Öğretmenlik Mezunu Memurların EÖH Sınıfına Aktarılması

MEB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Koordinasyonunda, Öğretmenlik Mezunu Memurların EÖH Sınıfına Aktarılması

Öğretmenler 12.12.2018, 23:21
Öğretmenlik Mezunu Memurların EÖH Sınıfına Aktarılması

MEB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Koordinasyonunda, Öğretmenlik Mezunu Memurların EÖH Sınıfına Aktarılması

Milli Eğitim Bakanı Sayın ZİYA SELÇUK'a

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'a

Hazine ve Maliye Bakanı BERAT ALBAYRAK'a

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın MUSTAFA SAFRAN'a

MEB Personel Genel Müdürü Sayın HAMZA AYDOĞDU'ya

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ADNAN BOYACI'ya

MEB Öğretmen Atama Daire Başkanı YAKUP DEMİR'e

Devlet Personel Başkanı Sayın ENES POLAT'a

25.10.2018'de Anadolu Ajansı Editör Masası programına canlı yayında konuk olan Sayın Ziya SELÇUK "Tasarruf dönemi bana denk geldi, KPSS ile öğretmenlik dışı memuriyet kazanmış meslektaşlarımıza MEB'de ihtiyacımız var" şelinde demeç vermişti.

O halde; öğretmenlik mezunu memurlar (memuröğretmenler) tarafından yıllardır ısrarla söylenen, yazılı-görsel-sanal medyada, basında, TBMM'de defalarca dilegetirilen,yüzlerce kez haberi yapılmış şu talep-öneri gerçekten de rasyonel bir çözüm olacaktır:

" @mebttkb @mebikgm'ce asil olmuş & aday olacak ÖĞRETMEN olarak kabul edilen #MemurÖğretmenler der ki  : @HMBakanligi @Devlet_Personel @tcmeb işbirliğiyle #KadrolarımızEÖHyeAktarılsın  "
 
 MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

31.08.2012 ve 17.04.2015 Değişikliği Mağduru                                                                                 

“Asil Öğretmen Olmuş & Aday Öğretmen Olacak”                                                 

Kamu Personelinden İsteyenlerin Kadrosunun MEB’e EÖH Sınıfında Aktarılması

İçlerinde yüksek lisanslıların bile bulunduğu, yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları “öğretmenlik dışı unvanlarda” kamu personeli görevlerini sürdüren, "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012-17.04.2015 değişikliği" ile mağduriyet yaşayan "MEB ve TTKB ölçütlerine göre asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak" kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının "ilk atamaya ayrılan kontenjan dışında ayrıca belirlenip memur olarak çalışılan il-ilçelerde” EÖH sınıfına, MEB'e öğretmen unvanıyla kaydırılması hususunu Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilgili-yetkili tüm makamlarına arz ederiz.

MEB ve TTKB’YE GÖRE “ASİL ÖĞRETMEN OLMUŞ & ADAY ÖĞRETMEN OLACAK” KAMU PERONELİ

1) Memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla tamamlamış MEB-ÖYGGM 12.05.2015/13 genelgesi ile de teyit edilen asil öğretmen olmuş asil memurlar ve kamu personeli

2) Üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmen olabilme koşullarını sağlamış, aday öğretmen olacak asil memurlar ve kamu personeli

Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, iş-meslek danışmanı, ambar memuru, PTT gişe görevlisi, zabıt kâtibi, mübaşir, infaz koruma memuru, polis, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli... Vs. gibi mezuniyet dışı unvanlarda EÖH memuriyet sınıfı dışında çalışmak zorunda kalmaları Devletimiz için maalesef çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.

DEVLETİMİZİN MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN GÜVENİLİR-VERİMLİ EN UYGUN ÇÖZÜM

ÖĞRETMEN OLAN MEMURLARDAN İSTEYENLERİ DİPLOMA UNVANLARINDA EÖH SINIFINDA, MEB'E GEÇİRMEYE ÖZENDİRMEK OLUP VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ UZUN VADEDE PAHALIDIR, UYGUN DEĞİLDİR

Çoğunlukla öğretmen olabilme belgelerine sahip olmayan on binlerce ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılmasının uygun ve verimli olmadığı idareciler, öğretmenler, eğitim uzmanlarınca zaten sıklıkla belirtilmektedir.

15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK' lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur.

MEB'in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır.

On binlerce öğretmen ihtiyacına karşın “Maliye Bakanlığı’nın kadro vermeme sıkıntısına dair”,                    

“Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair” resmi açıklamalar da göz önünde bulundurulduğunda Bütçeye ek yük getirmeden yalnızca kadro kaydırmasıyla en uygun verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözüm var:

Asil Öğretmen Olmuş Asil Memurlar-Kamu Personeli & Aday Öğretmen Olacak Asil Memurlar-Kamu Personeli

KPSS ile kazanılan kadroların EÖH sınıfına, MEB devlet okullarına öğretmen unvanıyla geçirilmesi ile Devletimiz Bütçesine ek yük oluşmayacaktır.

Devletimiz tarafından maaşı ödenen, MEB ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına göre de öğretmenlik hakkına sahip memurlardan isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri EÖH memuriyet sınıfında öğretmen unvanıyla kurum içi ve kurumlar arası geçirilmesi görevli oldukları                      

il-ilçelerde aile birliği korunarak yapılabilir.

Böylece MEB, verimsiz "ücretli öğretmenlik" yerine aralarında yüksek lisans ve doktora mezunlarının da bulunduğu, devlet kültürü yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip, idari-iş deneyimi yüksek; “asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak” kamu personelini MEB’ e geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını optimum koşullarda Bütçeye ek yük getirmeden kapatacaktır.

EÖH MEMURİYET SINIFINA GEÇECEK KAMU PERSONELİ KENDİ ARALARINDA SIRALANMALIDIR

MEB ve TTKB kriterlerine göre öğretmen kamu personelinin memur kadrolarının EÖH sınıfına, MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılmasının yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla yapılmasının hakkaniyetli olacağı kanaatindeyiz. Şöyle ki:

1)MEB Özel Öğretim Kurumlarındaki "SSK’lı Öğretmenlik-Öğreticilik süreleri" ile "Memuriyet süresi" toplamı

2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

3)Mezuniyet tarihi önceliği

ya da bunlar dışında belirlenecek adil başka ölçütler de olabilir.

MEMURLUK KAZANMIŞ ÖĞRETMENLERİN EÖH SINIFINA AKTARILMASIYLA İLGİLİ MEVZUAT

* MEB 12.05.2015/13 genelgesi C bölümü: “özel okul ve dershanelerde öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış kamu personeli”

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 68-71-72. ve 74.Madde: “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.”

* 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: “Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır.”

* MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinin, mağduriyetin giderilmesinden sonraki süreçtekileri kapsaması ve kazanılmış hakları yok etmemesi gerektiği

şeklinde var olan güncel geçerli hukuki durumun T.C. Anayasamızın; 10.maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” ve 17. maddesi “ Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” tanımıyla  güvencesinde olduğu dikkate alınmalıdır.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde görev yapmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken

06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 31.08.2012'de yapılan değişiklik sonucu memuriyete esas hizmet süresine dayalı başlıklardan “Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama” kaldırılması mahkeme kararlarına aykırılık oluşturmakta, kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

İlgili yönetmelik değişikliğinin iptali istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS' nin zorunlu olduğunu belirtmiştir.

MEB, KPSS'SİZ - ÖABT’SİZ ÖĞRETMEN ALIMI (Bazı Özel Durumlar Dâhil) YAPMAKTADIR:

1)Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik ölçütlerine sahip şehit-gazi-malul yakınları, yönetmelikte kaldırılan “kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2)01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016'da alınmıştır.

3)“Kurumlararası Yeniden Atama” ile KPSS'siz önce öğretmenliğe atanmış sonra başka unvanda memurluğa KPSS'siz geçmiş ardından tekrar öğretmenliğe KPSS'siz dönmek isteyenler için atama dönemlerinde başvuru başlığı açık tutularak geçişler sağlanmıştır.

4)Dilekçelere istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçiş sağlanmıştır.

5)Engelliler için ÖABT’siz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

6)KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSS’siz ÖABT’siz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

7)KPSS’siz ve ÖABT’siz, milli sporcular MEB'e öğretmen olarak alınmıştır.

8)5000 ders ücretli, mülakatla devlet öğretmenliğine alınmıştır.

9)SHÇEK, yetiştirme yurtlarında büyüyüp memurluğa yerleştirilmişlerin KPSS’siz - ÖABT’siz, diplomaya dayalı öğretmenliğe (yönetmelikte kaldırıldığı belirtilen) kurumlararası geçişlerinin yapılması (gazi-malul yakınlarındakine benzer bir şekilde) durumu da ortadadır.

“ASİL ÖĞRETMEN OLMUŞ & ADAY ÖĞRETMEN OLACAK” KAMU PERSONELİ                            

31.08.2012’DEN BERİ SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞMAKTADIR

Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Rehberlik, Öğretim Yöntem ve Teknikleri eğitim & öğrenimleri olmayan on binlerce “Ders Ücretli Mevsimlik Sözde Öğretmen” varken...

Ziraat Fakültesi mezunları hala sınıflardayken…

Yapılan denetimler sonucunda öğretmenlikle ilgisi olmayan kişilerin maalesef yıllarca MEB’de görev yaptığı ortaya çıkarılmışken…

Bizler bu kutsal öğretmenlik mesleğinin eğitimini aldık öğrenimini gördük ki; diplomalarımızla gerçek öğretmeniz ancak MEB’e atamamız yıllarca yapılmadı. KPSS ile kazandığımız kamu personeli görevlerimizi sürdürürken bu kez de 31.08.2012’de “yönetmelik değişikliği mağduru memuröğretmen” durumuna düşürüldük.

Yıllardır seslerini duyurmaya çalışan memur öğretmenlerin mağduriyeti artık giderilip gönülleri alınacak mıdır?

Sizlere de “asıl meslekleri öğretmenlikten uzak devlet dairelerinde unutulmuş kamu personeli olarak asıl mesleğinize geçiş için tek seçenek; memuriyetten istifayla kadrolu özlük haklarından feragat ettirilerek yeniden KPSS ile; yeni mezunlar ve hiç memur olamamışlarla birlikte sadece İlk Atama başlığında mülakat puanı üstünlüğüne göre,              

4+2= 6 yıl, (son olarak 3+1=4 yıl denildi) çakılı mecburi hizmetli sözleşmeli öğretmenlik seçeneğini kazanmak” bırakılsaydı; maruz kaldığınız bu haksızlık ve mağduriyet karşısında nasıl bir yol izlerdiniz?

Devletimizden bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz.

Aile birliğimizi-düzenimizi kurarak yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak; Devletimizin geleceği olan çocuklar ve gençlerimizle geleceğimizi en iyi şekilde planlamak istiyoruz.

Sayın Y. Tekin’in dediği gibi "MEB dışındaki aile bireyleri” olarak daha fazla dışarıda kalmayıp MEB ailesine katılmak; artık devlet dairelerinde masa başında değil gönül verdiğimiz emek verdiğimiz asıl işimizle, öğretmen unvanımızla sınıflarımızda öğrencilerimizle ders yapmak istiyoruz.

Öğretmen kamu personeli asıl unvanlarına geçirilirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH sınıfı memur kadrolarının olması gereken sahiplerine kalmasıyla "diploma unvanında verimli istihdam" da sağlanabilir.

Ayrıca yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanarak genel idare hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı, ... Vs. kamu personeli kadrolu memuröğretmenlerin görev yerleri; okullarda, sınıflarda, tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarında EÖH sınıfındaki öğretmen unvanlı kadrolar olduğunu düşünüyor geçişimizin sağlanmasını talep ediyoruz.

Sayın Y. Tekin'in Eylül 2014'teki öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!" ifadesinden de yola çıkarak;

Biz öğrencilerimize kavuşacağız Devletimizin de, bütçeye yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi-terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip, verimli, sicilleri temiz kamu personeliyle yani memur öğretmenlerle masrafsızca kapatacağı kanaatindeyiz.

Saygılarımızla…

Kadrolarının EÖH Memuriyet Sınıfına Aktarılmasını İsteyen                                                                           

“Asil Öğretmen Olmuş & Aday Öğretmen Olacak” Kamu Personeli

EK: Konuyla ilgili MEB’in cevaplaması istemiyle verilmiş yazılı soru önergeleri ve ilgili kanun teklifi

* 29.11.2018 Ankara Milletvekili İbrahim Halil ORAL: KPSS ile öğretmenlik dışı devlet memurluğuna atanmış öğretmenlere ilişkin https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_soru_sd.uyenin_soru_onergeleri?p_sicil=5744&p_donemkod=21

* 28.11.2018 Antalya Milletvekili Feridun BAHŞİ: Öğretmen olup başka unvanlarda memurluk yapanların öğretmen kadrosuna atanmasına ilişkin Yazılı Soru Önergesi  https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-6009s.pdf

* 09.10.2018 Antalya Milletvekili Feridun BAHŞİ: Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile mesleki üst öğrenim bitiren memurların öğrenim durumlarına uygun kadro atamalarının yapılması öngörülmektedir http://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1120.pdf

*11.05.2018 Isparta Milletvekili İrfan BAKIR: Öğretmenlik dışı kadrolarda çalışan öğretmenlerin öğretmen olarak alımına ve öğretmen açığının kapatılmasına ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-28981s.pdf

* 10.04.2018 İstanbul Milletvekili Arzu ERDEM: Farklı kurumlara memur olarak atanan öğretmenlik bölümü mezunlarına ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-28182s.pdf

* 27.10.2014 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL: Memur öğretmen olup atanamayan kişilere ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-54650s.pdf

* 18.06.2014 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL: Memur öğretmenlerin kurumlar arası geçişleri ile ilgili mevzuat değişikliğine ilişkin Yazılı Soru Önergesi http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-46447s.pdf

* 21.03.2014 İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL: Memur öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin Yazılı Soru Önergesi  http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-41470s.pdf


Yorumlar (26)
Celal Şanlı 12 ay önce
ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim
G.ARSLAN 12 ay önce
" @mebttkb @mebikgm'ce asil olmuş & aday olacak ÖĞRETMEN olarak kabul edilen #MemurÖğretmenler der ki : @HMBakanligi @Devlet_Personel @tcmeb işbirliğiyle #KadrolarımızEÖHyeAktarılsın "
Mustafa Tokat 12 ay önce
Yazı ve Desteğiniz için Tüm Memur Öğretmenler Adına Teşekkürlerimizi Arz Ederiz
Öğretmen ama KPSS ile Memurluk Kazananlar 12 ay önce
İçlerinde yüksek lisanslıların bile bulunduğu, yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları öğretmenlik dışı unvanlarda” kamu personeli görevlerini sürdüren, "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012-17.04.2015 değişikliği" ile mağduriyet yaşayan "MEB ve TTKB ölçütlerine göre asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak" kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının "ilk atamaya ayrılan kontenjan dışında ayrıca belirlenip memur olarak çalışılan il-ilçelerde” EÖH sınıfına, MEB'e öğretmen unvanıyla kaydırılması hususunu Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilgili-yetkili tüm makamlarına arz ederiz.
Fırat 12 ay önce
BİZİM SESİMİZ OLDUĞUNUZ İÇİN MEMUR ÖĞRETMENLER ADINA SİZLERE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİYORUZ. İNŞALLAH EN KISA ZAMANLARDA SINIFLARDA ÖĞRENCİLERİMİZLE BERABER OLURUZ. SAYGILAR SUNUYORUZ..
Memur öğretmen13 12 ay önce
Memur öğretmenlerin milli eğitime geçiş hakkı iade edilsin artık
Fırat 12 ay önce
ÇOK ÇOKK TEŞEKKÜR EDİYORUZ BİZİ HABER YAPTIĞINIZ İÇİN ...
Muammer CAN 12 ay önce
Bakanımızdan müjdeyi bekliyoruz artık. Kamugündemi ne teşekkür ediyoruz...
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 19 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:31
Öğle 12:39
İkindi 15:14
Akşam 17:37
Yatsı 18:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@