Antalya Akseki Belediyesi 3 kadroda kamu personeli alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

Antalya İli Akseki Belediyesi bugün kamu personeli alım ilanını duyurdu. 27 Kasım Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, 3 farklı kadroda 5 kamu personeli alacak.

Antalya Akseki Belediyesi 3 kadroda kamu personeli alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

Antalya Akseki Belediyesi 3 kadroda kamu personeli alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu -  Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; 'Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği' ve “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre kamu personeli alımı yapacağını açıkladı.

İlk defa atanmak üzere memur alım ilanı geldi. Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde, unvanı,  sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla alınacaktır.

Antalya Akseki Belediyesi 3 kadroda kamu personeli alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

BAŞVURU ŞARTLARI

Belediye yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken şartları;

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
 • İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında adaylar;

 • Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.akseki.bel.tr) temin edeceklerdir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

 • Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU TARİHİ

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 09.01.2023 - 13.01.2023 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No: 39 Belediye Hizmet Binası Akseki / ANTALYA adresinde Akseki Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Belediye kamu personeli alım ilanı detayları, sınav tarihi, genel ve özel başvuru şartlarının hepsi yukarıda belirtildiği gibi aktarıldı.

SONRAKİ HABER