Bu işi yıllarca öğretmenlere yaptırdılar gelen parayı ise...

Öğretmenlerin angarya işi hiç bitmez. Bakın yıllarca gönüllü olarak yaptığınız işin aslı nasılmış?

Sedat Değer 14.08.2017, 15:53
Bu işi yıllarca öğretmenlere yaptırdılar gelen parayı ise...

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat DEĞER, son makalesiyle öğretmenlere yüklenen bu angarya işin aslında parasıyla yaptırılan bir iş olduğunu ortaya koydu. İşte DEĞER'in bir çok il ve ilçe milli eğitim müdürlüğünü rahatsız eden makalesi...

Ders kitaplarının taşınması dağıtılması ve poşetlenmesi için her il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine MEB tarafından hesaplarına para gönderilmektedir. Bu para karşılığında da  kitap dağıtımını il/ilçe millî eğitim müdürlükleri yüklenici firmalara yaptırabileceği gibi milli eğitim müdürlüğü yine bu para ile kendisi de yapabilir. Fakat bu işi ister firma alsın ister Milli Eğitim Müdürlüğündeki kişiler alsın kim bu paraları alacaksa o kişiler kitapları taşımak dağıtmak ve poşetlerine koyarak öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına hazır hale getirmeleri gerekir. Öğretmenlerin ise hiçbir şekilde kitapları poşetleme veya dağıtma işi ve görevi bulunmaktadır.Aksi takdirde Milli Eğitim Müdürlüğü bakanlığın gönderdiği para ile usulsüzlük yapmış olur ki gerekli idari adli ve para cezaların yürütülmesi gerekir.

Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı ile ilgili MEB illere göndermiş olduğu resmi yazısında konu ile alakalı şu hükümlere yer vermiştir;

10.11. İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince denetim bulgularına dikkat edilecek, idari, mali ve disiplin yönünden soruşturmalara mahal verilmeyecektir. 

11. Ders kitaplarının Aslım noktalarından okullara dağıtım işlemleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 4734  sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen usullere uygun olarak hizmet alımı yöntemiyle yapabileceği gibi kurumun sahip olduğu, her türlü araç-gereç kullanılmak suretiyle  kendi imkânları ile de yapılabilecektir.

11.1. Dağıtım işini kendi imkânları ile yapacak il/ilçe millî eğitim müdürlükleri: 

11.1.1. Depolara teslim edilen ders kitapları poşetlere konularak en geç 15 Eylül 2017 tarihine kadar öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına hazır hale getirilecektir. Dağıtım ile ilgili akaryakıt, yükleme, boşaltma, poşetleme vb. giderler, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen fatura veya gider belgelerine (harcama pusulası, gider pusulası, serbest meslek makbuzu vb.) dayandırılması halinde, tahsis edilen ödeneğin % 60Tnı geçmemek üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilebilecektir. 

11.1.2. Bu kapsamda satın alınacak mal ve hizmet alımları, 4734 sayılı Kamu îhale Kanununa tabi olduğu göz önüne alınarak mevcut mevzuata uyulacaktır. 

11.1.3. Yapılan iş ve işlemler sonucunda gelir vergisi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı ile diğer cari mevzuatın gerekli kıldığı uygulama kesinti ve/veya ödemelerden doğan sorumluluklara dikkat edilecektir. 

11.1.4. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerine dağıtım gideri karşılığı olarak tahsis edilen ödenek, kitap dağıtımı dışındaki iş ve işlemlerde kesinlikle kullanılmayacaktır. Aksı takdirde 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 71. maddesine göre işlem yapılacaktır. 

11.2. Dağıtım işini hizmet alımı yoluyla yapacak il/ilçe millî eğitim müdürlükleri: 

11.2.1. İhale ve harcama yetkilisi teslim alma noktalarının il/ilçe millî eğitim müdürleridir. İdare, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesi gereğince saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır. 

12. Yüklenicilere yapılacak ödemelerde aşağıdaki yol izlenecektir: 

12.1. İlkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kumullarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitapları/eğitim araçlarının dağıtımı için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine ayrılan ödenek miktarı (KDV dâhil) ödenek dağıtım listesinde gösterilmiş olup ek ödenek talebinde bulunulmayacaktır. 

12.2. Teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, T C. Ziraat Bankasında mevcut ya da yeni açtıracakları hesaba ilişkin İBAN numaralarını ve kitap dağıtım iş ve işlemlerine ilişkin harcama tutarını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. 

12.3. Tahsis edilen ödenekten yıl sonu itibariyle harcanmayan tutarlar Genel Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi TR 33 0001 0025 3254 9489 3650 09 IBAN nolu hesabına iade edilecektir. Ödenek ve ödemeye ilişkin her türlü bilgi 0312 413 14 48 nolu telefondan alınabilecektir.

12.4. Ödemeler, sözleşme konusu işin tamamlanmasından sonra en geç (60) gün içerisinde banka kanalıyla yapılacaktır. Yapılacak sözleşmeye ilimcin damga vergisi ve ihale kararı damga vergisi yüklenici tarafından ödenecektir.

………….

Yukarıda konumuz ile ilgili olan kısmına yer verdiğim bakanlığımızın Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı ile ilgili resmi yazısından da anlaşılacağı üzere İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine derslerin dağıtımı ve poşetlenmesi için Bakanlığımızdan para gönderilmektedir.Ayrıca bu paralar ile kitap dağıtımını il/ilçe millî eğitim müdürlükleri 4734  sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen usullere uygun olarak hizmet alımı yöntemiyle yapabileceği gibi kurumun sahip olduğu, her türlü araç-gereç kullanılmak suretiyle  kendi imkânları ile de yapılabilmektedir.Yani Milli Eğitim Müdürlükleri gönderilen paralar karşılığında iki yol ile ders kitapları poşetlere konularak öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına hazır hale getirilmek kaydı ile kitapları dağıtabilirler.Ya ihaleye çıkarak bir yüklenici firmaya bu işi yaptırabilir yada Milli Eğitim Müdürlüğü kendisi bu işi yapabilir.

Tabi bu iş yapılırken  Dağıtım işini kendi imkânları ile yapacak il/ilçe millî eğitim müdürlükleri için 11.1.1. maddesinde ders kitaplarının “poşetlere konularak“ en geç 15 Eylül 2017 tarihine kadar öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına hazır hale getirmelerini istemiştir.Dikkatinizi çekerim, MEB eğer Milli Eğitim Müdürlüğü gelen para karşılığında kendisi ders dağıtım işini yapacaksa kitapların poşetlere konulmuş ve öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına hazır hale getirmiş şekilde bu işi yapmasını istemiştir. Dolayısıyla ders kitaplarını poşetlemeden okullara dahi bırakılması MEB’in bu talimatnamesine ve hukuka aykırıdır.Yani görüleceği üzere poşetlemeden okullara kitapları bırakan yada okulların depolardan kitapları alarak okullara getirmesini isteyen ve akabinde öğretmen ve hizmetlilere kitapları poşetlendiren dağıttıran Milli Eğitim Müdürlükleri suç işlemektedir.

Kaldı ki MEB resmi yazısının 11.1.4. maddesinde  “İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerine dağıtım gideri karşılığı olarak tahsis edilen ödenek, kitap dağıtımı dışındaki iş ve işlemlerde kesinlikle kullanılmayacaktır. Aksı takdirde 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 71. maddesine göre işlem yapılacaktır.“  diyerek yaptırımı öngördüğünü ortaya sunmuştur çünkü eğer gelen para kitap dağıtım ve poşetlenmesini tam yapılmadan birileri tarafından alınmış ise gönderilmiş para amacından çıkmış bir şekilde kullanılmış olur. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 71. maddesi ise kamu zararına dair hükümler içermekte olup yine aynı maddeye göre Kamu zararının belirlenmesinde; a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,esas alındığı hüküm altına alınmıştır. “Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.” hükmü ile de yetkililer hakkında adli ve idari ceza sorumluluğunu göstermiştir.

Dağıtım işini hizmet alımı yoluyla yapacak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görev ve sorumluluklarını ise MEB resmi yazısının 11.2. maddesinde göstermiş.Buna göre kitapların dağıtım ve poşetlenmesi işini yüklenici firmalara yaptırmak isteyen milli eğitim müdürlüklerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre ihale yapmasını istemiş. Ayrıca Yüklenicilere yapılacak ödemeleri de 12. madde ve fıkralarında göstermiştir.Buna göre  il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine ayrılan ödenek miktarı (KDV dâhil) ödenek dağıtım listesinde gösterildiğini ek ödenek talebinde bulunulmayacaklarını belirtmiştir.Yani bakanlıktan gelen paradan daha fazla kullanamayacağını ve talep de edemeyeceğini işi ona göre yaptırmasını istemektedir.Yine Bakanlık ödemelerin yapılması için İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin T C. Ziraat Bankasında mevcut ya da yeni açtıracakları hesaba ilişkin İBAN numaralarını ve kitap dağıtım iş ve işlemlerine ilişkin harcama tutarını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmelerini istemiştir.

Görüleceği üzere Bakanlık, İlkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kumullarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitapları/eğitim araçlarının dağıtımı için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine para göndermekte,ve bu paranın sadece bu iş için kullanılmasını aksi takdirde adli ve idari ve para cezasının olduğunu,ders kitaplarının poşetlere konularak “en geç 15 Eylül 2017” tarihine kadar öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına hazır hale getirmelerini,bu işin yükleniciler tarafından yapılmasını istemiştir.

Kısacası MEB kitapların dağıtılması ve poşetlenmesi için il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine para göndermektedir( on binlerce lira).Dolayısı ile kitapların dağıtılması taşınması ve poşetlere konmasını bu parayı alan kişilerce yapılması gerekir.Parayı almasına rağmen poşetlerine konularak öğrenci sıralarına bırakılması dahil işini yerine getirmeyen ve bu işi dolaylı veya emri vaki şekilde hizmetli ve öğretmenlere yaptıran kişiler suç işlemektedirler.Öğretmenlerin de okuluna gelen poşetlenmemiş kitapları poşetleme görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır hatta bu şekilde okullarına gelen kitaplar geldiğinde milli eğitime gelen paranın kullanılması ve işin yapılmasında bir usulsüzlüğün olduğunu unutmamalıdır.Milli Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği bu paraların takibini ve usulsüzce iş yapan milli eğitim müdürlüklerini tespit ederek gereken işlemleri yapması gerekmektedir.
Kitap dağıtımı poşetlenmesi işi öğretmenler,sizlerin değil MEB’in gönderdiği paraları alan yüklenici ya ilgili  MEB çalışanlarının yada firmaların işidir.Size yüklenen ve üstünüzden para alan maddi menfaat sağlayanların angarya işleri yapmak zorunda değilsiniz.

Saygılar

Sedat DEGER
Eğitimci Yazar


Yorumlar (0)
-1°
az bulutlu
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 20 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:33
Öğle 12:39
İkindi 15:13
Akşam 17:36
Yatsı 18:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@