Memur-sen Neden yandaş işte ıslak imzalı belgesi

Eğitim İş Burdur Şubesinden yapılan açıklama Burdur'da yaşanan bir skandalı ortaya çıkardı. 

Haberler 26.02.2016, 13:59 26.02.2016, 14:25
Memur-sen Neden yandaş işte ıslak imzalı belgesi
Eğitim İş Burdur Şubesinden yapılan açıklama Burdur'da yaşanan bir skandalı ortaya çıkardı. 

İşte o açıklama: 


İlimizde faaliyet göstermekte olan BURDUR MEMUR-SEN sendikasına ait, 24 Şubat 2016 tarihinde www.bomba15.com Burdur’un Haber Sitesi ‘nde yayınlanan “Sendika değil, Ak Parti Üst Akıl Grubu” manşetli haber referans alınarak konu olan belge incelendiğinde; şu an yürütme erkinin başında bulunan iktidar partisinin Genel Merkezine yazıldığı anlaşılmaktadır.

Sendikamız, Hukuk Devleti olan Ülkemizde Sivil Toplum Kuruluşu olarak 4688 Sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” na dayanarak kurulmuş; üyelerimizin ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amacını gütmektedir.

4688 Sayılı Kanunun 19. Maddesi, Sendika ve Konfederasyonların yetki ve faaliyetlerini gayet anlaşılır ve açık bir şekilde zikretmiştir.

Aynı Kanunun “Yasaklar” başlığı altındaki 20.Maddesi aynen şöyle demektedir:

Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonların yönetim ve işleyişleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz.

Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarından maddî yardım kabul edemez, siyasî partilerden maddî yardım alamaz ve onlara maddî yardımda bulunamazlar.

Sendika ve konfederasyonlar siyasî partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; siyasî partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar.

Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar.

Habere konu olan belgede de yürütmenin başında olan iktidar partisinin o tarihteki mevcut İl Başkanının şahsı hakkında BURDUR MEMUR-SEN hizmet kolları başkanlarının alenen;

“ arzu edilen bir iletişim içinde olamadıklarını, paylaşılması gereken ilimizle ilgili durumların yeterince paylaşılamadığı, kendilerine çoğu zaman ulaşılamadığı, başkanın üslup noktasında sıkıntılarının olduğu,”

Hatta “siyaset uzmanı” gibi değerlendirmelerinde “izlediği siyasi stratejiyi, belli bir kesimle işlerini yürütmeye çalıştığını, sosyal medyada gerekli gereksiz gündeme gelmesinin temsil ettiği yapıyı yıprattığını,”

İlimizdeki aldığı oy oranı ve açıkça adı verilen siyasi partinin, İl Başkanın nasıl bir nitelikte olmasını tanımlayarak bunun İlimiz için önem arz ettiğini belirten ortak görüşlerini yazılı ve ıslak imzalı olarak dile getirerek; İKTİDAR PARTİSİ ile iç içe organik, dinamik bir ilişki içinde olduklarını, 4688 SAYILI KANUNUN YETKİ VE FAALİYETLER BÖLÜMÜNE rağmen KANUNA cüret edercesine yazılı hale getirdikleri görülmektedir.

Aynı Kanun incelendiğinde Sendika temsilcilerinin, herhangi bir siyasi partinin İl başkanının seçimi, seçilme şekli, başkan davranışıyla ilgili yazılı görüş bildirme gibi herhangi bir yasaklayıcı hüküm bulunmadığı aksine demokratik sendikal hakkımızı kullandık gibi bir görüş ileri sürülebileceği düşünülse de; Kanunun, Diğer kanunların uygulanması" başlıklı 43 üncü maddesinde; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacaklar hakkında kamu görevlilerinin tabi oldukları personel kanunlarının ilgili hükümleri uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Nitekim, sendika ve konfederasyonlarda görev alacaklar hakkında kamu görevlilerinin tabi oldukları mevzuatların incelenmesinden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7 nci maddesinin ilk fıkrasında; "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar" hükmü,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Davranış ve işbirliği" başlıklı 8 inci maddesinde; "Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 124. ve 125. Maddelerinde de Disiplinle ilgili hükümler yer almaktadır.

Ayrıca, Kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren etik davranış ilkeleri hususunda hükümler içeren, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Dürüstlük ve tarafsızlık" başlıklı 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler." hükmü haizdir.

Bu hükümlerden, kamu görevlisi olan ve 4688 sayılı Kanun çerçevesinde sendika il temsilciliği ve hizmet kolları şube başkanlığı görevi verilen personelin, bu görevini yerine getirirken aynı zamanda kamu görevlisi sıfatını da taşıdığının bilincinde olduğunu bilerek yukarıda anılan hükümlere uygun hareket etmesi gerektiği de UNUTULMAMALIDIR.

Kaldı ki  4688 sayılı Kanunun 20.maddesi açıkça yasak getirmesine rağmen siyasi iradeyi etkileyecek alenen yazılı ve imzalı metinle SENDİKAL SUÇ İŞLENMİŞ OLUP, bununda karşılığı aynı kanunun Ceza Hükümleri 38. maddesi a ) bendinde “20, 24 ve 26 ncı maddelerinde yer alan hükümlere aykırı hareket edenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası,… ile cezalandırılır.” denilmektedir.

Bütün bu değerlendirmeler kapsamında belgede adı geçen ve ıslak imzası bulunan BURDUR MEMUR-SEN hizmet kolları şube başkanlarını memur ve sendikacılık etiği açısından şiddetle kınıyor, haklarında adli- idari SUÇ duyurusunda bulunuyoruz.

Sayın yetkilileri hukuk adına göreve davet ediyoruz. Kamuoyuna duyurulur.

İşte O Islak İmzalı BelgeYorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@