Zorunlu hizmet süresinin hesaplanmasında yaşanan karmaşa ve çözümü #SerdarTekin

Serdar Tekin yazdı: Zorunlu hizmete dahil kurumlar arası tayinlerde zorunlu hizmet süresinin hesaplanmasında yaşanan karmaşa

Serdar Tekin 11.05.2017, 10:24 16.09.2017, 13:56
Zorunlu hizmet süresinin hesaplanmasında yaşanan karmaşa ve çözümü #SerdarTekin

Zorunlu hizmet süresi dolmamış bir öğretmen  çalıştığı il içerisinde üç yılını doldurduktan sonra başka bir ildeki zorunlu hizmete dahil eğitim kurumuna tayine başvurabilir.Ayrıca zo- runlu  hizmet süresi dolmamış bir öğretmen çalıştığı eğitim kurumunda üç yılını doldurduktan sonra aynı il içerisinde başka bir zorunlu hizmete dahil eğitim kurumuna tayin isteyebilir.

Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye’deki bütün eğitim kurumlarını  birtakım kıstasları ele ala-rak derecelendirmiş ve bu derecelendirmeye dayanarak eğitim kurumlarının hizmet puanları-nı ve zorunlu hizmete dahil olup olmadıklarını belirlemiştir.Ayrıca bu derecelendirmeye göre de zorunlu hizmete dahil eğitim kurumlarının zorunlu hizmet sürelerini de belirlemiştir.Eğitim kurumlarının derecelendirilmesinde  ve hizmet puanı gibi özelliklerinde değişiklik veya güncellenme olması durumunda eğitim kurumlarının listeleri tebliğler dergisinde yayınlan-maktadır.

17 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiş-tirme Yönetmeliği’ne  baktığımızda:

ALTINCI BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları

Hizmet bölgeleri

MADDE 37 – (1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesi oluşturulmuş ve bu iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir.

Hizmet alanları

MADDE 38 – (1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik gösteren eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

(2) Eğitim kurumlarından 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındakiler zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında; 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındakiler ise zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olacak şekilde valiliklerce belirlenerek Bakanlığa bildirilir.

(3) Eğitim kurumlarının yer aldığı hizmet alanları ve bu hizmet alanları için öngörülen hizmet puanları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde belirtilir ve Bakan onayından sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

(4) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, çizelgede değişiklik yapılana kadar o eğitim kurumuna en yakın mesafedeki eğitim kurumu emsal alınarak değerlendirilir. Bu eğitim kurumları, valiliklerce her yılın kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra Ek-2’de yer alan Çizelgeye dâhil edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi

MADDE 39 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları, kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;

a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş-dönüş imkânının bulunup bulunmadığı,

b) Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yükseköğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı,

c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin, isteğiyle en az üç öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,

ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma, ikamet ve konaklama imkânlarının bulunup bulunmadığı,

d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,

e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,

f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilip getirilemediği,

g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup bulunmadığı,

ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı,

gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

(2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındıkları tarihten itibaren her üç yılda yapılacak değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir.

(3) Eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumları, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

Hizmet puanları

MADDE 40 – (1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden:

a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;

1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,

6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30

hizmet puanı verilir.

(2) Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

(3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

(4) Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

(5) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.

eğitimci yazar serdar tekin

YEDİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri

MADDE 42 – (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,

çalışmakla yükümlüdür.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.

denilmektedir.

Yukarıdaki yönetmelik bölümlerini incelediğimizde eşdeğer eğitim kurumları ve birbirinden farklı hizmet puanı ve zorunlu hizmet süresine sahip kurumlar açık ve net şekilde belirtilmiştir.

Ayrıca:

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler

MADDE 43-

(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması, mazeret veya diğer nedenlerle görev yerleri zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına değiştirilen öğretmenlerin bulundukları hizmet alanında çalışmaları gereken sürenin hesabında, daha önce görev yaptıkları eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

denilmektedir.

Zorunlu hizmet süresi dolmamış bir öğretmen eşdeğer zorunlu hizmete dahil iki eğitim kurumu arasında tayin gerçekleştirdiğinde kalan zorunlu hizmet süresinin hesaplanmasında bir problem yaşanmamaktadır.Örneğin yedi yıl zorunlu hizmet süresine dahil bir eğitim kuru-munda üç yıl çalışmış bir öğretmen eşdeğer nitelikte başka bir ildeki yedi yıl zorunlu hizmet süresine sahip eğitim  kurumuna tayin aldı.Yeni kurumunda dört yıl daha çalışınca zorunlu hizmeti kalkar.

Yalnız zorunlu hizmete dahil eşdeğer olmayan iki kurum arasında gerçekleşen tayinde hakkaniyetsiz, mantıksız,yönetmeliği kendi içinde çelişkiye düşüren bir uygulama yapılmaktadır.Örneğin üç yıl zorunlu hizmet süresine sahip bir eğitim kurumunda  iki yıl çalışan öğretmen belirli bir nedenden ötürü üçüncü yılı dolmadan yedi yıl zorunlu hizmet süresine sahip bir eğitim kurumuna tayin edildi.Evet bu öğretmen yeni kurumunun zorunlu hizmet süresine tabidir lakin önceki kurumundaki hizmet süreleri değerlendirilirken eski ve yeni kurumunu eşdeğer tutmak çok yanlıştır.İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri böyle yapıyor.Yani 3.Hizmet Bölgesi 6.Hizmet alanındaki en zor şartdaki, senede 30 hizmet puanı aldığınız kurumdaki iki yılınızı  ,1.Hizmet Bölgesi 4. Hizmet alanındaki, senede 14 puan aldığınız kurumdaki iki yıla eşit sayıp ,size beş yıl daha çalıştıkdan sonra zorunlu hizmetinizin kalkacağını söylemektedirler.Bakanlığın ayırdığı birbirinden bayağı farklı iki kurum nasıl eşdeğer tutuluyor?Gerçekten bu hesaplama hiçbir şekilde akla, mantığa, yönetmeliğe uygun gelmiyor.

Gene bu örnek üzerinden çalıştığımızda bence şöyle bir hesaplama yapılsa buradaki çelişkiler ortadan kalkacaktır ve yönetmelikçe de tutarlı ,hakkaniyetli olacaktır.Öğretmenin önceki kurumu 3 yıl zorunlu hizmete dahildi,yeni kurumu ise 7 yıl zorunlu hizmete dahildi.Hizmet sürelerini oranlayan bir formülle doğru bir hesaplama yapılır.

(Yeni kurumun zorunlu hizmet süresi  : Eski kurumun zorunlu hizmet süresi)x Çalışılmış süre (7:3)x2=4,6 yıl   

Yani öğretmenin eski kurumundaki 2 yıl yeni kurumunda 4,6 yıla denktir. Bu öğretmen yeni kurumunda 2,4 yıl çalıştıktan sonra zorunlu hizmeti kalkmalıdır.

Bu örneğin bir de tersini düşünelim.Yani 2 yıl çalışmış olan bir öğretmen ,7 yıl zorunlu hizmete sahip bir kurumdan 3 yıl zorunlu hizmete sahip bir kuruma tayin alsın. Gene aynı formülü kullanalım.

(3:7)x2=0,8 yıl

Yani öğretmenin eski kurumundaki 2 yılı ,yeni kurumunda 0,8 yıla denktir.Yeni kurumunda 2,2 yıl çalıştıktan sonra öğretmenin zorunlu hizmeti kalkacaktır.

Umarım bu hesaplama önerimiz dikkate alınır ve uygulanır.Böylelikle de öğretmenlerimizin bu konudaki mağduriyetleri göz ardı edilmemiş olur.

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@