2018 Bursluluk sınavı başvuru ekranı başvuru linki başvuru giriş ekranı

2018 İOKBS Başvuru Giriş Ekranı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru Giriş Ekranı için Tıklayınız İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Bireysel Başvuru Giriş İşlemleri

Öğretmenler 28.03.2018, 21:21 28.03.2018, 21:28
2018 Bursluluk sınavı başvuru ekranı başvuru linki başvuru giriş ekranı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru Giriş Ekranı için Tıklayınız

(1) Güvenlik Kayıt No alanı ilk giriş için boş geçilebilir. Başvurunun kaydedilmesinden sonraki  girişlerde size verilecek olan  "Güvenlik Kayıt Nodeğerini girmelisiniz.

Dikkat: Kayıt işleminden sonra ekranda gösterilecek olan "Güvenlik Kayıt Nodeğerini almayı unutmayınız!  Numarayı almayı unuttuysanız  öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne şahsen başvurarak  Güvenlik Kayıt Numarası' nı öğrenebilirsiniz.

SINIF SINAV BAŞVURU TARİHİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İLANI SINAV TARİHİ SINAV SONUÇLARININ İLANI 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı,9,10 ve 11 inci sınıflar 12 Mart-05 Nisan 2018 24 Mayıs 2018 03 Haziran 2018 Saat: 10.00 18 Temmuz 2018

 T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
2018
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
BURSLULUK SINAVI
(İOKBS)
Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu
 İLETİŞİM BİLGİLERİ
 Telefon : MEB İletişim Merkezi “Alo 147”
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Faks : 0(312) 2130147
 İnternet adresleri : http://meb.gov.tr
 http://odsgm.meb.gov.tr
 https://e-okul.meb.gov.tr

 e- Posta : odsgm@meb.gov.tr
_________KISALTMALAR_________
SINIF SINAV BAŞVURU TARİHİ SINAV GİRİŞ
BELGESİ
İLANI
SINAV TARİHİ
SINAV
SONUÇLARININ İLANI
5, 6, 7, 8, hazırlık
sınıfı,9,10 ve
11 inci sınıflar
12 Mart-05 Nisan 2018 24 Mayıs 2018 03 Haziran 2018
Saat: 10.00
18 Temmuz 2018
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığı
İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı
KANUNLARLA
ÖZEL HAK
TANINAN
ÖĞRENCİ
24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
kapsamındaki öğrenciler.
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri
uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar,
23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli
Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı
Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45
inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47
nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların
çocukları.
KOMİSYON
Öğrencinin sınava başvurusu sırasında görev yapan okul
müdürünün, ilgili müdür yardımcısının ya da görevlendirilen
bir müdür yardımcısının
başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir
komisyonu.
MEB Millî Eğitim Bakanlığı
ÖDSGM Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
RAM Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE
1. Bu e-kılavuz 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve
Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde
yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre
hazırlanmıştır.
2. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına (İOKBS) başvurmuş olan öğrenciler,
bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler
bursluluk hakkından yararlanamaz, sınav sonucu açıklandıktan sonra başvuru şartları ile ilgili geriye
dönük düzeltme işlemi yapılamaz ve öğrenci velisi ile okul müdürlükleri düzeltme talebinde
bulunamaz.
4. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar idari ve malî açıdan sorumlu
olduklarından, burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecektir. Belgelerin eksik ve yanlış
olmaması için öğrenci velilerine rehberlik ederek başvurmak istediği kontenjana ilişkin belgelerini
tamamlayan öğrencilerin işlemleri yapılarak “2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ
FORMU” komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır.
5. İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru
yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü
sorumludur.
6. İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmelerine ilişkin bu e-Kılavuzda yer alan
kurallar, bu Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olan yasama, yürütme ve yargı
kararları gereğince değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Bakanlıkça belirlenir ve
kamuoyuna duyurulur.
7. Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda Ölçme
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) sorumlu değildir.
8. Emekli öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS kayıtlarında yer almaması durumunda başvuru
süresi içerisinde emekli olduklarına dair belgeyle birlikte il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine
başvurarak durumlarını MEBBİS kayıtlarına işletmeleri gerekmektedir.
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu e-Kılavuzda; İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve
esaslar yer almaktadır.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 03 Haziran 2018
tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.
İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt
dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde,
Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.
Sınav başvurusu; 12 Mart – 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Şartları taşıyan
öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.
Öğrenciler “2018 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu” na ve ilgili mevzuata,
http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir.
Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve
bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.
Tutuklu ve hükümlü öğrenciler bursluluk sınavına başvuramazlar.
Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilirler; sınavı
kazananlar Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlarda
(ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde
bu haklarından yararlanabilirler.
Ancak, Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi
Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan;
a) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,
b) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler.
c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık
bağlanmasını gerektiren kanunlar, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele
Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı
Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56
ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 31/5/2006 tarihli
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında
harp veya vazife malulü sayılanların çocukları
özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız
yatılı öğrenciler Bakanlıkça her yıl merkezi sistemle yapılan İOKBS’ye başvuru şartlarını taşımaları
ve sınavı kazanmaları hâlinde bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebilir. Burslu
öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise
Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı
kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere
ayrıca burs verilmez.
İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvuruları; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci
velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle malî durum ile kontenjan türüyle ilgili
belgelerin tam olup olmadığı, okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi
ve “2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” nu komisyon üyelerince de
imzalanmasından sonra okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.
1. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8
inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında
öğrenci olmak.
ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.
d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta
sınıf tekrarı yapmamış olmak.
e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde
bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul
pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun
bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî
Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin
tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu
rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul
edilmeyecektir.
Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi
Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan EK1
Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ”de öngörülen ve bu beyana esas olan
gelirin tespitinde;
 EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin
ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi,
muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık
toplam gelirlerini gösteren belge,
 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı
esastır.
 Kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerden durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de
yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.
 1.1. Kontenjan Dağılımı:
1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan,
emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip
ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,
ayrılır.
2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması
hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. Öğretmen
çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki
Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için
kullanılır, buna rağmen dolmaması hâlinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.
Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün,
ilgili müdür yardımcısının ya da görevlendirilen bir müdür yardımcısının
başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon
tarafından, maddî durumları 2018 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili
durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin
yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.
2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
2.1. Yurt İçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri
a. Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya
https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.
b. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvuruları 12 Mart-05 Nisan
2018 tarihleri arasında alınacaktır.
c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü
okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.
 ç. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;
“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul
müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından
kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir
alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar
başvurudan önce düzeltilecektir.
d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
e. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından
imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
f. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru
bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin
doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan
başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 
2.2. Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler, T.C. Kimlik Numarasıyla,
KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise kimlik numarası ile Eğitim Ataşeliği/Müşavirliği üzerinden
başvuru yapacaklardır.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 5/3/2004
tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak
denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir. Bu öğrencilerden sınavı kazananlar
2018-2019 öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda
(ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde
bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurtdışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara
kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.
3. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Öğrencinin,
a. e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
b. Elektronik ortamda okul müdürlüğü başvurusunu onaylamamışsa,
c. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,
ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin
denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse,
Başvuru geçersiz sayılır.
4. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sistemindeki bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini
başvuru süresi içerisinde kontrol ve takip etmek, eksiklik, hata veya çelişki bulunması halinde
velisi ile işbirliği yapılarak bilgileri güncellemek,
b. İOKBS’ye başvurmak isteyen, şartları taşıyan öğrencilere/velilere başvuru ve tercih
işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul
panosunda duyurmak,
c. Velilerin ve öğrencilerin talep etmeleri hâlinde “2018 İOKBS Başvuru ve Uygulama eKılavuzu”
na, http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden
ulaşmalarını sağlamak,
ç. Okulunda sınavda hizmet alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrenci
velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM)
yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS- RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul
sisteminden takip etmek,
d. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile özel eğitim meslek liselerinde
(ortopedik ve işitme engelliler) öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık 
Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “Özürlü/Engelli Bilgisinin İşlendiği
Nüfus Cüzdanı” nı başvuru tarihleri arasında sınav tedbir hizmetinin yapılabilmesi için
RAM’a topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerini bilgilendirmek,
e. İOKBS’ye başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, özellikle de
kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıkları komisyonu tarafından kontrol edilecek
ve “2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” nu komisyon üyelerince de
imzalanmasının takibini ve onay ekranı üzerinde gerekli kontrolleri de yaparak onaylamak.
f. Öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve başvurunun 2 (iki) adet
çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine
teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,
g. Onay bekleyen başvuruları incelemek ve onay/ret işlemlerini yapmak,
ğ. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru
onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını
onaylamak,
h. “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ni internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye/öğrenci
velisine teslim etmek. “ Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ni kaybeden öğrencilere belgenin
yenisini çıkarıp onaylayarak vermek,
ı. Öğrencilerin İOKBS'ye başvuru ve kayıt/kabul süresinde “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî
Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerindeki bilgilerinin doğruluğunu ilgili yerlerden
araştırmak. Araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde
öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve
öğrencinin başvurusunu veya bursluluk hakkını iptal etmek,
i. Sınavı kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve bilgilendirmek.
j. Öğrenci başvurusu onaylanmayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacak ve sınava
katılamayacaklardır.
5. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. e-Okul sistemi “Millî Eğitim Müdürlüğü İşlemleri” bölümünde yer alan raporlardan okul
müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek,
b. Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak,
c. Başvuru onaylama işlemlerini, süresi içinde yapmayan okul müdürlerini uyarmak,
ç. Sınava girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin RAM’da sınav hizmeti ile ilgili
ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

d. Sınav günü bu Kılavuzun 7 inci maddesinde açıklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler
için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve bu Kılavuz hükümleri
doğrultusunda çözmek.
6. SINAV GİRİŞ BELGESİ
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için 24 Mayıs
2018 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip
imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.
Öğrencilere “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi
(il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, Fotoğraflı Sınav Giriş
Belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.
Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun
teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul
müdürlüğünden alabilecektir.
 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”nde, sınavda alacağı sınav
hizmeti de yer alacaktır.
7. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri
ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı
bulunduğu RAM’a müracaat etmesi zorunludur. RAM adreslerine ilişkin bilgilere
http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.
Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAM’a
yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.
RAM’da yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde veya hastanede eğitim
hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.
Sınavlarda öğrencilere gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından
“Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “Özürlü/Engelli
Bilgisinin İşlendiği Nüfus Cüzdanı” veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri
Kurulu’nca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinden örneğiyle RAM’a başvuru
yapılması gerekmektedir.
Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı
gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme,
işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilkokul ve ortaokulları ile özel eğitim meslek liseleri
müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildiren sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a
gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar
geçersiz sayılacaktır.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen
bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme 
işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer
almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.
Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak,
ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en
geç 05 Nisan 2018 tarihine kadar okullarının bağlı bulunduğu RAM’ a yaptırmaları gerekmektedir.
Söz konusu MEBBİS-RAM-Modülü’nde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav hizmeti
sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından
velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları
kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.
Aşağıda engel durumları belirtilen öğrenciler, tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
Ancak, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine velisinin yazılı başvurusu üzerine diğer öğrencilerle
birlikte sınava girmek isteyen öğrencilere tek kişilik sınav tedbiri uygulanmayacak olup sadece
ek süre tedbirinden yararlanacaktır.
Konu hakkında verilen dilekçeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından resmi yazı
ekinde ÖDSGM’ye gönderilecektir.
7.1. Görme Engelli Öğrenciler
7.1.1. Az Gören Öğrenciler
Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme
kusurları dâhil edilmemektedir.
Az gören öğrenciler, tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre
verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci
için sınavda düzenleme yapılacaktır:
a. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,

b. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.
Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden
hesaplanacaktır.
7.1.2. Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler
Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda
sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.
Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve
grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden
hesaplanacaktır.
7.2. İşitme Engelli Öğrenciler
 İşitme engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika
ek süre verilecektir.
7.3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava
alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.
Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere
30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava
alınacaklardır.
7.4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler
Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu, Deszintegratif
Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30
dakika ek süre verilecektir.
7.5. Bedensel Engelli Öğrenciler
Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı
(ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek
süre verilecektir.
Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.
Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler
giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra
öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.
7.6. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler
Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik
salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmesi
sakıncalı olanların durumlarının sağlık raporu ile belgelendirilmesi ve öğrenci velisi tarafından sağlık
raporu ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunulması hâlinde bu öğrenciler tedavi
gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.
Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan
öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin
belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.
Şeker (Tip 1 Diyabet), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan
öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli
öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.
Şeker hastalığı (Tip 1 Diyabet) olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket
içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani kan şekeri düşmesi (hipoglisemi)
durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin 
verilecektir. Ayrıca, bu öğrencilerin ani kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) durumunda
oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi sağlanacaktır.
7.7. Zihinsel Engelli Öğrenciler
Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika
ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava
girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.
Bu öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri hâlinde velisinin RAM’a yazılı
başvuru yapması ve bu bilginin MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesi gerekmektedir.
8. SINAV KONULARI
Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında yer alacak dersler yer almaktadır:

 Tablo-1
5, 6 ve 7 nci Sınıf
Sıra No Ders Adı
1 Türkçe
2 Matematik
3 Fen Bilimleri
4 Sosyal Bilgiler
 Tablo-2


 Tablo-3
9, 10 ve 11 inci Sınıf
Sıra No Ders Adı
1 Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve
Edebiyatı
2 Matematik
3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)
4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi)
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı(8. sınıf müfredat programından
hazırlanacaktır.)
Sıra No Ders Adı
1 Türkçe
2 Matematik
3 Fen Bilimleri
4 Sosyal Bilimler(T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 
9. SINAV UYGULAMASI
a. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınavı, 03 Haziran 2018 yurt içi ve yurt
dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlayıp, tek
oturum olarak yapılacaktır.
b. Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak
uygulanacaktır.
c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en
geç saat 09.30’da Fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır
bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ile
kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden
pasaport), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak
silgi bulunduracaktır.
ç. Kimlik belgeleri yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
d. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen
hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve
benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim
araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya
mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar,
pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır.
Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit
edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
e. Öğrenciler; “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ndeki fotoğrafıyla karşılaştırılarak sınava
alınacaktır.
f. Öğrenciler, “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında
oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi
öğretmenlere ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salonda görevli öğretmenler sınavda
uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan ağzı kapalı olarak alınan sınav
güvenlik poşetleri, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama
saatinden 15 dakika önce usulüne uygun açılacaktır. Salonda görev öğretmenler, sınav
güvenlik poşetinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası
ve benzeri hatalar kontrol edecek; salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra,
öğrencilere dağıtımını yapacaktır.
g. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol
edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına
alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak
durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salonda görevli
öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik
kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır. 
ğ. Salon görevlileri de, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup
olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek
eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
h. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu
öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikası
tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, hiçbir
öğrenci sınav salonundan çıkamaz.
ı. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah
yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.
i. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.
j. Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde
işaretlenmeyecektir. Her testin cevapları, cevap kâğıdında o test için ayrılmış bölüme
işaretlenir. Cevap kâğıdı üzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod
alanlarında karalama ve işaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kâğıdında doğru
alana ve kuralına uygun olarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci
sorumludur.
k. Öğrenci cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne
uygun olarak işaretleyecektir. Salon görevlileri de işaretlemenin doğruluğunu kontrol
edecektir. Salon görevlileri sınıf öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı
ilgili bölüme, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü
kodlamasını dikkatli bir şekilde kontrol ederek yazacaktır.
l. Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve
cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında
ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.
m.Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu
tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
n. Örneğe uygun işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan
işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecektir.
o. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınav
başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka
işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.
ö. Sınav esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken
öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği
öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakına eklenecektir.
p. Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam
etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini
dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı
davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin
kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek, sınavları da geçersiz
sayılacaktır.
r. Sınav bitiminden sonra,
i. Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama
listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle
öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.
ii. Sınav görevlileri, sınav evraklarını toplayacak, sınav güvenlik poşetine koyup
kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir. 
iii. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini dönüş sınav evrak
kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere
tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli ya da
öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim
müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır.
10. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,
c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme
cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz,
radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma
cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve
benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap
makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri
araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,
f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,
ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,
i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak;
teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav
Yönergesi” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerince hazırlanan
tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
11. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre
hesaplanacaktır:
a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları
belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli
cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan
hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin
ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart
sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma
kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a
getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak
her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)
bulunur.
ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden
saptanması suretiyle puanlama yapılır.
h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları
değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk
hakkından da yararlanamayacaklardır.
Tablo–4
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık
Katsayıları
Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk
Dili ve Edebiyatı
3
2 Matematik 3
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3
TOPLAM 12
Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.
Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplanması
Ham Puan (HP) Hesaplaması
Xi : Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri
testlerinden herhangi birini ifade eder.
HPXi : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı
SPXi : Xi Testi Standart Puanı
ORTXi : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması
SS Xi : Xi Testinin Standart Sapması
ASP Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı
AK Xi : Xi Testi Ağırlık Katsayı

 TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan
ASP Türkçe : Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı Testi Ağırlıklı
Standart Puanı
ASP Mat : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Fen : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Sosyal : Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

 TASP = ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal
Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü
100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi
sonucunda öğrencinin İOKBS puanı elde edilecektir.
İOKBS puanların hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır:
PUAN=100+ [400*(TASP-En Küçük TASP)]/En Büyük TASP-En Küçük TASP
TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan
En Küçük TASP: Hiçbir testi iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP
En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP
Kopya sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puanları, En Küçük TASP Puanın altında
olan öğrencilerin, İOKBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.
12. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve
http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. .
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik
ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı
verecektir.
13. BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
13.1. Bursluluk Başlangıcı
Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs
döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.
13.2. Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği”nin 18
inci Maddesine göre yapılacaktır.
14. SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının
Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî
internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak
ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât
Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca,
sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının
http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)
günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak
itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren
başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C.
Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez
Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine,
“Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması
gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi
göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
f. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate
alınacaktır.
g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,
banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate
alınmayacaktır.
 EK-1
ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME
Velinin adı ve soyadı:
Velinin öğrenciye yakınlık derecesi:
Velinin işi ve işyeri adresi:
Velinin geliri:
(Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap
numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı
olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını
gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe
birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar
itibarıyla bir önceki yıla ait oniki aylık toplam gelirini
gösteren belge. Gelirin oniki ayı bulmaması hâlinde son aylık
geliri esas alınarak oniki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)
Velinin eşi çalışıyor ise geliri:
(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait oniki
aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin oniki ayı
bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak oniki ay
üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)
Velinin diğer gelirleri:
Ailenin net yıllık gelir toplamı:
Ailenin yıllık gelir toplamının fert başına düşen toplam yıllık
tutarı:
(Ailenin toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek
hesaplama yapılacaktır.)
Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı
ve soyadı ile yakınlık derecesi:
(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve varsa eşinin bakmakla
yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla
ilgili mahkeme kararı örneği)
Aile maddi durumumun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum
....................................................................................... Okulu/Lisesi ….……....................... sınıfı öğrencilerinden
.......................................... oğlu/kızı .............. No’lu .............................................’ın .............. yılı yatılılığa/bursluluk
sınavına kabulünü arz ederim.
 .. /.. /….
İmza
 Velinin Adı ve Soyadı
Öğrencinin
Adı ve Soyadı :...................................................
Adresi :...................................................
 ....................................................
EKLER:
1) Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge.
2) Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.
3) Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa
bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
4) Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge.

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@