TBMM, torba kanunun ilk 6 maddesini kabul etti

TBMM Genel Kurulu'nda, 12 bin 500 öğretmen kadrosu ihdasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 6 madde kabul edildi

Memurlar 05.01.2016, 14:38
TBMM, torba kanunun ilk 6 maddesini kabul etti

Meclis dün bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifini görüştü.

Görüşmeler sırasında, 12 maddelik kanun teklifinin ilk altı maddesi kabul edildi. 12 bin 500 öğretmen kadrosu ihdasını öngören 10. maddenin de içinde bulunduğu 7 ve 12. maddeler, bugün görüşelecektir.

Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve aşağıda yer verilen ilk madde, TBMM Genel Kurulunda verilen önergelere rağmen hiç değişmemiştir.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "400", "350" ve "300" ibareleri sırasıyla "1.172", "1.040" ve "910" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "800", "700" ve "600" ibareleri sırasıyla "2.344", "2.080" ve "1.820" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinin; a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının" ibaresi, (b) bendinde yer alan "teğmen rütbesi 1 inci kademe brüt aylığının" ibaresi ve (c) bendinde yer alan "teğmen rütbesi 1'inci kademe brüt aylığının" ibaresi ile (e) bendinde yer alan "teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının" ibaresi "6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" şeklinde değiştirilmiştir. b) Birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının" ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan "bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının" ibaresi "2.680 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 38 - EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/A sayılı Aylık Gösterge Tablosuna, EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/C sayılı Aylık Gösterge Tablosuna intibak ettirilir. Bu kapsamda yapılacak intibak işlemi mevcut derece ve kademelerine; ortaokul, lise ve dengi okul mezunu olan astsubaylara bir derece veya bunlardan birinci dereceye gelmiş olanlara üç kademe, iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara bir kademe, dört yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe ve EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi iken 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlara iki kademe ilave edilmek suretiyle yapılır. Lise ve dengi okul mezunları ile iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derece ve kademeye iki kademe ilave edilerek intibak yapılır. Bu maddeye göre intibak işlemi yapılanlar hakkında 137 nci maddenin intibaka ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin birinci fıkrası, emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle, EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi olan astsubaylar ile bunlardan 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır.

Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dahil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 5- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "31 Aralık 2015" ibaresi "31 Aralık 2016" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "GEÇİCİ MADDE 12- (1) 1/1/2017 tarihine kadar, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tespit edilir. Bu yerler, gerçek veya tüzel kişilere, gelirleri il özel idarelerine, il özel idareleri kaldırılan illerde ise genel bütçeye ait olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kiraya verilir. Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç duyulacak karasal alanların kiralama işlemleri bu madde hükümleri çerçevesinde taşınmazın maliki kuruluş tarafından yapılır. Bu maddenin uygulamasına ve kiralamalara ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 7- 6111 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2016" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "onaltı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının" ibaresi "15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan "onaltı yaşından büyükler için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının" ibaresi "15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2015" ibaresi "30/6/2016" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "EK MADDE 3- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir."

MADDE 11- Bu Kanunun; a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TBMM Genel Kurulu'nda, 12 bin 500 öğretmen kadrosu ihdasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 6 madde kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre; er ve erbaşlar ile Kıbrıs'a giden askerlerin harçlıklarının hesaplanmasında esas alınan ve hala uygulanan gösterge rakamları yüzde 100 artırıldı. Buna göre, 38 TL alan erler 76 TL; 43 TL alan onbaşılar 86 TL; 49 TL alan çavuşlar 97 TL alacak.

Askeri öğrencilerin harçlıkları da artırılıyor. Askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında, "teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığı" yerine, "6528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar" esas alınacak.

2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece kademeleri ile eğitim seviyelerine bağlı olarak yapılan intibak işlemlerinde paralellik sağlanıyor.

Teklifle, 31 Aralık 2015 tarihinde sona erecek "Öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik yaşı, devlet üniversitelerinde görev almaları şartıyla 72 yaşını doldurulduğu tarihtir" uygulaması 31 Aralık 2016'ya kadar uzatılıyor.

Hazine'ye veya DSİ'ye ait deniz ve iç sularda ya da bu yerlerden alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanlarıyla deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları, süreleri ve yıllık bedellerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenme süresi 1 Ocak 2017'ye kadar uzatılıyor.

"MEHMETÇİK 3 LİRA HARÇLIK ALACAK"

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, teklifin yasalaşması halinde erlerin günlük yaklaşık 1 lira olan harçlığının 3 liraya çıkacağını belirterek, "Vatani görevini yapan erlerimizin cebine günde 3 lira harçlık koyacaksınız. Bununla beraber, 1 Ocak'tan itibaren sizin tarafsız Cumhurbaşkanınız 32 bin lira maaş alacak. Vatani görevini yapan Mehmetçik günde 3 lira harçlık alacak, Cumhurbaşkanı 32 bin lira alacak. Yazıktır, ayıptır, günahtır" dedi.

Vatani görevini yapan Mehmetçiklerin sigortalı yapılmasını ve terhis olmuş gençlerin işsizlik sigortasından yararlanmasını da önerdiklerini anlatan Yüksel, "Birilerinin çocukları milyonları sıfırlarken garibanların çocuklarını günde 3 liraya layık görmenin neresinde adalet var? Birileri 750 bin liralık saat takarken garibanlara '3 liraya geçin' demek ne kadar vicdani? Birileri para sayma makineleriyle para sayarken, Mehmetçik'e layık gördüğünüz 3 lira ne kadar ahlaki? Sizlere göre Reza'nın önüne yatanlar mı, şehit olup vatan toprağına düşenler mi makbul?" diye konuştu.

"OKULA KARŞI HUSUMET İÇİNDE"

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, bölgede yaşanan durum nedeniyle okulların karargah olarak kullanıldığını dile getirerek, bazı fotoğraflar gösterip, "JÖH kimdir? Yeni atanmış öğretmenler bunlar mı? 12 bin 500 öğretmen böyle mi atanacak? Çocuklar, sokağa çıkma yasağı olmayan mahallelerdeki okullara bile gidemiyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, bazı ilçelerde terör örgütünün, barikatların arkasında belli alanlarda egemenlik kurmak ve halkın hayatını zehir zindan etmek için elinden geleni yaptığını, devletin kurumları olarak gördüğü okul ve hastane gibi mekanlara yönelik saldırı içinde olduğunu söyledi. Devletin, bu tür kurumları terör örgütünün elinden kurtarmak ve nihai olarak asli işlevine kavuşturmakla görevli olduğunu anlatan Bostancı, şöyle konuştu:

"Türkiye'de herkesin eğitim öğrenim hakkını savunmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak devletin ahlaki görevidir, zaten devlet bunu yapıyor. Terör örgütü geçmişten beri eğitim öğretim kurumlarına karşı da hasmane bir tutum içindedir ve çocukların okullara gitmemesi için çok çeşitli propaganda yöntemlerini devreye sokmaktadır. Okula karşı husumet içindedir. Bunu da ideolojik bir perspektifle, ideolojik duruşu çerçevesinde yapmaktadır. Orada yaşananları doğru, tutarlı bir şekilde okumak, terör örgütünün yaptığı zalimlikleri hatırlamak ve bu çerçevede devletin de asayişi, güvenliği sağlamak ve yeniden bu kurumları eski işlevine kavuşturmak için çaba gösterdiğini bilmek gerekir."

HDP'li Demirel, halkın okullara zarar vermediğini ifade ederek, milletvekillerini bölgeye giderek okulları görmeye çağırdı.

"HALK OKULLARA ZARAR VERMİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, halk tarafından okullara zarar verilmediğini belirterek, "Halkımız elinden geldiği kadar bu okulları saldırganlardan korumaya çalışıyor" diye konuştu.

Avcı, Silvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve pansiyon binası, Silvan Malabadi Ortaokulu, Silvan Hasuni METEM, Silvan Adil Kepolu İlkokulu, Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yeşil Silvan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi, Bismil Ulutürk İlkokulu, Bismil Fatma Ana Anaokulu, Bismil İlkokulu, Bismil Yunus Emre İlkokulu, Sur Mardinkapı İlkokulu, Sur Cumhuriyet İlkokulu, Sur Süleyman Nazif İlkokulu, Lice Halk Eğitim Merkezi, Lice Atatürk İlkokulu, Lice Mevlüt İlgin Ortaokulu, Bağlar Vehbi Koç İlkokulu, Kayapınar İlkokulu'nun, Diyarbakır'da tahrip edilen ve zarar gören okullardan bazıları olduğunu söyledi.

Bakan Avcı, "Bunlar sadece bazıları. Bunların onarılabilir durumda olanlarını biz onarıyoruz, onaracağız, onarılamaz durumda olanların yerine yenilerini yapacağız inşallah" ifadesini kullandı.

Genel Kurul'da, HDP'li milletvekilleri ile AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu arasında tartışma yaşandı. Çavuşoğlu'nun, "Eş başkanların çocuklarının okuduğu okullar var mı, bu okullar arasında? Onlar kolejlerde, yurt dışında. Beyaz Kürtlersiniz siz" demesi üzerine HDP'li bazı milletvekilleri, "20 tane cenaze yerde duruyor. İnsan mısınız ya?" diye tepki gösterdi.

 

 

 

Kaynak: gazetekamu.com

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@