Başkanlık değil Diktatörlük yetkileri

Başkanlık sistemi ile parlâmenter sistem birbirinden 3 temel farkla ayrılır. 

Mustafa Solak 09.01.2017, 01:05
Başkanlık değil Diktatörlük yetkileri

Başkanlık değil Diktatörlük yetkileri

Başkanlık sistemi ile parlâmenter sistem birbirinden 3 temel farkla ayrılır. 

1) Devlet başkanını halk seçer.

2) Hükümet yoktur. Başkan hem devlet başkanı hem başbakandır.

3) Başkanlık sisteminde, yasama ve yürütme organları birbirinden bağımsızdır: 

Oysaki yürütme (Hükümet kaldırıldığı için sadece Başkan ve yardımcıları olan bakanlar) ve yasama arasındaki bağımsızlık ilişkisi şu esaslı noktalarda ortadan kalkmaktadır:

a) Başkanlık sistemi, yasama ve yürütme organlarının birbirlerinin görevlerine son veremez. Tasarıda ise C.başkanı ve Meclis birbirlerini feshedebilecek. Yani  C.başkanı Meclis’in görevine son verebilecek. 

b) TBMM, kendisinin ve Cumhurbaşkanının seçiminin yenilenmesine ancak üye tamsayısının 3/5 çoğunluğuyla karar verebilir. Teklifi göre 600 üzerinden 360 milletvekilinin kabul oyu gerekecektir. TBMM’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenilemesi zordur. Buna karşılık, Cumhurbaşkanı, beğenmediği TBMM çoğunluğunu değiştirmek için, koşula tâbi olmaksızın, istediği her zaman TBMM’nin ve kendisinin seçimlerini yenileyebilir.

c) Milletvekiller ABD’de parti grup kararıyla bağlı olmadıklarında partilerine aykırı karar alabilmektedir. Ama c.başkanına parti genel başkanlığı yapabilme yetkisi verilerek vekil olmak C.başkanının onayıyla olanaklı olacaktır. 

d) ABD’de Yüksek Yargı başkanı sınırlar. Biz de ise Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinin 6’sını başkan belirleyecektir. Yani yargı başkana tabi kılınmaktadır.

e) ABD’de dahi Başkanın yüksek kamu görevlilerini ve yüksek hakimleri atama yetkisi Senatonun onayına tâbi iken bizde C.başkanı sınırlanamıyor.

f) Merkezî idarenin kurum ve kuruluşlarını yasayla düzenleme yetkisi, Meclisten alınıp Cumhurbaşkanlığı kararnamesine teslim edilmektedir. Devlet tüzelkişiliği (elçilikler, bakanlıklar, bunlara bağlı kuruluşlar, valilikler, kaymakamlıklar) Merkezi idare, başka bir deyişle devlet tüzelkişiliği (elçilikler, bakanlıklar, bunlara bağlı kuruluşlar, valilikler, kaymakamlıklar) TBMM tarafından “kanun” ile düzenlenir iken Cumhurbaşkanı kararnamesine bırakılmıştır. 

g) ABD’de Başkan yasama faaliyetine katılamaz. ABD’de bütçeye Kongre hakimdir. Bizde ise bütçe ve kesin hesap bütçe ve kesin hesap kanunla TBMM’ce düzenlenirken değişiklikte ise gerek Bütçe Kanunu teklifini gerekse Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifini Devlet Başkanı TBMM'ye sunacak. “Devletin” sözü “kamu idarelerinin” diye değiştirilmiştir. Devlet sözü, merkezi idareyi anlatır. Kamu idareleri terimi ise, hem merkezi hem mahalli idareleri içerir. yerel yönetimlerin bütçelerinin de cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacağı yerinden yönetim ilkesi bakımından mümkün değildir.

h) Cumhurbaşkanı üst düzey kamu yöneticilerini atayabilecek.

ı) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muafiyet, istisna ve indirim oranlarına ilişkin değişiklik yapma yetkisini de Cumhurbaşkanı’na devrediyor.

ASIL HEDEF NE?

Başkanlık sistemi kuvvetler ayrılığıdır. Oysaki C.başkanlığı sistemi gösterdiğimiz üzere “kuvvetler birliği sistemi” amaçlanmaktadır.

            İktidarı sınırlandırmayan, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini korumayan bu anayasa “tuzak anayasa’dır. ABD başkanına bile verilmeyen bu yetkiler başkanlık değil diktatörlük yetkileridir.

           Devletin örgütlenmesinin "yasa yerine C.başkanı kararnamesiyle yapılabilmesi ve bunun denetim dışı olması üniter yapının sona ermesine neden olabilir.  Merkezi idare kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve yetkilerini belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi üniter devlet yapılanmasını sonlandırılarak Bölgesel yerel yönetimlerin kurulmasını beraberinde getirebilir. Bu noktada C.başkanını sınırlayan güç yoktur. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bahanesiyle cemaat, tarikat ve etnik yapıların egen oldu bölgeler oluşursa devlet de millet de kalmaz.

           Bu tam da merkezi devlet yarısının dağıtılmasını isteyen emperyalizmin dile getirdiği söylemdir. Bizde partiler ideolojik olarak birbirine zıt konumlardadırlar. Millet dinsel, mezhepsel, etnik temelde ayrıştırılmak istenmektedir. Cumhuriyet, ulus, ulusal devlet, laiklik ABD’de partilerce sorgulanmamakta ve millet bu nokta ayrıştırılmamaktadır.

           Yani hedeflenen sistem sadece hukuksal olarak değil siyasal-toplumsal olarak da milleti kutuplaştırarak diktatörlüğe hevesli ortamın büyümesine neden olacaktır.

          Ülkemiz emperyalizmle Suriye’de karşı karşıya gelmişken C.başkanlığı sistemi milleti ayrıştırmakta ve dolayısıyla emperyalizmin işini kolaylaştırmaktadır. Bir an önce vazgeçilmelidir.

Mustafa Solak - Tarihçi-yazar

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@