Üniversite döner sermaye işletme miktarı değişti

Mardin Artuklu Üniversitesi, döner sermaye işletmesi yönetmeliği değiştirildiği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üniversite döner sermaye işletme miktarı değişti

Üniversite döner sermaye işletme miktarı değişti - 23 Kasım Çarşamba Resmi Gazete'de Mardin Artuklu Üniversitesi, döner sermaye işletmesi yönetmeliği detayları paylaşıldı.

Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Bu Yönetmelik; Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri Resm, Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İŞLETMENİN FAALİYET ALANLARI YÖNETİM ORGANLARI VE SERMAYE LİMİTİ

İşletmenin faaliyet alanları, İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilen konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek ve kurslar açmak.

Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, analiz, ameliyat, bakım ve hizmet ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız geçici tesisleri işletmek.

HARCAMA YETKİLİSİ

Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.

SERMAYE LİMİTİ

 İşletmenin sermaye limiti; 100.000,00 (Yüz Bin) Türk Lirasıdır.

Yönetmelik Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

SONRAKİ HABER