İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, (KDK) iade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği verilmesi ve mali haklarının faiziyle ödenmesi yönünde tavsiye kararı aldı

Kamudan 22.01.2020, 01:50
İade olan personele geriye doğru aile yardımı ödeneği kararı

Vergi dairesinde çalışan bir personel 2016 yılında ihraç edilmiş ve 21/3/2019 tarihinde OHAL Komisyon kararıyla iade olmuştur. Göreve iade olan personel, 6/8/2018 tarihinden iade olduğu tarih olan 21/3/2019 tarihine kadar hak ettiği çocuk yardımının ödenmesini talep etmiş ancak bu talebi reddedilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu "başvuranın görev yapamadığı dönemlere ait aile ve çocuk yardımı ödeneklerinin ödenmesi" gerektiği yönünde tavsiye kararı almıştır. Kurum ayrıca, mali ve sosyal haklarının faiziyle ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI

Bakanlığının görüşünde de belirtildiği üzere aile ve çocuk yardımı ödeneklerinin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 
18. Kaldı ki Danıştay Birinci Dairesinin Esas No; 1982/112, Karar No: 1982/130 sayılı kararında belirtilen; "... haklannda tesis edilen göreve son, verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine görevine döndürülenlerin, dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi hakların ödenmesi gerektiği" karan üzerine 25.2.1983 tarihli 81 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de; Danıştay Kararı doğnıltusunda düzenlemeye gidilerek gerek ihtilafların kısa zamanda çözümlenmesi gerekse kurumların boş yere yargı giderlerini ödememeleri bakımından uygulamanın Danıştay Birinci Dairesinin anılan kararı doğrultusunda işlem yapılması gerektiği belirtilmiş olup, bu çerçevede başvurana anılan  Tebliği uyarınca da başvuranın görev yapamadığı dönemlere ait aile ve çocuk  yardımı ödeneklerinin ödenmesi gerektiği açıktır.  19. Başvuranın geriye dönük mali haklarına ilişkin faizlerin ödenmesi talebiyle ilgili olarak yapılan değerlendinnede de, her ne kadar göreve iade edilen kamu görevlilerine iade KHK'lannda geriye dönük mali haklann ödenmesi yönünde açık hüküm bulunmasına rağmen faize ilişkin bir hüküm bulunmadığı görülmekte ise de, gerek Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru üzerine vermiş olduğu, 07.02.2017 tarih ve 2015/4812 sayılı kararında belirtmiş olduğu; ... açıkta iken görev iade edilen memura, ?nah haklarının fakiyle beraber ödenmemesinin mülkiyer hakkının ihlali olduğu yönündeki değerlendirmesi, gerekse yukanda sözü edilen Danıştay Birinci Dairesinin Kararında belirtilen "... dava dilekçelerinde ayhk ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunınadıklarma bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki binin: maddi hakların ödenmesi gerektiği" şeklindeki hüküm uyarınca başvurana geçmişe yönelik mali haklannın yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği kanaatine  ulaşılmıştır. 
20. Tüm bu açıklamalar, mevzuat hükümleri ve yargı kararları birlikte değerlendirildiğinde; idarenin tesis etmiş olduğu idari işlem nedeniyle kendi iradesi dışında görevinden çıkarılan ancak daha sonra görevine iade edilen başvurana, görev yapamadığı dönemlere ilişkin olarak ödenmesi gereken mali ve sosyal haklarının faizi ile birlikte ödenmesi gerektiği, bunun aksi  yönünde tesis edilen idari işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirilmiş.. 
B. iyi Yönetim ilkeleri Yönünden Değerlendirme 21. Iyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kunımu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikayet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde kurumumuza gönderdiği, bu anlamda "kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi" ve "makul sürede karar verme" ilkelerine uygun hareket ettiği ancak, başvunı sahibine verdiği cevapta idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvurabileceğini göstermediği bu nedenle de karara karşı başvuru yollannın gösterilmesi ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye uygun davranması önerilmektedir. VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@