30 uzman yardımcısı alacak

2 Eylül - 16 Eylül Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Kamu Personel Alım İlanları 08.09.2019, 21:37
30 uzman yardımcısı alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı 

Kamu Personeli Alım İlanını PDF olarak indirmek için tıklayın

I. GENEL BİLGİLER 

• 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 30 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

• Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ile sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır.
Eleme sınavı ve yazılı sınav, 28.09.2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Sıhhıye/Çankaya/Ankara adresinde, sırasıyla sabah
saat 10.00-12.00 arası ve öğleden sonra saat 14.30-16.30 arası olmak üzere iki
oturumda yapılacaktır.
• Başvurular basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 02.09.2019 saat 09.00 ve
16.09.2019 saat 18.00 arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. (İleri Doğu Avrupa
Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)
• Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet sitesi
üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Bu ilanda belirtilmeyen hususlar, 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” ve
diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
• İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla temasa
geçilmesi mümkündür.
Adres : Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi
 Mevlâna Bulvarı No: 145 06520 Balgat/Ankara/Türkiye
E-posta : sinav@ytb.gov.tr
İnternet Sitesi : kariyer.ytb.gov.tr
 www.ytb.gov.tr
Telefon : +90 312 218 41 55/56/67/88

II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI
• Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları
gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
(Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik
başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir.
Bu adayların denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini 16.09.2019
tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar
denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adayların eleme sınavına alınmaları
mümkün değildir.)
Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler
Fakülte Bölümler
1
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Fakültesi
İletişim Fakültesi
İşletme Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Belirtilen fakültelerin herhangi bir
bölümünden mezun olmak.
2 Diğer Fakülteler
Diğer fakültelerin aşağıda yer alan
bölümlerinin birinden mezun olmak:
Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat,
İlahiyat, İletişim, İstatistik, İşletme, Kamu
Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Siyaset Bilimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji,
Tarih, Uluslararası İlişkiler,
3
ç) Almanca, Arapça, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca,
İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca ve Rusça dil seviyesini gösterir
aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;
• İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en
az (B) düzeyinde puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,
• İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça,
Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe,
İspanyolca, İtalyanca, Malayca ve Rusça olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim,
lisans veya doktora diploması,
• İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından
düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.
• Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl, uluslararası geçerliliği olan belgeler
için ise 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında sınav son başvuru tarihi
esas alınacaktır.
• Başkanlık, eleme sınavında adayları başvuru dil şartını sağladıkları aynı dilde başvuru
yapmış diğer adaylar ile yarıştırabilme hakkını saklı tutar. Bu hakkın kullanılması
durumunda Başkanlık tarafından Başkanlığın ihtiyacı, başvuruların niteliği ve niceliği
itibariyle belirlenecek dil kontenjanlarına göre eleme sınavında başarılı olan adaylar her

bir dil veya dil grupları için ayrılan kontenjanlar dâhilinde başarı sırasına konularak
yazılı sınava çağrılır.
III. BAŞVURULARIN YAPILMASI
• Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri
şunlardır:
a) İş talep formu
b) T.C. kimlik numarası beyanı
c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği
(Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi)
ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
sayılan yurt dışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge
d) Adli sicil beyanı
e) Yazılı özgeçmiş
f) Vesikalık fotoğraf
g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer
hizmet belgesi
h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan
4
• Başvuruların incelenmesi neticesinde iş bu ilanın “Sınava Katılım Şartları” başlıklı
bölümünde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.
IV. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGUNLANMASI
(1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.
(2) Eleme Sınavı
a) Başvuruların incelenmesi neticesinde başvurusu geçerli sayılan adaylar eleme
sınavına katılacaktır.
b) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden
değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:
- Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)
- Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)
- Başkanlık görev alanı
- Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası
kuruluşlar, yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi,
uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar)
- Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
uluslararası hukuk ve insan hakları)
- Sosyoloji (Genel sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar
sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı)
c) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen alanlarda parantez içinde ifade
edilen alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.
ç) Eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, en
yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro
sayısının yirmi katı olan toplam 600 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar
dâhil) başarılı kabul edilecek ve bu adayların yazılı sınavları değerlendirmeye
alınacaktır.
d) Eleme sınavı ile yazılı sınavın aynı gün yapılacak olması nedeni ile eleme sınavında
başarılı olmadığı halde yazılı sınava da girmiş olan adayların yazılı sınavları
değerlendirilmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır.
(3) Yazılı Sınav
a) Yazılı sınav ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde
belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm
üretebilme, fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil
yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.
5
b) Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en
yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro
sayısının dört katı olan toplam 120 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar
dâhil) sözlü sınava çağrılır.
(4) Sözlü Sınav
Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde
gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,
a) Bu ilanın “Sınavın Aşamaları ve Uygulanması” başlıklı bölümünde belirtilen
konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda
geçer not, 100 puan üzerinden 70’tir.
V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
• Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav
notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday
sıralamada üstte yer alır.
• Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi
Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@