Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK Memur ve Mühendis Alımı İçin İlan Yayınladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre  “Memur” ve “Mühendis” kadrolarına giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Sözlü sınav şeklinde yapılacak olan giriş sınavı için son başvuru tarihi 9 Nisan 2021 tarihidir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK Memur ve Mühendis Alımı İçin İlan Yayınladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre  “Memur” ve “Mühendis” kadrolarına giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
Resmi Gazete'nin 26 Mart 2021 tarihli sayısında yayınlanan ilana göre , Memur ve Mühendis kadrolarına alınmak üzere toplam 12 Personel alımı için sözlü sınav düzenlenecektir. 29 Mart 2021 tarihi saat 14.00'da başlayacak alım ilanına başvurılar, 9 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. İşte İlanın detayları..

BDDK Personel Alımı Giriş Sınavı Başvuru Şartları

1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.BDDK Personel Alımı Giriş Sınavı Başvuru Özel Şartları

2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuracak olan adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır.

(*) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 veya KPSSP93 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

BDDK Personel Alımı İçin Sınav Başvuru Tarihleri

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) online erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular, 29 Mart 2021 tarihi saat 14.00'da başlayıp 9 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.

BDDK Personel Alımı Sınav Konuları ve Değerlendirme

Sözlü sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),
c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

BDDK Personel Alımı Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Atama İşlemleri

Sözlü sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilir. Ayrıca, Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenerek ilan edilebilir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre ve sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde atama yapılabilecektir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(Adres: Büyükdere Cad. No: 106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL)
(www.bddk.org.tr)

Benzer ilanlardan anında haberdar olmak istiyorsanız Kamu Gündemi Mobil uygulamalarını indirebilir sosyal medya sayfalarımızı takip edeblirsiniz.

Andorid Uygulama İçin Tıklayınız

Apple Store İOS Uygulama İçin Tıklayınız

Kamugundemi.com

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@