Ticaret Bakanlığı ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği açıkladı

Yerli üreticinin Çin'den 'ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri' ithalatına yürürlükte olan dampinge karşı kesin önleme ilişkin soruşturma açıklaması belirlendi.

Ticaret Bakanlığı ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği açıkladı

Ticaret Bakanlığı ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği açıkladı - 23 Kasım 2022 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin kararlar açıklandı.

Tebliğin amacı, yerli üretici Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Özka Lastik ve Kauçuk San. ve Tic. A.Ş., Goodyear Lastikleri Tic. A.Ş., Billas Lastik ve Kauçuk San. Tic. AŞ, Anlas Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. ve Kocaeli Lastik A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

TİCARET BAKANLIĞI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bu Tebliğ, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dahil teslimi,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

f) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN 

Soruşturma konusu ürün, 4011.20.90 GTP’si ve 4011.70.00.00.00, 4011.80.00.00.00, 4011.90.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” tanımlı üründür.

(2) Bahse konu GTP ve GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

MEVCUT ÖNLEM

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca ÇHC menşeli "otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri" (kauçuktan yeni dış lastikler) ithalinde CIF bedelin %60’ı ve %87’si oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile tamamlanan NGGS sonucunda bahse konu damping önleminin “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri" (kauçuktan yeni dış lastikler) için CIF bedelin %60’ı oranında devamına karar verilmiştir.

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile tamamlanan NGGS'de ise yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 

SONRAKİ HABER