Eş durumu özrüne bağlı atamalara kimler başvurabilir ve şartları nelerdir?

Eğitimci Yazar Sedat DEGER Yazdı Eş Özrü Atamasına Kimler Başvurabilir? Eş  Özrü Ataması Hakkında Merak Edilen Her şey

Sedat Değer 25.05.2017, 21:40 25.05.2017, 23:39
Eş durumu özrüne bağlı atamalara kimler başvurabilir ve şartları nelerdir?

Sedat DEGER Yazdı Eş Özrü Atamasına Kimler Başvurabilir? Eş  Özrü Ataması Hakkında Merak Edilen Her şey

Eğitimci Yazar Sedat DEGER Eş özrü atamasına kimlerin başvurabileceğini ve başvuru şartlarını yazdı. Ayrıca yazısında merak edilen soruların cevaplarını da bir araya getirdi. Eş özrü ataması ile ilgili merak edilen her şeyi bulabileceğiniz yazı.

Eş durumu özrüne bağlı atamalara kimler başvurabilir ve şartları nelerdir?

Eşinden dolayı yer değiştirmek isteyenlerin atamaları özür durumu yer değiştirme işlemleri içinde yer alıyor. Bu yüzden kısaca özür durumu atamalarından bahsedelim.

Özür Durumu yer değiştirmelere,

1)Eş özrü

2) Sağlık özrü

3) can güvenliği mazeretleri

4) engellilik durumu

5) Diğer nedenlere bağlı

Mazereti olan öğretmenler başvurabilirler.

Yüksek lisans yapanlar eğitim özrü oluşsa da 652 sayılı khk ile beraber özür durumuna bağlı yer değişikliğine başvurma hakkından çıkartılmıştı.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre;

a)Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.

b) Ayrıca sağlık özrü olanların özür grubu atamalara başvurmasında adaylıkları kaldırılma şartı aranmaz. Aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır.

c) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

 d)Özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için İlk atama veya kurumlararası ile açıktan atama yolu ile öğretmen olarak atanmışlardan son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.Bunun dışında adaylığı kalkmış öğretmenler mazerete bağlı yer değiştirme isteğinde bulunur.Diğer bir taraftan mazerete bağlı yer değiştirme ile atansa da özür durumu hala devam eden öğretmen bir yıl beklemeden bir sonraki mazerete bağlı yer değiştirme atama isteğinde de bulunabilir

Peki Eş  durumu özrüne kimler başvurabilir?

(1)Eşleri  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A (kadrolu ) ve 4/B (sözleşmeli) maddeleri kapsamında çalışan öğretmenler

(2)Eşi özel sektörde çalışanlar için; Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;

ı) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ıı) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ııı) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ıv) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

v) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere

yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki 1 yıl ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.Eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge (emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)  ile eşlerinin ikamet ettiği yere,

(5) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.(atamaların başvuru süresinin son günü itibarı ile 2 yıla dönük olarak 360 gün sigortalı olması gerekir)

(6) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.Yani 360 günü tamamlamayan eş eğer askerlikte geçen süresini askerlik borçlanması yaparak sigortalı olma gün şartını tamamlayabilir.

(7) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.isteğe bağlı sigortalı eşlerin yanına tayin isteyemezsiniz.

(8) Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.Özel sektörde çalaışanlar için bu hak geçerli değildir ne yazık ki.

(9) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz. Tek bir istisnası var o da eşiniz üniversitede öğretim görevlisi iken doktora planına dayanarak başka üniversiteye görevlendirilmişse eşinizin geçtiği ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirsiniz. buradaki görevlendirmeler 2-4 yıl arası olduğu için meb veya memuriyet sistemindeki görevlendirmelerden ayrı kabul edilmektedir.

(10) Eşleri ,TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar ile Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

(11)Eşleri, Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışan öğretmenler eş mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

NOT 1: 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I’deki görevliler ;

 1. Valiler;
 2. Büyükelçiler,
 3. Daimi Temsilciler,
 4. Daimi Delegeler;
 5. Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri;
 6. Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;
 7. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

NOT 2: 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli II’deki görevliler ;

 1. Bakan Yardımcıları (Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı dâhil) ,
 2. Müsteşar ve yardımcıları ( Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);
 3. Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),
 4. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,
 5. Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,
 6. Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları,
 7. Gelir İdaresi Daire Başkanları  ve Vergi Dairesi Başkanları,
 8.  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,
 9.  Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,
 10. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,
 11. Devlet Personel Başkanı,
 12. Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,
 13. Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,
 14. Strateji Geliştirme Başkanları,
 15. Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri başkanları,Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları,Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri,Bakanlık Müşavirleri (Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dâhil)
 16. Birinci Hukuk Müşaviri,
 17. Bakanlık Daire Başkanları,
 18. İl İdare Şube Başkanları,Bölge Müdürleri ve Başmüdürler
 19. Vali Muavini,
 20. Kaymakam,
 21. İl Hukuk İşleri Müdürü,
 22.  Polis Akademisi Başkanı,
 23. İl Emniyet Müdürü

çalışanlarıdır.

 Eş durumuna bağlı yer değiştirmek isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

      a) Eşi;

 1. Öğretmen,
 2. Milletvekili,
 3. Belediye Başkanı,
 4. Muhtar,
 5. Noter,
 6. TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar ile Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar
 7. 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar,
 8. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
 9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 10. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu,
 11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil);
 12.  399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar;
 13. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan;

              Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilmektedir),

     b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006  tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2)  Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir belge. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınabilir,

3) Başvuru(1.aşama başvurusu) tarihinden itibaren (başvuruların son günü)geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4) Ayrıca, İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; yukarıdaki 3 maddede istenen belgelerin dışında, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenir.

NOT: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlar;

 1. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
 2.  Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

a) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar

c) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerinkomandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

d)Tarımsal faaliyette bulunanlardır

Bir hayli soru gelen tarımsal faaliyet üzerine yapılan sigortalılığın kabul edilip edilmediğidir. Görüldüğü üzere; tarımsal faaliyette bulunan bir işte çalışıp sigortası yatırılanlarında özür durumu başvuruları kabul edilmektedir

Eş Özrü Ataması İle İlgili 15 Önemli Soru ve Cevapları

Soru 1) Her ikiside Öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir mi,eğer başvurabiliyorsa şartları nelerdir?

Cevap:Evet her ikisi de öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir fakat 1. Aşamasına yapılan başvurudan sonra tercihlerin alındığı 2. Aşamaya sadece bu eşlerden biri diğerinin yanına eş özrüne bağlı yer değişikliği isteğinde bulunabilir.Ayrıca Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin de yer değişikliği başvurusu birlikte alınacaktır.

Soru 2) Eşleri sigortalı çalışanların sigortalı çalışma süresi ne kadar ve hangi gün itibarı ile bu süreye balkır?

Cevap :  Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olması gerekir.Örneğin,2014 yaz dönemi özür durumu için 15 ağustos 1. aşamasının son günü 15 ağustos olarak belirlendiği için 15 ağustos 2014-15 ağustos 2012 yılları arasındaki süre içinde toplamda (aynı işyerinde veya farklı farklı işyerlerinde) 360 gün sigortanın yatırılmış olması gerekir.Bir gün bile eksik olsa başvuru kabul edilmez!Sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine SGK’dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir.Aksi takdirde başvuru red edilir.

Soru 3) 360 Gün Sigortalı çalışılan sürenin tamamı sadece bir iş yerinde mi geçmiş olması gerekir?

 Cevap : 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.Yani illa bir işyerinde çalışılması gerekmez.Önemli olan 360 gün sigortalılığın doldurulmuş olmasıdır ve başvuru esnasında halen sigortalı çalışıldığına dair belgenin ispatıdır.Kişi isterse kısa süre önce farklı bir işyerinde başlamış olsun,burada önemli olan o işyerinin yatırdığı sigortanın sistemde yatırılıyor olarak görülmesidir.

Soru 4) Sigortalı çalışan eşin çalıştığı süre 360 günü tamamlamıyorsa Borçlanma yolu ile başvurabilir mi ?

Cevap : Sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre zarfında değerlendirilir.Bu süreler askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

Soru 5: Birinci aşama ve ikinci aşama ne anlama geliyor bu süreçleri birbirinden ayıran özellik nedir?

Cevap: Başvuruların,Birinci aşama ve ikinci aşama olarak iki kısımdan oluşması aslında yer değişikliği olasılığını arttırmak için uygulanmaktadır.Şöyle ki :

   1 Aşama : Bu aşamada özür durumu olanların (sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenler) atanmak için belgelerini ispatladığı ve idareye verdikleri süreçtir.Kendi özür durumuna uygun olan belgeler mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.Şartları uygun olan öğretmenlerin  atama isteği onaylanmış olur.Böylelikle başvuruları onaylanmış öğretmenler okulların tercih edileceği ikinci aşamada “tercih yapacak”öğretmenler sistemine katılmış olurlar.özür durumundan gitmek isteyen öğretmenin kadrosu sistemde  “muhtemelen boşalacak” norm olarak görülür ve o öğretmenin tayini çıkması durumunda tercihlerine o okulu yazan kişilerden en yüksek hizmet puanlı olanın ataması yapılır.

 2. Aşama : Atama isteklerinin alındığı ve muhtemelen boşolacak okulların sisteme işlendiği birinci aşamadan sonra başvuruları kabul edilen öğretmenlerin okul/eğitim kurumlarını tercih ettiği aşamadır.

Soru 6 : Öğretmen açığı olan tüm okullar tercih sistemine yansıtılır  mı ? 

Cevap: Evet ! Alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılır.Fakat Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır  hükmü bulunduğu için özür durumu atamalarında bu tip okullarda öğretmen açığı olsa da tercih sistemine yansıtılmamaktadır.Belki bu durumdan vazgeçilir.

Soru 7: Hizmet puanları hangi tarihe göre hesaplanıyor?

Cevap: Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında 1. aşama  başvuruların son günü baz alınır.

Soru 8: Öğretmenlerin kaç tercih hakkı var ve öğretmenler  ildeki tüm açık okulları seçebilecek mi ?

Cevap :  il dışına özür durumu atama isteğinde bulunacak öğretmen tüm il genelinin tamamından 40 okul tercih isteğinde bulunabilecek.İl içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler ise özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.

Soru 9: 41. Tercih ne anlama gelir,şartı nedir?

Cevap : 40 tane tercih hakkı olan öğretmenler için 41. Şık olarak ,özrünün bulunduğu yerde açık bulunan tercihleri dışındaki  herhangi bir okula atanmayı kabul ettiğine dair  bir buton daha görünecek. İl dışına özür durumuna dayalı tercih yapan öğretmenlerin 40 tercih hakkı kullanıldıktan sonra 41. Şıkkı işaretleyebilir .Bu şekilde tercihte bulunan öğretmen özrünün bulunduğu ildeki tüm açık olan alanları ile ilgili okullara kura yolu ile yerleştirilir.İl içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen de aynı şekilde özrünün bulunduğu yerleşim yerine( ilçe …vb) açık olan 40 tane tercihi ettikten sonra 41. Şıkkı işaretleyebilir ve kura yolu ile tercihinde bulunmayan açık norm kadrolardan herhangi birine yerleştirilir.

Soru 10 : İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler sadece özrünün bulunduğu ilçedeki okulları mı seçebilecekler?

Cevap : özürlerinin bulunduğu ilçedeki açık bulunan ve muhtemelen boşalması beklenen okulları (merkez ilçeler dahil tüm ilçeye bağlı köyler ve beldeler de) tercih edebilecekler fakat büyükşehir statüsündeki illerde bu durum biraz daha farklı ; Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır. 

 Köyler de ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilir ve buna göre köy statüsündeki bir öğretmen  aynı ilçede olsalar dahi özür durumu yer değiştirme isteğinde bulunabilir bulunduğu il ister büyükşehir olsun ister normal statülü il olsun.

  Örneğin : Muğla ili 30 mart seçimlerinden sonra büyükşehir statüsüne geçti.Büyükşehir statüsüne geçtiğinde önceden köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsüne geçmiş oldu.30 marttan önce köy olarak geçen yerleşim yerinde görevli öğretmen aynı ilçede olsa dahi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunup aynı ilçe de tayin isteyebiliyordu fakat 30 mart’dan sonra aynı yerleşim yerinin köy olmaktan çıkıp mahalle olması ile öğretmen aynı ilçede özür durumuna bağlı yer değişikliği isteğinde bulunamayacak ,sadece faklı ilçeye,beldeye veya yine köy statüsünde bulunan yerleşim yerinde özrünün bulunuyor olması gerekecek.İl dışından özür durumundan başvuracaklar zaten tüm ili tercih edebilecekleri için bu ayrım söz konusu değil.

Soru 11 :Görevli olduğu okulun ilde veya ilçenin  dışında bulunanların başvurularını yapmaları için okula gelmeleri zorunlu mu ?

 Cevap: Başvurularını yapmaları için illa da okullarına gitmelerine gerek yok.Özürleri için istenen gerekli evrakları tedarik ettikten sonra başvuruların ilk aşamasında  hatta öncesinde bile ulaştırdıktan sonra okula uğramalarına gerek yok.Evraklar ilgili okul yöneticisi mebbis ortamına işleyecek, öğretmen ise http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunu kendi durumuna göre internet ortamından dolduracak.Onaylanan başvurunun çıktısı okul yöneticisi tarafından çıktısı alınacak ve öğretmenin ilişiğini kesmeye geldiği zaman imzası alınır

Soru 12: Aylıksız izinde bulunanlar da özür durumuna başvurabilir mi?

Cevap : Evet başvurabilirler fakat izinlerinin yayınlanacak olan klavuzda belirtilen  tarihe kadar sona ereceğini belgelendirmeleri gerekiyor.Ayrıca bu kişilerin  belirtilen bu  tarihe kadar da görevlerine başlaması gerekiyor aksi takdirde yer değiştirme sonucu iptal edilir.Unutmadan askerde bulunan öğretmen de özür durumuna başvurabilir çünkü askerde bulunan öğretmende aylıksız izinde bulunduğu için aynı durum onlar içinde geçerli yani kılavuzda ayrıca belirtilen  tarihe kadar askerliği bitecek ve göreve başlayacak olanlar bu durumlarını diğer şartlar ile beraber belgelendirirse özür durumuna başvurabilir.

Soru 13 :Başvurusunu MEBBİS üzerinden yaptıktan sonra eğitim yöneticileri onaylamaz ise ne olur ?

Cevap: Gerekli şartları taşıyan öğretmenler başvuru yaptıktan sonra sorumluluk eğitim yöneticilerine aittir ,öğretmenlerin yapması gereken tek işlem idareye başvuruyu yaptığına dair bilgi vermektir.Daha sonra ise onay mercilerinin başvuruları inceleyip ya kabul etmesi veya red etmesi gerekir,ayrıca eksik belgeler veya bilgiler varsa yine idare bu konuyu başvuru süresi içinde öğretmene bildirmek ve tedbirleri almak ile mükelleftir.Hiç bir işlem yapmadan başvuruları bırakması söz konusu bile olamaz olursa bu sorumluluk ilgili eğitim yöneticilerine aittir.

Soru 14 :Özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemi iptal edilebilir mi?

Cevap: Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilirler. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilir.

Soru 15: Öğretmenler özür durumu atamaların birinci aşamasına başvurup ikinci aşamaya başvurmasa olabilir mi?

Cevap: Evet olabilir ikinci aşama döneminde tercih yapmaya bilir fakat ilk aşamadaki başvurusu “muhtemelen boşalacak “ okul olarak göründüğü için diğer öğretmenler için bir umut ışığı olacaktır.Bu yüzden özür durumuna başvuracak öğretmenleri dikkatli olmaya davet ediyorum.


Sedat DEGER

Eğitimci Yazar
 

2017 Eş Durumu Özrü ile ilgili bu makale Eğitimci Yazar Sedat Değer tarafından kaleme alınmıştır. Alıntı yapıldığında isminin belirtilmesi ve kişisel web sitesi www.sedatdeger.com'a aktif link verilmesi rica olunur?

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@