2017-2018 1.Sınıf Yeni Müfredat Konuları ve Ders kitapları

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 1. sınıflar için öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kitaplarını yayınladı. Dik Temel yazı fontu dahil ders kitaplarını indirmek için tıklayın

Öğretmenler 26.08.2017, 23:11 26.08.2017, 23:54
2017-2018 1.Sınıf Yeni Müfredat Konuları ve Ders kitapları

Kamu Ajans - Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 1. sınıflar için öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kitaplarını internet sitesinde indirilebilir formatta yayımladı.

Bu yıl okula başlayacak 60 ayını tamamlayan öğrencilere okullarda ilk 3 ay uygulanacak uyum çalışmalarında bu kitaplar kullanılacak.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yeni müfredat programlarının yayınlanmasıyla, 2017-2018 yılında okutulacak ders kitaplarını listesini yayınladı.

Genelgede öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunuldu. Özellikle yeni müfredatın ışığında hazırlanan 1.sınıf kitaplarının içerikleride netleşmiş oldu.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1.Sınıf derslerin müfredatı değişti. Yayınlanan yeni müfredata göre hazırlanan ve 1.sınıflarda okutulacak olan ders kitaplarının içerikleri netleşti.

Her dersin programında 1.sınıfta hangi konuların toplam kaç ders saatinde okutulacağı,kaç kazanım olduğu,tüm konular içindeki yer almaktadır.

1.SINIF DERS DERS KONULAR

1.Sınıf Hayat Bilgisi Konuları - Kazanım Sayıları

Okulumuzda Hayat(15)
Evimizde Hayat(7)
Sağlıklı Hayat(7)
Güvenli Hayat(7)
Ülkemizde Hayat(6)
Doğada Hayat(8)

1.Sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler Konuları - Kazanım Sayıları

1. Hareket Yetkinliği
Hareket becerileri(5)
Hareket kavramları ve ilkeleri(4)
Hareket stratejileri ve taktikleri(2)
2. Aktif ve Sağlıklı Hayat
Düzenli fiziksel etkinlik(2)
Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri(8)
Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz(3)

1.Sınıf Görsel Sanatlar Konuları

Görsel İletişim ve Biçimlendirme(10)
Kültürel Miras(2)
Sanat Eleştirisi ve Estetik(3)

Açıklama:Birinci sınıfta öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini Görsel Sanatlar yoluyla nasıl ifade edilebildiğini öğrenmeleri üzerinde durulur. Öğrencilere yaptıkları görsel sanat çalışmasının değerli olduğu fark ettirilir.Öğrencilerin çalışmalarını ortaya koyarken hikâyelerden, oyunlardan, olaylardan ve yaratıcı üretim araçlarından yararlanmaları sağlanır. Ayrıca insanların sanat eserlerini farklı algılayabilecekleri konusuna vurgu yapılır. Bu düzeyde öğrencilere saygı, arkadaşlık, sevgi, yardımlaşma, vatanseverlik ve duyarlılık değerleri verilirken eğitsel başarı, kendini kabul, okula ve çevreye uyum, toplum ve aile gibi kişisel, sosyal ve eğitsel gelişim alanlarına da değinilir. Kazanımlar, disiplinler arası yaklaşım kapsamında Matematik dersi geometrik şekiller konusu ve diğer ilgili olan derslerin kazanımlarıyla ilişkilendirilebilir.

1.Sınıf Müzik Konuları - Kazanım sayıları

Dinleme-Söyleme (12)
Müziksel Algı ve Bilgilenme(3)
Müziksel Yaratıcılık(5)
Müzik Kültürü(5)

1.Sınıf Matematik Konuları - Kazanım sayıları

1.Ünite
Uzamsal İlişkiler(2)
Tartma(1)

2.Ünite
Doğal Sayılar(8)
Zaman Ölçme(3)

3.Ünite
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi(3)
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi(2)

4.Ünite
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi(3)
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi(2)

5.Ünite
Paralarımız(1)
Kesirler(1)
Geometrik Cisimler ve Şekiller(2)
Geometrik Örüntüler(2)

6.Ünite
Uzunluk Ölçme(3)
Sıvı Ölçme(2)
Veri Toplama ve Değerlendirme(1)

1.Sınıf Matematik Yeni Konular

1.Sınıf Türkçe Konuları ve Kazanımları


Kazanımlar dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine göre gruplandırılarak sınıf düzeylerine göre farklı başlıklar altında verilmiştir. Bazı kazanımların gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,ilgili kazanımların altında açıklama olarak belirtilmiştir. Ayrıca sınıf düzeylerine göre sınırlılıklara da kazanım açıklamalarında yer verilmiştir.

DİNLEME/İZLEME
KONUŞMA
OKUMA
YAZMA

T.1.1. DİNLEME/İZLEME
T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.Doğal ve yapay ses kaynakları hakkında bilgi verilmez.
T.1.1.2. Duyduğu sesleri taklit eder.
T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
T.1.1.4. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.
T.1.1.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.
T.1.1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır.Olayları oluş sırasına göre anlatması için teşvik edilir.
T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.Sadece olay, şahıs ve varlık kadrosuna yönelik sorular (ne, kim) yöneltilir.
T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.Yönerge sayısı beş aşamadan fazla olmamalıdır.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alarak konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları sağlanır.
T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.1.2. KONUŞMA
T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanması teşvik edilir.
T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.Öğrencilerin çevrelerini ve çevrelerindeki kişileri tanıtmaları sağlanır.
T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Göz teması kurmanın; işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşmanın önemi vurgulanır.
b) Konuşmalar sırasında nezaket kurallarına (yerinde hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, söz alarak konuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla dinleme) uygun davranılması gerektiği
hatırlatılır.

T.1.3. OKUMA
Okumaya Hazırlık
T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.Kitabın ön kapak, arka kapak ve içeriği hakkında kısaca bilgi verilir.
T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
T.1.3.5. Kısa metinleri okur.Akıcı Okuma
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.1.3.8. Şiir okur.Kısa şiirleri ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okumaları sağlanır.
T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.Kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.
T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.Öğrencilerin sesli ve sessiz okuma yapmaları sağlanır.Anlama
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.
T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.1.4. YAZMA
T.1.4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.Yazma materyalleri hakkında kısa bilgi verilerek uygun biçimde kullanılması sağlanır.
T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.
T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
T.1.4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
a) Büyük harflerin cümleye başlarken, özel isimleri ve başlıkları yazarken kullanıldığı, örneklerle vurgulanır.
b) Nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.
T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
T.1.4.10. Yazdıklarını gözden geçirir.Öğrencilerin yazdıklarını harf hatası, harf ve hece eksikliği, yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirmeleri ve düzenlemeleri sağlanır.
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir.Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.
T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
a) Dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yaptırılır.
b) Yazma düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır.


T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular.

TTKB Dik Temel ve Eğik Bitişik Harfler

Dik Temel Harfler

Birleşik Eğik Hafler

Birleşik Eğik ve Dik Temel Harf Grupları

Bu yıl, İlkokul 2.3.ve 4.sınıflarda bir önceki yıl okutulan konular okutulacak. 2018-2019 yılında, eğer bir değişiklik olmazsa, tüm sınıflarda yeni müfredat konuları okutulacak.2017-2018 1. Sınıf Kitaplarını indirmek için tıklayınız


Yorumlar (0)
-2°
açık
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 20 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:33
Öğle 12:39
İkindi 15:13
Akşam 17:36
Yatsı 18:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@