7 Soruda Disiplin Cezalarıyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Bugünkü yazımızda, memurların en fazla ihtiyaç duyduğu konular arasında yer alan disiplin cezalarının incelikleriyle ilgili olarak, Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz soru cevap şeklindeki pratik bilgileri vermeye devam edeceğiz.

Memurlar 28.12.2018, 03:46 28.12.2018, 03:47
7 Soruda Disiplin Cezalarıyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

1- Milyonlarca memurun disiplin kurulu güvencesi kalktı mı?

Hakkımda yapılan bir soruşturma neticesinde disiplin cezası aldım. Disiplin kurulu itirazımı kabul etti. Ancak, ilgili birimler konuyu tekrar Bakan’a onay için sunmuşlar ve Bakan da disiplin kurulu kararını dikkate almayarak aynı cezayı vermiştir. Bakan’ın disiplin kurulu kararını dikkate almamak gibi bir yetkisi var mıdır?

Devlet Personel Başkanlığı’nın bu konuyla ilgili olarak vermiş olduğu bir mütalaasında ( 5 Temmuz 2011 tarihli ve 32 sayılı mütalaalar bülteni) zorlama bir yöntemle son nokta memurlar lehine konulmuştur. Bu görüşte; “657 sayılı Kanun”un 135’inci maddesinde itirazın kabulü halinde disiplin amirlerinin kararı gözden geçirerek daha alt ceza verebilecekleri veya tamamen ortadan kaldırabilecekleri hüküm altına alınmış olup, 657 sayılı Kanun’da düzenlenen ceza türlerinden uyarma cezasına itirazın disiplin kurulu tarafından kabul edilmesi halinde bu kararın disiplin amirine gönderilmesi gerektiği ve ceza hafifletilemeyeceğinden disiplin amiri tarafından kaldırılması gerektiği, değerlendirilmektedir” ifadesine yer verilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu görüşte “İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.” cümlesini “İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletir veya tamamen kaldırır” cümlesi olarak algılamış ve kararını vermiştir.

Sonuç olarak bize göre doğru olmasa dahi Devlet Personel Başkanlığı’nca verilen görüşe göre disiplin kurulu’na yapılan itirazın kabul edilmesi halinde disiplin amirleri verilen disiplin cezasını ya hafifletecek ya da tamamen kaldıracaktır. Bu görüşle madde metninde yapılan hata düzeltilerek memurların aleyhine olan durum düzeltilmiştir. Yani verilen cezada Bakan tarafından ısrar edilmesi mümkün değildir.

2- Disiplin cezasında ses ve görüntü kaydı (gizli çekim) dikkate alınır mı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gizli çekimlerle ilgili verdiği kararla birlikte şayet yapılan hakaret ve aşağılama veya suç oluşturan başka fiiller elektronik ortamda kayda alınırsa ve bu fiillerin o kişiye ait olduğu ispat edilirse adli yönden suç oluşturmamakla birlikte disiplin yönünden suç oluşturmaktadır. Ancak, mahremiyet ihlali oluşturarak gizli çekim yapmanın da TCK açısından suç olduğunun bilinmesi ve buna göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Kararda; ceza yargılaması sonucunda, gizli kamera çekimlerinin ceza hukuku yönünden tek başına yeterli bir delil olamayacağı gerekçesiyle verilen delil yetersizliğinden beraat hükmünün, disiplin soruşturması sonucunda aynı delile dayalı olarak disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği ifade edilmektedir.

Bu kararla birlikte gizli kayıt çekmek suç olsa da kayıtta suç unsuru olması halinde ilgiler hakkında disiplin işlemi başlatılmasına yönelik önemli bir aşamaya gelinmiştir. Ancak, bizim önerimiz TCK’nın 133’üncü maddesini okumadan hiçbir memurun böyle bir işlem yapmamasıdır. Yani amirlerinin ikili görüşmelerdeki ifadelerini ses kaydına alarak şikayette bulunmamalarıdır. Aksi durumda ilgili amir hakkında idari işlem başlatılmakla birlikte ses veya görüntüyü kayda alan memur hakkında da adli işlem yapılabilir.

3- Tedviren görevlendirilen personel disiplin cezası verebilir mi?

….Başkanlığı taşra teşkilatında tedviren “vergi dairesi müdür yardımcısı” olarak görevlendirilen bir personelin bu unvana ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği çerçevesinde disiplin amirliği yetkisini kullanıp kullanamayacağı sorusuna verilen cevapta; “….vekalet görevini düzenleyen mezkur madde kapsamında “vergi dairesi müdür yardımcısı” olarak vekaleten görevlendirilen bir personelin Başkanlığınız Disiplin Amirleri Yönetmeliği çerçevesinde disiplin amirliği yetkisini kullanabileceği mütalaa edilmektedir” ifadesine yer verilmiştir.

4- “Tekerrür” hükmünün uygulanmasında fiil karşılığı hafifletilerek verilen ceza mı yoksa disiplin cezasına konu fiil mi esas alınır?


Devlet memurları hakkındaki disiplin hükümlerine ilişkin tekerrürde, işlenilen fiil veya hal esas alınarak indirim sonucu verilen ceza esas alınmamaktadır. Yani ilgililerin geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının göz önünde bulundurulması neticesinde uygulanan bir alt ceza yerine disiplin cezasına konu fiil veya halin karşılığı ceza esas alınır.

5- Aday memurun görevine son verme işleminde disiplin cezasının kesinleşmesi beklenir mi?

Bu bağlamda, 657 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde; Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişiklerinin kesileceği hüküm altına alınmıştır. Daha önceki düzenleme daha ağır yaptırımlar içermekteydi. Şöyle ki daha önceki düzenlemeye göre adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilmekteydi. Dolayısıyla yeni düzenlemenin önceki düzenlemeye göre daha insaflı olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak, cezanın verilmesinden sonra ceza uygulamaya girmekle birlikte (Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.) itiraz müessesesinin de olduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir. 657 sayılı Kanun’un “İtiraz” başlıklı 135’inci maddesinde verilen disiplin cezalarına nasıl itiraz edileceği ile itiraz sonucunda nasıl işlem yapılacağı gibi birçok husus hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası alan aday memurların, 657 sayılı Kanun’un 135’inci madde gereğince disiplin cezasına itiraz edilmemek veya itiraz üzerine kesinleşmesi üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 57’nci maddesinde belirtilen usule uygun olarak ilişiklerinin kesilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

6- Disiplin soruşturmasının zamanaşımı süresi ne zaman başlar?

Memur hakkında 657 sayılı Kanun gereği yapılacak olan disiplin soruşturması veya kovuşturmasında disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımının hesaplanmasında öğrenme tarihi olarak; a) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen başvuru, şikayet veya ihbar niteliği taşıyan evrakın memurun görev yaptığı kurumun evrak kaydına girdiği tarihin,

b) Memurun görev yaptığı kurumun yetkili disiplin amirine veya disiplin kuruluna başvuru, şikayet veya ihbar gibi yollarla bilgi verildiğinde durumu tespit eden tutanağın düzenlendiği tarihin, esas alınması gerekmektedir.

7- Aylıktan kesme cezasında aylık kavramı nasıl belirlenir?

Disiplin soruşturmaları sonucu verilen aylıktan kesme cezasına esas olan tutar, devlet memurları için gösterge ve ek gösterge rakamının toplamının bütçe kanunlarıyla tespit edilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutardan oluşur. Bu konuda uygulama birliği bulunmamaktadır. DPB’nin görüşünün bu olmasına rağmen bu görüşün kamu kurumları tarafından ya bilindiği halde dikkate alınmadığı ya da bilinmediği için dikkate alınmadığını ifade etmek isteriz.

AHMET ÜNLÜ
Kaynak : Yeni Şafak 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@