İl İçi Yer Değiştirmelerde Sıra Tayini Çalıştırılsın

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan il içi yer değiştirmelerinde sıra sistemi uygulanmamakta, yer değiştirmenin yapıldığı dönemde ataması yapılmayanların atama talebi sona ermektedir. Oysa ki, 2015 yılı öncesinde yapılan il içi yer değiştirmelerde sıra sistemi uygulanmakta ve sırası gelen öğretmenin ataması yapılmaktaydı.

Sendika 08.01.2019, 00:42
İl İçi Yer Değiştirmelerde Sıra Tayini Çalıştırılsın

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan il içi yer değiştirmelerinde sıra sistemi uygulanmamakta, yer değiştirmenin yapıldığı dönemde ataması yapılmayanların atama talebi sona ermektedir. Oysa ki, 2015 yılı öncesinde yapılan il içi yer değiştirmelerde sıra sistemi uygulanmakta ve sırası gelen öğretmenin ataması yapılmaktaydı. Ancak, 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin önceki yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayanların sıraya alınması uygulamasına son verilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, Bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmelerde, halen yürürlükte olan yönetmelikte il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayan öğretmenlerin sıraya alınması ve sıraların yılda iki kez çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kaldı ki, il içi yer değiştirmelerde sıra sisteminin uygulanması hususunda Bakanlığa 12.10.2018 tarih ve 843 sayılı yazımız ile de başvuru yapılmış, ancak başvurumuza cevap verilmemiştir. Boşalan normlara atanmak için sırada bekleyen öğretmenlerimizin sıralar çalıştırıldığında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirebileceği ve açık normların bu şekilde hakkaniyete uygun olarak doldurulacağı açıktır. Türk Eğitim Sen olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Türk Eğitim-Sen tarafından GMT.430.00/843 sayılı İl İçi Yer Değiştirmelerde Sıra Sisteminin Uygulanması konulu 12 Ekim 2018 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Başkan Talip Geylan ve Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere, Bakanlığınızca yapılan il içi yer değiştirmelerde sıra sistemi uygulanmakta, yer değiştirmenin yapıldığı dönemde ataması yapılmayanların atama talebi sona ermektedir. Oysa ki, Bakanlığınızca 2015 yılı öncesinde yapılan il içi yer değiştirmelerde ise sıra sistemi uygulanmakta ve sırası gelen öğretmenin ataması yapılmaktaydı.

Mülga 4 Mart 2006 Tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ''İl içinde ve iller arası yer değiştirmeler'' başlıklı 22. maddesinde ''(1) Öğretmenler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il içinde veya iller arası yer değişikliği isteğinde bulunabilirler. 

a) İl içi yer değiştirme: Bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler ile özür durumunu belgelendirenler il içinde eğitim kurumu tercihi yapmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Mart ayı içinde yapılacak başvurular, Nisan ayı içinde yapılacak değerlendirme sonucu tercih edilen eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Bu sıralar milli eğitim müdürlüklerince ilan edilir.

Atamalar, bu sırada bulunanlar arasından eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde o okul veya kurumu tercih edenlerden hizmet puanı en fazla olandan başlanması suretiyle Mayıs ayı içinde gerçekleştirilir. Ataması yapılanların eski görev yerlerinden ayrılmaları Haziran ayı sonu itibarıyla sağlanır.

Ataması yapılamayanlara ait sıra durumu, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar geçerli olup, dönem içinde oluşacak öğretmen ihtiyacı bu sırada bulunanlardan karşılanır (...)'' hükmü amir oluğ madde hükmüne göre il içi yer değiştirmelerde sıra sistemi uygulanmakta ve sıra sistemi ertesi yılın Şubat ayına kadar devam etmektedir.
Mülga 6 Mayıs 2010 Tarih ve 27573 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ''İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar'' başlıklı 34. maddesinde ''(1) (Değişik:RG-30/7/2010-27657) İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonu itibarıyla iptal edilir.'' hükmü amir oluğ madde hükmü uyarınca il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayan öğretmenler Ağustos ayı sonuna kadar sıraya alınmakta ve sırası gelenlerin ataması yapılmaktadır. 

17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin önceki yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve öğretmenlerin il içi yer değiştirme şartları yeniden düzenlenmiştir. Yeni yapılan düzenleme ile il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayanların sıraya alınması uygulamasına son verilmiştir.
Oysa ki, il içi yer değiştirmelerde sıraya alma uygulamasına devam edilmesi halinde; norm kadroların il içi ve iller arası yer değişiklikleri, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle boşalması durumunda, boşalan normlara atanmak için sırada bekleyen öğretmenlerimiz, normlar çalıştırıldığında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirebilecek ve açık normlar bu şekilde hakkaniyete uygun olarak doldurulacaktır. Daha önceki düzenlemelerde olduğu gibi, halen yürürlükte olan 17 Nisan 2015 Tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayan öğretmenlerin sıraya alınması ve sıraların yılda iki kez çalıştırılmasına yönelik değişiklik yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayan öğretmenlerin sıraya alınması ve sıraların yılda iki kez çalıştırılmasına yönelik meri mevzuatta düzenleme yapılması ile Bakanlığınızca yapılan çalışmalar hakkında Sendikamıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederiz.'' denilmiştir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@