Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması

Eğitimci Mustafa Yenice okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasını yazdı....

Mustafa Yenice 24.05.2017, 23:25 24.05.2017, 23:29
Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması

Bu gün  toplumlar  geleceği  için; bilimsel  normlara uygun bir düşünce  ile  kendi  kültürüne  ve hoşgörüye  sahip  üretken , çağdaş, toplumsal bilinci en üst düzeyde  bulunan  bireyler yetiştirmeyi  bütün  politikalarının üzerinde  tutmuşlar ve  eğitim  sistemlerini  buna göre  düzenlemişlerdir. İnsanın  eğitimine  yönelik düzenlemelerin temel öğesi hiç  kuşkusuz  öğretmendir.  Böylece  nitelikli  insan yetiştirmenin ancak  üstün nitelikler kazandırılmış öğretmenlerle sağlanacağı açıktır.

Ülkemizde  öğretmen eğitimi  programları, 1789 sayılı  Milli Eğitim Temel  Kanunun  ölçütleri  doğrultusunda  genel kültür,  özel alan eğitimi  ve pedagojik formasyon ile  ilgili  tutum ve davranışların kazanıldığı teorik ve uygulamalı derslerle kısaca okul uygulamaları  da  denilen etkinlikler zincirini kapsamaktadır.

 DÜZENLİ BİR  ÖĞRETMENİN  UYMASI  GEREKEN   KURALLAR NELERDİR?

1- PLANLI  ÇALIŞMA; Eğitimde ve Öğretimde planlı  çalışmanın  faydaları

A—Öğretmenin, neyi ve niçin  ve nasıl okutacağını düşünmesini sağlayarak verimini artırır…

B—Öğretilecek(veya öğrenilecek) konuların mantıklı  bir sıra  için  de  sunulmasını sağlar.

C—Programların süresi içinde tamamlanmasını sağlar.

D—Öğretmenin  kendisine  güvenmesini sağlar.

E—Öğretmen  ve  öğrencileri dağınıklıktan  kurtarır.

F—Öğretmen  ve öğrencilerle  düzenli  ve  birlikte çalışma  alışkanlığı  kazandırır.

G- Yıl içersinde yapılacak yazılı  ve sözlü sınavların zamanını   belirler.

İYİ BİR PLANIN ÖZELLİKLERİ  NASIL OLMALI?

A-Programın  amaçlarına  ve ilkelerine uygun olmalıdır.

A-        Öğrencilerin  yeteneklerine  ve olgunlaşma  düzeylerine uygun olmalıdır.

B-         Planlar  katı ve şekilci olmaktan çok az ayrıntılı olmalı, öğretmene serbestlik vermeli…

C-        Öğrencilerin neleri , ne zaman  ve nasıl öğreneceklerini  bol örneklerle açıkça göstermelidir.

PLAN  YAPMANIN  GEREĞİ VAR MIDIR?

Eğitim-Öğretimin verimli  olması  için  plan  yapmanın bir ihtiyaç olmasının  yanında  derslerin planlı olarak yürütülmesi yasal ve mecburidir.

EĞİTİMDE PLANIN ÖNEMİ

Eğitimde  birlik   beraberlik ve bütünlüğün  sağlanması, eğitim  faaliyetlerinin planlı, programlı ve  düzenli  yürütülmesiyle  mümkündür. Planlı çalışmak başarının  ilk şartıdır. Başarının nasıl  değerlendirileceği, önceden  tasarlanılıp kağıt  üzerinde tespit etmektir.(MEB’nın 25.05 . 1981 tarih ve 328.20.81 popg/3817 sayılı yönergesi)

Ünitelendirilmiş Yıllık Plan  Öğretim yılı  süresince ders vermekle yükümlü  olunan sınıflarda  program uyarınca belli  üniteleri ya da  konuları  hangi aylarda  yaklaşık  olarak  ne kadar  zamanda  işleyeceklerini  gösteren,  duruma göre  zümre  öğretmenler kurulu  veya  şube  öğretmenler kurulu  tarafından  ortak hazırlanarak  ders yılı başında okul yönetimine bir nüshası teslim edilmelidir.

ÖĞRETMEN   YETERLİLİKLERİ

Mükemmel  bir okul,  gösterişli  bir bina  ve Eğitim-Öğretim araçlarıyla donatılan  okul demek değildir.  Bu araç-gereçlerle  donatılması  elbette  nitelikli  eğitim için önemlidir. Ama  mükemmel  bir okul ancak  iyi yetişmiş teknolojik donanımlı bilgi dağarcığı güçlü ve dolu bir öğretmenle zirve yapar. Kısaca,  bir okulun kalitesi bu okulda çalışan  öğretmenlerin misyon ve vizyonlarıyla doğru orantılıdır. Bundan dolayı  öğretmen  yetiştirmek  eğitimde  özel  önemi  ve değeri  olan bir olgudur. Bir Eğitim Sistemi, sistem olarak ne kadar   mükemmel olursa olsun, o  sistemin kalitesini yükseltecek  dolaysıyla onu  mükemmel hale  getirecek en  önemli unsur ÖĞRETMENLERDİR. Bu gerçeği  ta 1923’lerde gören  büyük önder  M. K ATATÜRK’TÜR. “Öğretmenler yeni nesli sizler  yetiştireceksiniz. Yeni  nesil sizin eseriniz  olacaktır. Eserin değeri sizin  maharetiniz ve fedakarlığınızın derecesi ile  orantılı olacaktır” diyerek  öğretmenin Eğitim- Öğretimdeki önemini vurgulamıştır.

2-       EĞİTİMDE   PLANIN   ÖNEMİ

Eğitimde  birlik   beraberlik ve bütünlüğün  sağlanması, eğitim  faaliyetlerinin planlı, programlı ve  düzenli  yürütülmesiyle  mümkündür. Planlı çalışmak başarının  ilk şartıdır. Başarının nasıl  değerlendirileceği, önceden  tasarlanılıp kağıt  üzerinde tespit etmektir.(MEB’nın 25.05 . 1981 tarih ve 328.20.81 popg/3817 sayılı yönergesi)

Ünitelendirilmiş Yıllık Plan  Öğretim yılı  süresince ders vermekle yükümlü  olunan sınıflarda  program uyarınca belli  üniteleri ya da  konuları  hangi aylarda  yaklaşık  olarak  ne kadar  zamanda  işleyeceklerini  gösteren,  duruma göre  zümre  öğretmenler kurulu  veya  şube  öğretmenler kurulu  tarafından  ortak hazırlanarak  ders yılı başında okul yönetimine bir nüshası teslim edilmelidir.

   3-         ÖĞRETMEN   YETERLİLİKLERİ

Mükemmel  bir okul,  gösterişli  bir bina  ve Eğitim-Öğretim araçlarıyla donatılan  okul demek değildir.  Bu araç-gereçlerle  donatılması  elbette  nitelikli  eğitim için önemlidir. Ama  mükemmel  bir okul ancak  iyi yetişmiş teknolojik donanımlı bilgi dağarcığı güçlü ve dolu bir öğretmenle zirve yapar. Kısaca,  bir okulun kalitesi bu okulda çalışan  öğretmenlerin misyon ve vizyonlarıyla doğru orantılıdır. Bundan dolayı  öğretmen  yetiştirmek  eğitimde  özel  önemi  ve değeri  olan bir olgudur. Bir Eğitim Sistemi, sistem olarak ne kadar   mükemmel olursa olsun, o  sistemin kalitesini yükseltecek  dolaysıyla onu  mükemmel hale  getirecek en  önemli unsur ÖĞRETMENLERDİR. Bu gerçeği  ta 1923’lerde gören  büyük önder  M. K ATATÜRK’TÜR. “Öğretmenler yeni nesli sizler  yetiştireceksiniz. Yeni  nesil sizin eseriniz  olacaktır. Eserin değeri sizin  maharetiniz ve fedakarlığınızın derecesi ile  orantılı olacaktır” diyerek  öğretmenin Eğitim- Öğretimdeki önemini vurgulamıştır.

           4-      İYİ BİR ÖĞRENCİ  KİMDİR?

Bu sorunun yanıtı;öğrenmeye zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yönden  yine kendisi  karar vermelidir aktif olarak katılmalıdır.

1-Ezberleyip tekrarlayan değil, düşünen, araştıran, sentez yapabilen,

2-Deney yapan, sonuçları kaydeden, bu kayıtları grafiğe dönüştüren, aralarındaki ilişkiyi kurmaya  çalışan, sonuçları tartışan, yorumlayan,

3-Peşinen kabul eden değil, soran ve sorgulayan,

4-Bildiklerine yanlış  olabilir diyebilen,

5-Doğru bildiklerini söyleme ve savunma cesareti gösteren,

5-Soyutlama genelleme yapabilen öğr. Yetiştirilmelidir.

          5-       ÖĞRENCİYİ   TANIMA

Öğretmen, öğrencinin  tüm özelliklerini , ilgi, istek, ve ihtiyaçlarını  bilmeli, geldiği  ailenin ve çevrenin sosyo- kültürel ve ekonomik özelliklerini  tanıyabilmelidir. Öğrencinin fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal,, dil ve  kültürel gelişmesine ait düzeyini, öğrenme sitillerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve  ihtiyaçlarını bilmeli, aileye ait özellikleri de  göz önünde bulundurarak; öğrenme ve öğretme süreçlerini bu  bilgilere dayanarak planlayabilmeli, yönetebilmeli  değerlendirebilmelidir.

Öğrencinin ait olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik yapı ile ailesinin özelliklerini belirleyebilmeli, o  ana kadar olan gelişim sürecini takip edebilmeli ve aileye öğrencinin sağlıklı gelişimi için rehberlik edebilmelidir.

ÖĞRENCİLERİN;1-Fiziksel özelliklerini tanıma,

2-Sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma 3-Grup ilişkilerini tanıma 4-Zihinsel özelliklerini tanıma5-Duygusal özelliklerini tanıma 6-psiko- motor özelliklerini tanıma 7-Öğrenme sitilini tanıma 7-Hazır buluşluk düzeyini belirleme 8- İlgi ve yeteneklerini belirleme9-Öğrenciyi tanımada ilgililerle işbirliği içinde olma…

    6-         ÖĞRETİMİNİ PLANLAMA

ÖĞRETMEN;Milli Eğitim bakanlığınca  tespit edilen programların;amaçlarını, kazanımlarını,öğretim yöntemlerini bilmelidir. Öğretmenliğini yaptığı sınıflardan  önceki  ve sonraki sınıfların ders programların ders içeriğini bilmelidir. Bu çerçevede öğretmen  aşağıdaki  yeterlilikleri  göstermelidir.

Amacını-içeriğini-etkinliğini-yönetimini- materyalini- ortamını  BELİRLER...

   ÖĞRETMEN SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİRMELİ

ÖĞRETMEN; sürekli kendini geliştirmelidir. Üst düzey düşünme,etkili konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmelidir. Problem  çözme becerilerini ve yaratıcılığın geliştirmeli ve  kullanabilmelidir. Öğretiminde ve üslendiği diğer görevlerinde istekli,sebatlı, canlı ve enerjik olabilmelidir. Mesleki gereksinimlerinin farkında olarak kendi ve sınıf  içi uygulamalarını geliştirmek için  hizmet içi eğitim, toplantı ve seminerlere katılmalıdır. Güncel yayınları takip etmelidir. .Görev hak ve  sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilmeli, izlemelidir.

SORU SORARKEN VEYA SORU HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR.

1-Soru öğrenciyi düşündürmelidir. Çünkü soru sormanın bir amacı öğrencide öğrenmeye karşı ilgi uyandırmaktır.

2-Soru kısa fakat açık , anlaşılır ve anlam bakımından doğru olmalıdır.3-Soru, dersin hedeflerine öğrencinin yaşına, yeteneğine  ve ilgisine uygun olmalıdır.4-Sınıfın tamamını ilgilendiren sorular öğr.tamamına sorulmalı..    

5-Soru sorulurken  öğretmen, öğrenciye sorunun cevabını verebilecek bir bilgi  düzeyinde  olduğunu hissetirmelidir.  6- Sorular tüm öğrencilere aynı seviyede eşit olarak  verilmelidir.

7-Öğrenci soruya cevap  vermediği zaman anlayışla karşılanmalı ve kesinlikle  küçük düşürücü davranışlardan kaçınılmalıdır.

1-  Sorular verilen cevapların  sınıftaki  bütün ÖĞRETMEN, belirlenen hedefler(amaçlar)  doğrultusunda  öğrencilerde  davranış değişikliği meydana  gelmesi için  planlanan  öğretme-öğrenme süresince  kılavuzluk  yapmaktır. ÖĞRETMEN SINIFA MUTLAKA HAZIRLIKLI GİTMELİDİR.Sınıfta kullanacak araç gereç ve materyalleri  hazırlamalıdır. Ders planı da hazır olmalıdır. Konuşması ,sınıf içi hal ve harekerleri de çok önemlidir. Kendisi az öz konuşmalı daha çok öğrenciyi konuşturmalıdır. Yani öğretmen iyi bir dinleyici olmalıdır. Tabi ki sınıf içinde ve okulda karşılaşacağı bazı sorunlarda vardır…

Ders anında bazı öğrencilerin ilgisizliği

Derste başka şeylerle ilgilenmeleri..

Dinlemediği halde dinler gibi yapmaları vb sorunlarla karşılaşabilir…

ÖĞRETMEN UYGULAMASI VE TEKNİKLER

KAYNAKÇA; Yrd.Doç. Dr. Hacı Suluk

Yrd. Doç. Dr. Önder Pilten

Dr.Ahmet Doğan ve Öğr. Görevlisi,Hidayet Suzak

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@