İşte Yeni Hükümetin 6 Ayda Ve 1 Yıl İçinde Yapacakları

Hükümetin eylem planını açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, reformları gerçekleştirecek siyasi iradelerinin tam olduğunu ifade etti.

Memurlar 10.12.2015, 16:42
İşte Yeni Hükümetin 6 Ayda Ve 1 Yıl İçinde Yapacakları

ANKARA (ANKA) - Hükümetin eylem planını açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, reformları gerçekleştirecek siyasi iradelerinin tam olduğunu ifade etti. Yeni Anayasa konusunun Meclis’te sadece kendi güçleri ile çözülemeyecek bir mesele olduğunu belirten Davutoğlu, muhalefet partilerinden anayasa değişikliği konusunda destek istedi. Meclis tablosunun demokratik sivil bir anayasanın AK Parti oyları ile yapılmasına imkan tanımadığına dikkat çeken Davutoğlu, “Biz Anayasayı değiştirecek mutlak bir çoğunluğa sahip olsaydık da Anayasanın diğer partilerle ve toplumun her kesimi ile yapılmasını benimser ve ona göre davranırdık” dedi. Meseleyi şahsileştirmeden, partisel ya da siyasal farklılıklar zeminine oturtmadan, bütün genel başkanlara bir kez daha çağrıda bulunduğunu belirten Davutoğlu, “Gelin hepimizin yüz karası olan, darbeler tarihinden kalan 12 Eylül anayasasını birlikte tarihe tevdi edelim. Onun yerine, hep beraber, hepimizin gurur duyacağı, çağdaş, demokratik, özgürlükçü bir anayasayı çıkaralım” dedi.

İlk fırsatta muhalefet parti genel başkanları ile bir araya gelmeyi istediğini ifade eden Davutoğlu, eylem planı, İç Tüzük düzenleme ihtiyaçlarını ve yeni Anayasa’yı açık yüreklilikle konuşmak istediğini ifade etti.

-YÜKSEK YARGIDA DAĞINIKLIĞI GİDERELİM-

Yeni Anayasanın kimsenin tek başına ele alabileceği bir mesele olmadığını söyleyen Davutoğlu, “Anayasa değişikliği, bizim temel ve öncelikli hedeflerimizden biridir. Türkiye'nin yeni bir anayasaya sahip olmasının gerekliliğini parti liderleri ile görüşeceğim. Ortak aklı harekete geçirerek ve en doğru usulü izleyerek, mümkün olduğu kadarıyla en geniş katılımlı bir toplumsal mutabakatla yeni bir anayasa yapacağımıza inanıyorum. Sivil Toplum Örgütlerinin de katkısı ile ortak aklımızı harekete geçirelim hem yeni anayasamızı hem de yasal düzenlemeleri birlikte hayata geçirelim. Gelin bu şerefli görevi birlikte ifa edelim” diye konuştu. Muhalefet partilerinden Anayasal düzenleme gerektiren 4 hususun birlikte hayata geçirilmesini isteyen Davutoğlu, “Yüksek yargıda dağınıklığı giderelim. HSYK’yı yeniden yapılandıralım. Hakimler Yüksek Kurulu’nu ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu kuralım. Yargı üst yönetiminin oluşumunda TBMM’nin rolünü güçlendirelim. Özel üniversite kurulmasına ve yurtdışındaki üniversitelerin Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin de yurtdışında faaliyet göstermelerine imkan tanıyacak düzenlemeleri yapalım” dedi. Davetlilerden Eylem Planının ve reformların takibini bizzat yapmalarını ve çetele tutmalarını isteyen Davutoğlu, eylem planında 6 ay ve 1 yıl içinde yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı:

-6 AY İÇİNDE YAPILACAKLAR:

-YARGI REFORMU-

-Yargı mensupları için de mesleki etik kuralları belirlenecek.

-Temyiz mahkemelerinin, alt derece mahkemeler üzerindeki hukukilik yetkilerinin denetimi sınırlandırılacak.

-Bilirkişilik müessesesini yeniden ele alınarak, müstakil bir bilirkişilik kanun tasarısı hazırlanacak.

-İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek, adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi en geç 6 ay içerisinde sağlanacak.

-Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek. Yıllarca süren yargılamalara son verilecek. Yargılama süreleriyle ilgili olarak mahkeme ve dava türlerine göre ideal süreler belirlenecek, mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymalarını sağlayacak tedbirler ele alınacak.

-KAMU YÖNETİMİ REFORM PAKETİ-

-merkezi birimlerin daha dinamik ve etkin bir yapıya dönüştürülmesi kurumlar arası yetki mükerrerliklerinin kaldırılması ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik düzenlemeler getirilecek.

-Teknolojinin kamu yönetiminde kullanılması için Dijital-Türkiye yol haritası oluşturulacak ve uygulamaya geçilecek.

-Vatandaşların kamu kurumlarına gitmeden iş ve işlemlerini sanal ortamda sonlandırılmasını sağlayacak alt yapı mevcut kapasite gücü ve operasyon çeşitliliği daha ileri bir noktaya taşınacak.

-Siber güvenliğe ilişkin yasal düzenleme yapılacak.

-EĞİTİM REFORMU PAKETİ-

-Ulusal Öğretmen Strateji belgesi hayata geçirilecek.

-Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak.

-üniversitede kalite ve özerkliği odağına alan yeni bir Yükseköğretim Kanunu hazırlanacak.

-Öğretim kalitesi ile araştırma kapasitesi yüksek araştırma kapasitesi yüksek girişimci ve yenilikçi yaklaşımlara açık, bilimsel özerkliği, rekabetçiliği, topluma karşı sorumluluğu gelişmiş bir üniversite sistemi oluşturulacak.

-Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kurulacak ve hemen devreye sokulacak. Kurul, sadece niceliğe değil, niteliğe ve mezunların kalitesine özel önem verilerek, Türkiye’nin geleceğindeki nitelikli insan unsurunun yetiştirilmesine öncülük edecek.

-Organize sanayi bölgeleri dışında da açılacak özel mesleki orta öğretim kurumları teşvik edilecek.

-EKONOMİK VE MALİ DÜZENLEMELER REFORM PAKETİ-

-Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek.

-Yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak.

Vergi Usul Kanunu güncellenecek.

-Gümrüklerde tek pencere sistemi uygulamaya konulacak. Tek pencere sistemi ile gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini sağlayan e-belge aşaması ile diğer kurumlara ilişkin taleplerin tek noktadan yapılması temin edilecek. Gümrükler çağdaş bir etkinliğe kavuşturulacak.

-Enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacak. Binalarda enerji verimliliği desteklenecek.

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yerli kaynakların geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

-YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ REFORM PAKETİ-

-Yatırımlarda bürokrasinin azaltılması ve uluslararası doğrudan sermayenin Türkiye’ye çekilmesi için tedbirler artırılacak.

-Enerji lisans ve ruhsat izin işlemleri kolaylaştırılacak.

-Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri daha da kolaylaştırılacak.

-Endüstri ve organize sanayi bölgelerinde arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizma kurulacak. --Organize sanayi bölgelerinde yetki karmaşası ortadan kaldırılacak.

-Yatırım destek ofislerinin kurumsal ve beşeri kapasiteleri güçlendirilecek.

-İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak.

-BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK REFORM PAKETİ-

-Patent kanunu çıkarılacak.

-Türkiye Uzay Ajansı kurulacak.

-AR-GE ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak.

- Yenilikçi girişimcilerin projelerinin ticarileştirilmesi için kredi garanti mekanizması oluşturulacak,

-Turkuaz Kart Sistemi için hazırlıklar tamamlanacak. Nitelikli insan gücü için çalışma izni süreçlerini hızlandıracak özel bir Turkuaz Kart Sistemi için hazırlıklar tamamlanacak, nitelikli yabancı uyruklu çalışanların ve ailelerinin ikamet iznine ve çalışmalarına ilişkin süreçleri kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacaktır.

-ÇEVRE, YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM REFORM PAKETİ-

Su Kanunu ile Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu çıkarılacak

Büyükşehir Belediyesi Kanunu gözden geçirilecek ve Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynakları artırılacak.

- Gayrimenkul Sertifikası modeli hayata geçirilecek. Gayrimenkul Sertifikası modeli hayata geçirilecek Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan tanıyan Gayrimenkul Sertifikası Modelin getirilecek.

- Şehirlerde kişi başına yeşil alan şartı miktarı artırılacak.

-1 YIL İÇİNDE YAPILACAKLAR:

-DEMOKRATİKLEŞME VE ADALET REFORM PAKETİ-

- Yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu çıkarılacak.

- Devlet Sırrı Kanunu çıkarılacak.

- Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası sisteminin altyapısı oluşturulacak, vatandaşların daha kolay adalet hizmeti alabilmesi için, Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası sistemine geçiş sağlanacak. Bu kapsamda vatandaşların karşılaştıkları hukuki sorunları daha rahat çözebilmeleri için sigorta edilen hukuki risk sayısı artırılacaktır.

- Noterlik sistemi yeniden yapılandıracak.

-Sivil Toplum Kanunu çıkarılacak. Sivil toplumun güçlenmesi, toplumsal ve siyasal hayata daha etkin katılımın sağlanması için gereken adımlar atılacak.

-KAMU YÖNETİMİ REFORM PAKETİ-

-Kamu personel rejimi reformu gerçekleştirilecek.

- Merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, vatandaşların hizmete erişimini esas almak üzere yeniden düzenlenecek.

-SOSYAL POLİTİKALAR ve ÇALIŞMA HAYATI REFORM PAKETİ-

- Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) alt yapısı tamamlanacak ve uygulama geçilecek. ASDEP İle insan kaynağının planlanması, il bazlı risk haritalarının oluşturulması, hizmet standartlarının geliştirilmesi ve personel görev tanımları tamamlanacak.

-Sosyal Yardım Kanunu çıkarılarak, bütünleşik bir sosyal destek sistemi kurulacak.

- İş uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hukuk sistemimize kazandırılacak. Mahkemeye gelmeden meselenin çözümü için yollar bulunacak. Alacağa ilişkin uyuşmazlıkları mahkemelere gelmeden çözecek bir model geliştirilecek. İş Uyuşmazlıkları Hakem heyetleri kurulacak, arabuluculuk teşvik edilerek iş mahkemelerinin iş yükü azaltılacak.  

- Sağlık ve eğitim personeline yönelik şiddeti önlemek için caydırıcı önlemler artırılacak.

- Uyuşturucu ile mücadele etkinleştirilecek. Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı etkili bir şekilde uygulanmaya devam edilecek.

- Çocuk hakları en geniş hukuki çerçevede korunacak.

-EĞİTİM REFORMU PAKETİ-

- Eğitimin tüm kademelerindeki müfredat, temel becerileri içerecek şekilde güncellenecek ve etkin bir rehberlik sistemi oluşturulacak.

- Öğretmen Akademisi kurulacak.

- Okul bazlı bütçe yönetimine geçilecek. Kaynakların öğrenciye, okula ve yerele özgü farklılıkları dikkate alacak şekilde daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir biçimde kullanımı sağlanacaktır

- Meslek yüksekokulları yeniden yapılandırılacak.

- Çıraklık eğitiminin altyapısı güçlendirilecek.

- Eğitim istihdam bağlantısı sağlam bir zemine oturtulacak.

- Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri Hayat Boyu Öğrenme merkezlerine dönüştürülecek.

-Yükseköğretime geçiş sınavları yılda birden fazla yapılacak.

- EKONOMİ, FİNANS ve TİCARET REFORMU PAKETİ-

- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu güncellenecek.

- Kamu İhale Kanunu güncellenecek

- Kamu ve özel kesim işbirliğine yönelik temel kanun hazırlanacak ve bu alanda dağınık bir yapıda olan mevzuat temel bir kanun altında toparlanacak.

- Damga Vergisi Kanunu yenilenecek.

- Sulama birlikleri yeniden yapılandırılacak.

- Piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin işleyişi değerlendirilerek, etkin bir uygulama mekanizması oluşturulacak.

-Finans ve bilişim başta olmak üzere ihtisas mahkemeleri kurulacak.

-KOBİ’lerin taşınırlarının teminat olarak kullanılması sağlanacak.

- Kalkınma bankacılığı yeniden yapılandırılacak. (ANKA/SON)

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@