Mahkeme O Kararı Bozdu, Yürütmeyi Durdurdu!

Öğretmenler adına açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sendika 11.05.2017, 20:16
Mahkeme O Kararı Bozdu, Yürütmeyi Durdurdu!

Eğitim-Sen'in 29 Aralık iş bırakma eylemine katılan öğretmenlere yönelik açılan soruşturmalarda görev yeri değişikliği teklif edilen öğretmenler adına Diyarbakır 1. İdare mahkemesinde açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.03.2017 tarih ve 21402 sayılı işlemi ile Diyarbakır'dan Afyonkarahisar'a atanan öğretmen, işlemin, üyesi olduğu sendikanın almış olduğu 25.12.2015 gün ve 12 sayılı karar doğrultusunda iş bırakma kararına uyduğu, sendikal faaliyet kapsamında gerçekleştirilen fiilin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınması karşısında, bu hakkın kullanımını kısıtlayıcı veya cezalandırıcı nitelikte tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek öncelikle yürütmenin durdurulmasını, yapılacak yargılama sonucunun da iptalini istedi.

Mahkeme ise kararında şu ifadelere yer verdi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde; kurumların görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri, hükme bağlanmıştır.

Anılan yasa hükmü ile idare naklen atama konusunda takdir yetkisi tanımış, ancak bu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu kuşkusuzdur.

Olayda davacının üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleştirdiği bir gün göreve gelmeme eyleminin, mevzuat hükümleri uyarınca sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesinin kabulü gerekeceğinden, bu eylem nedeniyle tesis edilen dava konusu atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir.

Hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. (Öğretmenler Haber)

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@