2019 Yaz dönemi öğretmenlerin mazeret yer değiştirme duyurusu

2019 Yaz tatili kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos tarihleri arasında, atamaları ise 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

Öğretmenler 02.08.2019, 14:24 02.08.2019, 14:47
2019 Yaz dönemi öğretmenlerin mazeret yer değiştirme duyurusu

2019 YAZ TATİLİ KADROLU ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvurular ekteki takvim doğrultusunda “Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci” ile “Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci “ olmak üzere iki aşamalı olacaktır.Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

2. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla muhtemel boşalacak eğitim kurumları Bakanlığın http:// personel.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2019 tarihi esas alınacaktır.

3. Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

4. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

5. Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

6. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

7. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

8. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

9. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 1 Ekim 2019 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

10. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

11. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

12. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan  öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

13. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr  internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 
Öğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. 

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır: 

a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı.
Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
1. Öğretmenlerden eşleri;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
g) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
h) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
i) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
j) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve
(b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
l) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,
eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (j) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.)

(k) bendi kapsamında başvuranlardan;

Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, 

İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

(l) bendi kapsamında başvuranlardan;
Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
6. Öğretmenlerden;
a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b) Eşleri geçici görevli olanlar,
c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;
a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
Öğretmenlerden;
a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer
değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan
ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”,
“Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de
bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.
Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin
özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol
edecektir.

DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
 Öğretmenlerden;
a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde
istedikleri yere,
b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet
ettiği yere,
c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan
ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların,
öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer
değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş
olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,
d) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli
olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet
mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel
eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların
bulunduğu yere,
yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
 Yukarıda sayılanlardan ;
(a) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
(b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak
TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)
(c) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit
ya da malul gazi olduğuna dair belge,
(d) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel
eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda
bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı,
istenecektir.
YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLÎ
EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1. Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik
Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna,
http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden “kullanıcı adı” ve
“şifre” ile ulaşılabilecektir.

2. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin
belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek
zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta,
telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu
müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden
öğretmenler sorumludur.
3. Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar
elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak
başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu
reddedilecektir.
4. Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme

yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
5. Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün
içinde; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün
onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde
onaylanacaktır.
6. Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye
alınacaktır. Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi
gerekmektedir.
7. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların
onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.
8. Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri
ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel
bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.
9. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce
giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.
BAŞVURU VE TERCİHLER
1. Başvurular
Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama
yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı
olarak alınacaktır.
Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre
atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
8
İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm
kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması
muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://personel.meb.gov.tr internet adresinde
yayımlanacaktır.
Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını,
tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir.
Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak atamalar
sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden
öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin
bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına
etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik
bilgilerini güncelletmekle sorumludur.
2. Tercihler
a) İller arasında
Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk)
tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il
genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca
belirtebilecektir. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek
işaretlenmeyecektir.
Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece
tercihleri dikkate alınacaktır.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri
halinde aylıksız izin kullanabilecektir.
b) İl içinde
İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler,
mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk)
tercihte bulunabilecektir.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile
Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını
tercih edebilecektir.
9
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri,
ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu
yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin
içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca
mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler
dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu
yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri
herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim
kurumlarını tercih edebilecektir.
c) Spor liseleri ile güzel sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri
Spor liselerinin beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve
müzik alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim
kurumlarını da tercih edebilecektir.
Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli beden eğitimi alan öğretmenleri ile güzel
sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar ve müzik alan
öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine
atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması
şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacaktır. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi
yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde
belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına
İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
10
YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
Aşama İşlem Tarih
Birinci
Aşama
Başvuruların Kabul Edilmesi ve
Onay Süreci Başlangıç : 5 Ağustos 2019
Bitiş : 9 Ağustos 2019 (Saat 17.00)
İkinci
Aşama
Tercihlerin Yapılması ve Onay
Süreci Başlangıç : 22 Ağustos 2019
Bitiş : 27 Ağustos 2019 (Saat 17.00)
Atamalar 29 Ağustos 2019
Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri 2 Eylül 2019 Tarihinden İtibaren
 Personel Genel Müdürlüğü

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@