Bu kadarına da pes doğrusu Atatürk\'ün sözleri sakıncalı bulundu

Eğitim Sen Kırklareli Şube Başkanı Ramazan Özenç, Lüleburgaz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma programından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Atatürk ilkeleriyle ilgili sözlerinin çıkarıldığını belirterek yetkilileri konuyla ilgili işlem yapmaya davet etti.

Haberler 16.11.2015, 01:10
Bu kadarına da pes doğrusu Atatürk\'ün sözleri sakıncalı bulundu

Görünüm Gazetesi - Eğitim Sen Kırklareli Şube Başkanı  Ramazan Özenç, Lüleburgaz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma programından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Atatürk ilkeleriyle ilgili sözlerinin çıkarıldığını belirterek yetkilileri konuyla ilgili işlem yapmaya davet etti.

Eğitim Sen Kırklareli Şubesi adına Şube Başkanı  Ramazan Özenç, tarafından yapılan açıklama şöyle:

ŞİDDETLE  KINIYORUZ!

Laik, demokratik, bilimsel ve çağdaş eğitimi güvence altına alan Anayasa maddelerini keyfi biçimde yok sayabilen Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün , Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Atatürk ilkeleriyle ilgili sözlerini, üyemizin uyarılarına rağmen, sakıncalı bulma (!) cür’etini göstermesini şiddetle kınıyoruz ve yaşanan bu üzüntü verici olayı kamuoyunun bilgisine sunarken; yetkilileri de konuyla ilgili işlem yapmak üzere göreve davet ediyoruz."

Lüleburgaz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanmış, onaylanan program çerçevesinde görevlendirilen öğrencilerle yapılan gerekli çalışmalardan sonra  9 Kasım 2015 Pazartesi günü de prova yapılmıştır.

UYGUN BULUNMAMIŞ!

 10 Kasım Atatürk’ü Anma programıyla ilgili provanın bitiminde, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Lüleburgaz Anadolu Lisesi Müdürlüğüne, Atatürk ilkeleriyle ilgili Atatürk’e ait sözlerin  uygun olmadığı (!) belirtilmiş,  Lüleburgaz  Anadolu Lisesi Müdürlüğü de üyemiz olan görevli öğretmenden Atatürk ilkeleriyle ilgili bu bölümü programdan çıkarmasını istemiştir.

Atatürk ilkeleriyle ilgili bölümden sorumlu üyemiz; Atatürk ilkeleriyle ilgili Atatürk’e ait sözlerin uygun bulunmamasını kabul etmesinin  mümkün  olmadığını, böyle  bir  cür’eti hiç kimsenin  gösteremeyeceğini, Lüleburgaz  İlçe  Milli  Eğitim Müdürlüğünün bu yanlıştan  ivedilikle  vazgeçmesi gerektiğini belirtmiş; ancak  üyemizin bu uyarıları Lüleburgaz Anadolu Lisesi Müdürlüğünce dikkate alınmamıştır.

RESMİ YAZI İSTENDİ!

Sendika üyemizin, Lüleburgaz Anadolu Lisesi Müdürlüğünden, Atatürk’ün, Atatürk ilkeleriyle ilgili sözlerinin uygun bulunmadığına dair resmi yazı istemine; Lüleburgaz  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Lüleburgaz Anadolu Lisesi  Müdürlüğüne konuyla ilgili  resmi bir  yazı  vermediğini, bu  nedenle bu konuda resmi bir  yazı veremeyeceğini  belirterek    Atatürk’ün, Atatürk ilkeleriyle ilgili sözlerinden oluşan bölümü 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı’ndan çıkarmıştır.

İlgili yasa ve yönetmeliklerden aldığı yetkiyle iş görmesi gereken  yetkililerin, bu ya-sa ve yönetmeliklere uymama keyfiyetini anlamamız ve kabul etmemiz mümkün olmadığı gibi,  Atatürk  ilke ve  devrimleri  doğrultusunda yetiştirmekle  yükümlü  bulunduğumuz öğrencilerimize; Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğü'nün istemi, Lüleburgaz Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün de onayıyla; Atatürk’ün, Atatürk  ilkeleriyle ilgili sözlerini  seslendirmelerinin  iptal  edildiğinin  10 Kasım sabahı söylenmesini de anlamamız ve kabul etmemiz mümkün değildir.

Lüleburgaz  İlçe  Milli  Eğitim  Müdürlüğü'nün; resmi  hiçbir  gerekçe  göstermeden, 10 Kasım Atatürk’ü  Anma Programı’nda Atatürk’ün, Atatürk ilkeleriyle ilgili okunmasını uygun görmediği (!), sakıncalı bulduğu (!) sözlerini de kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz:

CUMHURİYETÇİLİK

     “ Yeni Türkiye Anayasası’nın  ilk  maddelerini size  tekrar  edeceğim: Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. Yürütme kudreti, yasama yetkisi, milletin  tek ve  gerçek temsilcisi  olan  Mecliste toplanmıştır. Bu  iki  kelimeyi  bir  kelimede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet... “

    “ Bütün dünya bilsin ki, benim için yandaşlık vardır; Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye  topluluğunda, bir bireyi  bunun dışında düşünmek istemiyorum. “

    “ Cumhuriyet, ahlâki erdeme dayalı bir idaredir. Cumhuriyet erdemdir. Sultanlık, korku  ve  tehdide  dayalı bir  idaredir. Cumhuriyet, erdemli  ve namuslu  insanlar yetiştirir. Sultanlık korkuya, tehdide dayalı olduğu için korkak, alçak, sefil, rezil  insanlar  yetiştirir. Aralarındaki fark bundan ibarettir. ”

   LAİKLİK

     “ Laiklik,  yalnız din ve dünya işlerinin  ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. “

     “ Bütün zorba  hükümdarlar hep  dini  alet olarak kullandılar; tutku ve zorbalıklarını desteklemek için hep din bilginlerine  başvurdular. Tarihimizi  okuyunuz, dinleyiniz; görürsünüz ki, ulusu yok  eden, tutsak  eden, çökerten  fenalıklar hep  din kılığı  altındaki küfür ve alçaklıktan gelmiştir. ”

     “ Efendiler ve  ey millet, iyi  biliniz ki, Türkiye  Cumhuriyeti  şeyhler, dervişler, müritler,  mensuplar  memleketi  olamaz. En doğru, en  gerçek  yol, uygarlık  yoludur. Uygarlığın  emir ve talep ettiğini yapmak,  insan  olmak için kâfidir. ”

   DEVRİMCİLİK     

     “  Efendiler, vatanın birliğini,  hürriyet ve istiklâlini  temin eden milletimizi  Cumhuriyet idaresine kavuşturan inkılâbımız; iktisadi refah ve saadetimizi, medeniyet âleminde layık olduğumuz yere de taşıyacaktır. “

     “  İnkılâbın kanunu mevcut kanunların  üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız inkılâp ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır. “

  HALKÇILIK

    “  Bizim  görüşümüz - ki halkçılıktır –  kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır. “

    “  Zannederim bugünkü varlığımızın  asıl niteliği, milletin  genel  eğilimlerini ispat etmiştir, o da halkçılıktır ve halk hükümetidir. Hükümetlerin halkın eline geçmesidir… “

   “  İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat  kendi  geleceğine  sahip olması esası, Anayasa’mız ile tespit edilmiştir. “

  “  Türkiye devleti bir halk devletidir, halkın  devletidir. Mazideki kuruluşlar ise  bir şahıs devleti  idi, şahısların devleti  idi. “

    MİLLİYETÇİLİK

     “ Bir milletin  ruhu  zaptolunmadıkça, bir  milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. “

    “ Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet de kuvvetli olur. “

   “ Milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel  sanatlara sevgisini, millî  birlik duygusunu sürekli olarak ve her türlü vasıta ve tedbirlerle  besleyerek  geliştirmek  millî  ülkümüzdür. “

     DEVLETÇİLİK     

     “ Ekonomik siyasetimizin  önemli  amaçlarından biri de  genel  çıkarlarımızı  doğrudan doğruya ilgilendirecek kurumlar ve ekonomik girişimleri malî ve ilmî gücümüzün elverdiği ölçüde devletleştirmektir. Bu cümleden olarak, topraklarımızın altında terk  edilmiş halde duran maden hazinelerini  az zamanda işleterek,  milletimizin  yararına açık bulundurabilmek de bu yöntem ile gerçekleşir… “

    “ … Cumhuriyet Hükümetinin bütün açılardan  vatandaşların hayatıyla, istikbâliyle ve refahıyla ilgilenmesi doğaldır. Halkımız huy olarak devletçidir ki, her türlü ihtiyacı devletten  istemeyi kendisinde bir hak görüyor… “

     Biz Eğitim-Sen  olarak; Atatürk  ilke ve devrimlerinin  bu  topraklarda  daha güçlü biçimde kök salması için; laik, demokratik, bilimsel, çağdaş ve özgürlükçü eğitim anlayışını her zaman ve her koşulda savunacağımızı kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyoruz. 

Eğitim-iş'ten de Tepki Geldi

Lüleburgaz'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma programından Atatürk'ün 'Atatürk İlkeleri' ile ilgili sözlerinin sakıncalı bulunarak çıkartılması iddiasına Eğitim - İş de bir basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Eğitim- Sen Kırklareli Şube Başkanı Ramazan Özenç'in açıklamasının ardından ortaya çıkan olay ile ilgili Eğitim Sen'e teşekkür eden  Eğitim - İş Kırklareli Şube Başkanı Gürsel Özdemir, " Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi’nin 12 Kasım 2015 tarihinde yerel basınımıza verdiği demeç ile ortaya çıkan; Lüleburgaz’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni nedeniyle Lüleburgaz Anadolu Lisesi’nin hazırladığı programda Atatürk’ün ilkeleriyle ilgili sözlerinin ve öğretmen konuşmasının bir kısmının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müdahale edilerek çıkarıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle konuya hassasiyet göstererek gündeme getiren Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi’ne teşekkür ederim." dedi.

ŞİDDETLE KINIYORUZ!

Olayı şiddetle kınadıklarını belirten Özdemir şöyle devam etti:

"Atatürk İlke ve Devrimlerini kendine rehber edinen Eğitim İş Sendikası Kırklareli Şubesi olarak;  Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisinin anıldığı bir törende kendi sözlerinin sakıncalı bulunulmasını şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini oluşturan ve Anayasamızca güvence altına alınan Atatürk İlke ve Devrimlerinin, Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Atatürk’ün kendi sözleri ile açıklanmasının ne gibi bir sakıncası olduğu konusunda bu engellemeyi yapanlarının kamuoyunu aydınlatmasını bekliyoruz."

VAZGEÇMEYECEĞİZ!

 Özdemir, Büyük Önder Atatürk’ün İlke ve devrimlerinden ve bunları öğrencilerine öğretmekten asla vazgeçmeyeceklerini ifade ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"10 Kasım törenlerini yapmaktaki amacımız; Eğer Büyük Atatürk’ün fikirlerini anlamak, gelecek kuşaklara aktarmak ve bunlardan ders çıkararak, onun ışığı ile geleceği aydınlatmak, yaşadıklarımızdan dersler çıkarmak değilse nedir? Sadece anmak, minnet ve şükran sunup sonra da artık senin fikirlerinin ve yaptıklarının bir değeri yok,  ya da var ama şimdi bunları söylersek büyükler kızar anlayışı mıdır? Eğer böyle ise bunu şiddetle reddediyoruz.

Eğitim-İş ailesi olarak; Çağdaş, laik ve demokratik bir eğitim sisteminden, Büyük Önder Atatürk’ünİlke ve devrimlerinden ve bunları öğrencilerimize öğretmekten asla vazgeçmeyeceğimizin tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz." 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@