Müdürü müdürler soruşturamaz!

Eğitimci yazar Sedat DEGER sitemiz kamugundemi.com'a özel açıklamasında, okulundaki öğretmene mobbing yapan bir okul müdürünün soruşturulmasında iki okul müdürünün görevlendirilerek soruşturma yapılmasının ve sonuçlandırılması ile soruşturma izninin verilmemesi yönünde kararına dava açılması üzerine Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 2016/88 Esas No’lu 2016/97 No’lu  Kararında ,müdürlerin soruşturulmasını müdürler eliyle yapılamayacağına hükmettiğini söyledi.

Sedat Değer 15.01.2017, 23:39 15.01.2017, 23:44
Müdürü müdürler soruşturamaz!

Müdürü,Müdürler Soruşturamaz Mahkeme Kararı ile Bu Yönde Reddi muhakkik Dilekçesi

           Eğitimci yazar Sedat DEGER sitemiz kamugundemi.com'a özel açıklamasında, okulundaki öğretmene mobbing yapan bir okul müdürünün soruşturulmasında iki okul müdürünün görevlendirilerek soruşturma yapılmasının ve sonuçlandırılması ile soruşturma izninin verilmemesi yönünde kararına dava açılması üzerine Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 2016/88 Esas No’lu 2016/97 No’lu  Kararında ,müdürlerin soruşturulmasını müdürler eliyle yapılamayacağına hükmettiğini söyledi.

          DEGER,4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlerinin Yargılanması Kanunu uyarınca okul müdürlerinin soruşturulma işleminde, müdürlerin aynı sıfattaki müdürler tarafından soruşturulamayacağını;soruşturmacıların, hakkında inceleme yapılan müdürden daha üstü konumunda(sıfat) olması gerektiğini aksi takdirde soruşturmanın usulüne ve hukuka uygun olmayacağını ifade etti.

           DEGER ifadesine şu yönde devam etti;

        Devlet memurlarında olduğu gibi öğretmenler ile müdürler de haklarında yapılan soruşturmada veya şikayetçi konumunda olduğu soruşturmada soruşturmacılar(muhakkik) kişiler için reddi muhakkik talebinde bulunma haklarına sahiptirler. Reddi muhakkik taleplerini, gerekçeli kanun hükümleri ile iliştirmesi ile beraber makul gerekçeleri de gösterebilmektedir.

       Ön inceleme dahil soruşturmaların başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına kadar kanunlarca ve hukuki normlara göre usul ve esaslar belirlenmiş olup bu ilke ve esaslara göre işlemlerin yapılması gerekir.Bu esaslardan biri de kamu görevlisi hakkında soruşturma yapılırken soruşturma yapması için görevlendirilen kamu görevlilerin hakkında inceleme yapılan kamu görevlisinden daha üstü konumda olması  zorunluluğudur.Bu yüzden okul müdürü,başka bir okul müdürü veya müdürleri tarafından soruşturulmaması gerekir aksine daha üstü konumdaki kamu görevlilerce yapılması gerekir(maarif müfettişi,bakanlık müfettişi…vb) Ayrıca gerekçeli kararında samsun bölge ,idare mahkemesi 1. sava idari dava dairesi, hakkında inceleme yapılanın müdürlüğe vekaleten dahi baksa 4483 sayılı kanunun 14. maddesi gereği yine asiller gibi değerlendirilerek buna göre yine müdürler tarafından soruşturulamayacağına hükmetti.

       Mobbinge maruz kalan öğretmenin, okul müdürünün şikayeti doğrultusunda yine aynı ünvanlı olan  iki okul müdürü tarafından ön inceleme soruşturma yapması sonucunda dosyayı kapatarak soruşturma izni verilmemesi doğrultuda kararına itiraz  konulu davada Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 1. İdari Dava Dairesi 2016/88 Esas No’lu 2016/97 No’lu  Kararında;

  1. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanunun 5. maddesinde, izin vermeye yetkili merciin ,bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiğinde ön inceleme başlatacağı,ön incelemenin izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi,görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur veya kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabileceği,ön inceleme yapacakların,izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesinin esas olduğu,işin özelliğine göre bu merciin,anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebileceği,bu isteğin yerine getirilmesinin ilgili kuruluşun ise takdirine bağlı olduğu , “vekillerin durumu” başlıklı 14. maddesinde ise, bu kanununun uygulanmasında Vekillerin asillerin tabi olduğu usule tabi olacağı hükme bağlanmıştır.
  2. öte yandan, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkıında Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinde, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamanın, bu maddenin (f) bendinde, Devlet teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirme, uygulanmasını takip etme, gerektiğinde teftiş ve denetim yapmanın Başbakanlığın görevleri arasında yer aldığı; Kanunun 20 mi maddesinde ise, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etme, personelin verimli çalışmasının teşvik edici teftiş  sistemini geliştirme, bu kuruluşlarla bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapma veya yaptırmaya yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.
  3. Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, bir suç işlendiğini öğrendiğinde izin vermeye yetkili merciin bir ön inceleme başlatacağı, bu ön incelemeyi bizzat yapabileceği gibi görevlendireceği denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kanun görevlilerine yaptırılabileceği, işin özelliğine göre ön incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarına da yaptırabileceği, yine Devlet teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirme, uygulanmasını takip etme, gerektiğinde teftiş ve denetim yapmayla görevli Başbakanlık Teftiş Kumlu Başkanlığının, kamu idareleri ve kurumlarında görev yapan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında izin vermeye yetkili merciin talep etmesi halinde ön inceleme yapmaya yetkili olduğu, vekil kamu görevlisinin de yerine vekalet ettiği kamu görevlisi gibi değerlendirilerek ve vekil kamu görevlisinin görev ünvanı değil yerine vekalet ettiği kamu görevlisinin görev ünvanı göz önünde bulundurularak ön incelemenin belirleneceği sonucuna varılmaktadır.
  4. Dosyanın incelenmesinden, hakkında ön inceleme yapılan ………okulunda yapan müdür yardımcısı olarak görev yapan ………….. hakkında görevlendirilen iki okul müdürü tarafından ön inceleme yapılmış ise de, hakkında inceleme yapılanın olay tarihinde müdür vekili sıfatı bulunduğu görülmekte olup, anılan kanun hükmü gereği bu sıfatı göz önünde bulundurularak ön incelemenin üstü konumundaki ön incelemeci veya ön incelemeciler tarafından ya da bir veya birkaç denetim elemanı (maarif müfettişi, Başbakanlık müfettişi gibi) aracılığıyla yapılması gerekirken eşit düzeyde kamu görevlisi tarafından yapılan ön incelemenin usulüne uygun olmadığı anlaşıldığından

Şeklindeki gerekçeli kararı ile mobbinge uğrayan öğretmenin şikâyetinde okul müdür vekilinin aynı ünvanlı olan iki okul müdürü tarafından ön incelemenin yapılmasının ve soruşturma izni verilmemesi şeklinde sonuçlandırılan soruşturmanın yeniden öninceleme yapılarak soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde bir karar verilmek üzere dosyanın mahaline gönderilmesine hükmedilmiştir.

Görüleceği üzere mahkemenin hukuki tespitlerinde gösterdiği üzere, yapılan soruşturmalarda görevlendirilen soruşturmacıların hakkında inceleme yapılandan daha üst konumda bulunması gerekmektedir. Yada maarif müfettişi ile bakanlık müfettişi ile bu soruşturmaların yapılması gerektiğinin altı çizilmektedir.Hatta müdürlük makamına vekaleten bakan kişinin asıl ünvanına bakılmaksızın vekaleten yürüttüğü sıfata göre soruşturmanın yapılması gerektiğinden yola çıkılarak yine okul müdürlerince soruşturmanın yapılamayacağını, yapılırsa bunun hukuka ve usulüne aykırı olduğu ortaya konmuştur.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 2016/88 Esas No’lu 2016/97 No’lu  Kararı ;

Mahkeme kararı ve ilgili kanun hükümlerince okul müdürü hakkında yürütülmekte olan bir soruşturmada müdürlerin görevlendirilmesinden kaynaklı reddi muhakkik talebinde bulunabilir. Aynı şekilde şikâyetçi konumunda bulunan bir öğretmen, şikayet ettiği müdürün okul müdürlerine soruşturmanın verilmesinin usulüne uygun olmadığını ve samsun bölge idare mahkemesinin kararını da emsal göstererek reddi muhakkik talebinde bulunabilir.

Okul müdürünün soruşturulmasının okul müdürlerine verilmesine karşı Reddi Muhakkik Talebi için Örnek Dilekçe;

 GÖREVİ/ Görev Yeri            : Öğretmen / …….okulu

 ÜNVANI                                   :  ……………..Öğretmeni

 ADI VE SOYADI                     : ………………..

 BABA ADI                                : ………………

 DOĞUM YERİ VE TARİHİ  : …………../………….

 T.C.KİMLİK NO                    : …………..

 ÖZÜ                                         : Redd-İ Muhakkik ve Soruşturmanın Maarif Müfettişlerince Yapılma Talebi

……………….. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                            

…………………..  maarif müfettişi yerine muhakkik olarak ……….. okul müdürünün görevlendirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım …………….Kaldı ki muhakkik olarak görevlendirilen, okul müdürlerinden …….. bey ile şikayet edilen konumundaki Sayın …………… aynı sendikaya üye oldukları gibi unvan olarak eş değer mevkide yani okul müdürlüğü yapmaktadırlar. Bu yüzden ……………….. şikayet konuları da göz önünde bulundurulduğunda soruşturmada şikayet eden veya edilen ile aynı unvanda,aynı sendikada ve güçlü sosyal iletişimi olan  kişilerin muhakkik olarak görevlendirilmesi kişisel olarak bilinçaltındaki psikolojik etkinin altında kalınarak soruşturmanın selametine gölge düşürmesi yüksek ihtimalle olasıdır.Ayrıca Okul müdürünün soruşturulmasının okul müdürlerine verilmesine karşı açılan davada Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 2016/88 Esas No’lu 2016/97 No’lu  Kararında  (ek ) hakkında inceleme yapılanın olay tarihinde müdür vekili olmasının göz önünde bulundurularak ön incelemenin üstü konumundaki ön incelemeci veya ön incelemeciler tarafından ya da bir veya birkaç denetim elemanı (maarif müfettişi, Başbakanlık müfettişi gibi) aracılığıyla yapılması gerekirken eşit düzeyde kamu görevlisi tarafından yapılan ön incelemenin usulüne uygun olmadığına hükmedilmiştir.

Yukarıdaki bahsettiğim durumlar gözetilerek tarafsızlığından şüphe duyduğum muhakkik soruşturmanın selametini etkileyeceğinden 5271 Sayılı C.M.K’nın 22,23 ve devamı 24,25,…31 maddeleri hükümlerine dayanarak muhakkiklikten alınmasını ve soruşturmanın okul müdürü olan muhakkiklerce değil  şikayet edilen veya edenle aynı konumda olmayan daha üst ünvanda olan tarafsız bağımsız Maarif Müfettişleri görevlendirilerek   yapılmasını  arz ve talep ederim.                                                                                                                  

                                                                                                                                                

                                                                                                              ………………..

                                                                                                      ……………… Öğretmeni       

Adres:   ………………..

Telefon: …………………….

Ek : Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 2016/88 Esas No’lu 2016/97 No’lu  Kararı ;                                                                    

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@