29 Kasım Resmi Gazete'de bugün yeni kararlar paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili konu başlıklarında gerçekleştirilen değişiklikler 29 Kasım 2022 tarihli 32028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Kasım Resmi Gazete'de bugün yeni kararlar paylaşıldı

29 Kasım Resmi Gazete'de bugün yeni kararlar paylaşıldı - Bugün 32028 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararları yayımlandı. Sporcu eğitim merkezi, kırsal kalkınmada destek, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin birçok yönetmelik ve tebliğ yayımlandı.

Yürütme ve idare bölümünde yer alan yönetmelik ve tebliğlerde birkaç değişiklik yapıldı. Kırsal kalkınma tarıma dayalı ekonomi yatırım ve altyapı yatırımı kapsamı genişletildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ İLE TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin amacı, sporcu eğitim merkezleri ile Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinin faaliyeti, kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren sporcu eğitim merkezleri ile Türkiye olimpik hazırlık merkezlerini ve bu merkezlerdeki sporcuları ve görevlileri kapsar. Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile Resmi Gazete’de yayımlanan Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 4 bent kaldırıldı. 'Her yıl' ibaresinden sonra gelmek üzere 'Kasım ayında bir sonraki yılın uygulamalarında kullanılmak üzere' ibaresi ile 'makine ekipman alımları ve' ibaresinden sonra gelmek üzere 'gerekli olması halinde' ibaresi eklendi. 'Yatırım izleme koordinasyon başkanı/başkan yardımcısı veya' ibaresi, 've il müdürlüğünce uygun kabul edilen' ibaresi ve 'en az 3 dekar' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 'her yıl' ibaresinden sonra gelmek üzere 'Kasım ayında bir sonraki yılın uygulamalarında kullanılmak üzere' ibaresi eklenmiştir. 'En fazla 3 kW güç sağlayan' ibaresi 'kullanılacak olup şebekeye bağlı olmayan, bağımsız' olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Tebliğin amacı, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Rusya Federasyonu menşeli 'Diğerleri' eşya tanımlı renksiz düzcam ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

SONRAKİ HABER