Öğretmenler için 2018 sene sonu iş ve işlemleri

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018 tarihinde sona erecek. Buna göre öğretmenlerin de yapması gereken bazı işler bulunmaktadır. Öğretmenler için sene sonunda yapılacaklar şöyle:

Öğretmenler 22.05.2018, 11:17
Öğretmenler için 2018 sene sonu iş ve işlemleri

1)SINAV NOTLARININ GİRİLMESİ:  

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Tarih ve Notlarının (Seçmeli Dersler Dahil) eksiksiz girilmesi.

Resmi Gazetede 31 Ocak 2018 ÇARŞAMBA günü 30318 sayılı yayınlanan MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK'e göre 

MADDE 2 – a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. 

Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. *Görsel Sanatlar dersi için "Ürün Dosyası" notu girilecektir.

*Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen öğrencilerin yazılı sınavlarının yapılarak notların okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilecektir. *Mazeretsiz olarak yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve ders içi etkinlikler bölümlerine G(Girmedi) harfi yazılmalıdır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler ile Müzik derslerinde mevcut yönetmeliğe göre en az  2 sınav puanı girilmelidir. Bu sınavlardan 2 tanesi yazılı sınav veya uygulama sınavı olabileceği gibi 1 tane yazılı sınav 1 tane de uygulama sınavı olabilir.

 1-2-3.Sınıflar bütün dersler için “Geliştirilmeli”,“İyi”,”Çok İyi” seçeneklerinden en az birinin işaretlenmesi gerekmektedir. MADDE 20- (2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

2)DERS VE ETKİNLİKLERE KATILIM PUANI VERİLMESİ:  Her dersten mutlaka Ders ve Etkinliklere Katılım Notunun (Seçmeli dersler dahil) verilmesi.  MADDE  (3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744)Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

3. PROJE NOTLARININ GİRİLMESİ (ORTAOKUL) MADDE 22-(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

4)OKULÖNCESİ GELİŞİM RAPORLARI: Okulöncesi öğrencileri için Gelişim Raporunun doldurulması. MADDE 30 – (1) Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik Gelişim Raporu, her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir. Gelişim raporuna pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.

5)KARNE BİLGİLERİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN GİRİLMESİ:  E-Okul sisteminde bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi. MADDE 30 – (2)(a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.

6)DAVRANIŞ NOTLARININ GİRİLMESİ:  Davranış notlarının eksiksiz girilmesi ve çizelgelerinin kontrol edilerek imzalanması. MADDE 29 –(1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir. Daha önce Davranış Notları çizelgeleri kontrol edilerek imzalanıyor ve idareye teslim ediliyor iken yapılan değişiklik ile bu zorunluluk ortadan kalkmıştır. E-okula giriş yapmak yeterlidir.

7)SINIF KİTAPLIĞI OLUŞTURULMASI VE OKUNAN KİTAPLARIN GİRİLMESİ:  E-Okul sistemi içerisinde bulunan sınıf kitaplığının oluşturulması ve okunan kitapların girilmesi.

8)SOSYAL ETKİNLİKLER BÖLÜMÜNE GİRİŞ YAPILMASI: E-Okul sisteminde bulunan  Sosyal Etkinlikler Bölümünün Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerince mutlaka her öğrenci için girilmesi MADDE 7 – (g) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları, karnelerin Sosyal Etkinlik bölümüne "TAMAMLADI", "TAMAMLAMADI" şeklinde yazılarak gösterilir.

(Sosyal Etkinlik Çalışmaları Yıllık olarak planlanır bu nedenle 2.dönem sonunda tamamladı olarak işaretlenmelİdir ancak yönetmelik maddesinde açık belirtilmediğinden bazı idarecilerimiz ilk dönem öğretmenlere tamamladı işaretlenmesi yönünde görüş bildirmektedir. İdarecinizin görüşüne uygun olarak hareket ediniz.)

9)ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIKLARININ GİRİLMESİ, KONTROL EDİLMESİ: Öğrenci devamsızlıklarının sınıf defteri ile e- okul bilgilerini karşılaştırarak eksik ve hataların giderilmesi. MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-25/6/2015-29397) Çocukların devamsızlıkları, okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.

10) ÖĞRETMEN NOT ÇİZELGELERİNİN KONTROL EDİLMESİ: Öğretmen puan çizelgelerinin kontrol edilerek imzalanması. MADDE 26 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-Okul sistemindeki Öğretmen Puan Çizelgesine zamanında işler. Her dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimince, e-Okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Puan Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylanarak dosyasında saklanır. 

11) BEP RAPORLARININ HAZIRLANMASI: BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme raporlarının hazırlanması. MADDE 20 – (1) c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

BEP uygulanan öğrenciler için dönem sonu ilerleme raporunun teslim edilmesi.

12)BAŞARI BELGESİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ:  İftihar Belgesi verilecek öğrencilerin tespit edilmesi. MADDE 53 –(c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir. *İlkokullarda Sınıf Öğretmenleri tarafından yazılı olarak teklif edilecektir. (Teklif formu verilecektir.)

13) REHBERLİK DÖNEM SONU RAPORLARININ TESLİMİ : Rehberlik 1. dönem  sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi  (Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Rehber Öğretmenleri için)

14) SOSYAL KULÜP DÖNEM SONU RAPORLARININ TESLİMİ: Sosyal kulüp 1. dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi (Sosyal kulübü olan öğretmenler için)

15) DERS İÇİ ETKİNLİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ: Verilen ders içi etkinlik değerlendirme ölçeklerinin iki (2)  nüsha düzenlenerek bir (1)  nüshasının okul idaresine teslim edilmesi, (Bazı idareciler bu ölçekleri istememektedir. İdarecinizin görüşüne göre hareket ediniz)

16) TOPLANTI TUTANAKLARININ TESLİM EDİLMESİ: Veli toplantıları ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarının okul idaresine teslim edilmesi (Zümre toplantısını zümre başkanının teslim etmesi yeterlidir)

17) KARNELERİN MÜHÜRLENMESİ : Karnelerin ortasına okul mührünün basılması, imzalanarak idareci onayı için idareye teslim edilmesi.

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@