Oylar eriyor, AKP tek başına iktidar olamıyor…

Sev­gi­li okur­la­rım, se­çim tak­vi­mi hız­la yak­la­şır­ken te­rör olay­la­rı­nın tır­man­ma­sı dik­kat çe­ki­yor

Haberler 16.04.2015, 09:20
Oylar eriyor, AKP tek başına iktidar olamıyor…

Sev­gi­li okur­la­rım,

se­çim tak­vi­mi hız­la yak­la­şır­ken te­rör olay­la­rı­nın tır­man­ma­sı dik­kat çe­ki­yor. Ta­raf­sız göz­lem­ci­ler, AK­P’­nin mil­li­yet­çi seç­men­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nü MHP’­ye, da­ha ön­ce ken­di­sin­de top­la­nan önem­li oran­da­ki Kürt oy­la­rı­nı da HDP’­ye kap­tır­dı­ğı­nı öne sü­rü­yor.

İş­te bu nok­ta­da ba­ğım­sız ka­mu­oyu araş­tır­ma şir­ket­le­ri­nin an­ket so­nuç­la­rı bü­yük önem ta­şı­yor.

Bu­gün si­ze Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin 9-12 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da yap­tı­ğı an­ke­tin so­nuç­la­rı­nı açık­lı­yo­rum.

Or­ta­ya çı­kan tab­lo­ya gö­re, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Baş­kan­lık Ana­ya­sa­sı için is­te­di­ği 400, re­fe­ran­dum için ta­lep et­ti­ği 335 mil­let­ve­ki­li ar­tık bir ha­yal ola­rak kal­ma­ya mah­kum. Hat­ta so­nuç­lar AK­P’­nin ken­di­si­ni tek ba­şı­na ik­ti­dar ya­pa­bi­le­cek sa­yı­ya bi­le ula­şa­ma­ya­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor.

Ya­ni ufuk­ta koa­lis­yon gö­rü­nü­yor.

Bu­ra­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken en önem­li nok­ta, ve­ri­le­rin bu­gün için ge­çer­li ol­ma­sı. Zi­ra ba­ğım­sız ka­mu­oyu araş­tır­ma­cı­la­rı, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın se­çim gü­nü yak­laş­tık­ça par­ti­si­nin kay­bı­nı dur­dur­mak ve oy­la­rı­nı artı­ra­bil­mek için her tür­lü ham­le­yi ya­pa­bi­le­ce­ği gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor­lar. Do­la­yı­sıy­la mu­ha­le­fet­te­ki par­ti­le­rin oy oran­la­rı­nı yük­sel­te­bil­mek için çok ça­lış­ma­la­rı ge­re­ki­yor.

İş­te an­ke­te gö­re par­ti­le­re gi­den oy­la­rın son du­ru­mu:

* * *

Hal­ka ilk ola­rak “7 Ha­zi­ran 2015 se­çim­le­rin­de han­gi si­ya­si par­ti­ye oy ve­re­cek­si­niz?” so­ru­su­nu yö­nel­ten Ge­zi­ci Şir­ke­ti­’nin an­ke­tör­le­ri aşa­ğı­da­ki ce­vap­lar­la kar­şı­laş­mış­lar:

* * *

Ka­mu­oyu araş­tır­ma­sın­da top­lu­ma “Baş­kan­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yip des­tek­le­me­di­ği­” de so­rul­muş. Hal­kın ezi­ci ço­ğun­lu­ğu Baş­kan­lı­ğa kar­şı ol­du­ğu­nu söy­le­miş.

An­ke­tör­ler de­nek­le­re “Hü­kü­me­tin ka­rar al­ma sü­re­cin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’n­dan ba­ğım­sız ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­nu da yö­nelt­miş­ler. Hal­kın ce­va­bı yüz­de 64,7 ora­nın­da “E­ve­t” ol­muş.

Araş­tır­ma­da­ki il­ginç so­ru­lar­dan bi­ri de “Siz­ce AK Par­ti hiç ha­ta yap­tı mı?” so­ru­su ol­muş. An­ke­te ka­tı­lan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu (yüz­de 73,7) “E­vet yap­tı­” de­miş.

(AK Par­ti­’ye oy ver­miş­le­rin % 68’i de evet di­yor.)

* * *

“Hü­kü­me­tin so­run­la­rı­nı­zı çöz­mek­te ve ül­ke­yi yö­net­mek­te ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na ve­ri­len ce­vap­lar da çar­pı­cı bir tab­lo oluş­tur­muş. Zi­ra AK­P’­li­le­rin id­di­ala­rı­nın ak­si­ne hal­kın yüz­de 70,9’u ik­ti­da­rın ül­ke­yi yö­net­mek­te ve so­run­la­rı çöz­mek­te ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş.

* * *

An­ke­te ka­tı­lan­lar “Si­ze gö­re, ge­nel hat­la­rıy­la ül­ke­nin gi­di­şa­tı doğ­ru yön­de mi­dir, yok­sa yan­lış yön­de mi­dir?” so­ru­su­na ağır­lık­lı ola­rak “Yan­lış yön­de­” ce­va­bı­nı ver­miş­ler.

* * *

“Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın gö­rev sü­re­si bo­yun­ca ta­raf­sız ola­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na ve­ri­len ce­vap­lar da dü­şün­dü­rü­cü. So­nuç­la­ra ba­kı­lır­sa hal­kın yüz­de 66,3’ü Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ta­raf­sız ola­ca­ğı­na inan­mı­yor.Bu­ra­da en dik­kat çe­ki­ci yan, AK­P’­ye oy ve­ren seç­men­le­rin yüz­de 46’sı­nın bi­le Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ta­raf­sız­lı­ğı­na duy­du­ğu inan­cı­nı yi­tir­miş ol­ma­sı…

An­ket­te­ki di­ğer so­nuç­la­rı özet­ler­sek;

Hal­kın yüz­de 68,4’ü ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şa­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Yüz­de 47’si “ge­çi­ne­mi­yo­ru­m” di­yor. İş­siz­le­rin ora­nı yüz­de 21.2’yi bul­muş du­rum­da.
(Oy­sa res­mi ra­kam­lar iş­siz­li­ği yüz­de 10’un al­tın­da gös­te­ri­yor. Ya­ni ger­çek ra­kam giz­le­ni­yor)
Emek­li­ler ve iş­çi­ler cid­di an­lam­da ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şı­yor.
Ka­dın­lar er­kek­le­re oran­la da­ha çok ge­çim sı­kın­tı­sı çek­tik­le­ri­ni söy­lü­yor. Tür­ki­ye­’de son 10 yı­lı baz al­dı­ğı­mız­da ka­dın­la­rın “ge­çim sı­kın­tı­sı­nı­” ilk de­fa bu den­li yük­sek oran­da di­le ge­tir­di­ği ve tep­ki­le­ri­nin art­tı­ğı göz­le­ni­yor.

Araş­tır­ma­nın Kün­ye­si

2014 Ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­nı Tür­ki­ye ge­ne­li­ni en ya­kın bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, son an­ke­ti­ni açık­la­dı, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de sos­yal, eko­no­mik, po­li­tik ve kül­tü­rel ko­nu­lar ile il­gi­li seç­me­nin al­gı­sı­nı be­lir­le­mek üze­re 9-12 Ni­san 2015 ta­rih­le­rin­de, TÜ­İK ör­nek­leme ve­ri­le­ri dik­ka­te alı­na­rak Tür­ki­ye­’nin 7 coğ­ra­fi böl­ge­sin­de, 36 il ve 189 il­çe­de bun­la­ra bağ­lı 192 ma­hal­le ve köy­de, 18 yaş ve üs­tü seç­men nü­fu­su­nu tem­sil eden yak­la­şık ya­rı­sı ka­dın ol­mak üze­re top­lam 4.860 ka­tı­lım­cıy­la, ha­ne­de Kan­ti­ta­tif Araş­tır­ma / yüz yü­ze gö­rüş­me me­to­duy­la bu araş­tır­ma­yı Ge­zi­ci Araş­tır­ma ay­lık ka­mu­oyu yok­la­ma­sı ama­cıy­la yap­mış­tır.
Ör­nek­le­rin se­çil­me­sin­de, te­sa­dü­fi ör­nek­le­me yön­te­min­den ta­ba­ka­lı ör­nek­le­me yön­te­mi kul­la­nı­lıp, gö­rü­şü­le­cek de­nek­le­rin be­lir­len­me­sin­de ise cin­si­yet ve yaş ko­ta­sı uy­gu­lan­mış­tır.
Araş­tır­ma so­nuç­la­rı ge­rek sa­ha­da, ge­rek­se bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da çe­şit­li kon­trol­le­re ta­bi tu­tul­muş, el­de edi­len bul­gu­la­rın tu­tar­lı­lı­ğı göz­lem­len­miş­tir. Araş­tır­ma­nın ha­ta pa­yı gü­ven ara­lı­ğı sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de % 1,5’dir.


Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
parçalı az bulutlu
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:52
Öğle 12:39
İkindi 15:45
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@