Oylar eriyor, AKP tek başına iktidar olamıyor…

Sev­gi­li okur­la­rım, se­çim tak­vi­mi hız­la yak­la­şır­ken te­rör olay­la­rı­nın tır­man­ma­sı dik­kat çe­ki­yor

Oylar eriyor, AKP tek başına iktidar olamıyor…

Sev­gi­li okur­la­rım,

se­çim tak­vi­mi hız­la yak­la­şır­ken te­rör olay­la­rı­nın tır­man­ma­sı dik­kat çe­ki­yor. Ta­raf­sız göz­lem­ci­ler, AK­P’­nin mil­li­yet­çi seç­men­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nü MHP’­ye, da­ha ön­ce ken­di­sin­de top­la­nan önem­li oran­da­ki Kürt oy­la­rı­nı da HDP’­ye kap­tır­dı­ğı­nı öne sü­rü­yor.

İş­te bu nok­ta­da ba­ğım­sız ka­mu­oyu araş­tır­ma şir­ket­le­ri­nin an­ket so­nuç­la­rı bü­yük önem ta­şı­yor.

Bu­gün si­ze Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin 9-12 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da yap­tı­ğı an­ke­tin so­nuç­la­rı­nı açık­lı­yo­rum.

Or­ta­ya çı­kan tab­lo­ya gö­re, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Baş­kan­lık Ana­ya­sa­sı için is­te­di­ği 400, re­fe­ran­dum için ta­lep et­ti­ği 335 mil­let­ve­ki­li ar­tık bir ha­yal ola­rak kal­ma­ya mah­kum. Hat­ta so­nuç­lar AK­P’­nin ken­di­si­ni tek ba­şı­na ik­ti­dar ya­pa­bi­le­cek sa­yı­ya bi­le ula­şa­ma­ya­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor.

Ya­ni ufuk­ta koa­lis­yon gö­rü­nü­yor.

Bu­ra­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken en önem­li nok­ta, ve­ri­le­rin bu­gün için ge­çer­li ol­ma­sı. Zi­ra ba­ğım­sız ka­mu­oyu araş­tır­ma­cı­la­rı, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın se­çim gü­nü yak­laş­tık­ça par­ti­si­nin kay­bı­nı dur­dur­mak ve oy­la­rı­nı artı­ra­bil­mek için her tür­lü ham­le­yi ya­pa­bi­le­ce­ği gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor­lar. Do­la­yı­sıy­la mu­ha­le­fet­te­ki par­ti­le­rin oy oran­la­rı­nı yük­sel­te­bil­mek için çok ça­lış­ma­la­rı ge­re­ki­yor.

İş­te an­ke­te gö­re par­ti­le­re gi­den oy­la­rın son du­ru­mu:

* * *

Hal­ka ilk ola­rak “7 Ha­zi­ran 2015 se­çim­le­rin­de han­gi si­ya­si par­ti­ye oy ve­re­cek­si­niz?” so­ru­su­nu yö­nel­ten Ge­zi­ci Şir­ke­ti­’nin an­ke­tör­le­ri aşa­ğı­da­ki ce­vap­lar­la kar­şı­laş­mış­lar:

* * *

Ka­mu­oyu araş­tır­ma­sın­da top­lu­ma “Baş­kan­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yip des­tek­le­me­di­ği­” de so­rul­muş. Hal­kın ezi­ci ço­ğun­lu­ğu Baş­kan­lı­ğa kar­şı ol­du­ğu­nu söy­le­miş.

An­ke­tör­ler de­nek­le­re “Hü­kü­me­tin ka­rar al­ma sü­re­cin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’n­dan ba­ğım­sız ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­nu da yö­nelt­miş­ler. Hal­kın ce­va­bı yüz­de 64,7 ora­nın­da “E­ve­t” ol­muş.

Araş­tır­ma­da­ki il­ginç so­ru­lar­dan bi­ri de “Siz­ce AK Par­ti hiç ha­ta yap­tı mı?” so­ru­su ol­muş. An­ke­te ka­tı­lan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu (yüz­de 73,7) “E­vet yap­tı­” de­miş.

(AK Par­ti­’ye oy ver­miş­le­rin % 68’i de evet di­yor.)

* * *

“Hü­kü­me­tin so­run­la­rı­nı­zı çöz­mek­te ve ül­ke­yi yö­net­mek­te ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na ve­ri­len ce­vap­lar da çar­pı­cı bir tab­lo oluş­tur­muş. Zi­ra AK­P’­li­le­rin id­di­ala­rı­nın ak­si­ne hal­kın yüz­de 70,9’u ik­ti­da­rın ül­ke­yi yö­net­mek­te ve so­run­la­rı çöz­mek­te ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş.

* * *

An­ke­te ka­tı­lan­lar “Si­ze gö­re, ge­nel hat­la­rıy­la ül­ke­nin gi­di­şa­tı doğ­ru yön­de mi­dir, yok­sa yan­lış yön­de mi­dir?” so­ru­su­na ağır­lık­lı ola­rak “Yan­lış yön­de­” ce­va­bı­nı ver­miş­ler.

* * *

“Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın gö­rev sü­re­si bo­yun­ca ta­raf­sız ola­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na ve­ri­len ce­vap­lar da dü­şün­dü­rü­cü. So­nuç­la­ra ba­kı­lır­sa hal­kın yüz­de 66,3’ü Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ta­raf­sız ola­ca­ğı­na inan­mı­yor.Bu­ra­da en dik­kat çe­ki­ci yan, AK­P’­ye oy ve­ren seç­men­le­rin yüz­de 46’sı­nın bi­le Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ta­raf­sız­lı­ğı­na duy­du­ğu inan­cı­nı yi­tir­miş ol­ma­sı…

An­ket­te­ki di­ğer so­nuç­la­rı özet­ler­sek;

Hal­kın yüz­de 68,4’ü ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şa­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Yüz­de 47’si “ge­çi­ne­mi­yo­ru­m” di­yor. İş­siz­le­rin ora­nı yüz­de 21.2’yi bul­muş du­rum­da.
(Oy­sa res­mi ra­kam­lar iş­siz­li­ği yüz­de 10’un al­tın­da gös­te­ri­yor. Ya­ni ger­çek ra­kam giz­le­ni­yor)
Emek­li­ler ve iş­çi­ler cid­di an­lam­da ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şı­yor.
Ka­dın­lar er­kek­le­re oran­la da­ha çok ge­çim sı­kın­tı­sı çek­tik­le­ri­ni söy­lü­yor. Tür­ki­ye­’de son 10 yı­lı baz al­dı­ğı­mız­da ka­dın­la­rın “ge­çim sı­kın­tı­sı­nı­” ilk de­fa bu den­li yük­sek oran­da di­le ge­tir­di­ği ve tep­ki­le­ri­nin art­tı­ğı göz­le­ni­yor.

Araş­tır­ma­nın Kün­ye­si

2014 Ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­nı Tür­ki­ye ge­ne­li­ni en ya­kın bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, son an­ke­ti­ni açık­la­dı, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de sos­yal, eko­no­mik, po­li­tik ve kül­tü­rel ko­nu­lar ile il­gi­li seç­me­nin al­gı­sı­nı be­lir­le­mek üze­re 9-12 Ni­san 2015 ta­rih­le­rin­de, TÜ­İK ör­nek­leme ve­ri­le­ri dik­ka­te alı­na­rak Tür­ki­ye­’nin 7 coğ­ra­fi böl­ge­sin­de, 36 il ve 189 il­çe­de bun­la­ra bağ­lı 192 ma­hal­le ve köy­de, 18 yaş ve üs­tü seç­men nü­fu­su­nu tem­sil eden yak­la­şık ya­rı­sı ka­dın ol­mak üze­re top­lam 4.860 ka­tı­lım­cıy­la, ha­ne­de Kan­ti­ta­tif Araş­tır­ma / yüz yü­ze gö­rüş­me me­to­duy­la bu araş­tır­ma­yı Ge­zi­ci Araş­tır­ma ay­lık ka­mu­oyu yok­la­ma­sı ama­cıy­la yap­mış­tır.
Ör­nek­le­rin se­çil­me­sin­de, te­sa­dü­fi ör­nek­le­me yön­te­min­den ta­ba­ka­lı ör­nek­le­me yön­te­mi kul­la­nı­lıp, gö­rü­şü­le­cek de­nek­le­rin be­lir­len­me­sin­de ise cin­si­yet ve yaş ko­ta­sı uy­gu­lan­mış­tır.
Araş­tır­ma so­nuç­la­rı ge­rek sa­ha­da, ge­rek­se bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da çe­şit­li kon­trol­le­re ta­bi tu­tul­muş, el­de edi­len bul­gu­la­rın tu­tar­lı­lı­ğı göz­lem­len­miş­tir. Araş­tır­ma­nın ha­ta pa­yı gü­ven ara­lı­ğı sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de % 1,5’dir.Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.