Tüm Yerel-sen'den Hukuk Zaferi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bembirsen sendikası arasında 30.06.2014 tarihinden gecerli olarak imzalanan,İş barışını bozan,emekçiler arasında tartışmaların ve kayırmaların başladığı,çalışanlar arasında eşitliği ortadan kaldıran,bürokratları ve yandaşları koruyan Sosyal Denge Tazminatını sözleşmesini kabul etmedik.

Haberler 22.07.2015, 20:32
Tüm Yerel-sen'den Hukuk Zaferi

Mahkeme Kararı Örneği Aşağıdadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bembirsen sendikası arasında 30.06.2014 tarihinden gecerli olarak imzalanan,İş barışını bozan,emekçiler arasında tartışmaların ve kayırmaların başladığı,çalışanlar arasında eşitliği ortadan kaldıran,bürokratları ve yandaşları koruyan Sosyal Denge Tazminatını sözleşmesini kabul etmedik.YARGIYA TAŞIDIK.
Emeçileri aşağılayan,para ile terbiye etmek isteyenlere karşı vermiş olduğumuz hukuk mücadelesi…

TÜMYEREL-SEN LEHİNE
EMEKÇİLER LEHİNE SONUÇLANDI.

YAŞASINÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
YAŞASIN TÜMYEREL-SEN
YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU-İŞ

TÜM YEREL-SEN
ANKARA BŞB-SDS DAVASI
21.07.2015

Sendikamız tarafından açılan davada davalı Belediye Başkanlığının 30/06/2014-31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere BEM-BİR-SEN ile imzaladığı Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nin

2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "BEM-BİR-SEN üyesi olanları" ibaresinin,

6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yetkili sendika üyesi" ve "ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7. maddede ön görülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler" ibaresinin,

6. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Sözleşme kapsamındaki personelden;" ibaresinin,

6. maddesinin 6. fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bendinin;

7. maddesinin,

"Sözleşmenin yürütülmesi" başlıklı 8. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasının,

"Aylık sosyal denge tazminatı miktarı" başlıklı 11. maddesinin birinci fıkrasının ve ikinci fıkrasında yer alan "ve sözleşme aidatı kesintisi" ibaresinin,

"Sözleşmenin sona ermesi" başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

Ek-1'de yer alan sözleşme aidatına ilişkin kabul ve taahhüt dilekçesi ile Ek-2'de yer alan Performans Değerlendirme
Formu'nun

iptali ile personelin mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

YAPILAN YARGILAMA SONUCUNDA MAHKEMESİNCE ŞU ŞEKİLDE KARAR VERİLMİŞTİR:

I-) “Kapsam” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “Bu sözleşme;

b) Kişi olarak, söz konusu işyerlerinde çalışan ve sözleşme süresince işe alınan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur, sözleşmeli memur ve 3/7/2005 tarihli ve5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine tabi sözleşmeli personelden BEM-BİR-SEN üyesi olanları kapsar.” düzenlemesindeki “BEM-BİR-SEN üyesi olanları” ibaresinin iptali istemine ilişkin olarak;

4688 sayılı Kanun’un 28. maddesinde belirtildiği şekilde sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı, aksine bir yorumun sosyal denge tazminatının adaletli bir ücret dağılımı yoluyla ekonomik ve sosyal barışı sağlama amacına ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, yine 4688 sayılı Kanun’un 32. maddesinde böyle bir ayrım yapılmasına imkan sağlayan bir düzenleme bulunmadığı gibi sosyal denge tazminatı sözleşmesinde ancak, Kamu İşvereni Heyeti Başkanı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası temsilcisi arasında imzalanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşmesinin 1. maddesinde tespit edilen, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre bir farklılığa gidilebileceği, bunun dışında sendika üyesi olan ya da sendika üyesi olmayan ile başka bir sendikaya üye olanlar arasında bir ayrıma gidilemeyeceği, böyle bir ayrımın yapılması durumunda çalışanların dolaylı olarak sözleşme imzalama hakkına sahip en çok üyesi bulunan sendikaya üye olunmaya zorlanması halinin ortaya çıkacağı, bunun da Anayasa'nın 51. maddesine aykırı olması karşısında, söz konusu ibarede hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerekmektedir.

II -) “Sözleşmeden yararlanma koşulları” başlıklı 6. maddesinde yer alan, “(1) Bu sözleşme ile düzenlenen sosyal denge tazminatından yetkili sendika üyesi kamu görevlileri ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7 nci maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler faydalanır.

(6) …Sözleşme kapsamındaki personelden;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 nci maddesinde belirtilen uyarma cezasını alanlar 4 ay, kınama cezasını alanlar 6 ay, aylıktan kesme cezasını alanlar 8 ay ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alanlar 10 ay süreyle,
b) Kararın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın geçici olarak görevden uzaklaştırılanlara, tutukluluk veya hükümlülük hallerinde görevden uzak kalınan süre boyunca,
c) Ücretsiz izin alanlar (sendikal çalışmalar için verilen ve haftada 1 gün izinli olanlar hariç) izin sürecinde,
ç) Başka kurumlarda görevlendirilenler, görevlendirildikleri yerde sözleşmeye dayalı oldukları mevzuatları gereği herhangi bir ad alanda ilave benzer bir ödeme alıyorsa, devam ettiği sürece, bu sözleşme hükümlerinden yararlandırılmaz.
d) (a) bendinde öngörülen süreler, cezanın idari makam onayı ile kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar ve mahkeme kararıyla cezanın kaldırılması kesinleşirse ödenmeyen tutarlar kendilerine ödenir.” düzenlemesindeki “yetkili sendika üyesi”, “ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7 nci maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler” ibaresi ile altıncı fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bendinin iptali istemine ilişkin olarak;

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine ödenecek sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarının belirlenmesine ilişkin olduğundan, sosyal denge tazminatından faydalanmanın anılan idarelerin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlisi olma dışında, ayrıca sözleşmenin tarafı olan yetkili sendikanın üyesi olma ya da herhangi sendikanın üyesi olma ya da sendika üyesi olmama şartına bağlanmasının hukuki bir dayanağı bulunmadığı gibi sendikaya üye olma ya da olmama ve üye olunacak sendikayı seçme özgürlüğünü kısıtlayıcı sonuçlar meydana getirdiği; yine sosyal denge tazminatından faydalanmayı yetkili sendika üyesi olmayanlar yönünden, sözleşme aidatı altında farklı oranlar üzerinden ödenti (aidat) alınmasının bir dilekçe ile kabul ve taahhüt ettirilmesinin de haklı ve hukuki dayanağı bulunmadığından, “yetkili sendika üyesi” ve “ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7 nci maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler.” ibarelerinde hukuka uyarlık bulunmadığından sözkonusu ibarelerin iptali gerekmektedir.

Kaldı ki; Sözleşme'nin 7. maddesi ile EK-1’de yer alan dilekçe işbu karar ile iptal edildiğinden “yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7. maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler.” ibaresinin yine iptali gerekmektedir.

Öte yandan; disiplin cezasına konu eylemler için uygulanacak yaptırımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilmiş olup, memurun işlediği ve Kanun'da sayılan disiplin suçları nedeniyle yine Kanun'da öngörülen cezaların dışında başka bir ceza ile cezalandırılması mümkün değildir.

Bu bağlamda; sosyal denge tazminatının öncelikle bir ayrıma gidilmeksizin tüm çalışanlara belirli koşullarda ödenmesi gerekmekte olup, davalı idarede çalışan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödemesinin dayanağı olan mevzuatta yer verilmeyen kısıtlamaların sözleşme hükümlerine konularak personelin bu parasal haktan yoksun bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmamakta olup, Sözleşme'nin 6. maddesinin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bendinin "Sözleşme kapsamındaki personelden" ibaresi ile birlikte iptali gerekmektedir.

Aynı maddenin (ç) bendindeki, “Başka kurumlarda görevlendirilenler, görevlendirildikleri yerde sözleşmeye dayalı oldukları mevzuatları gereği herhangi bir ad alanda ilave benzer bir ödeme alıyorsa, devam ettiği sürece, bu sözleşme hükümlerinden yararlandırılmaz.” düzenlemesinde ise, aynı nitelikte mükerrer ödeme yapılmasının önüne geçilmeye yönelik olduğu anlaşıldığından bu bentde ve bu bentle sınırlı olarak "Sözleşme kapsamındaki personelden" ibaresinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

III -) “Sözleme aidatları” başlıklı 7. maddesinin, “1) İşveren, sözleşme aidatı olarak her ay ödenmesi gereken brüt sosyal denge tazminatının yetkili sendika üyeleri ile mevzuat gereği sendikaya üye olamayanlardan % 1, yetkili sendikaya üye olmayanlardan % 3 oranında sözleşme aidatı keser ve sendika hesabına yatırır.
(2) İşveren, sözleşme aidatı kesinti ve yetkili sendikaya aktarımını düzenli olarak gerçekleştirir. İşveren, birinci fıkraya göre kesilen sözleşme aidatlarını kesinti tarihini izleyen 15 (on beş) iş günü içerisinde yetkili sendikanın bildirdiği banka hesap numarasına aktarır.” Şeklindeki düzenlemesinin iptali istemine ilişkin olarak;

Sosyal denge tazminatı sözleşmesinde taraf olan sendikanın dışında kalan sendikanın üyesi olan veya hiçbir sendikaya üye olmayan kamu görevlilerinden sözleşme aidatı altında farklı oranlar üzerinden ödenti (aidat) alınmasına ilişkin hükümlerin (brüt sosyal denge tazminatının % 3 oranında sözleşme aidatı ödenmesi), sosyal denge tazminatının ödenmesinde aynı kadro veya pozisyonlarda bulunan kamu görevlileri arasında ayrım (eşitsizlik) yaratacağı açık olup, gerek belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinde istihdam edilen personele sosyal denge tazminatı ödenebileceğini düzenleyen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de, gerek 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda gerekse başka bir yasal düzenlemede sosyal denge tazminatından sözleşme aidatı kesilebileceğine ve kesilen sözleşme aidatının işveren tarafından yetkili sendikanın bildirdiği banka hesabına aktarılmasına yönelik bir hüküm bulunmadığından, sözleşmenin yukarıda açık metni aktarılan 7. maddesinde hukuka uyarlık görülmediğinden iptali gerekmektedir.

IV -) “Sözleşmenin yürütülmesi” başlıklı 8. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasındaki, “(3) Bu sözleşmenin herhangi maddesinin mahkeme tarafından iptal veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde sözleşmenin tüm maddeleri iptal edilmiş kabul edilir, ödemeler durdurulur ve sözleşme metni yok kabul edilerek yeniden düzenlenir.
(4) Bu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm yeni yapılacak sözleşme için kazanılmış hak sayılmaz.” ibarelerinin iptali istemine ilişkin olarak;

Anayasa’nın, "Hak Arama Hürriyeti" başlıklı 36. maddesinde, ''Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.'' hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Adil Yargılanma Hakkı başlıklı 6. maddesinde, mahkemeye erişim hakkına açıkça yer verilmemiş ise de, maddenin (1) numaralı fıkrasındaki“herkes medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, … bir mahkeme tarafından davasının … görülmesini istemek hakkı...” ifadeleri çerçevesinde ve hakkın doğası gereği mahkemeye erişim hakkını da kapsadığının kabulü gerekir.
Somut uyuşmazlıkta, dava konusu Sözleşme'nin 8. maddesinin üçüncü fıkrasında, bu sözleşmenin herhangi maddesinin mahkeme tarafından iptal veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde sözleşmenin tüm maddeleri iptal edilmiş kabul edileceği, ödemelerin durdurulacağı ve sözleşme metninin yok kabul edilerek yeniden düzenleneceğinin öngörülmesi de, bu kapsamda mahkemeye erişim hakkına yönelik bir sınırlama oluşturur. Sözleşmeye ilişkin olarak bir hukuki uyuşmazlığın mahkeme önüne taşınmasının, mahkeme tarafından iptal veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi ihtimali veya olgusu, mahkemeye başvurulmasını engelleme ya da mahkemeye başvurulmasını anlamsız kılma riski taşıdığı, dolayısıyla kişilerin hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğuracak nitelikte bulunduğundan, 8. maddenin üçüncü fıkrasının hukuka aykırılığı nedeniyle iptali gerekmektedir.

Anılan maddenin dördüncü fıkrasının ise, sosyal denge tazminatı sözleşmesinin dönemsel olarak yapılması ve yapılan her bir sözleşmenin birbirlerinden bağımsız olması nedeniyle bir sözleşmede öngörülen bir hükmün diğer sözleşme yönünden kazanılmış hak sayılmamasında hukuka aykırılık görülmemiştir.

V-) “Aylık sosyal denge tazminatı miktarı” başlıklı 11. maddesindeki “(1) Bu sözleşme kapsamındaki kamu görevlilerinden,
a) Genel sekreter ve yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, iç denetim kurulu başkanı, 1.hukuk müşaviri ve daire başkanlarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ü,
b) (a) fıkrası kapsamı dışında kalanlar arasından, birim amiri konumundaki (daire başkanlarının) her ay düzenleyecekleri Ek-2'de yer alan Performans Kriterleri Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu ortaya çıkan puan durumuna göre ve puanı en yüksek olandan başlamak üzere, birimde çalışan toplam personel sayısının ilk % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 100, ikinci % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 80, üçüncü % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 60, dördüncü % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 40 ve beşinci % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 20 oranının en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarına uygulanması suretiyle ortaya çıkacak tutar kadar sosyal denge tazminatı ödenir.
c) (b) fıkrasındaki sıralamada puanların eşitliği durumunda kriter sıralamasındaki iş bilgisi performans puanına bakılır bununda eşit olması halinde birim amirince kura çekilmek suretiyle personelin gireceği oran tespit edilir.
d) İdare yıl içinde performans kriterlerini değiştirebilir, çıkarabilir veya ilave yapabilir.
(2) Sosyal denge tazminatı her ayın 15'inde maaşlar ile birlikte, yasal kesintiler ve sözleşme aidatı kesintisi yapıldıktan sonra peşin ve net olarak ödenir.” düzenlemesinin birinci fıkrası hükümleri ile ikinci fıkradaki “ve sözleşme aidatı kesintisi” ibaresinin iptali istemine ilişkin olarak;

Sosyal denge tazminatı tutarının, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterler esas alınarak belirlenmesi gerekmekte olup, somut uyuşmazlıkta, genel sekreter ve yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, iç denetim kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlarına ödenecek aylık sosyal denge tazminatı tutarının, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ü oranında olarak belirlenmesinin yukarıda sıralanan kriterlere uygun olduğu görülmekle birlikte, bu kadro/görev unvanı dışında kalanlar yönünden sosyal denge tazminatı ödemesinin subjektif ölçütler taşıyan performans değerlendirmesi sonucunda alınan puana göre % 100’den başlayıp % 20’ye kadar düşecek oranda öngörüldüğü anlaşıldığından, sözleşmenin yukarıda açık metni yer alan 11. maddesinin birinci (a) bendinde hukuka aykırılık(b) bendinde ve dolayısıyla (c) bendinde ise hukuka uyarlık görülmemiştir.

Dava konusu 11. maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde, idarenin yıl içinde performans kriterlerini değiştirebileceği, çıkarabileceği veya ilave yapabileceği belirtilmiş ise de, belli tarih aralığında/süreli olarak uygulanan sözleşmenin başlangıçta belirlenen performans kriterlerinin uygulama aşamasında değişikliğe uğratılmasının, muhatapları ne zaman, ne ile karşılaşacağını bilemez hale getirdiğinden, hukuki belirlilik ilkesine dolayısıyla hukuk devleti ilkesine aykırılığı nedeniyle iptali gerekmektedir.

Kaldı ki, performans kriterlerini içeren Performans Değerlendirme Formu işbu karar ile iptal edildiğinden bu bendin yine iptali gerekmektedir.

Ayrıca, kamu görevlilerine ödenen sosyal denge tazminatından sözleşme aidatı adı altında bir kesintinin yapılmasının hukuki bir dayanağının bulunmaması nedeniyle sözleşmenin sözleşme aidatını düzenleyen 7. maddesi işbu karar ile iptal edildiğinden, sözleşmenin 11. maddesinin ikinci fıkradaki “ve sözleşme aidatı kesintisi” ibaresinin de yine iptaline karar vermek gerekmektedir.

VI -) “Sözleşmenin sona ermesi” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, “…
b) Tarafların karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi feshetmesi halinde,” düzenlemesinin iptaline ilişkin olarak;

Sözleşme, bir hukuki sonuç elde etmek için iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun surette iradelerini açıklamaları sonucunda meydana gelen iki taraflı bir hukuki işlem olarak kabul edilmektedir. Tarafların sözleşme yapma özgürlükleri bulunduğu gibi, aynı şekilde sözleşmeden dönme veya sözleşmeyi sona erdirme serbestîleri de bulunduğundan, belirtilen bu düzenlemede hukuka aykırılık görülmemiştir.

VII-) Dava konusu Sözleşme'nin Ek-1'de yer alan ve;
“4688 sayılı yasa gereği ödenecek Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin 7. Maddesindeki Sözleşme aidatı oranlarını ve 8. Maddesinin 3. fıkrasındaki sözleşme ile ilgili herhangi bir Mahkeme tarafından İptal veya Yürütmeyi Durdurma kararı verilmesi halinde bu sözleşmenin takip eden aybaşından itibaren sona ermiş sayılacağı hükmü de dahil Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul ediyorum ve bu sözleşmeden yararlanmak istiyorum.” ibaresini taşıyan kabul ve taahhüt dilekçesinin iptali istemine ilişkin olarak;

Dava konusu Sözleşme'nin 7. maddesindeki sözleşme aidatına ilişkin hüküm ile 8. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü iptal edildiğinden ve bu maddelerde öngörülen hususların kabul ve taahhüdüne ilişkin olan sözleşmeden yararlandırılmanın ön koşulu olarak öne sürülen taahhütnamenin kanuni dayanağı olmayan bir uygulama olması nedeniyle Sözleşme eki (Ek-1) olan bu dilekçenin de iptali gerekmektedir.

VIII-) Sözleşme'nin EK-2’de yer alan ve “İş Bilgisi”, “Verimlilik”, “Sorumluluk”, “Problem Çözme Kabiliyeti”, “Üretkenlik”, “İş Arkadaşları ile Uyum”, “Halkla İlişkiler”, “Organizasyon Kabiliyeti” “Takım Çalışması”, “Amirlerine İtaat”, “Görevine Zamanında Gelip Gitme”, “Temsil Yeteneği”, “Kullanılan Rapor Miktarı (Heyet raporu dışında kullanılan rapor miktarları) ile“Kılık Kıyafete Özen” kriterlerinden ve Açıklamalar: *Disiplin cezaları hakkında Sözleşmenin 13. maddesine göre işlem yapılacaktır. *Performans Değerlendirici Birim Amiri (Daire Başkanı) dır. *Performans Değerlendirmesi ayda bir yapılacaktır. *1. ve 4. kriterler0-8 puan arası diğerleri 0-7 puan arasında değerlendirilecektir.” kısmından oluşan Performans Değerlendirme Formu’nun iptali istemine ilişkin olarak;

Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarının, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenmesi hukuken mümkün olmakla birlikte; somut uyuşmazlıkta, personelin öngörülen Performans Değerlendirme Formu ile amirin kişisel değerlendirmesine tabi kılındığı; dolayısıyla Performans Değerlendirme Formu'nun subjektif ölçütler taşıdığı, oysa sosyal denge tazminatının aylık tutarının personelin amir tarafından kişisel olarak değerlendirilmesine dolayısıyla subjektif ölçütlere göre değil; personelin görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere, dolayısıyla objektif ölçütlere göre belirlenmesi gerektiğinden, söz konusu Form'da hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerekmektedir.

IX -) Davanın, davacı Sendikanın personelin mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemine gelince;

Davacı Sendika tarafından Sözleşme'nin bazı maddelerinin iptali ile birlikte personelin mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi de istenilmiş ise de; idari yargı yerlerinde tam yargı davası açılabilmesi için kişisel hakların doğrudan ihlal edilmiş olması şartı arandığından, parasal hak talebine ilişkin davanın, bireysel hakları doğrudan muhtel olan davacı Sendika üyeleri tarafından açılması gerekmekte olup, davanın parasal hak talebine ilişkin olan kısmı bakımından davacı Sendika'nın ehliyetli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ:

Dava konusu Sözleşmenin

“Kapsam” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "BEM-BİR-SEN üyesi olanları" ibaresinin,

6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yetkili sendika üyesi" ve "ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7. maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler" ibaresinin,

aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan "Sözleşme kapsamındaki personelden;" ibaresi ile aynı fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bendinin;

"Sözleşme aidatları" başlıklı 7. maddesinin, "Sözleşmenin yürütülmesi" başlıklı 8. maddesinin üçüncü fıkrasının,

"Aylık sosyal denge tazminatı miktarı" başlıklı 11. maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bendinin,
Ek-1'de yer alan kabul ve taahhüt dilekçesinin ve EK-2’de yer alan Performans Değerlendirme Formu’na ilişkin kısımlarının

iptaline,

6. maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendi,

8. maddesinin dördüncü fıkrası, 11. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yönünden 

davanın reddine,

personelin mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesine ilişkin kısmı yönünden ise 

davanın ehliyet yönünden reddine,

Dava kısmen iptal-kısmen ret-kısmen ehliyet ret ile sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan 155,70 TL yargılama giderinin davadaki haklılık oranına (1/3) göre 51,90 TL'lık kısmı ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderlerinin geriye kalan kısmının ise davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 750,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, müdahil tarafından karşılanan 38,00 TL yargılama giderinin davadaki haklılık oranına (2/3) göre 25,33 TL'lık kısmının davacıdan alınarak müdahile verilmesine, müdahil yargılama giderlerinin geriye kalan kısmının ise müdahil üzerinde bırakılmasına, posta ücreti avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya ve müdahile iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 30/06/2015 tarihinde, Sözleşme'nin 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin davanın reddine yönelik kısmı yönünden oyçokluğuyla, kararın diğer hüküm fıkraları yönünden ise oybirliğiyle karar verilmiştir.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

1. “Kapsam” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “Bu sözleşme;

b) Kişi olarak, söz konusu işyerlerinde çalışan ve sözleşme süresince işe alınan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur, sözleşmeli memur ve 3/7/2005 tarihli ve5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine tabi sözleşmeli personelden BEM-BİR-SEN üyesi olanları kapsar.” düzenlemesindeki “BEM-BİR-SEN üyesi olanları” ibaresinin iptali istemi kabul edilmiştir.

2. “Sözleşmeden yararlanma koşulları” başlıklı 6. maddesinde yer alan, “(1) Bu sözleşme ile düzenlenen sosyal denge tazminatından yetkili sendika üyesi kamu görevlileri ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7 nci maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler faydalanır.

(6) …Sözleşme kapsamındaki personelden;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 nci maddesinde belirtilen uyarma cezasını alanlar 4 ay, kınama cezasını alanlar 6 ay, aylıktan kesme cezasını alanlar 8 ay ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alanlar 10 ay süreyle,
b) Kararın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın geçici olarak görevden uzaklaştırılanlara, tutukluluk veya hükümlülük hallerinde görevden uzak kalınan süre boyunca,
c) Ücretsiz izin alanlar (sendikal çalışmalar için verilen ve haftada 1 gün izinli olanlar hariç) izin sürecinde,
ç) Başka kurumlarda görevlendirilenler, görevlendirildikleri yerde sözleşmeye dayalı oldukları mevzuatları gereği herhangi bir ad alanda ilave benzer bir ödeme alıyorsa, devam ettiği sürece, bu sözleşme hükümlerinden yararlandırılmaz.
d) (a) bendinde öngörülen süreler, cezanın idari makam onayı ile kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar ve mahkeme kararıyla cezanın kaldırılması kesinleşirse ödenmeyen tutarlar kendilerine ödenir.” düzenlemesindeki “yetkili sendika üyesi”, “ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7 nci maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler” ibaresi ile altıncı fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bendinin iptali istemi kabul edilmiştir. Yani sendika (sözleşme) aidatı ile disiplin cezası alanların sözleşme hükümlerinden mahrumiyetine ilişkin düzenleme ve taahhütname iptal edilmiştir.

“Başka kurumlarda görevlendirilenler, görevlendirildikleri yerde sözleşmeye dayalı oldukları mevzuatları gereği herhangi bir ad alanda ilave benzer bir ödeme alıyorsa, devam ettiği sürece, bu sözleşme hükümlerinden yararlandırılmaz.” düzenlemesi ise, aynı nitelikte mükerrer ödeme yapılmasının önüne geçilmeye yönelik olduğu anlaşıldığından iptal edilmemiştir.

3. “Sözleme aidatları” başlıklı 7. maddesinin, “1) İşveren, sözleşme aidatı olarak her ay ödenmesi gereken brüt sosyal denge tazminatının yetkili sendika üyeleri ile mevzuat gereği sendikaya üye olamayanlardan % 1, yetkili sendikaya üye olmayanlardan % 3 oranında sözleşme aidatı keser ve sendika hesabına yatırır.
(2) İşveren, sözleşme aidatı kesinti ve yetkili sendikaya aktarımını düzenli olarak gerçekleştirir. İşveren, birinci fıkraya göre kesilen sözleşme aidatlarını kesinti tarihini izleyen 15 (on beş) iş günü içerisinde yetkili sendikanın bildirdiği banka hesap numarasına aktarır.” Şeklindeki düzenlemesinin iptali istemi kabul edilmiştir.

4. IV -) “Sözleşmenin yürütülmesi” başlıklı 8. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasındaki, “(3) Bu sözleşmenin herhangi maddesinin mahkeme tarafından iptal veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde sözleşmenin tüm maddeleri iptal edilmiş kabul edilir, ödemeler durdurulur ve sözleşme metni yok kabul edilerek yeniden düzenlenir.
ibarelerinin iptali istemi kabul edilmiştir.
Bu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm yeni yapılacak sözleşme için kazanılmış hak sayılmaz.” İbaresi ise iptal edilmemiştir.

5. “Aylık sosyal denge tazminatı miktarı” başlıklı 11. maddesindeki “(1) Bu sözleşme kapsamındaki kamu görevlilerinden,
a) Genel sekreter ve yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, iç denetim kurulu başkanı, 1.hukuk müşaviri ve daire başkanlarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ü,
b) (a) fıkrası kapsamı dışında kalanlar arasından, birim amiri konumundaki (daire başkanlarının) her ay düzenleyecekleri Ek-2'de yer alan Performans Kriterleri Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu ortaya çıkan puan durumuna göre ve puanı en yüksek olandan başlamak üzere, birimde çalışan toplam personel sayısının ilk % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 100, ikinci % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 80, üçüncü % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 60, dördüncü % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 40 ve beşinci % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 20 oranının en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarına uygulanması suretiyle ortaya çıkacak tutar kadar sosyal denge tazminatı ödenir.
c) (b) fıkrasındaki sıralamada puanların eşitliği durumunda kriter sıralamasındaki iş bilgisi performans puanına bakılır bununda eşit olması halinde birim amirince kura çekilmek suretiyle personelin gireceği oran tespit edilir.
d) İdare yıl içinde performans kriterlerini değiştirebilir, çıkarabilir veya ilave yapabilir.
(2) Sosyal denge tazminatı her ayın 15'inde maaşlar ile birlikte, yasal kesintiler ve sözleşme aidatı kesintisi yapıldıktan sonra peşin ve net olarak ödenir.” düzenlemesinin birinci fıkrası hükümleri ile ikinci fıkradaki “ve sözleşme aidatı kesintisi” ibaresinin iptali istemi kabul edilmiştir. Yani performans kriterleri nedeniyle mahrum kalınan maddi tutarlar talep edilebileceği gibi performans kriterleri de iptal edilmiştir.

6. “Sözleşmenin sona ermesi” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, “…
b) Tarafların karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi feshetmesi halinde,” düzenlemesinin iptaline karar verilmemiştir.

7. Dava konusu Sözleşme'nin Ek-1'de yer alan ve;
“4688 sayılı yasa gereği ödenecek Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin 7. Maddesindeki Sözleşme aidatı oranlarını ve 8. Maddesinin 3. fıkrasındaki sözleşme ile ilgili herhangi bir Mahkeme tarafından İptal veya Yürütmeyi Durdurma kararı verilmesi halinde bu sözleşmenin takip eden aybaşından itibaren sona ermiş sayılacağı hükmü de dahil Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul ediyorum ve bu sözleşmeden yararlanmak istiyorum.” ibaresini taşıyan kabul ve taahhüt dilekçesinin iptaline karar verilmiştir. yani mahkemece iptal kararı verilmesi halinde sözleşmenin sona ermiş sayılacağı yönündeki düzenleme ile taahhütname iptal edilmiştir.

8. Performans değerlendirme formu iptal edilmiştir.

9. Personelin mahrum kaldıkları parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi mahkemesince kabul edilmemiş, personelin bireysel olarak sözkonusu talep ve gerekirse dava yoluna gitmeleri gerektiği bildirilmiştir.

 


Yorumlar (0)
orta şiddetli yağmur
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:24
Güneş 07:54
Öğle 12:47
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@