MEB, yurtdışına 100 akademisyen görevlendirecek

Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı görevi için 100 Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman görevlendirecek.

Öğretmenler 15.03.2017, 08:13
MEB, yurtdışına 100 akademisyen görevlendirecek

Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı görevi için 100 Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman görevlendirecek. Bakanlık başvurular için Kılavuz yayımladı.

1. GENEL ESASLAR

a) İlgili Mevzuat; Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara dair usul ve esaslar 3/7/2003 tarihli ve 25157 (değişik 09/04/2016 tarihli ve 29679) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla düzenlenmiştir.
b) Bu sınav, yurt dışında görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanı seçmek amacıyla; ilgili mevzuat, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 20/02/2017 tarihli ve 39930676/903.07.03-E. 2133447 sayılı Makam Oluru ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 01/03/2017 tarihli ve 18 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan iş bu Kılavuz'da belirtilen esaslara göre MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

c) Temsil Yeteneği Mülakatı, Ankara'da MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup mülakat tarihleri www.meb.gov.tr ve www.abdigm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır

ç) Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2017 ve sonraki yıllarda Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde okutman ihtiyacı karşılamak amacıyla sınavla aşağıda belirtilen niteliklere sahip 100 (Yüz) Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman seçilecektir.

BİTİRDİĞİ BÖLÜM ARANAN ASGARİ AKADEMİK ÇALIŞMA YABANCI DİL ASGARİ YABANCI DİL DÜZEYİ SEÇİLECEK ADAY SAYISI Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe bölümleri mezunları için Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans** mezunu olmak Bu alanlarda yapılmış doktora veya bütünleşik doktora tercih sebebidir. İngilizce Almanca Fransızca Arapça Rusça Farsça İtalyanca İspanyolca Çince Japonca Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; KPDS/ÜDS/YDS'den en az 50 puan seviyesinde ya da buna denk sayılan 25/02/2016 tarihli ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan belge sahibi olmak 50 Üniversitelerin yabancı dil bölümleri ile hizmetin gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dilbilim, çeviri bilim, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik ve mütercim- tercümanlık bölümü mezunları için Doktora veya bütünleşik doktora mezunu olmak Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Yabancılara Türkçe öğretimi alanında doktora veya bütünleşik doktora* yapılması tercih sebebidir. İngilizce Almanca Fransızca Arapça Rusça Farsça İtalyanca İspanyolca Çince Japonca Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; KPDS/ÜDS/YDS'den en az 70 puan seviyesinde ya da buna denk sayılan 25/02/2016 tarihli ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan belge sahibi olmak 50

SINAV TAKVİMİ

Faaliyet Tarih Aralığı İlgililer Duyurunun Yayımlanması 13 Mart 2017 Milli Eğitim Bakanlığı Başvuru Süresi 14-31 Mart 2017 Adaylar Başvuru Belgelerinin Rektörlüklere Gönderilmesi 3-5 Nisan 2017 İlgili Birim Amirlikleri Adayların Başvurularının Kılavuza Uygunluğunun Tespiti 6-11 Nisan 2017 İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Başvuru Belgelerinin ve Onaylı Listenin Milli Eğitim Bakanlığına Gönderilmesi 12-18 Nisan 2017 Rektörlükler Temsil Yeteneği Mülakatı Bakanlığımız www.meb.gov.tr www.abdigm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Mülakat Sonuçlarının İlanı Bakanlığımız www.meb.gov.tr www.abdigm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı

1 * Tabloda belirtilen tarihlerde değişiklik yapma yetkisi idareye aittir. Söz konusu tarihlerde değişiklik olması
durumunda http://meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr Internet adreslerinden duyurulacaktır.

e) Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ile MEB'in http://meb.gov.tr ve http://abdigm.meb.gov.tr İnternet adreslerinden öğrenebilecektir.

f) Adaylar MEB ile yapacakları bütün yazışmalarda Ek-1'deki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği'ni kullanmalıdır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI, SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

2.1. Başvuru Şartları

2017-Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Temsil Yeteneği Mülakatı'na başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Askerlikte geçen süreler hariç sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az beş yıl hizmeti bulunup halen 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel

j) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak.

DİKKAT! Yurt dışına görevlendirme en fazla iki kez yapılır.

. Sözleşmeli istihdam edilen öğretmenlerden kadrolu statüye geçenlerin sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, işbu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 5 yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

. 03 Temmuz 2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 05 Haziran 2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9'uncu maddesinin (a) ve (d) bentleri dışında, bu maddede belirtilen diğer bir nedenle yurt içi görevine döndürülenler bu şartı taşısalar da müracaatta bulunamazlar.

2.2. Başvuru Süresi, Şekli ve Yapılacak İşlemler

Başvuru süresi ve şekli Bu Kılavuz'da belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 14-31 Mart 2017 tarihleri arasında ilgili birim amirliklerine başvuracaklardır. İlgili birim amirlikleri başvuru formlarını 3-5 Nisan 2017 tarihleri arasında rektörlüklere göndereceklerdir.

Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler

a) Başvuru dilekçesi (Ek 2),

b) Bilgi formu (Ek 3),

c) En son mezun olduğu okula ait lisans diploması ile yüksek lisans ve doktora varsa doçentlik diploması mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

d) Yabancı dil düzeyini gösteren sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi,

e) Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,

f) Hizmet cetveli (Aslı), g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 adet aslı teslim edilecek, fotokopi ile çoğaltılmayacaktır, Ek 4), h) Hakkında OHAL kapsamında uzaklaştırma tedbiri bulunmadığına ilişkin kurumundan alınacak yazı, i) Adli sicil belgesi (4 adet).

Başvuru formu, bilgi formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun boyutları ve içeriği değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacaktır. Formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, her birine son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (3,5x4,5 ebatlarında) yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Tüm belgelerin aslına uygunluk onayları kurumlarınca yapılacaktır.

Başvuru belgeleri, yukarıdaki sıraya göre her bir belge şeffaf dosyaya konulmak suretiyle plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir.

DİKKAT!

. Eksik belge ile yapılan başvurularda sorumluluk başvuru sahibine ait olacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

. Çeşitli sebeplerle mahkeme kararı sonucunda "soyadı" değişen adayların ilgili karar örneğini istenen belgelerle birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Üniversitelerce Yapılacak İşlemler

a) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun Kurulması; Başvuru belgelerini değerlendirmek üzere Rektörlükçe belirlenecek görevlilerden oluşan "İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" kurulacaktır.

b) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun Yapacağı İşlemler;

Komisyon 6-11 Nisan 2017 tarihleri arasında toplanarak;

. Adayların başvuru belgelerini inceleyip bu Kılavuzda belirtilen şartları taşıyan ve sınava girmeye hak kazanan adayları belirleyecektir.

. Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait Ek-2 başvuru formundaki ilgili bölüm, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca onaylanacaktır. Onaysız belgeler işleme alınmayacaktır.

. Başvurusu kabul edilen adaylara ait bilgiler, bilgisayar ortamında Ek-5'teki örneğe uygun olarak -büyük harflerle- MS-Excel programında liste haline getirilerek Komisyonca onaylanacak ve öncelikle "kozcelik@meb.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

. Başvuru belgeleri ile MS-Excel programında düzenlenen onaylı listenin en geç 18 Nisan 2017 tarihi mesai bitimine kadar "MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. Beşevler Kampusu C Blok/1 Kat 06560 Beşevler/Yenimahalle/ANKARA" adresine APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

. Bu Kılavuz'da belirtilen şartları taşımayan, usulüne uygun ve süresi içinde başvuruda bulunmayan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yurt dışında görevlendirilmelerine kurumlarınca izin verilmeyen adayların başvuru belgeleri kesinlikle Bakanlığımıza gönderilmeyecektir.

. Bu Kılavuz hükümlerine aykırı uygulama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacak, başvuru ile ilgili doğacak hata ve eksikliklerin her türlü hukuki sorumluluğu başvuru sahibi ile İnceleme ve Değerlendirme Komisyonuna ait olacaktır.

. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2.3. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Başvuru şartlarını taşımayan,

b) Başvuru belgelerini eksik teslim eden,

c) Yanlış beyanda bulunan,

ç) Belirtilen süre içerisinde başvurmayan,

d) Başvuru belgeleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenip onaylanmayan,

e) Doğrudan MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvuran,

3. SEÇME SINAVI

3.1. Seçme Sınavı

Seçme sınavı "Temsil Yeteneği Mülakatı" şeklinde "MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. Beşevler Kampusu C Blok 06560 Beşevler/Yenimahalle/ANKARA" adresinde yapılacak olup sınav tarihleri www.meb.gov.tr ve www.abdigm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

a) Temsil yeteneği mülakatında değerlendirme, aşağıda belirtilen alan ve puan değerlerine göre 100 (Yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.
 

Kılavuzun tamamı için TIKLAYINIZ

Kılavuz EK 1-2-3-4'ü indirmek için TIKLAYINIZ

Kılavuz Ek 5'i indirmek için TIKLAYINIZ


Kaynak: memurlar.net

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@