Sayıştay Trt 2013 Raporu'nda Uyarılar ve Gerçekler

-Sayıştay TRT İstanbul temizlik hizmet alımı iş ve işlemlerinin Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturulmasını önerdi. -TRT uluslararası yayında Deutsche Welle ve BBC’yi geçerken, ABD, Çin

Memurlar 01.01.2015, 12:18
Sayıştay Trt 2013 Raporu'nda Uyarılar ve Gerçekler

-Sayıştay TRT İstanbul temizlik hizmet alımı iş ve işlemlerinin Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturulmasını önerdi.

-TRT uluslararası yayında Deutsche Welle ve BBC’yi geçerken, ABD, Çin ve Rusya’dan sonra dünya dördüncüsü durumunda bulunuyor.

-Sayıştay “TRT’nin izlenirlik sıralamasında daha iyi bir düzeye ulaşıp reklam gelirlerini artırma gayesiyle dışarıdan program temin ederek yayınlayan bir yayıncı görüntüsünden olabildiğince kurtulup, reklam geliri düşüncesiyle hareket etmeksizin kendi imkânlarıyla program üreten bir yayıncı hüviyetine kavuşması 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda tanımlanan görevlerine daha uygun düşecektir” dedi.

-Sayıştay’ın TRT 2013 Yılı Denetim Raporu açıklandı. Erzurum ve Diyarbakır’da bazı çalışanlara “OHAL” döneminden kalma alışkanlıkla fazla maaş ödendiği belirtilerek bunun kaldırılması istendi.

ANKARA(ANKA) – Orhan Aysezen - Sayıştay TRT İstanbul Müdürlüğü temizlik hizmet alımına ilişkin iş ve işlemlerinin TRT Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturulmasını önerdi. Sayıştay, “Ülkenin en deneyimli yayın kuruluşu olan TRT’nin izlenirlik sıralamasında daha iyi bir düzeye ulaşıp reklam gelirlerini artırma gayesiyle dışarıdan program temin ederek yayınlayan bir yayıncı görüntüsünden olabildiğince kurtulup, reklam geliri düşüncesiyle hareket etmeksizin kendi imkânlarıyla program üreten bir yayıncı hüviyetine kavuşması 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda tanımlanan görevlerine daha uygun düşecektir” dedi. Rapora göre TRT uluslararası yayıncılıkta kullanılan dil sayısı açısından Deutsche Welle ve BBC'yi sollayıp dünya dördüncüsü durumunda bulunuyor.

Sayıştay’ın TRT 2013 Yılı Denetim Raporu açıklandı. Raporda TRT’nin bütçesini planlarken organize sanayi bölgelerinin elektrik faturalarında TRT payı ödeme zorunluluğunu kaldırabilecek mahkeme kararına karşı hazırlıklı olması gerekebileceğini belirtti. TRT raporunda şöyle denildi:

“İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (İOSB) tarafından, 3093 sayılı yasa uyarınca TRT payı ödeme yükümlülüğünden muaf tutulduğu gerekçesiyle, ödemiş olduğu TRT payının tarafına ödenmesi talebiyle Bursa 5. Asliye Ticaret Mahkemesine açtığı davayı kazandığı, Bursa 5. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen hükmün temyiz edilmesi sonucunda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığınca mahalli mahkemece verilen kararın oybirliği ile onanarak temyiz itirazının reddedildiği hususu doğrultusunda, önümüzdeki yıllara ait hazırlanacak bütçelerde söz konusu mahkeme kararının yol açabileceği mali yükün dikkate alınması önerilir.”

 

-TEFTİŞ KURULU SORUŞTURMA ÖNERİSİ-

 

Raporda TRT İstanbul Müdürlüğü ve üniteleri hizmet binaları ile park-bahçe gibi açık ve kapalı alanlarının, 120 işçi ile makine, ekipman ve malzemeli olarak 24 ay süreyle genel temizlik hizmet alımına ilişkin iş ve işlemlerinin TRT Teftiş Kurulu tarafından incelenmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı bildirildi. Konunun Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturulması önerildi.

 

-REYTİNGDEN ÇIKIŞ, REKLAM GELİRLERİNDE ANLAŞMAZLIĞA NEDEN OLDU-

 

TRT 2009’da reklam gelirlerinin belirlenmesine de yarayan reyting ölçümlemeden çıktı. TRT’nin daha önce sözleşme imzaladığı ve reklam kuşaklarını verdiği reklam şirketi de ödeme planının yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu. TRT reddedince konu mahkemeye intikal etti. Firma, sözleşme kapsamında sözleşmenin feshedildiği tarih olan 3 Ekim 2012 tarihi itibariyle toplam 166 milyon 128 bin 175 TL ödeme yaptı, 149 milyon 644 bin 903 TL’yi ödemedi. Firmaya bakiye borçlarını ödemeleri için ihtarname gönderilmişse de firma borcunu ödemedi ve sözleşme TRT Yönetim Kurulu’nca feshedildi. Dava Yargıtay’da bulunuyor, raporda ise “Karşılıklı davaların maddi boyutu dikkate alınarak, söz konusu davaların TRT Yönetim Kurulu tarafından yakından izlenmesi önerilir” denildi.

 

-TRT’DE OHAL MAAŞ REJİMİ DEVAM MI EDİYOR-

 

TRT 2013 Sayıştay Raporu’nda dile getirilen bazı saptama ve önerilerden bir bölümü de şöyle:

“-Kurum’da Erzurum ve Diyarbakır Bölge Müdürlükleri hizmet yerlerinde

çalışan sözleşmeli personelden ‘GİH-PH, TEKH ve TEK-PH’ sınıfında olanlara Olağanüstü Hal Uygulaması döneminden kalan yüzde 15, diğerlerine yüzde 10 oranında sözleşme ücreti dışında ayrıca ödenmekte olan ilave ücret uygulamasının kaldırılması yönünde konunun değerlendirilmesi önerilir. Uygulamanın Kurum’da personel ücret sisteminin söz konusu bölgeler lehine bozulmasına, alt kademedeki personelin merkezde veya diğer bölgelerde görev yapan üst kademedeki personelden daha fazla ücret almasına, bu durumun merkezde veya diğer bölgelerde çalışan personelin bu bölgelere tayin taleplerinin artmasına sebebiyet verdiği, ayrıca işgücü verimliliğini ve çalışma barışını olumsuz olarak etkilediği gözlenmektedir.

-TRT tarafından 2013 yılında program alımları kapsamında; 313,6 milyon TL’si kurum dışı yaptırılan programlara, 152,1 milyon TL’si kurum dışından temin edilen haber giderlerine, 8,2 milyon TL’si kurum dışı kiralanan programlara, 43,2 milyon TL’si de TV ve Radyo programları yapımı amacıyla hizmetinden faydalanılan şahıslara olmak üzere toplam 517,1milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır. Faaliyet dönemi program alımları, bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında eksik, işletme bütçesinin ilk durumuna göre yüzde16,1, son durumuna göre ise yüzde19,3 oranlarında eksik gerçekleşmiştir.

-Yurtdışıdaki temsilcilikler ile taşra teşkilatındaki Haber Müdürlükleri tarafından elde edilip haber değeri taşıyan görsel ve işitsel materyallerin bir kısmı Kurum tarafından haber bültenlerinde değerlendirilmekle birlikte, bir kısmının değerlendirilemediği, ancak bu materyallerin oldukça yüksek maliyetlerle elde edildikleri ve uygun ortamlara aktarılıp kolaylıkla kullanılabilir halde tutuldukları dikkate alınarak, bunların Kurum dışına ücreti karşılığı satışı yoluyla değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunun incelenmesi önerilir.

 

-TRT DÜNYAYA SESLENMEDE DEUTSCHE WELLE VE BBC’Yİ SOLLADI-

 

-Halen BBG (ABD) yayın kuruluşunun 59 farklı dilde, CRI (Çin)’nın 50 dilde, RUVR (Rusya)’nin 34 dilde, DW (Almanya)’nin 30 dilde, BBC (İngiltere)’nin 27 dilde yayın yaptığı bilinmekte olup, Kurum yaptığı 32 yabancı dil ve lehçedeki yayınla dünya dördüncüsü durumundadır.    ... Ülkenin yegane kamu yayın kuruluşu olarak her türlü ortamdan istifadeyle izleyici ve dinleyicilere yayın ulaştırmakla görevli Kurum’un temel görevleri arasında yer alan karasal radyo ve televizyon verici işletmeciliğinde önemli bir gelişme kaydedilmiş olmakla birlikte, karşılaşılan sorunlar genellikle Kurum dışı etkenlerden kaynaklanmaktadır. Bunlardan en önemlileri ise ülkenin coğrafi koşulları nedeniyle her bir kanal/program için yayın kapsamasında henüz istenilen düzeye ulaşılamaması, kararlı elektrik enerjisi temini konusunun henüz çözümlenememesi ve karasal verici işletmesinin en önemli unsuru olan frekans planlaması uygulamasında ve sayısal yayıncılığa geçişte istenilen sonucun elde edilememesidir.

-Ülkede karasal vericilerle yapılmakta olan radyo ve televizyon yayınlarının kabul edilmiş bir plan çerçevesinde yapılmaması ve sayısallaşmaya geçilememesi Kurum tarafından yapılan yayınları olumsuz etkilediği gibi, izleyici ve dinleyicilere kaliteli yayın ulaştırılmasını da etkilemekte ve kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılamamasına yol açmaktadır. Oldukça karmaşık ve farklı yönleri bulunan bu sorunun uzun yıllar çözülememiş olmasının en önemli nedenlerinden biri konuyla ilgili en fazla deneyimi bulunan TRT’nin çözüm ortağı olarak görülmeyip uygulayıcı olarak değerlendirilmesi, çözüm olarak ileri sürülen oluşumların ülke koşullarına uygun olup olmadığının belirsizliğidir.

-40 bin program ve materyal denetlendi, bunlardan 2 televizyon programı, 64 adet reklam spotu ve 52 adet güfteye çeşitli yasal gerekçelerle yayınlanamaz raporu verildi.

- 823,6 milyon TL tutarındaki satılan hizmet maliyetinin yüzde72,7 oranına karşılık gelen 598,9 milyon TL tutarındaki kısmı dışarıdan sağlanan mal ve hizmetler kalemine aittir. Bu tutarın 313,6 milyon TL’sinin Kurum dışı yaptırılan program giderleri olarak gerçekleştiği, aynı tutar içinde yer alan drama programı giderlerinin 181,4 milyon TL, eğitim ve kültür programı giderlerinin ise 46,6 milyon TL olduğu görülmektedir. Kurum dışı temin edilen haber ve haber programı giderleri ise 152,1 milyon TL’dir. Kurum tarafından üretilen hizmetin niteliği yapılan yayınlarda kullanılacak görsel ve işitsel malzemenin gerek kendi üretimi olarak, gerekse farklı kaynaklardan elde edilerek işlenmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması şeklinde gerçekleşmekte olup, oluşan maliyetler esas alınarak değerlendirme yapıldığında toplam 823,6 milyon TL tutarındaki hizmet üretim maliyetinin 598,9 milyon TL’sinin dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için harcanması Kurum’un ürettiği katma değerin toplam hizmet üretimindeki oranının 2013’te yüzde 28,4 olduğu ve 2012’deki yüzde 38,7 oranına göre azalma gösterdiği ortaya çıkmaktadır... 2013’te tekrar azalması iyileşmenin sürdürülebilir olmadığının bir göstergesi olmuştur.

-Kurum tarafından değerlendirilmesi gereken diğer önemli bir husus ise genel yönetim giderlerinin toplam giderler içindeki payının yüzde 34,6 oranında olması, söz konusu oran 2012’de yüzde 29,5 iken 2013’te olumsuz yönde bir artış görülmesidir.

-2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 57 inci maddesi gereğince Kurum tarafından üretilen programların belirlenen ilkelere uygunluğu, dinlenip izlenirliği, etkinliği ve verimliliği konusunda bir değerlendirmede bulunulmamaktadır. Buna karşılık, Kurum’un elde ettiği sponsorluk ve reklam gelirleri programların dinlenip izlenir olmasıyla ilgili olduğundan maliyet artışının bu gelirlerin artışına yansıyıp yansımadığı hususu önem arz etmektedir. Kurum’un hizmet satışından elde ettiği en önemli geliri durumundaki yurtiçi TV ilan ve reklam gelirleri 2012’de 91,2 milyon TL iken 2013’te 67,4 milyon TL’ye düşmüş, benzeri bir azalma yurtdışı reklam gelirlerinde de görülmüştür. Benzeri durumla daha önceki yıllarda da karşılaşıldığından, radyo ve televizyon programı oluşturmanın oldukça pahalı bir hizmet olduğu, kalifiye eleman yanında yaratıcılık gerektirdiği, kaliteli programlar oluşturulmadıkça reklam ve sponsorluk gelirlerinin düşeceği, düşen gelirlerle de düşük bütçeli programların hazırlanabileceği, bu durumun da kısır döngü yaratacağı radyo ve televizyon yayıncılığının en temel gerçekleri arasında yer aldığı değerlendirmesi yapılarak, yeni bir kanalı oturtmak için en az beş yıl boyunca iyi program hazırlamayı fonlayacak kadar kaynağın ayrılması bu sektörde genel bir yaklaşım olarak benimsendiği, dolayısıyla, reklâm ve sponsorluk gelirlerinin artırılabilmesi için nitelikli program yapılması, bunun da maliyetleri artırıcı bir unsur olduğu göz önüne alınmak durumunda olduğu önceki yıllara ait denetim raporlarında belirtilmiştir.

-Buna karşılık, ülkenin yegane kamu yayıncısı olan Kurum tarafından yerine getirilmesi gereken iki temel işlevi bulunmakta olup, bunlardan birincisi toplumun gelişmelerin her yönünü bilme hakkına uygun olarak başta haber olmak üzere hizmet sunulması, diğer önemli işlevi ise kültür ve eğitime ilişkin yayın yapılmasıdır. Dolayısıyla, ticari yayıncılık yapanların fazlaca yer vermedikleri türden bu bilgilerin kamu yayıncısı tarafından hem düzeyi ve izlenirliği, hem de toplumsal tutumunu sağlayacak çeşitlilikte yayınlanması büyük önem arz etmekte olup, ülkenin en deneyimli yayın kuruluşu olan Kurum’un izlenirlik sıralamasında daha iyi bir düzeye ulaşıp reklam gelirlerini artırma gayesiyle dışarıdan program temin ederek yayınlayan bir yayıncı görüntüsünden olabildiğince kurtulup, reklam geliri düşüncesiyle hareket etmeksizin kendi imkânlarıyla program üreten bir yayıncı hüviyetine kavuşması 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda tanımlanan görevlerine daha uygun düşecektir.

-Kuruluşun 2013 yılı faaliyet karı, bir önceki döneme göre yüzde 57 oranında artış göstererek 208,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında bir önceki yıla göre; faaliyet dışı gelir ve karlardaki yüzde 24 oranında azalış ile faaliyet dışı gider ve zararlardaki yüzde143 oranında artışın etkisiyle, dönem karı yüzde 37 oranında azalış göstererek 113,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir

-Senetsiz şüpheli alacak tutarı 159 milyon 403 bin 284 TL’nin 159 milyon 267 bin 805 TL’si TRT Genel Müdürlüğü’nün televizyon, radyo, internet ve teleteks yayınlarına ait reklam zamanlarının 3 yıl süreyle satılması işi ile ilgili yüklenici firma ile akdedilen sözleşmenin feshedilmesi sonucunda tahsil edilemeyen alacak ve sözleşme feshinden doğan yükümlülük tutarıdır.  187 milyon 249 bin 236 TL tutarındaki şüpheli senetsiz TL alacakların; 166 milyon 952 bin 831 TL’si bandrol gelirlerinden kaynaklanan şüpheli diğer alacaklardan, 20 milyon 296 bin 405 TL ise enerji hasılat payından kaynaklanan şüpheli diğer alacaklardan oluşmaktadır. Uygulamada elektrik enerjisi hasılatından alınacak paylarla ilgili olarak, elektrik üretim şirketleri, otoprodüktör elektrik üretim şirketleri, bölge elektrik dağıtım şirketleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile TRT Kurumu Genel Müdürlüğü arasında hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Bu uyuşmazlıkların genel olarak nihai tüketicinin tanımlanması, sistem kullanım bedellerinin matraha dâhil edilip edilmeyeceği, matrahın ne şekilde tespit edileceği ve bilançolara göre belirlenen tahakkuk farkları gibi hususlardan kaynaklanmaktadır.

-2013 yılında elektrik enerjisi hâsılatından alınan pay 800 milyon 741 bin 842 TL tutarında gerçekleşmiştir. 

-Yayınların (yurtdışında) en geniş dinleyici ve izleyici kitlesine ulaştırılması, reklam geliri elde eden Kurum için önem arz etmekle birlikte, kamu kaynağı kullanan bir kurumun ulusal çıkarların korunması ve yabancı şirketlerle rekabet halinde olan kamu şirketlerinin aleyhine olabilecek uygulamalardan kaçınması gerekmektedir.” (ANKA)

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@