16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi

Bakanlıkların teşkilatlarını, hizmet birimlerini düzenleyen 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kamudan 10.07.2018, 16:11
16 Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden belirlendi

Türkiye Eğitim - Bakanlıkların teşkilatlarını, hizmet birimlerini düzenleyen 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Bir çok Bakanlık birleştirildiği için hangi bakanlıkta hangi genel müdürlüğün bulunacağı merak ediliyordu.

Memurlar.net olarak 1 nolu kararnamede yer alan teşkilat ve kadrolara dair hükümlere biraraya getirdik.

İŞTE BAKANLIKLARDAKİ HİZMET BİRİMLERİ VE KADROLARA DAİR HÜKÜMLER

1- Adalet Bakanlığı Hizmet Birimleri

Hizmet birimleriMADDE 40 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,b) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü,c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ç) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,d) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,e) Personel Genel Müdürlüğü,f) Teftiş Kurulu Başkanlığı,g) Strateji Geliştirme Başkanlığı,ğ) İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,h) Eğitim Dairesi Başkanlığı,ı) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığıi) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,j) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı,k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,m) Özel Kalem Müdürlüğü

Taşra TeşkilatıMADDE 57 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Bakanlıkça uygun görülen il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde bilgi işlem müdürlüğü kurulabilir. Müdürlük, bilgi işlem müdürü ve yeteri kadar personelden oluşur. Bilgi işlem müdürlüklerindeki bilgi işlem müdürü, şef, bilgisayar işletmeni ve teknisyenler Bakanlıkça; diğer personel bağlı olduğu adalet komisyonunca atanır.

Yurtdışı teşkilatıMADDE 58 - (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Yurtdışı teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile yurtdışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından atama yapılır.(3) Adalet müşavirleri hakkındaki siciller, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri uyarınca ilgili Bakan Yardımcısı tarafından verilir.(4) Yurtdışı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Bakanın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir.(5) Bakanlık yurtdışı kadrolarına atanan hakim ve savcılara 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sürekli görevle yurtdışı kadrolarında bulunanlara yapılan ödemeler, aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Adalet uzman ve uzman yardımcısıMADDE 62 - (1) Bakanlıkta 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.KontrolörlerMADDE 63 - (1) Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin yönetimine dair tüm işlem ve uygulamalar ile işyurtlarının denetimiyle görevlendirilmek üzere Bakanlıkta 375 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesi uyarınca kontrolör istihdam edilebilir.

2- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 67- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,d) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,e) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,f) Çalışma Genel Müdürlüğü,g) Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ğ) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,h) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, ı) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,i) Strateji Geliştirme Başkanlığı,j) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,k) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,l) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,m) Personel Dairesi Başkanlığı,n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,o) Hukuk Müşavirliği,ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,p) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra TeşkilatıMADDE 90 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.Yurtdışı TeşkilatıMADDE 91 - (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Uzman istihdamıMADDE 94 - (1) Bakanlıkta 657 sayılı Kanun ek 41 inci maddesine göre Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzmanı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.(2) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzmanı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 99 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü,b) Milli Emlak Genel Müdürlüğü,c) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, ç) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,d) Çevresel Etki Değerlendirmesi, izin ve Denetim Genel Müdürlüğü,e) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,f) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü,g) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü,ğ) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,h) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, ı) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,i) Strateji Geliştirme Başkanlığı,j) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı,k) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığıl) Personel Dairesi Başkanlığı,m) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,o) Hukuk Müşavirliği,ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,p) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra TeşkilatıMADDE 120 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.Uzman istihdamıMADDE 125 - (1) Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Çevre ve Şehircilik Uzmanı ile Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, 657 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre Milli Emlak Uzmanı ve Milli Emlak Uzman Yardımcısı istihdam edebilir.(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen Milli Emlak Uzmanı ve Milli Emlak Uzman Yardımcısına yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir.

Yerli veya yabancı personel istihdamıMADDE 126 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 nci maddesi uyarınca yerli veya yabancı personel istihdam edilebilir.

4- Dışişleri Bakanlığı

TeşkilatMADDE 129 - (1) Dışişleri Bakanlığı; merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur.(2) Bakanlığın merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:a) İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,b) Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,c) Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri, ç) Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü,d) Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü,e) Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü,f) İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri,g) Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü, ğ) Andlaşmalar Genel Müdürlüğü,h) Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri,ı) Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,i) Enformasyon Genel Müdürlüğü,j) Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü,k) Protokol Genel Müdürlüğü,l) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,m) Teftiş Kurulu Başkanlığı,n) Strateji Geliştirme Başkanlığı,o) Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, ö) Personel Dairesi Başkanlığı,p) Diplomasi Akademisi Başkanlığı,r) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,s) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,ş) Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı,t) Tercüme Dairesi Başkanlığı,u) Hukuk Müşavirliği,ü) Özel Kalem Müdürlüğü.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

TeşkilatMADDE 167 - (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; merkez teşkilatından oluşur.

Hizmet birimleriMADDE 168- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Enerji işleri Genel Müdürlüğü,b) Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü,c) Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, ç) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,d) Strateji Geliştirme Başkanlığı,e) Hukuk Hizmetleri Başkanlığı,f) Personel Dairesi Başkanlığı,g) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,ğ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,h) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, ı) Özel Kalem Müdürlüğü.

Uzman istihdamıMADDE 182 - (1) Bakanlıkta, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

Denetçi istihdamıMADDE 183 - (1) Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilir

6- Gençlik ve Spor Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 186 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,b) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü,c) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü,ç) Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü,d) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,e) Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,f) Personel Genel Müdürlüğü,g) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı,h) Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı, ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,i) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,j) Hukuk Müşavirliği,k) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,l) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatıMADDE 202 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Taşra teşkilatı gençlik ve spor il müdürlükleri ile gençlik ve spor ilçe müdürlüklerinden oluşur. Görevin durumuna veya ihtiyaca göre gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı olarak gençlik merkezi, yurt, kamp, sporcu eğitim merkezi müdürlükleri gibi ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir.

Uzman istihdamıMADDE 205 - (1) Bakanlıkta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Gençlik ve Spor Uzmanı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.Denetçi istihdamıMADDE 206 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre denetçi ve denetçi yardımcısı istihdam edilebilir.GörevlendirmeMADDE 207 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici personel görevlendirilebilir.

Fahri görevMADDE 213 - (1) Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekillerinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde fahri olarak çalıştırılabilir.(2) Üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık personeli kurul, komisyon ve organizasyonlarda görev alabilirler.(3) Bakanlık teşkilatında fahri olarak teknik ve idari görev alınabilir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalar ise Bakanlıkça yapılır.

7- Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 219- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır:a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,b) Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,c) Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü, ç) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,d) Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,e) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,f) Sigortacılık Genel Müdürlüğü,g) Personel Genel Müdürlüğü,ğ) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,h) Hazine Kontrolörleri Kurulu, ı) Sigorta Denetleme Kurulu,i) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,j) Strateji Geliştirme Başkanlığı,k) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,l) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığım) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,n) Özel Kalem Müdürlüğü

Uzman İstihdamıMADDE 241 - (1) Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında aynı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı istihdam edebilir.(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen Defterdarlık Uzman ve Defterdarlık Uzman Yardımcısına yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim ve inceleme yaptırılabilir.(3) Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.

DefterdarMADDE 243 - (1) Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur.(2) Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.(3) İl ve ilçe birimlerini incelemek ve denetlemek üzere defterdar emrine defterdarlık uzmanları verilebilir.Deftardarlık BirimleriMADDE 244 - (1) Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında, muhasebat ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

Muhasebat BirimleriMADDE 245 - (1) Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve malmüdürlüklerinden oluşur.

Mu ha kem at BirimleriMADDE 249 - (1) Muhakemat birimleri, muhakemat müdürlükleri ve müdürlük olmayan yerlerde Hazine avukatlığı servisinden oluşur.(2) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatlıkları yürütür.

8- İçişleri Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 256 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,c) Personel Genel Müdürlüğü, ç) Teftiş Kurulu Başkanlığı,d) Strateji Geliştirme Başkanlığı,e) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı,f) Demekler Dairesi Başkanlığı,g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, ğ) Eğitim Dairesi Başkanlığı,h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,i) Hukuk Müşavirliği,j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,k) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatıMADDE 271- (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Bakanlık, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek üzere, illerde İl nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçelerde ilçe nüfus müdürlükleri kurabilir. Bakanlık, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre nüfus müdürü ve memurlarını, lüzum görülen yerlerde görevlendirmeye yetkilidir.(3) Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, illerde İ1 Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile büro kurulabilir. Valilik; kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu birimlerde görevlendirmeye yetkilidir.(4) Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.(5) Çağrı merkezinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi uyarınca geçici görevlendirme yapılabilir.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon BaşkanlığıMADDE 273 - (1) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur.

Uzman istihdamıMADDE 275 - (1) Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca İçişleri Uzmanı ve İçişleri Uzman Yardımcısı ile illerde 657 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesi uyarınca plan ve program uygulamalarında İl Planlama Uzmanı ve İl Planlama Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.Dernekler denetçisi istihdamıMADDE 276 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Dernekler Denetçileri ve Dernekler Denetçi Yardımcıları istihdam edilebilir.

9- Kültür ve Turizm Bakanlığı

Hizmet BirimleriMADDE 279 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,b) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,e) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ç) Telif Hakları Genel Müdürlüğü,d) Sinema Genel Müdürlüğü,e) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,f) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,g) Tanıtma Genel Müdürlüğü, ğ) Teftiş Kurulu Başkanlığı,h) Strateji Geliştirme Başkanlığı,ı) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,i) Personel Dairesi Başkanlığı,j) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,k) Hukuk Müşavirliği,l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,m) Özel Kalem Müdürlüğü.

Uzman istihdamıMADDE 300 - (1) Bakanlıkta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi göre Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

10- Milli Eğitim Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 303 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü,b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,c) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,f) Özel Öğretim Kuramları Genel Müdürlüğü,g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,h) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü,ı) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü,i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,j) Personel Genel Müdürlüğü,k) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,l) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,m) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığın) Teftiş Kurulu Başkanlığı,o) Strateji Geliştirme Başkanlığı, ö) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,p) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığır) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,s) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatıMADDE 327 - (1) Bakanlık, taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü kurulur. ilçe milli eğitim müdürlükleri, görev ve hizmetleri yürütürken il milli eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna ve ihtiyaca göre milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir.

Yurtdışı teşkilatıMADDE 328 - (1) Bakanlık, yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Türkiye'deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen olarak hizmet alınabilir.

KadrolarMADDE 330 - (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.(2) Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır. Dağıtım cetvellerinin vizesine ilişkin usül ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. İl milli eğitim müdürlüklerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 37 nci maddesi uyarınca aylıksız izne ayrılma talebinde bulunan öğretmenlerin izin verilmeden önce atamalarında kullanılmak amacıyla yeterli sayıda boş öğretmen kadrosu tahsis edilir. Kapatılan veya norm kadro sayısı azalan okul ve kurumların ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadroları il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.

Öğretmenlerin emekliliğiMADDE 331- (1) Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.Uzman istihdamıMADDE 332 - (1) Bakanlık merkez teşkilatında; 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Milli Eğitim Uzmanları ve Milli Eğitim Uzman Yardımcıları istihdam edilir.

Geçici görevlendirmeMADDE 335 - (1) Bakanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi uyarınca geçici personel istihdam edilebilir.

11- Milli Savunma Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 339 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü,b) Tersaneler Genel Müdürlüğü,c) Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü,ç) Askeralma Genel Müdürlüğü,d) Personel Genel Müdürlüğü,e) Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü,f) Lojistik Genel Müdürlüğü,g) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,ğ) Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü,h) Teftiş Kurulu Başkanlığı,ı) Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı,i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,j) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı,k) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı,l) Hukuk Müşavirliği,m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,n) Özel Kalem Müdürlüğü,o) Diğer Komutanlıklar.

12- Sağlık Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 354 - (1) Sağlık Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,d) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, t) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,g) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, ğ) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,h) Denetim Hizmetleri Başkanlığı, ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,i) Hukuk Müşavirliği,j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,k) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatıMADDE 371- (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir.(3) İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.(4) İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.(5) Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.

Hastanelerin yönetimi ve denetimiMADDE 372- (1) Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir. Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilir veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir; bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir.(2) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.(3) Hastaneler; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirler.(4) Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il düzeyinde hastanelerin;a) Grup düşürülmesi,b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi,d) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamamış olması,hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa ilgili başkanın görevine son verilir. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin görevine son verilir.

Performans değerlendirmesiMADDE 374 - (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;a) Bakan; Bakan yardımcısının,b) Bakan yardımcıları, kurum başkanları, müstakil birim amirleri ve il müdürlerinin,c) Başkan ve Genel Müdür; başkan yardımcısı, genel müdür yardımcısı, genel sekreter ve halk sağlığı müdürünün,ç) Diğer yöneticiler; hiyerarşik olarak kendilerine bağlı bir alt kademedeki personelin, performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir.(2) Stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları 5018 sayılı Kanuna uygun olarakoluşturulur ve ilgili kurumlara iletilir.Uzman İstihdamMADDE 375- (1) Bakanlıkta; 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi uyarınca Sağlık Uzmanları ve Sağlık Uzman Yardımcıları istihdam edilebilir.Denetçi istihdamıMADDE 376 - (1) Bakanlıkta; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca ile Sağlık Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilebilir.

Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uymasıMADDE 383 - (1) Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir.

13- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 387 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü,b) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü,c) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü,ç) Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü,d) Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü,e) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüf) Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüg) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, ğ) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,h) Strateji Geliştirme Başkanlığı, ı) Personel Dairesi Başkanlığı,i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,k) Hukuk Müşavirliği,l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,m) Özel Kalem Müdürlüğü.

Uzman İstihdamıMADDE 409- (1) Bakanlık merkez teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam edilir.(2) Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir

14- Tarım ve Orman Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 412 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,b) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü,ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,d) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,e) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,f) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,g) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ğ) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,ı) Personel Genel Müdürlüğü,i) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,j) Strateji Geliştirme Başkanlığı,k) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı,l) Şeker Dairesi Başkanlığı,m) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,n) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,o) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı, ö) Hukuk Müşavirliği,p) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği, r) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatıMADDE 434 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Bu bölümün eki listelerde yer alan kuruluşlar doğrudan Bakanlığın merkeze bağlı taşra teşkilatı kuruluşlarıdır.

15- Ticaret Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 443 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Gümrükler Genel Müdürlüğü,b) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,c) İç Ticaret Genel Müdürlüğü,ç) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü,d) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü,e) Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü,f) Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü,g) Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü,ğ) İhracat Genel Müdürlüğü,h) İthalat Genel Müdürlüğü,ı) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,i) Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü,j) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü,k) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,l) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,m) Strateji Geliştirme Başkanlığı,n) Personel Dairesi Başkanlığı,o) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığıö) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,p) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,r) Hukuk Müşavirliği,s) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, ş) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatıMADDE 467 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Serbest bölge müdürlükleri doğrudan Bakanlığa bağlıdır.Yurtdışı teşkilatıMADDE 468 - (1) Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Yurtdışı teşkilatına atanacak personel, bakan yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürler arasından Bakan tarafından görevlendirilen üç üye ile Personel Dairesi Başkanından oluşan komisyon tarafından seçilir.(3) Yurtdışı teşkilatında görev süresi dört yıldır. İkinci yılın sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde yeni görev yerinde görev süresi üç yıldır. Bakan, bu süreleri yarısına kadar uzatmaya yetkilidir.

Uzman istihdamıMADDE 471- (1) Bakanlık merkez teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Ticaret Uzmanı ve Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.(2) Ticaret Uzmanı ve Ticaret Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.Denetmen istihdamıMADDE 472 - (1) Bakanlık taşra teşkilatında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Ürün Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısı ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı istihdam edilebilir.(2) Görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere grup başkanlıkları kurulabilir.

16- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Hizmet birimleriMADDE 476 - (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:a) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,b) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,c) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü,ç) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü,d) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü,e) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,f) Haberleşme Genel Müdürlüğü,g) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, ğ) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü,h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,ı) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,i) Strateji Geliştirme Başkanlığı,j) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı,k) Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı,l) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,m) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,o) Hukuk Müşavirliği,ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,p) Özel Kalem Müdürlüğü.

Taşra teşkilatıMADDE 498 - (1) Bakanlık, taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.(2) Bu bölüme ekli I sayılı cetvelde yer alan kuruluşlar Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan kuruluşlardır.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@