Yönetmeliğe göre nöbetçi öğretmenin görevleri nelerdir?

Nöbetçi öğretmenlik yorucu olduğu kadar sorumlulukları da çok fazla...

Öğretmenler 08.03.2017, 08:12
Yönetmeliğe göre nöbetçi öğretmenin görevleri nelerdir?

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN

1. Okulda günlük eğitimin başlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalışma süresinin 
bitiminde, gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini tamamlar.
2. Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı
olur.
3. Birden fazla okulda görevi olan öğretmen, dersinin en çok olduğu okulda nöbet tutar.
4. Okulun sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını kontrol ederek, eksiklikleri varsa nöbetçi
müdür muavininin bilgisine getirir.
5. Nöbet Çizelgesi’nde kendisine verilen görev yerinde bulunan öğrencileri kontrol altında tutar. Disiplini sağlar ve öğrencilerin okul sınırları dışına çıkışlarını önler.
6. Teneffüslerde öğrencilerin sınıfları boşaltmasını ve sınıfların havalandırılmasını sağlar.
7. Nöbetçi öğrencilerin görev yapıp yapmadıklarını kontrol eder.
8. Okul kantin /kafeteryasından alışveriş yapan öğrencileri kontrol eder. Okul dışından 
yiyecek alınmasını önler.
9. İzinli olan öğretmenlerin boş kalan sınıflarını, nöbetçi müdür muavininin önerileri
doğrultusunda doldurur.
İlköğretim okullarında bu görevi okul idaresinin görevlendireceği öğretmen gerçekleştirir.
10. Müdürün ve nöbetçi muavinin nöbetle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

(İlköğretim, Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim Dairesi Müdürlükleri’ne bağlı okullarda görev yapan nöbetçi müdür muavini, nöbetçi öğretmen, okul sekreteri ve hizmetlilerin görevleri ile ilgili genelge.


            MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NÖBET HİZMETLERİ ÖZEL TALİMATI ÖZETİ 

GENEL ESALAR
HİZMETE ÖZEL

BİRİNCİ BÖLÜM

 

1-AMAÇ: 

Bu talimatın amacı: “Milli Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı”nda yer alan taşra teşkilatlarında bir bütün olarak genel güvenliğin sağlanması amacını güden,personel arasında yürütülecek nöbet hizmetlerinde;

a)Kimlerin görev alacağını,

b)Nöbet tutacakları görevlerinin neler olduğunu,

c)Nöbet usullerini,belirlemek suretiyle,bu hizmetlerin eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.

2-KAPSAM:

a)Bu talimat: Milli Eğitim Müdürlüğü,okul ve kurumların hizmet binalarında görev yapacak olan nöbetçi memurları,daire emniyet nöbetçi memurları,güvenlik görevlileri,öğretmen ve öğrenci nöbetleri ile gece bekçilerinin görev ve sorumluluklarını kapsar.

3-TANIMLAR:

Bu talimatta geçen;

a)Bakanlık deyimi; Milli Eğitim Bakanlığı,

b)Talimat deyimi; Milli Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatını,

c)Müdürlük;İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,

d)Okul; Tüm İlköğretim ve Orta Öğretim Okullarını ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

SORUMLULUK VE UYMA ZORUNLULUĞU

1-SORUMLULUK:

Bu talimatın uygulanmasından;

1-Tüm okul ve kurum amirleri,

2-Koruyucu Güvenlik Sistemi içinde görev almış bulunan bütün personel sorumludur.

2-UYMA ZORUNLULUĞU:

Okul ve kurumlarda görevli tüm personel hizmetlerin yürütülmesi esnasında,Koruyucu Güvenlikle ilgili olarak konulmuş olan kurallara aynen uymakla zorunludur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

NÖBET HİZMETLERİ

1-NÖBET HİZMETLERİ:

Milli Eğitim Müdürlüğü,okul ve bağlı kuruluşlarda bir bütün olarak genel güvenliğin sağlanması amacıyla,personel arasında yürütülecek nöbet hizmetleri şunlardır.

a)Mülki makamlarla bir arada bulunulması halinde o yerin en büyük mülki Amirliğince tespit edilecek esaslara göre yürütülür. 

b)Müstakil binalarda görev yapılıyor ise;Mevcut personeline göre ne şekilde nöbet tutulacağı Milli Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı,esasları dahilinde kendi bünyelerinde uygun olarak yürütülür.

2-NÖBET HİZMETLERİ GÖREVLİLERİ

Nöbet hizmetleri aşağıda belirtilen görevliler tarafından yürütülür.

Gerek Mülki makamlarla birlikte ve gerekse müstakil binalarda,çalışma durumlarına göre ne çeşit bir nöbet hizmeti ihdas edilmiş ise,mevcut personel memuriyet seviyesine uygun olarak,o nöbet hizmetlerinde görevlendirilir.Ayrıca okullarda Nöbetçi Öğretmen,Nöbetçi Öğrenci nöbetlerinde,Milli Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı esasları dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

NÖBET HİZMETLERİ VE NÖBET YERLERİNE AİT GENEL ESASLAR

1-Nöbetler yetkililerce hazırlanan nöbet çizelgelerine uygun olarak tutulur.Bu çizelgelerde kimse kendiliğinden değişiklik yapamaz.

2-Nöbet çizelgelerinin hazırlanmasında nöbetin bayram ve resmi tatil günlerinde aynı kişilere denk gelmemesine azami titizlik gösterilir ve herkesin eşit şartlarda ve muayyen zaman periyodu içinde aynı miktarlarda nöbet tutmaları sağlanır.

3-Nöbet çizelgesi her ayın ilk günü onaylanır ve yürürlüğe girer.Nöbet çizelgesi görev mahalline asılır.

4-Her ay tanzim edilen nöbetçi çizelgelerinde değişiklik yapılmaması ve nöbet hizmetlerinin aksamaması için,çok önemli mazeretler ve acil durumlar dışında,nöbet sırası gelmiş kişilere o gün için izin verilmez.

5-Daire emniyet ve temizlik nöbetçi memurları ilgili daire amirlerince kontrol edilir.

6-Nöbetçi personel zaruri sebepler dışında nöbet yerini terk edemez.Ani ve benzeri mazeretin meydana gelmesi halinde,yetkili amirin müsaadesi ile nöbeti kendisinden sonra gelene devredebilir.

7-Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında nöbet hizmetleri Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı Esaslarına uygun olarak tutulur ve gerekli nöbet çizelgeleri tanzim edilir.

8-Her nöbet hizmeti için birer nöbet defteri tutulur.Nöbetçi olan kişiler nöbetleri esnasında faaliyetlerini yaptıkları işlemleri ve mühim olayları kendilerine ait deftere yazarak bir sonraki nöbetçiye teslim ederler.Nöbet defteri nöbeti teslim alan tarafından amire imzalatır.

9-Okul ve kurumlarda bir gece bekçisi bulundurulur.Gece bekçisi bulunmayan ve ikiden fazla hizmetlisi olan yerlerde hizmetliler gece bekçiliği nöbeti tutar.Bu nöbeti tutan hizmetliler ertesi gün istirahat ederler.

10-Giriş kapılarında müracaat memuru olarak görevlendirilen hizmetlilerden dağıtıcı görevi ile görevlendirilmiş bulunanlar,bu nöbet hizmetine dahil edilmezler.

11-Yatılı ilköğretim Bölge okullarında ve daha üst okullarda öğrenciler arasında mutfak,yatakhane ve yemekhane nöbetçi öğrenciliği öğretmen nöbeti tutulur.

12-Nöbetini tutmayan veya kusurlu tutan personel hakkında ilgili yasa hükümleri uygulanır.

13-Çalışmak üzere,işyerlerine mesai saatinden önce gelecek veya bitiminden sonra kalacak ve resmi tatil günlerinde çalışacak personelin isim listesi daha önceden idareye bildirilir. İdareye;çalışacak personel bildirilmemiş ise çalışma saatleri dışında bu personelin çalışmasına müsaade edilmez.

14-Çalışma saatlerinden önce ve sonra ziyaretler kabul edilmez.

15-Nöbetçi memur odalarında dinlenmek çay içmek,sohbet etmek,alkollü içki içmek yasaktır.

16-Nöbetçi nöbet odasında bulunan harici telefonla özel amaçla konuşma yapamaz ve yaptıramaz.Buradaki telefonlar,verilen emirler doğrultusunda,nöbetçi memurlarınca hizmet maksadı ile kullanılır.

17-Nöbetçi memurlarının görevlilerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli oda,araç ve gereç sağlanır.

18-Mesai saatleri dışında ziyaretçi kabul edilmez.Bu husus birer levhaya yazılıp giriş yerlerine asılarak ziyaretçilere duyurulur.

 

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

1-Günlük vakit çizelgelerini uygulamak.

2-Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek.

3-Isıtma,elektrik tesisleri ile sıhhi tesisatların çalışıp çalışmadığını,okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak,giderildiği eksikleri gidermek,gerekli olanları ilgililere duyurmak.

4-Bahçe,koridor ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.(okulda birkaç nöbetçi öğretmen bulunduğu takdirde,aralarındaki iş bölümü okul yönetimi tarafından yapılır.)

5-Etütlerde öğrencilerle ilgilenmek; yemekhane ve yatakhanede dolaşarak kontrolsüz kalmalarını sağlamak.

6-Günlük erzakın tartılarak ambardan çıkarılmasında ve gelen erzakın muayenesinde hazır bulunmak.

7-Nöbeti sonunda “Okul Nöbet Defter”ine nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporunu yazmak.

8-Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak ve durumu ilgililere bildirmek.

9-Nöbeti süresinde okulun eğitim öğretim,disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususlarda günlük önlemlerini almak.

10-Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni bulunmayan sınıflarla yakından ilgilenmek.

11-Kendilerine verilen eğitim,öğretim yönetim ve üretim görevlerini yapmak.

12-Öğretim kurulu,zümre ve sınıf öğretmenleri toplantılarına katılmak.

13-Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak.

(Güncel Eğitim)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@