 3 EN ÇOK 5 DENETÇİ DİSİPLİN KURULU'nda bulunması gerekirken sendika şubelerinde en az kaç denetçi yeterlidir?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
SORU: 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa Göre; Trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda kurulacak sistemlerin yerlerinin tespiti, kurulumu ve altyapı faaliyetlerini kim koordine eder.
A- EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ B- VALİ C- BELEDİYE BAŞKANLIĞI D- KARAYOLARI TRAFİK DENETLEME
SORU: Yapımına 2012 yılında başlanıp tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı kimdir?
a) Günay ERDEM b) Enis ÖNCÜOĞLU c) Güvenç ÖZEL d) Şefik BİRKİYE e) Ezgi POLAT
SORU: Google ve NASA nın 2017 de bulduğu Güneş Sisteminin benzeri 8 gezenden oluşan bölüme ne ad verilmiştir?
a) Kotler 90 b) Cüceler 90 c) Kepler 90 d) GO$NASA e) Keşif 100
SORU: 2018 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ hangi kent seçilmiştir?
a) Şeki b) Aşkabat c) Buhara d) Bakü e) Kastamonu
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların ZORUNLU ORGANLARINDAN değildir?
a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu d) Tasdik Kurulu e) Disiplin Kurulu
SORU: 735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre müteahhit veya müşteri ile idare arasında yapılacak TİP SÖZLEŞMELER nerede yayımlanır?
a) Ticaret Sicili Gazetesinde b) Belediye Gazetesinde c) Türkiye Gazetesinde d) Akşam ve Sabah Gazetelerinde e) Resmi Gazetede
SORU: 2886 sayılı DEVLET İHALE KANUNU'nda 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU'nda ve 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'nda hüküm bulunmayan durumlarda hangi kanundan faydalanılır?
a) Kurumlar Vergisi Kanunu b) Türk Ticaret Kanunu c) Vergi Usul Kanunu d) Medeni Kanun e) Borçlar Kanunu
SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların valiliklere teslim etmiş oldukları kuruluş belge ve işlemlerinde EKSİKLİK var ise bu eksikliklerin giderilmesi için valilikçe ne kadar süre verilir?
a) 10 gün b) 15 gün c) 1 AY d) 2 AY e) 3 AY
SORU: 2018 DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI nerede yapılacaktır?
a) İtalya b) Almanya c) İngiltere d) Fransa e) Eylül ayında Muğla'nın Marmaris ve Ula ilçelerinde
SORU: ZEYTINDALI adı verilen terör mensuplarını sınırlarımızdan uzaklaştırmak amacıyla başlatılan AFRİN HAREKATI'na katılan "şehit olursam Türkmen balalarına okul yapılsın" vasiyetinde bulunan ve operasyonda şehit olan vasiyeti de aynen yerine getirilen İLK ŞEHİDİMİZ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahmet BAYRAM P.Uzm.Çvş.
b) Ali YILMAZ P.Uzm.Çvş.
c) Fevzi GÜRSU P.Uzm.Çvş.
d) Muhammed Osman AKAGÜNDÜZ P.Söz. Er
e) Musa ÖZALKAN P. Üstçavuş
SORU: Asgari Ücreti belirleyen ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU hangi bakanlığa bağlıdır?
a) Maliye Bakanlığı b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c) Ekonomi Bakanlığı d) Kalkınma Bakanlığı e) Milli Eğitim Bakanlığı
SORU: UNESCO 2018 DÜNYA KİTAP BAŞKENTİ olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir?
a) Erivan (ERMENISTAN) b) Incheon(GÜNEY KORE) c) Wroclaw (POLONYA) d) Konakri (GİNE) e) Atina (YUNANİSTAN)
SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a- Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b- İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması ŞARTLARIYLA
1) Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %.......... 2- Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %........sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
SORU: Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki oranlardan hangisi gelmelidir?
a) % 10- %20 b) %3 - % 6 c) % 20 - % 50 d) %70- %80 e) % 90- % 100
SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre; sözleşmede belirtilen işin % kaçının tamamlanması durumunda müteahhit veya yüklenici işi bitirmek zorundadır?
a) % 10 b) % 51 c) % 60 d) % 70 e) % 80
SORU: EXPO 2021 Organizasyonu nerede yapılacaktır?
a) İspanya(Madrid) b) İsveç(Stockholm) c) İsviçre(Bern) d) İtalya(Roma) e) Türkiye(Hatay)
SORU: "Dünyanın ilk araba vapuru” olan Suhulet adlı vapur, 1871 yılında ilk seferini nerede gerçekleştirmiştir?
a) ABD- KANADA b) ALMANYA - ABD c) AVUSTURALYA-ENDONEZYA d) ATİNA-LEFKOŞE e) ÜSKÜDAR- KABATAŞ (TÜRKİYE)
SORU: 16. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar toplanan mukaddes emanetlerin en önemlileri arasında
- Hz. Muhammed’in hırkası, sakalı, - Hz. Muhammed'in Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, - Hz. Muhammed'in ayak izleri, mektupları, oku ve kılıcı - Hz. İbrahim'in tenceresi, - Hz. Musa'nın asası, - Hz.Davud'un kılıcı, - Hz. Yusuf'un cübbesi, - Hz. Fatma'nın gömleğinin TOPKAPI SARAYINDA bulunduğu odanın adı nedir?
a) Şeffaf oda b) Kozmik Oda c) Has Oda d) Gizli oda e) Emanet Odası
SORU: Dünya Mimarlık Festivali (WAF2017) En iyi Sergi Yapısı Kategorisi'nde düzenlenen organizasyonda "2017 Dünyanın En İyi Kültürel Kulesi olarak seçilen" TÜRKİYE'NİN EYFELİ" olarak adlandırılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kız Kulesi(İSTANBUL) b) Atakule(ANKARA) c) Expo Kulesi( ANTALYA) d) Sabancı Akbank Kulesi( İstanbul) e) Galata Kulesi( İstanbul)
SORU: Türk Dil Kurumu insansız hava aracı “DRONE” yerine kullanılmasını kabul ettiği kelimenin adı nedir?
a) KANATSIZ KUŞ b) UÇAN KANAT c) UÇANGÖZ d) TEPEGÖZ e) UÇTU GİTTİ
SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre müteahhit veya müşteriye;
"- Doğal Afetler - Kanuni Grev - Genel Salgın Hastalık - Kısmi veya genel seferberlik ilanı vb" mücbir sebeplerle "SÜRE UZATIMI" hakkı verilmesi için yüklenicinin yukarda yazılı mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen KAÇ GÜN İÇİNDE durumu idareye YAZILI olarak bildirmelidir?
a) 2 b) 10 c) 20 d) 30 e) 91
SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre;
- Yapım işlerinde yüklenicilerin - Alt yüklenicilerin - Yapı denetim görevlilerinin işin KESİN KABUL ONAY tarihinden itibaren KAÇ YIL SÜREYLE MÜTESELSİL sorumlulukları devam etmektedir?
a) 5 YIL b) 10 YIL c) 15 YIL d) 30 YIL e) 49 YIL
SORU: "Yıldızlı Gece, Ayçiçekleri, Dr. Gachet'ın Portresi adlı eserlerin sahibi olan Hollandalı ünlü ressam Vincent VAN GOGH'un 23 Aralık 1888 tarihinde KULAKLARINI KESMESİNİN nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eşinin vefat etmesi b) Sevdiği kızın başkasıyla evlilik haberini alması c) Annesinin vefat etmesi d) Erkek kardeşinin orduya katılması e) Kız kardeşinin evlilik kararını öğrenmesiyle yalnızlık duygusu içinde kalması
SORU: UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye'nin17 adet kültürel değeri mevcuttur. 2017 yılında 17.incisi olarak girmiş olan alan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahlat Eski Yerleşimo ve Mezar Taşları(BİTLİS) b) Ani Arkeolojik Alanı(KARS) c) Afrodisias(AYDIN) d) Karain Mağarası(ANTALYA) e) Alahan Manastırı(MERSİN)
SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre yüklenici tarafından bir sözleşmenin devri yapıldığı durumlarda KAÇ YIL SÜREYLE aynı yüklenici sözleşme DEVİR EDEMEZ veya DEVİR ALAMAZ??
a) 2 yıl b) 3 yıl c) 5 yıl d) 10 yıl e) 49 yıl
SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre yüklenici tarafından İSİM VE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ yapıldığı durumlarda KAÇ YIL SÜREYLE aynı yüklenici sözleşme DEVİR EDEMEZ veya DEVİR ALAMAZ??
a) 2 yıl b) 3 yıl c) 5 yıl d) 10 yıl e) İsim ve statü değişikliklerinde kısıtlama söz konusu değildir.

SORU: Bugün için Türkiye Cumhuriyetinin Bakanlar Kurulu üye sayısı KAÇTIR?


A) 26

B)27

C)28

D)25

SORU: Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan günü saat …….de başlar ve saat ……da son bulur.


A) 10.00- 24.00

B) 09.00- 24.00

C) 07.00- 24.00

D) 08.00- 24.00

SORU: Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız HANGİ TÖREN yapılır.


A) 23 Nisan Töreni

B) 19 Mayıs töreni

C) 29 Ekim günü tören

D) Zafer Bayramı Töreninde

SORU: Bayrak nerede hiçbir zaman,


a) tbmm

b) anıtkabirde

c) okulda

c) genelkurmayda

SORU: Bazen metinde harf büyüklüğü …. puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında…… puntoya kadar düşürülebilir.


A) 9-8

B) 9-10

C) 12-9

D) 12-8

SORU: Elektronik ortamlarda hazırlanan belgelerde “………………..” veya “ARIAL” yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır.


A) TIMES NEW ROMAN veya CAMBRİA

B) TIMES NEW ROMAN veya CALİBRA

C) TIMES NEW ROMAN veya ARIAL BLACK

D) TIMES NEW ROMAN veya ARIAL

SORU: Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat …………..da başlar ve saat …..’da son bulur. Saat …….da Başkentte …… pare top atışı yapılır.


A) 10.00- 24.00-21

B) 09.00- 24.00-20

C) 07.00- 24.00-21

D) 08.00- 24.00-20

SORU: 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Törenleri, …………koordinatörlüğünde düzenlenir.


A) MEB

B) İÇİŞLERİ

C) DIŞİŞLERİ

D) Gençlik Ve Spor Bakanlığının

SORU: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenleri


- Başkentte ---------- Bakanlığının

- Başkent dışında ---------- Bakanlığının koordinatörlüğünde düzenlenir.


A) İçişleri -Dışişleri

B) Dışişleri-İçişleri

C) İçişleri

D) Dışişleri

SORU: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

- Birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday

- Birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler

- Bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday

- İki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar

- Bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından

Bakanlar kurulunca seçilecek KAÇ üyeden oluşur.


A)10

B) 9

C)8

D)11

SORU: Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını KAÇ iş günü içinde verir?

A)10

B)15

C)20

D)30

SORU: Bilgi edinme başvurusu sırasında evrakta HANGİSİ bulunmaz?


A) T.C si

B) İmzası

C) Oturma yeri veya iş adresini

D)Başvuru sahibinin adı ve soyadı

SORU: Kimlerin Bilgi Edinme Hakkına SAHİP olduğu aşağıda belirtilmiştir. Hangisi YANLIŞTIR?


A) Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

B) Türkiye’de ikamet eden yabancılar

C) Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler

D) Sadece T.C vatandaşları

SORU: On beş (15) iş günü içerisinde istenen bilgilere ulaşılmalıdır. Bilgi veya belgenin, istenen kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması, başka kurum ve kuruluştan görüş alınması veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bu süre otuz (30) iş gününe kadar uzar. Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak

A) on (10) iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

B) on beş (15) iş günlük sürenin bitiminden sonra bildirilir.

C) on beş (15) iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

D) on (10) iş günlük sürenin bitiminden sonra bildirilir.

SORU: Sekretarya hizmetleri KİM tarafından yerine getirilir. Ne ile düzenlenir?


A)Kendileri yönetmelikle

B) TBMM kanun

C) Cumhurbaşkanlığı kanun

D) Başbakanlık yönetmelikle

SORU: Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan vb. yollarla açıklanmış bilgi veya belgeler

A) Bilgi edinme başvurularına konu olur.

B) Bilgi edinme başvurularının konusudur

C) Bilgi edinme başvurularına konu olabilir de olamaz da

D)Bilgi edinme başvurularına konu olamaz

SORU: Kurum ve kuruluşlar; İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Kurum ve kuruluşlar


a)Ayrı veya özel bir çalışma

b)Araştırma

c)İnceleme ya da analiz

d) bilgi gereken bu gibi oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara OLUMSUZ CEVAP verebilirler.

Hangi yanlıştır?

SORU: Bu başvuru kaydı Başvuru sahibi tüzel kişisi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıy Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir BU DİLEKÇELER ne ile YAPILMAZ?

A) Elektronik ortamda

B) Diğer iletişim araçlarıyla

C) Faks ile

D) Kargoyla

SORU: Bu kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;

A) Kendilerine yapılan başvuru sayısını

B) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını

C) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri

D) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak erişim sağlanan başvuru sayısını

E) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,

F) TBMM ye gönderilenlerin sayısını,

Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl şubat ayının sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler.

SORU: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu;


-Kurul üyeleri kendi aralarından KURUL BAŞKANI seçer.

-Ayda en az bir defa, ihtiyaç duyulduğunda Başkanın çağrısı ile her zaman toplanır.

-Kurul üyelerinin görev süresi 4 yıldır. 4 yılını doldurmadan ayrılan üyenin yerine getirilen üye o süreyi tamamlar.

-Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.

-Kurul üyelerine Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiilen görev yaptıkları her gün için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda NE HAKKI ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için NE HAKKI ödenmez.

A)HUZUR
B) HAK
C)BİLGİ
D)AYLIK

SORU: Bilgi edinme başvurusu, Başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan Veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle 15 iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi KAÇ iş günü içinde ücret ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

A)10

B)15

C)20

D)30

SORU: Başvuru sahibi tüzel kişisi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu nereye yapılır?


A) Bilgi edinme kuruluna

B) TBMM

C) Bakanlar kuruluna

D) Kurum veya kuruluşa yapılır.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENEME SINAVI

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur?
A) İyi bir öykü yazarı olmak öncelikle iyi bir öykü okuru olmayı gerektirir. B) Kendinize iyi bir öykü kitaplığı oluşturmanız yazarlığınızı geliştirecektir. C) Öykü, özellikle de kısa öykü, yaşamdaki ayrıntıları kaçırmamaktan geçer. D) Bir bütündeki güzelliği oluşturan da ayrıntılar değil midir zaten? E) Okumak, okumak yine okumak ve ayrıntıları kaçırmamak, öykü bu işte!
2. Bazıları tiyatro üstüne düşünmeye kalktılar mı, tiyatro için bir diyecekleri oldu mu, tiyatroyu neden öbür sanatların yanında bir sanat saymıyorlar? Tiyatroyu neden sanat kavramının dışında, bambaşka bir çaba gibi ele alıp incelemeye girişiyorlar? Daha genel, genel olduğu için de daha kesin konuşsalar olmaz mı? Paragrafta yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?
A) İnsanların tiyatroya gereken önemi vermemesinden B) Tiyatronun üzerine düşen görevi tam olarak yerine getirmemesinden C) Tiyatronun bağımsız bir edebiyat ürünü olarak görülmemesinden D) Tiyatro eserlerini sahneleyebilecek kadronun yetişmemesinden E) Tiyatronun diğer sanatlar gibi bir sanat olarak görülmemesinden
3. Romanımız roman eleştirisinden en az yüz adım öndedir. Bu bir abartı değildir. Romancılığımızın son on yıllık dökümünü yapıp bir o kadar da onlar üzerine yazılanlara bakıldığında bunu apaçık görmemiz mümkündür. Roman eleştirisine yönelik çalışmalar yok denecek kadar az. Dünya ölçüsünde romanlarımız olmasına karşın roman eleştirimizin o düzeyin oluşumunun izleyicisi, yönlendiricisi olduğunu söylemek güç. Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romancılığımız son on yılda çok fazla gelişme göstermemiştir. B) Roman eleştirimiz, romanımızın yönlendiricisi olacak düzeyde gelişmemiştir. C) Roman eleştirisine yönelik çalışmalar olması gerekenden azdır. D) Romanlarımız dünya romanları ölçüsünde gelişmiştir. E) Son on yılda romancılığımızda gözle görülür gelişmeler olmuştur.
4. Aşağıdakilerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklıdır?
A) Adamın yaşlı yüreği heyecanla çarpmaya başladı. B) Aradan geçen onca yıl buhar olup uçmuştu. C) Genç adam, birden taksi şoförünün omzuna yapıştı. D) Taksiden inip evin önünde dikildi. E) Evin her köşesini inceledi, geçmiş günleri düşündü.
5. 1891 yılının o büyüleyici akşamında, vals yapan çiftler, kendilerinden geçmişlercesine dönüyorlardı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “dönüyorlardı” “dönüyordu” yapılarak. B) “kendilerinden” “kendinden” yapılarak. C) “geçmişlercesine” “geçmişçesine” yapılarak. D) “çiftler”den sonraki virgül (,) kaldırılarak. E) “vals yapan” sözcükleri cümleden çıkarılarak.
6. Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde İnsan İlişkilerinin ilkelerinden değildir?
A) İnsan insana ilişkidir. B) Yetişkinle çocuk arasında bir ilişki söz konusudur. C) Biz olmayı gerektirir. D) Adalet ister. E) Kendini bilme
7. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişimcide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Dürüstlük B) Kişiye değer vermek C) Kredibilite-zeka D) Duyarlılık E) İş takip becerisi
8. Aşağıdakilerden hangisi otokratik liderlik tarzının özelliklerinden değildir?
A) Katılımcılığı benimser, B) Tüm yetkiyi elinde bulundurmaya çalışır, C) Tüm yönetim yetkisi liderdedir. D) Liderler astlarını, emir vererek ve hatalarını eleştirerek motive eder. E) Bu liderlik tarzı otokratik ve bürokratik toplumlarda yetişmiş ve eğitim görmüş izleyicilerin beklentilerine uygundur.
9. Örgütte değişen çevre koşullarının gereklerine uygun bir dönüşüm süreci başlatarak yapıyı harekete geçirme; saygınlık, güven ve cesaret uyandıran özelliklerle izleyicilerin inanç, tutum ve değerlerini etkileyerek, örgütün misyon ve amaçlarına ulaşma sürecini harekete geçiren liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karizmatik liderlik B) Dönüşümcü liderlik C) Demokratik-katılımcı liderlik D) Transaksiyonel (etkileşimci) liderlik E) Liberal-tam serbesti tanıyan lider
10. Aşağıdakilerden hangisi Yönetici ve Lider farklardan biri değildir?
Lider

A) Yönlendirir B) Yenilik peşindedir, mevcudu geliştirir C) Otoritesini statüden alır D) Astlarını yetkilendirir E) Katılımı vurgular

Yönetici

A) Yönetir B) Mevcut düzeni sürdürür C) Otoritesi kendisindendir D) Yetkileri kendisinde toplar E) İtaati Vurgular
11. Aşağıdakilerin hangisi temel insan haklarından biri değildir?
A) Yaşama Hakkı B) Kişi Dokunulmazlığı C) Eğitim Hakkı D) Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı E) Mülkiyet Hakkı
12. Kimseye zarar vermediği sürece yaptığı davranışı olumlu bulan ve kendini haklı gören etik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sonuççu ya da Teolojik Kuram B) Dentolojik Kuram C) Haklar Temeline Dayalı Etik D) Erdem veya Karakter Temeline Dayanan Etik E) Kazuistik veya Örnek Olaylara Dayalı Etik
13.Aşağıdakilerden hangisi hükümete veya bakanlıklara, görevlerinde yardımcı olmak, belli konularda görüş bildirmek ya da denetimde bulunmak amacıyla kurulmuş yardımcı kuruluşlardan değildir?
A) Milli Güvenlik Kurulu B) Devlet Planlama Teşkilatı C) Yargıtay D) Danıştay E) Sayıştay
14. İl özel idaresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İl özel idaresinin karar organı, il genel meclisidir. B) İl genel meclisi üyeleri, iller adına seçilmektedir. C) İl genel meclisi seçimleri, tek dereceli, nispi temsil yöntemiyle, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre beş yılda bir yapılır. D) İl genel meclisinin üye sayısı, ildeki ilçelerin sayısına ve ilçe nüfuslarına göre değişmektedir. E) İl encümeni, il genel meclisinde karara bağlanacak konuların ön incelenmesini yapan ve daha çok “yürütme”ye ilişkin fonksiyonları olan bir organdır.
15. Aşağıdakilerden hangisinde protokol kuralları uygulanmaz?
A) Özel hayat B) Makam odası C) Toplantılar D) Resmi davet ve ziyaretler E) Törenler
16. Aşağıdakilerden hangisinin Sayılı Medeni Kanunla ortaya konulan gelişmelerden değildir?
A) Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı B) Evlilikte devlet güvencesi hakkı C) Seçme ve seçilme hakkı D) Eşit miras hakkı E) Tek Eşlilik
17. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’e ait eserlerden biri değildir?
A) Vatandaş için medeni bilgiler B) Cumali Ordugahı C) Tabiye tatbikat ve seyahati D) Suyu arayan adam E) Nutuk
18. Kyoto Protokolü kaç yılında sonra erecektir?
A) 2015 B) 2020 C) 2030 D) 2040 E) 2050
19. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri değildir?
A) Arapça B) Çince C) İngilizce D) Fransızca E) Japonca
20. UNESCO 2013 yılını ne yılı olarak ilan etmiştir?
A) Piri Reis B) Barış C) Arap Baharı D) Sandy E) Diyalog
21. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden biri değildir?
A) Almanya B) Fransa C) İngiltere D) Rusya E) Çin
22. Türkiye’nin komşuları arasında, yüzölçümü Türkiye’nin yüzölçümünden büyük olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suriye B) İran C) İrak D) Azerbeycan E) Ermenistan
23. T.C. Anayasına göre Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisine üye seçmez?
A) Danıştay B) Anayasa Mahkemesi C) Askeri Yargıtay D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi E) Yargıtay
24. T.C. Anayasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilme şartlarından değildir?
A) 40 yaşını doldurmuş olmak B) Yüksek öğrenim görmüş olmak C) Milletvekili olmak D) En az 20 milletvekili tarafından aday gösterilmek E) Yükümlü olduğu askerlik görevini yapmış olmak
25. T.C. Anayasasına göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun üye sayısı kaçtır?
A) 17 asıl üye B) 22 asıl 12 yedek üye C) 7 asıl 4 yedek üye D) 6 asıl 5 yedek üye E) 9 asıl üye
26. T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi ile Başbakan ya da bir Bakan’ın görev suçu işlediği gerekçesi ile Yüce Divan’a sevki amaçlanır?
A) Soru B) Genel Görüşme C) Meclis Araştırması D) Meclis Soruşturması E) Gensoru
27. T.C. Anayasasına göre Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini sona erdirmez?
A) Ölüm B) Bakan olma C) Cumhurbaşkanı seçilme D) Mazbatanın iptali E) Vatandaşlıktan çıkma
28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre lise mezunu bir Devlet memurunun, memuriyete giriş ve yükselebileceği derece ile kademe aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Giriş: 15/1 Yükselebileceği: 7/son B) Giriş: 14/2 Yükselebileceği: 5/son C) Giriş: 13/1 Yükselebileceği: 4/son D) Giriş: 13/3 Yükselebileceği: 3/son E) Giriş: 10/2 Yükselebileceği: 2/son
29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yıllık izinlerin kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 10 yıl hizmeti olan memurların yıllık izni 20 gündür. B) 15 yıl hizmeti olan memurun yıllık izni 30 gündür. C) 8 yıl hizmeti olan ve son 4 yıl izin kullanmayan memur 40 gün izin kullanabilir. D) Yıllık izinleri memur, uygun göreceği zamanlarda kullanabilir. E) Zorunlu hallerde yıllık izin sürelerine gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veren memura aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?
A) Uyarma B) Kınama C) Aylıktan kesme D) Kademe İlerlemesinin durdurulması E) Devlet memurluğundan çıkarma
31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurunun görevden uzaklaştırılması durumunda, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruş- turmaya başlanması gerekir?
A) 3 B) 5 C) 10 D) 15 E) 30
32. “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” ifadesi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Her yerde eğitim B) Genellik ve eşitlik C) Eğitim hakkı D) Süreklilik E) Planlılık
33. “Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak.” ifadesi aşağıdaki eğitim kademelerinden hangisinin amaçlarındandır?
A) İlköğretim B) Ortaöğretim C) Okul öncesi D) Mesleki eğitim E) Yüksek öğretim
34. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. B) Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz. C) Askeri eğitim kurumlarının dereceleri, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. D) Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir. E) İlköğretim Kurumları kesintisiz sekiz yıl süreli ve zorunlu okullardan oluşur.
35. İlköğretim haftası ne zamandır?
A) Eylül ayının ilk haftası B) Eylül ayının ikinci haftası C) Eylül ayının üçüncü haftası D) Eylül ayının dördüncü haftası E) Ekim ayının ilk haftası
36. Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız olan geçici öğretmenlerle, ilköğretim okulu ve dengi okul mezunlarından olup geçici öğretmen olarak çalışmakta bulunanlardan kaç yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını veremeyenlerin görevlerine son verilir?
A) 2 yıl B) 5 yıl C) 8 yıl D) 10 yıl E) 15 yıl
37. Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için kaç metrekare arası bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır?
A) 100-200 B) 200-400 C) 300-500 D) 500-1000 E) 100-1500
38. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Talim Terbite Kurul Başkan ve üyeleri 4 (dört) yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında 1 (bir) yıl olmak üzere en fazla 3 (üç) defa uzatılabilir. B) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. C) “Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek.” İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının görevlerindendir. D) “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak. Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerindendir E) “Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.” Bilgi İşlem Grup Başkanlığının görevlerindendir.
39. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özel eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların kaç katı ilgililerden müteselsilen tahsil edilir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
40. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?
A) Altı Ay B) Bir Yıl C) İki Yıl D) Üç Yıl E) Dört Yıl
41. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda yer alan görev – birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü B) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek Rehberlik ve Denetim Başkanlığı C) Ülkemizin hizmete ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek yurtdışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerde aranacak nitelikler, bunların sayıları, burs durumları, yurtdışındaki öğrenim aşamaları, öğrenim planları ve dönüşlerinde istihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü D) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü E) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
42. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Talim Terbite Kurul Başkan ve üyeleri 4 (dört) yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında 1 (bir) yıl olmak üzere en fazla 3 (üç) defa uzatılabilir. B) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. C) “Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek.” İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının görevlerindendir. D) “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.” Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerindendir E) “Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.” Bilgi İşlem Grup Başkanlığının görevlerindendir.
43. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar veya diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapar?
A) Valiler B) İlçe milli Eğitim Müdürlüğü C) Kaymakamlar D) İl Milli Eğitim Müdürleri E) Okul Müdürleri
44. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre yetkili mercinin, ön inceleme sonucunda verdiği soruşturma izninin açılmasına veya açılmamasına dair karara kaç gün içerisinde itiraz edilebilir?
A) 10 gün B) 7 gün C) 1 ay D) 15 Gün E) 30 Gün
45. Orta Vadeli Program aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?
A) Bakanlar Kurulu B) Maliye Bakanlığı C) Sayıştay D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı E) Yüksek Planlama Kurulu
46. TBMM, Sayıştay, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçelerini hangi ayda TBMM’ye Gönderirler?
A) Mayıs B) Haziran C) Temmuz D) Eylül E) Ekim
47. Sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı ne kadar avans ödenebilir?
A) % 20 B) % 30 C) % 50 D) % 60 E) % 90
48. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre İdarelerce yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için yeterli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde kaç gün önce ilan yapılır?
A) 10 gün B) 14 gün C) 25 gün D) 40 gün E) 45 gün
49. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında, kiracı tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri kaç yıla kadar kiraya verilebilir?
A) 49 yıl B) 15 yıl C) 10 yıl D) 5 yıl E) 3 yıl
50. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi ihale komisyonu çalışma usullerinden değildir?
A) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. B) Komisyon kararları çoğunlukla alınır. C) Kararlarda çekimser kalınamaz. D) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. E) Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
51. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren kaç gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15
52. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, sözleşmenin devrine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. B) Sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. C) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. D) İzinsiz devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilir. E) Sözleşme yapıldıktan sonra hiçbir surette devredilemez ve devir alınamaz.
53. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kaç kişiden oluşur?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
54. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler, teftiş ve denetleme yetkileriyle ilgili olarak bir memura, usulüne göre savunmasını aldıktan sonra kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verilebilir?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15
55. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre İl idare kurulları kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
A) Vali B) Bakanlar Kurulu C) İl Genel Meclisi D) Danıştay E) İçişleri Bakanlığı
56. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları, nasıl değiştirilir?
A) İlgili il daimi encümeninin görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nca B) Halk oylamasıyla C) Kanunla D) Bakanlar Kurulu kararı ile E) İlgili Valiliğin kararı ile
57. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika ve konfederasyon tüzüklerinde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir?
A) Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar B) Üyelik ödentisinin oranı C) Sendika veya konfederasyonun adı, merkezi ve adresi D) Sendika veya konfederasyonun dış denetim usulü E) Sendika veya konfederasyonun feshi
58. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi genel kurulların toplantı zamanıyla ilgili olarak doğru bir bilgidir?
A) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 15 gün içinde yapılır. B) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 1 ay içinde yapılır. C) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 45 gün içinde yapılır. D) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 3 ay içinde yapılır. E) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 6 ay içinde yapılır.
59. Aşağıdakilerden hangisinin Eğitim Öğretimini yapan aynı ve benzeri Özel Öğretim Kurumu açılamaz?
A) Dil Eğitim Öğretimi Yapan B) Din Eğitim Öğretimi Yapan C) MTSK Eğitim Öğretimi Yapan D) Özel Eğitim, Eğitim Öğretimi Yapan E) Turizm Eğitim Öğretimi Yapan
60. Bir özel öğretim kurumunun, öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunlu olan sayısal veri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3/1 B) 3/2 C) 3/3 D) 4/1 E) 5/1
 

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU SORULARI VE CEVAPLARI

Soru1. 222 sayılı ilköğretim ve eğitimin tanımı ?

Cevap1. İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelere ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.

Soru2. İlköğretim, öğrenim çağındaki çocuklar için mecburi ve hangi okullarda parasız hangi okullarda paralıdır.

Cevap2. Devlet okullarında parasızdır. Özel okullarda paralıdır.

Soru3. Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar, …….yaşını bitirip….. yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. Noktalı yerlere ne gelecek ?

Cevap3. 13-14

Soru4. Mecburi öğretim çağında olan hangi çocuklar imtihanla ve yaşlarına göre layık oldukları ilköğretim okulu sınıflarına ve mezuniyet imtihanlarına alınırlar.

Cevap4. Mecburi öğretim çağında olup da, memleket dışında olmak, oturduğu yerde okul bulunmamak ve sağlık durumu dolayısıyla ilköğretim okuluna devam edemeyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler.

Soru5. İlköğretim Kurumlarından mecburi ve isteğe bağlı olanlar olanlar hangileridir?

Cevap5.

MECBURİ OLANLAR

İSTEĞE BAĞLI OLANLAR

İlköğretim Okulları ( gündüzlü, pansiyonlu,
yatılı ilköğretim okulları ve gezici okullar )

Okul öncesi eğitim kurumları

Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar

Soru6. İlköğretim, dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir ne Kurumudur?

Cevap6. Milli Eğitim Ve Öğretim

Soru6.İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkan ve şartlara göre nasıl kurulabilir.

Cevap7. Ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilirler.

Soru8. Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde;

Köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar,Gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise Hangi okullar açılabilir

Cevap8. Yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir.

Gezici okullarda gezici öğretmenler görevlendirilir.

Soru9.Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursları açıklayınız?

Cevap9. Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde, öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermek ve ayrıca yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamak veya ilköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini arttırmak ve kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir.

Soru10.İsteğe bağlı tamamlayıcı sınıflarda ve kurslarda nasıl olur ?

Cevap10. ilköğrenim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olanlardan genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve üretim unsuru olarak yetiştirilmeleri amacıyla öğretim yapılır.

Soru11. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursları, tamamlayıcı sınıflar ve kurslar kimler tarafından açılabilir.

Cevap11. Bu kurumlar gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir.

Soru12. İlkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne, anasınıfları ve özel eğitim sınıflarının bulunuşuna göre, ilköğretim kurumlarında hangi görevliler bulunur:

Cevap12. Müdür ve müdür yardımcıları

- Öğretmenler ( Sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta öğreticiler )

- Rehberlik uzmanları

Soru13.İlköğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları ne ile tespit edilir.

Cevap 13. Yönetmelikle

Soru14. İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ne ile düzenlenir.

Cevap14. Yönetmelikle

Soru15. İlköğretim okullarının yaz tatili ne zamandır.

Cevap15. Sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.

Ve ayrıca: Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Soru16. Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri nasıl olur.

Cevap16. Bölge ilköğretim müfettişleriyle, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır.

Soru17. Okul müdürleri ile yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile nasıl kullanırlar.

Cevap17. Sırayla izinlerini kullanırlar.

Soru18. Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü olurlar mı?

Cevap18. Olamazlar.

Soru19. Aile başkanı kimdir?

Cevap19. Veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran yahut da çalıştırandır.

Soru20. Her veli yahut vasi veya aile başkanı ( veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran yahut da çalıştırandır ) 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre neye yükümlüdür.

Cevap20. Çocuğunu zamanında ilköğretim okuluna yazdırmakla yükümlüdür.

Soru21. Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok …..öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir. Bu …… yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen çocuklara …………..verilerek, kayıtları silinir. Noktalı yerlere gelecekleri yazınız?

Cevap21. 2-2-tastikname

Soru 22. Öğretim yılı ne demektir?

Cevap22. Derslerin başlamasından bir önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir.

Soru23. Her yıl derslere başlamadan en az …….. gün önce , ………… okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir……….. nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını …………….ve ………….. verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Veli, vasi ya da aile başkanlarına çocuklarını okula zamanında yazdırmalarını bildirir ve ilan ederler. Noktalı yerleri doldurunuz?

Cevap23. 15- Muhtarlar-3- Okul idarecilerine -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne

Soru24.Mecburi öğrenim çağında olup, belirli zaman içerisinde kaydı yapılmayan çocuklar için nasıl bir yol izlenir?

Cevap24. okul müdürleri kendiliklerinden kaydederler ve veli / vasi / aile başkanına bildirirler. Bu gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; devamsız öğrenciler gibi işleme tabi tutulurlar.

Soru25.Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış çocukların yaşları (çocuklar görülmek suretiyle), kimlerce tayin ve tesbit olunarak mecburi öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar?

Cevap25. İhtiyar kurullarınca

Soru26.Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaç’tan fazla olamaz?

Cevap26. 40

Soru27.Her yıl Eylül ayının kaçıncı haftası “İlköğretim Haftası”dır. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilköğretimin önemi belirtilir?

Cevap27. Üçüncü

Soru28.Her öğrenci velisi / vasisi / aile başkanı çocuğunun devamını sağlamakla yükümlüdür. Özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdürler.

Cevap28. En geç üç gün

Soru29. Kimler çocukların devamını sağlamakla sorumludur?

Cevap29. Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı; çocukların devamını sağlamakla veli / vasi / aile başkanına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.

Soru30.Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel durumların giderilmesine çalışılır. Bunun mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde……., diğer yerlerde ……………bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır. Noktalı yerleri doldurunuz?

Cevap30. Muhtara ve Mülki amirlere

Soru31.Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlerin bu vazifeleri

Ne zaman kadar devam eder?

Cevap31. Devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder.

Soru32.Çocuğun ailesinin yanında kalmasını gerektiren sebepler nelerdir?

Cevap32.

- Ailede ölüm - Yaralanma

- Düğün - Askere gitme

- Bağ, bahçe, tarla, sürüde tarım - Hastalık savaşı yapılması

Soru33.Çocuğun ailesinin yanında kalmasını gerektiren sebeplerden bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere izin verilir?

Cevap33. Bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir.

Soru34.Hangi durumlarda okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar.

Cevap34. Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın

- Çocuğunu okula göndermeyen

- Verilen izin müddetini geçiren

- Geç nakil yaptıran

- Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren

- Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen

veli / vasi / aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülki amirliğe hemen bildirilir.

Muhtarlar ve mülki amirler en geç üç içinde durumun veli / vasi / aile başkanlarına tebliğini sağlarlar. Yapılacak tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde nasıl cezalandırılacağı bildirilir?

Cevap35. İdari para cezasıyla

Soru36. Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün içinde……..Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine ………. Türk Lirası idari para cezası verilir.

Cevap36. 15-500

Soru37. Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara………..Türk Lirası idari para cezası verilir.

Cevap37. 100

1) İlköğrenim çağında olup, mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler:

“Resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar.”

2) İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeleyenler ise:

“Çocukların çalıştırılmasını düzenleyen kanun hükümleri uygulanmak şartıyla ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler.”

3) İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dershanelere kabulü yasaktır.

Bu hükümlere aykırı davrananlara……… Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir?

Cevap38. dört yüz (400) Türk Lirasından bin (1000) Türk Lirasına kadar idari para cezası

Soru39.Bu kanundaki idari para cezaları mahalli kim tarafından verilir?

Cevap39. Mülki amir

Soru40.Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe eğitim müdürünün başkanlığında kimlerden teşekkül edecek komisyon tarafından seçilir.

Cevap40.

- Tarım

- Tapu

- Maliye dairelerinden görevlendirilecek birer eleman ile

- Mahalle veya köy muhtarından

teşekkül edecek komisyon tarafından seçilir.

Soru41.Okul binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli bir mahalde olması göz önünde bulundurulur. Bu yüzden nerelerden uzak olması gerekir ve kaç metre uzaklıkta olması lazım

Cevap41.

-Meyhane - Kahvehane - Kıraathane - Bar- Elektronik oyun merkezleri

gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

Soru42.Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde belirtilen iş yerleri ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz. Bununla ilgili esasları kimler ne ile belirler?

Cevap42.

- İçişleri

- Milli Eğitim

- Sağlık

- Kültür ve Turizm bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir.

Soru43.İlköğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, belediyeler veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin, miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre MALİYE BAKANLIĞININ veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdiki ile bu arazi parasız okula tahsisi olunur.Okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, kaç dekardan fazla olamaz.

Cevap43. 50 dekar

Soru44.Okul için lüzumlu topraklar tahsis yoluyla sağlanamadığı takdirde, sahibinin rızası ile satın alınır. Bu da olmadığı durumda bu yerler umumi mevzuata göre kamulaştırılır.Satın alma veya kamulaştırmak, kimler tarafından yapılır?

Cevap44. Köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir.

Soru45.Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, ne bulunur?

Cevap45.Uygulama bahçesi bulunur.

Soru46.Okullar için tahsis, satın alma veya kamulaştırma yoluyla sağlanan topraklarla, bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilir. Bunların ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan okul binaları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri, bulundukları yerlere göre nasıl karşılanır?

Cevap45.Özel idare veya köy bütçelerinden karşılanır.

Soru47.4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu Kanuna göre sağlanacak topraklar kıraya verilme durumları nasıl olur?

Cevap47. Köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilir veya kiraya verilir.

Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir.

Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetleri ile ilgili işlemler için (tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal işlemleri) düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz.

Soru48.Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 500 ila 1000 metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır. Öğretmenler nasıl faydalanır?

Cevap48. Bu bahçelerden parasız faydalanırlar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler.

Soru49.Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılır. Bunu açıklar mısınz?

Cevap49.Uygulama bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçları köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden sağlanır.

Buradan elde edilen gelir veya ürünler okul ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine sarf edilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir.

Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar heyeti tarafından kararlaştırılır.

Soru50. İlköğretim kurumları için yaptırılacak bina ve tesisler, öğretmen lojmanları vb. yapım işleri için gerekli kereste ihtiyacı kimlerden nasıl alınır?

Cevap50.Tarım Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğünce en iyi şartlarla ve öncelikle karşılanır. % 10 temeddü hissesi alınmaz.

Soru51. İlköğretime ait gelir kaynakları nelerdir, Açıklayınız?

Cevap51.

- Her yıl devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere devlet bütçesinden yapılacak yardımlar

- Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az %20 si oranında konulacak ödenekler

- Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsisi edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 10 u oranında konulacak ödenekler

- Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu kanuna göre verilecek para cezaları

- Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyla medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler,

- İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya hayırsever kimseler tarafından yapılacak her türlü mal, para bağışları ve vasiyetler ( bununla ilgili işlemlerden resim ve harç alınmaz)

- Faizler

- Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımının, işe yaramayacağı anlaşıldığından veya yenisi yapıldığından satılmasına karar verilen okul binaları enkazının veya okul yerinin değiştirilmesi dolayısıyla bu kanuna göre istifade edilemeyecek durumda kalan arsa ve tarlalarının satışından elde edilecek paralar

- Sözleşmeler gereğince kısmen veya tamamen yerine getirilmeyen okul yapım işleri müteahhitlerinden alınacak gecikme vb. tazminat ve müteahhitlerin irat kaydolunacak teminat akçeleri

Soru52.Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli öğretmen ve müdürlerden başkasına verilemez. Bunun haricinde, okul binalarının tamamı, bir kısmı veya müştemilatı konut olarak kullanılamaz. Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri…………..kararlaştırılır.

Cevap52. İl daimi komisyonlarınca

5442 544 ILI İL İDARESİ KANUNU BİLGİ NOTLARI

Soru 1.İllerin idaresi esasına dayanır.

A) Yetki genişliği
B) Yetki darlığı
C) Yetki uzunluğu
D) Yetki kısalığı

Soru.2 İl İdare Kurulu Valinin başkanlığı altında oluşur, bu kişilerden hangisi yanlıştır?

a) Hukuk işleri müdürü,
b) Defterdar,
c) Milli Eğitim,
d) Bayındırlık,
e) Sağlık ve sosyal yardım,
f) Emniyet müdüründen,
g) Tarım ve Veteriner müdürlerinden oluşur.

Soru 3. İlçe İdare Kurulu Kaymakamın Başkanlığı altında oluşur, bu kişilerden hangisi yanlıştır?

a) Yazı İşleri Müdürü
b) Mal Müdürü
c) Hükümet Tabibi
d) Karakol komutanı
e) Milli Eğitim Müdürü
f) Tarım ve Veteriner müdüründen oluşur.

Soru 4. İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir İl’e bağlanması ……… ile yapılır.

A) Kanun
B) Yönetmelik
C) Tüzük
D) İçtihat

Soru 5. Bucak kurulması, kaldırılması, merkezini belirtilmesi, il-ilçe-bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi ne ile yapılır.

A) İçişleri Bakanlığı Kararı Ve Cumhurbaşkanının İzniyle
B) İçişleri Bakanlığı İzniyle Ve Cumhurbaşkanının Tasdiki
C) İçişleri Bakanlığı Kararı Ve Cumhurbaşkanının Tasdiki
D)İçişleri Bakanlığı Tasdiki Ve Cumhurbaşkanının Kararı

Soru 6. Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi ……. , ……ve …….. Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle yapılır.

A) Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım
B) İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım
C) Bayındırlık, Sağlık ve İçişleri
D) İçişleri, Bakanlar Kurulu Ve Başbakanın

Soru 7. Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi HANGİ BAKANLIĞININ tasvibiyle yapılır.

A) Başbakanlık
B) Cumhurbaşkanlığı
C) İçişleri
D)Bakanlar Kurulu

Soru 8. Kaza kurulmasında ve kaldırılmasında, bir kazanın başka bir vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin……….alınır.

A) Mütalaaları
B) Kararlarını
C) İfadelerini
D) İsteklerini

Soru 9. İl idare şube başkanlarının emri altında çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat onun emri altındadır. ( Hakimler Kanunu ile İcra Ve İflas Kanununda yazılı yargıç, Cumhuriyet savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet memurları, askeri birlikler, askeri fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri bu madde hükmünden müstesnadır. ) İl genel idaresinin başı ve mercii KİMDİR?

A) Kaymakam
B) Vali
C) Bucak Müdürü
D) Bakan

Soru 10. Vali yardımcısı, en az kaç yıllık kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin kaç yılını doğuda geçirmiş olanlardan tayin edilir. Valiliğin yazı işlerinin düzenlenmesinden de vali yardımcısı sorumludur.

A) 6-3
B) 4-4
C) 6-2
D)2-6

Soru 11.Kim, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar.

A) Valiler,
B) Kaymakamlar
C) Bakanlar
D) Müsteşarlar

Soru 12. Vali, memurun kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular.

A) 5
B) 6
C) 8
D)15

Soru 13.Vali, ……..ve …….teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder?

A) belediye teşkilatı ve askeri teşkilat
B) milli eğitim teşkilatı ve askeri teşkilat
C) il şube kurulu teşkilatı ve askeri teşkilat
D) adli teşkilatı ve askeri teşkilat

Soru 14. Valilerce re’sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar ne zamandan itibaren sicile geçer?

A) tebliğ tarihinden 7 gün sonra
B) tebliğ tarihinden 1 hafta sonra
C) tebliğ tarihinden
D) tebliğ tarihinden 5 gün sonra

Soru 15. Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine hangi karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur.

A) Tekbaşına
B) Müşterek
C) Mühtelif
D) Muhalif

Soru 16. Kaymakamlarca re’sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir.

A) tebliğ tarihinden 7 gün sonra
B) tebliğ tarihinden
C) tebliğ tarihinden 1 hafta sonra
D) tebliğ tarihinden 5 gün sonra

Soru 17. Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini KABUL EDERLER Mİ KABUL ETMEZLER Mİ?

A) Kabul Ederler
B) Kabul Etmezler
C) Kabul eder ama dinlemezler
D) Kabul etmez ama dinlerler.

Soru 18. Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların KAÇINCI derecede sicil amiridirler.

A) İkinci
B) Üçüncü
C) Dördüncü
D) Beşinci

Soru 19. Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin ne kadarını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

A) En az yarısını
B) Tamamını
C) 1/3
D) 1/4

Soru 20. Vali, yılda kaç defadan az olmamak üzere idare şube başkanlarını heyet halinde toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir.

A) 8
B) 3
C) 2
D) 4

Soru 21. Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin uyumlu olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere kaymakamları yılda kaç defa toplantıya çağırır.

A) 2
B) 1
C) 3
D) 4

Soru 22. ……; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında münasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir idare bölümüdür. ……..müdürü, ……..en büyük hükümet memuru ve temsilcisidir.

A) Kaymakam
B) Vali
C) Bucak
D) Muhtar

Soru 23. Kasaba ve köy adedi 12’den aşağı olursa Bucak meclisine seçilen üye adedi 12’den az olmamak üzere kasaba ve köylerce eşit sayıda üye seçilir. Meclise seçilen üyelerin görevleri 4 yıl sürer, yeniden seçilebilirler. Meclisin müzakere usulü İçişleri Bakanlığınca ne ile tespit edilir.

A) Kararname
B) Kanun
C) Tüzük
D) Yönetmelikle

Soru 24. İlçe idare kurulları kararları aleyhine İl İdare Kurullarına; il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine NEREYE itiraz olunabilir.

A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Valilik
D) Kaymakamlık

Soru 25. İl İdare Kurulu Valinin başkanlığı altında oluşur, İl İdare Kurulu VALİ dâhil kaç kişiden oluşur???

A) 7
B) 8
C) 5
D) 6

Soru 26. İlçe İdare Kurulu KAYMAKAM başkanlığı altında oluşur, , İlçe İdare Kurulu KAYMAKAM dâhil kaç kişiden oluşur???

A) 7
B) 8
C) 5
D) 6

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@