28 Kasım Resmi Gazete'de bugün yeni kararlar yayımlandı

28 Kasım 2022 Pazartesi Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare Bölümünde yer alan yönetmeliklerde bulunan birçok üniversitede değişiklik yapıldığı yayımlandı.

28 Kasım Resmi Gazete'de bugün yeni kararlar yayımlandı

28 Kasım Resmi Gazete'de bugün yeni kararlar yayımlandı - Devlet üniversitelerinde yönetmelikleri değişti. Amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, öğrenci kabulü ve daha fazlasında değişiklik olduğu söyleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri açıklandı.

Resmi Gazete'de bugün, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisan ve Lisan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları yönetmeliklerinde ufak çaplı değişiklikler paylaşıldı.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında yürütülecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans programlarındaki eğitim, öğretim ve uygulamalara ilişkin hükümleri kapsar.

AYBÜ ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü ile AYBÜ içinden/dışından yatay geçiş başvuru, kabul ve kayıt işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senatonun belirlediği esaslara göre ÖİDB tarafından yapılır.

Mevzuat hükümlerine göre öğrencilerden bir dönem için; birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Uluslararası öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her dönem için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenen öğrenim ücreti alınır.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 'Dönem notu' ibaresi 'Dönem geçme notu' şeklinde, 'staj' ibaresi 'uygulamalı eğitim' şeklinde ve (j) bendinde yer alan 'Stajlar' ibaresi 'Uygulamalı eğitimler' şeklinde değiştirilmiştir.

28 Kasım Resmi Gazete'de bugün yeni kararlar yayımlandı

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSLAM MİMARİSİ VE SANATLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik; Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede görevli, aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde aynı yöntemle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Resmi Gazete'den anında haberdar olmak için kamugundemi.com Twitter adresini buraya tıklayarak takip ediniz.

SONRAKİ HABER