Ticaret bakanlığı harekete geçti: Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ açıklandı

Üreticilerin Güney Kore ve Vietnam'dan temin ettiği gümrük tarife pozisyonlarında yer alan, ürünlere damping soruşturması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Ticaret bakanlığı harekete geçti: Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ açıklandı

Ticaret bakanlığı harekete geçti: Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ açıklandı - 24 Kasım Resmi Gazete'de tebliğ bölümünde yayımlanan gelişme ile birlikte iki ülkeden alınan ithalat mallarına ilişkin karar çıktı.

Tebliğin amacı, Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonunda yer alan 'Diğerleri, poliesterlerden' ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Bu Tebliğ, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu Tebliğde geçen;

a) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

e) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

ifade eder.

KARAR

Yürütülen soruşturma sonucunda, Güney Kore ve Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile aşağıdaki tabloda GTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret bakanlığı harekete geçti: Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ açıklandı

UYGULAMA

Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil eder.

SONRAKİ HABER