Türk Alevileri Üzerinde Bölücülük Oyunu

Türkiye'deki Aleviler, etnik köken bakımından Türk, Kürt, Zaza ve Arap olmak üzere dört ana gruptur.

Haberler 04.07.2015, 13:28
Türk Alevileri Üzerinde Bölücülük Oyunu

TÜRK ALEVİLERİ ÜZERİNDE BÖLÜCÜLÜK OYUNU
Türkiye'deki Aleviler, etnik köken bakımından Türk, Kürt, Zaza ve Arap olmak üzere dört ana gruptur.

Eldeki nüfus verileri birbirleriyle çelişkili olmakla birlikte ciddi araştırmalarda Türkiye'deki toplam Alevi nüfusun kökenlere dağılımı şöyledir:

1) Türk Alevisi : 10,5 milyon
2) Kürt Alevisi : 1 milyon
3) Zaza Alevisi: 500 bin
4) Arap Alevisi: 350 bin

Bütün dünyada Oğuz Türkleri konusunda en büyük otorite kabul edilen Prof. Dr. Faruk Sümer'in Safevi Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü (TTK, 1992) adlı kitabı Türk Alevilerinin soy kütüğü niteliğindedir. Bu ve benzeri kitaplardaki bilgilerden bugün Anadolu'nun çeşitli yörelerinde yaşayan Alevilerin hangi Oğuz boyundan, oymağından geldiği dahi tespit edilebilmektedir.

Kendilerini Zaza ya da Kürt (Kırmanç) olarak tanımlayan Aleviler ise tarihsel asli kimlik bakımından Türk olmakla birlikte Selçuklular zamanında bir Alevi başkaldırısı olan Babai İsyanı (1240) sonrasında dışlanan, Osmanlılar döneminde ise özellikle Yavuz Sultan Selim'in Halifelik siyaseti nedeniyle de uğradıkları ağır baskı karşısında Kürtlerin ve Zazaların yaşadığı dağlık bölgelere çekilerek kimlik değişimine uğrayan Alevi Türklerdir. Bugün bile kendini Kürt ya da Zaza Alevisi olarak tanımlayan bu toplulukların ibadet dilleri, aşiret adları, yerleşim birimlerinin adları öz Türkçedir. Kendini Zaza Alevisi olarak tanımlayan araştırmacı Cemal Şener, Alevilerin Etnik Kimliği (Etik Yayınları, 1992) adlı kitabında kendini Zaza Alevisi ya da Kürt Alevisi olarak tanımlayanların tarihsel asli kimlik bakımından Türk Alevisi olduğunu çok açık belgelerle ortaya koymuştur. Osmanlı arşiv belgeleri de bu gerçeği doğrulamaktadır. Bununla birlikte son yıllardaki PKK propagandaları ve radikal sol rüzgarların etkisiyle özellikle bu yörelerdeki Alevi gençlerin savunduğu Kürt ya da Zaza kimliği tarihsel asli kimlik değil siyasi bir kimliktir.

Kendini Kürt Alevisi olarak tanımlayanların tarihsel asli kimliklerinin Türklük olduğu kesin olarak kanıtlanmışken Sünni Kürtlerin kökenleri üzerine Guti ve Önasya Kavimleri Tezi, Kardu Tezi, Med-İskit Tezi, Jafetidologların Tezi ve Kürtlerin Türklüğü Tezi olmak üzere beş farklı tez vardır. Bununla birlikte gerek Sünni gerekse Alevi Zazaların da Türklüğü kesindir.

Kendini Arap Alevisi (Nusayri) olarak tanımlayan grubun içinde de tarihsel asli kimliği Arap, Horasan Türkleri ve Eti Türkleri olanlar bulunmaktadır. Halep Salnameleri, Antakya Kilisesi kayıtları, Mesudi, Taberi, İbni Havkal, İbni Batuta ve Tarsusi gibi Arap tarihçileri bu gerçeği belirtmekte, Selçuklu ve Bizans arşivleri de doğrulamaktadır. Hatay ilindekiler Atatürk'ün de ifade ettiği gibi Eti Türklerindendir.

Bu temel bilgilerden sonra konumuza gelelim.

Bölücü odaklar, yalnızca Kürtçülük siyaseti güderek Türkiye'nin üniter yapısını parçalayamayacaklarını anlayınca yöntem değiştirmişlerdir. Hem Alevilik üzerinden hem de sadece Kürtlük değil bütün etnik kimlikler üzerinden saldırıya geçmişlerdir.

Ayrılıkçı gruplar tarafından şimdilerde Aleviliğin hem ayrı bir din hem de apayrı bir ırk olduğu yönünde Alevi kimliği bahane edilerek bölücü propagandalara başlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 3 Ocak 2015'te HDP'li Tunceli Belediyesi'nin Gençlik Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda "Alevi Çalıştayı" adı altında bir toplantı düzenlenmiştir.

12 ilden gelen 107 katılımcının yol, yemek ve konaklama gibi bütün masrafları HDP'li Tunceli Belediyesi tarafından karşılanmıştır.
Çalıştayda, 'Alevilikte ikrar, Alevilikte kadın, Alevilerde örgütlenme sorunları, uluslaşma sürecinde Alevilerin rolü' gibi konu başlıkları belirlenmiş ve ilk iki konu başlığı basına açık tartışılırken Alevilerde örgütlenme sorunları ile uluslaşma sürecinde Kürt sorunu ve Alevilik maddeleri basına kapalı konuşulmuştur.

Kerameti kendinden menkul bazı Alevi dedeleri olan Hasan Kılavuz, Mustafa Genç ve Feyzullah Çınar ise Aleviliğin İslam'ın tamamen dışında ayrı bir din ve Türklüğün dışında ayrı bir ırk olduğunu iddia etmişlerdir. Bu görüşleri savunan bazı Alevi derneklerinin de Almanya'dan finanse edildikleri unutulmamalıdır.
 
HDP'li Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul, "Aleviliğin merkezi sayılan Dersim'de yıllardır böyle bir çalışma hiç yaşanmadı. Alevilik daha çok Dersim dışında tartışıldı konuşuldu. Tarihten bugüne Alevi inancı üzerindeki baskıları, yok etme politikalarının boşa çıkarılacağı ve Alevilerin özüne hizmet edeceği bir Çalıştayın gerçekleşmesini umuyorum." diyerek Cumhuriyet'in Tuncelisi yerine ortaçağın Dersimi kavramını kullanarak durduğu yeri belli etmiş oldu.

Nitekim sözde Alevi gerçekte ise Kürtçü bu çalıştayın sonuç bildirgesi de gerçek amacı gözler önüne sermektedir. Sonuç bildirgesini de yazıyı uzatmak pahasına aynen aktarıyor ve dikkatlerinize sunuyoruz:

"Türkiye ve Kürdistan’dan gelen 107 delegasyonla toplanan 1. Dersim Alevi Çalıştayı,“Biz yolumuza ikrar verdik.“ şiarıyla 03-01-2015 tarihinde gerçekleştirildi. Amed, Semsur, Meletî, Erzurum, Erzingan, Muş, Dersim, Mersin, Ankara, İzmir, Meraş ve İstanbul’dan pir, rayber ve taliplerden oluşan delegasyonla yapılan seçimlerle katılım sağlamıştır. Kürt Kızılbaş Aleviliğin, ReeHaq inancının ve ocaklar merkezi Dersim’de yapılan çalıştayımız, halkımız açısından anlamlı ve değerlidir. Çalıştayımızda, yolumuzun temel sorunları konuşulmuştur. İnancımız üzerindeki baskılar, çözümler ve sorunları, Alevilik ve kadın, Demokratik Alevi hareketinin örgütlenme sorunları, Uluslaşma sürecinde Kürt sorunu ve Alevilik başlıklarında tartışma yürütülmüştür. Çalıştayımızda, “Yol, yolu kuranlardan uludur.” ilkesinden hareketle Kürt Kızılbaş Alevi sürecinde yaşanan sarsıntı, kaos ve savrulmanın esas sebebi ikrardan kopuş olduğu tespitine gidilmiştir. Bu anlamda yaşanmakta olan kaos halinin önüne geçmenin yolu, cümle insan ve varlığa olan ikrarımıza yeniden sahip çıkmaktan geçmektedir.
İnancımız üzerindeki her türlü asimilasyoncu ve tek tipleştirici yaklaşımları ve girişimleri mahkum etmiş, Aleviliğin tüm sürekleriyle var olmasının gerekliliği tartışılmıştır. Aleviliğin eşitlikçi ve adaletçi sisteminin yeniden kurulmasının ancak ocak sistemi ile mümkün olduğu tespitinden yola çıkılarak pir-talip ilişkisinin sağlıklı şekilde kurulmasının aciliyeti vurgulanmıştır. İnancın özünde kadın, yolun esas sahibi olarak kabul edilmesine rağmen günümüzde bu ilkenin tersyüz edildiği, eril akıl kendini cinsiyetçilik, dincilik ve milliyetçilik olarak örgütlemiş ve inanç sistemimizde kadının yerini daha fazla geriletmiştir. Kadının konumunun toplumsal yapımız içinde geriletilmesi, asimilasyonun önünün açılmasına ve Kızılbaş Alevi gerçeğinin tahrip edilmesine yol açmıştır. Kızılbaş Alevi inancında beşikteki ile döşektekinin eşit olduğuna vurgu yapılarak hiyerarşik yapılar reddedilmiştir. Tarih boyunca kendi kendisine yetmeyi bilen, bu anlamda kendi sorunlarını demokratik komünal toplum esasları üzerinden çözen Alevilik, özellikle Cumhuriyet sonrası Koçgiri ve Dersim soykırımlarıyla ağır darbeler almış, ocaklar sistemi ve toplumsal doku işlemez hale sokulmuştur. Aleviliğin tarihsel ve birebir örgütlenme modeli olan ocaklar sisteminin pirler öncülüğünde yeniden işlevsel kılınması, inancın ve ibadetin her alanına anadilinin hakim kılınması, cemevi ve derneklerimizin birer akademi olarak yapılandırıp örgütlendirilmesi, kadın ve gençliğin özgün olarak örgütlendirilmesi, inancın karakterine uygun meclis yapılanmasına gidilmesi gereğine vurgu yapılmıştır. Çalıştayımız, Aleviliğin genel sorunlarının çözümü ve geleceğe taşınma mücadelesinde tüm musahip Alevi örgütleriyle ortak mücadele platformlarının oluşturulmasını ve mücadele birlikteliğini savunur ve bunun gerçekleşmesi için çalışma yapmayı kararlaştırmıştır.
Kürdistan’ın kadim bir coğrafya olması nedeniyle birçok inancı barındırdığı gibi birçok etnik kimliği de barındırmaktadır, bu gerçeklik coğrafyamızın zenginliğidir. Fakat gerek devletli yapıya kavuşmuş egemen dinler, gerekse ulus devlet mantığı üzerinde şekillenmiş sömürgeci devletler tarafından bu zenginlik tehlike olarak görülmüş ve sürekli yok edilmeye çalışılmıştır. Kültürel soykırım ve asimilasyonun gerçekleşmesinde her türlü zor ve şiddet yöntemi uygulanarak inancın, dilin, doğanın, kavramların ve toplumsal değerlerin tahribatına gidilerek inancın içi boşaltılmıştır. Çalıştayımız, egemen devlet mantığı ve bundan etkilenerek etnik kimliğimizi yok sayan anlayışları kabul etmez.72 milleti bir nazarda gören bir anlayış içerisinde inancımız gibi etnik kimliğimizi hak kabul eder. Kürt mücadelesinde önemli bir rol oynamış özgürleşme mücadelesinin karakterini etkilemiş olan Alevilerin bundan sonra Kürt özgürlük mücadelesini desteklemesini inancımızın ve vicdanımızın bir gerçeği olarak görürüz. Bu anlamda günümüz Kerbela’sı olan Rojava, Şengal ve Kobani olmak üzere tüm direnişleri selamlar ve destekler. Çalıştayımız, Türkiye’de Kürt sorunun inkar ve imha siyasetinden kaynaklı olarak yaşanan çözümsüzlük politikalarına karşı Sayın Öcalan’ın başlatmış olduğu süreci selamlıyor ve destekliyor.
Çalıştayımızda, açığa çıkan tartışmaların Alevilerle buluşturulması için benzer çalıştayların bölgelerde yapılmasını ve açığa çıkan durumun tekrar değerlendirilmesi amacıyla yeni bir çalışma planı yapılmasını ve ardından da demokratik Alevi hareketinin tüm bileşenleriyle ortak bir konferans örgütlemeyi karar altına almıştır. Bir gün süren yoğun tartışmalar eşliğinde yapılan 1.Dersim Alevi Çalıştayı, katılan canlarımızın yoğun destek ve katılımı ile başarıyla sonuçlandırılmıştır."

Defalarca Kürdistan vurgusu yapılan, Cumhuriyet'in yer adlarının değişik ifade edildiği, Atatürkçülüğün temel ilkelerinden biri olan milliyetçiliğin sanki kadına bir baskı aracıymış gibi gösterilerek kötülendiği, Aleviliğin komünal toplum olarak gösterilerek bütün Alevilerin Atatürkçülükten (Kemalizmden) koparılarak sosyalizme yamanmaya çalışıldığı, Cumhuriyete ve vatan bütünlüğüne kast eden bölücü isyanlara müdahalenin soykırım olarak gösterilmeye çalışılarak günümüzdeki PKK terörünün meşrulaştırılmaya çalışıldığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sömürgeci, kültürel soykırımcı ve doğa katliamcısı ilan edildiği, bütün Alevilerin Kürt özgürlük mücadelesi diye tabir edilen bölücü hareketi destekleyeceklerinin açıklandığı, teröristbaşının selamlanarak desteklendiği bu toplantıyla Alevi kimliğinin Kürtçü bölücü politikalar için bir kılıf olarak kullanılmak istendiği çok açıktır.

Atasen olarak Türklük bilinci taşıyan, Atatürk ilke ve devrimlerinden yana ve Cumhuriyet değerlerini benimsemiş Alevi yurttaşlarımızın bu bölücü oyuna gelmeyeceklerine dair inancımız tamdır!

ATASEN
Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası


Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 17 Kasım 2019
İmsak 06:02
Güneş 07:29
Öğle 12:39
İkindi 15:15
Akşam 17:38
Yatsı 19:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@