Sağlık Personeli İzinlerine Onay Geldi!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Sağlık İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere bir genelge hazırlandı. İmzalanan genelgede sağlık personeli izinlerine onay geldi.

Kamudan 18.03.2020, 10:52
Sağlık Personeli İzinlerine Onay Geldi!

Kamu Gündemi | Özel Haber - Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Sağlık İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere bir genelge hazırlandı. İmzalanan genelgede sağlık personeli izinlerine onay geldi. 

Yayınlanan genelgenin detayları şöyle;

Bilindiği üzere: Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz etkin ve yeterli sayıda personelle yürütillebilmesini tcminen Bakanlık Makamından alınan 13'03/2020 tarihli ve 1917 sayılı Olur ile Cumhurbaşkanlığı Idari Işler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/3/2020 tarihli ve E.12385 sayılı yazılan çerçevesinde Bakanlıgımız Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan personelimizin izinlerine yönelik düzenleme Yapılarak 13/03/2020 tarihli ve 912 sayılı yazılarımızla teşkilatımıza duyurulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104 ün« maddesinin (A) fıkrasında,  "Kadın memura; dogumdan önce sekiz, doguından sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresinc iki hafta eklenir." hükmü ile aynı maddenin (D) fıkrasında, "Kadın memura, çocuğunu emzinnesi için doğum sonrası analık izni süresinin bilim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir." hükmünün yanında mezkur Kanunun. Aylıksız Izin başlığı altında düzenlenen 108 inci maddesinin (B) fıkrasında içeren, "Doğum yapan memura 104 Uncu madde uyarınca verilen dogum sonrası analık izini süresinin bitiminden. eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü düzenleme altına alınmıştır.

Bu aşamada: COVID-I9 salgını ile mücadelede gelinen süreçte pandemi ( salgın hastalıklar ) nedeniyle Cumhurbaşkanlığı. Içişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptıkları düzenlemeler neticesinde sağlık kuruluşlarına başvurularda bir miktar azalma olduğu görülmüştür. Bu minval üzere; pandemi ( salgın hastalıklar ) sürecinde bütün personelin aynı anda yorulmamasını leminen sağlık hizmetinin planlanması ve sürecin uzun vadede kamu sağlık hizmetini sekteye uğratmaması amacıyla. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun mezkür hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı Idari Işler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarihli ve E.12362 sayılı (ienclgeleri de göz önüne alınarak önceki izinlere ilişkin genel yazımıza ilave olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.

I) Kadın memurlann, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini müteakip talepleri halinde ücretsiz izin verilecektir.

2) Hamile olup da hali hazırda çalışan kadın memurlar, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtildiği şekilde iş bu yazımızın dagıtımını müteakip on iki gün idari izinli sayılacaklar. bilaharc yıllık izin taleplerinin bulunması halinde karşılanması yoluna gidilecektir

3-) Bakanlığımız kadrolarında engelli statüsünde istihdam edilen bütün çalışanlar statülerine bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak iş bu yazımızın dağıtımını müteakip on iki gün idari izinli sayılacaklardır. 

4) Çalışan eşlerin her ikisinin de 13akanlığımız personeli olması halinde, kamu saglık hizmetinin sürdüdllebilirliğinc yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, okul öncesi ve ilkögretimde çocuğu bulunan çalışanlanmızın yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla Kurum amirlerince dcğerlendirilcrek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

5) 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin son arasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan 1 aylık sağlık izni (şua) Kurunı amirlcrinin uygun görecekleri zamanlarda kullandınlacaktır.

6) Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde yukarıda sayılan izinlerin sonlandırılıp ilgili personelin görevlerine dönmesini.] sağlanmasına ilişkin olarak Kurum minderine yetki verilmiştir. Bu kapsamda izin kullanan personele. izne ayrılırken milebir sebepler dışında ülkemizin geçtiği hassas dönem göz önüne alınarak ikamet ettikleri il dışına çıkmamaları bildirilecektir. Belirtilen izinlerin dışında. Bakanlığımızca verilmeye çalışılan kamu sağlık hizmetini sekteye uğratacak şekilde herhangi bir izin uygulaması cihetine gidilmemesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz rica ederim. 
 


 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@