Hükümetten beklenenler ne zaman yapılacak işte cevabı

 İŞTE 6 AY VE 1 YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK REFORMLAR

Haberler 10.12.2015, 17:16
Hükümetten beklenenler ne zaman yapılacak işte cevabı

 İŞTE 6 AY VE 1 YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK REFORMLAR

 

 

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATO Congresium'da, 64'üncü Hükümet'in Eylem Planı'nı açıkladı. 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecek reformlar arasında devlet sırrının tanımlanması, yüksek yargı organlarının başkan, daire başkanı ve üyelerinin TBMM Başkanlığı'na mal bildirimi, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda Değişiklik İçişleri Bakanlığı'na bağlı Silahlı Sınır Güvenliği Teşkilatı'nın kurulmasının öngörülmesi gibi başlıklar yer aldı.

 

 

DEMOKRATİKLEŞME


Tüm vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerden uluslararası standartlarda faydalanabilmesi için bu alandaki uluslararası sözleşmeler iç hukukumuzun parçası haline getirilmeye devam edilecektir. Ayrıca, temel hak ve hürriyetler alanındaki onaylanmış uluslararası sözleşmeler gözden geçirilerek özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacaktır. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Bu alanda uluslararası temel hak ve hürriyetleri koruma mekanizmaları doğrultusunda mevzuat ve uygulama uyum düzeyi yükseltilecektir.

 

 

ADALET





İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte, Yargıtay ve Danıştay sadece hukuki denetim yapacak, istinaf mahkemeleri ise hukuki denetimle birlikte vakıa incelemesi de yapacaktır. Bilirkişilik konusunda geniş katılımlı ve sorunların tespitine yönelik bir çalışma yürütülerek ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılacaktır. Bu kapsamda hakimlerin yargı yetkisini bilirkişilerle paylaşmasını önleyecek, hakimin mesleki bilgisiyle çözümlenebilecek konularda bilirkişi raporu alınmasını engelleyecek düzenleme yapılacak; bilirkişi uzmanlık alanları belirlenerek bilirkişilik müessesesinde akreditasyon sistemi geliştirilecektir. Bilirkişilerin seçimi ve görevlendirilmesine yönelik standartlar belirlenecek ve sertifikalandırma sistemine geçilecektir. Adlî istatistiklerden yararlanarak mahkeme ve dava türlerine göre ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek, mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymasını sağlayacak tedbirler alınacaktır. İşçi ve işverenlerimizin uyuşmazlıklarının hızlı ve kolay bitirilmesi hedeflenmektedir. Bunun için iş yargılaması sistemi reforma tabi tutulacaktır. Çalışmaların sonunda vatandaşlarımızın hukuki sorunları daha hızlı çözülecek ve çalışma barışı güçlenecektir. Yapılacak yasal düzenleme ile iş mahkemelerinin iş yükü azaltılacak, dava süreleri kısaltılacak, uygulamada duraksamaya sebep olan konular netleştirilecek, yargılama sürecini uzatan unsurlar sistem dışına çıkarılacak ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi sağlanacaktır. Yargıtay ve Danıştay, temyiz mahkemesi olarak oluşan iş yükü nedeniyle temyiz incelemelerini çok uzun yıllarda sonuçlandırmakta, bu da adaletsizliklere ve haksızlıklara yol açmaktadır. Bu durumun önlenebilmesi, Yargıtay ve Danıştay'ın daha çok içtihat mahkemeleri haline gelebilmeleri için, adli yargıda istinaf mahkemeleri kurulmuş, ancak faaliyete geçirilememiştir. İkinci derecede yargılama yapacak ve vatandaşlarımızın hukuki güvencesini artıracak bölge adliye ve idare mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçirileceği 07 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Söz konusu tarihe kadar istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilerek yüksek mahkemelerin iş yükü azaltılacak ve bu mahkemeler asli fonksiyonu olan içtihat mahkemeleri haline getirilecektir. Adli Tıp Kurumunun kapasitesi artırılacak ve bilirkişi görüşü için kuruma gelen dosyaların makul sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda, Adli Tıp İhtisas Dairelerinin ve Kurumun ülke genelindeki birimlerinin sayısı artırılacaktır.

 

 

KAMU YÖNETİMİ





Başbakanlık BİMER, katılımcı yönetim mekanizmasının bir unsuru olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, siber güvenliğe ilişkin yasal düzenleme ihtiyaçları tespit edilecek ve mevzuat





oluşturulacaktır.

 

 

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI





Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı; Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ele alınacak olup, bu konuda gerekli çalışma yapılacaktır. 5449 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerle; kalkınma ajanslarının yönetim ve istişare mekanizmaları, iç ve dış denetim sistemleri, bütçe süreçleri, gelirlerinin kapsamı ve işleyişi





etkinleştirilecektir.

 

 

ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK





Bölge Kalkınma İdarelerinin yönetim süreçlerinin ve personel yapısının geliştirilmesine dönük düzenlemeler yapılacaktır. Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünü yükseltmek ve öğretmenlerin niteliğini artırmak amacıyla, öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacak ve hayata geçirilecektir. Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulacaktır. Eğitim fakülteleri bölüm ve anabilim dalları, öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde Bakanlığın ve sektörün istihdam imkanlarının dikkate alınmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Bu fakültelerde verilen eğitimler ile formasyon programları MEB ve YÖK işbirliğinde yürütülecektir.

 

 

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI





Türkiye'de üretilmek üzere başvurusu yapılan ilaçların SGK geri ödeme politikaları ile birlikte ele alınarak Sağlık Bakanlığınca hızla ruhsatlandırılması sağlanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu, mevzuatında gerekli düzenlemeleri yaparak, yurt içinde imal edilen sağlık ürünlerinin geri ödeme listesine alınması için değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. Tedavinin sağlanmasında gerekli güvence alınmak kaydıyla, geri ödeme listesinden çıkarılacak ithal ürünler belirlenecektir. Nadir hastalıkların tanımlanması ve görülme oranlarının tespiti sağlanacak, kayıt sisteminin ve istatistiklerin oluşturulması için yeni doğan ve doğum öncesi tarama programları oluşturulacaktır. Bu alanda ruhsatlı araştırma ve uygulama tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi sağlanacaktır. Yetim ilaçların ülkemizde üretilmesi, fiyatlandırma ve iskonto oranlarında esneklik sağlanması, geri ödeme sistemine dahil edilmesi gibi alanlarda düzenleme yapılacaktır. İleri tıbbi tedavi ürünleri ile tedavi edilebilecek nadir hastalıklar için üçüncü basamak sağlık kurumlarında tanı/tarama testlerinin geri ödeme kapsamında paket dışında tanımlanması sağlanacaktır. Bu eylem kapsamındaki düzenleme ve uygulamalar, gerekli olan hallerde Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinde görüşülecektir. Komitenin uygun bulması halinde çalışmalar Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulacak, uygulama için karar gerektiren durumlarda gerekli karar mekanizmaları çalıştırılacaktır.

 

 

PLAZMA ÜRÜNLERİNİN SGK TARAFINDAN BELİRLİ BİR SÜRE BOYUNCA ALIMI





Sağlık Bakanlığınca belirlenecek plazma ürünlerinin SGK tarafından belirli bir süre boyunca alımının taahhüt edilmesi karşılığında özel sektör tarafından yurt içinde üretilmesi öngörülmektedir. Bu ürünlerin yurt içinde üretimi kamu kontrol ve denetiminde ve ülkeye knowhow kazandıracak şekilde geliştirilecek model çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Belirli aşıların Türkiye'de üretiminin özel sektör tarafından yapılabilmesi için başlatılan kamu alım programları yeni aşı programları ile sürdürülecektir. Alım garantisi ihale şartnameleri ile belirlenecektir.

 

 

BELEDİYELERİN KREŞ AÇABİLMESİ İÇİN GEREKLİ YASAL DÜZENLEME





Belediyelerin kreş açabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler hazırlanacaktır. Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14 üncü maddesinin (b) bendi, kreşleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenecektir.

 

 

YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI UYGULAMA PROGRAMI





Yaşlıların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif olarak katılmaları için Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı daha etkin bir şekilde hayata geçirilecektir.

 

 

İNTERNET KAFELERİN ŞARTLARI





İnternet kafelerin şartları, başta fiziksel olmak üzere, tüm bireylere hizmet verebilmelerini teminen iyileştirilecek, sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır.

 

 

TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ İŞLEYİŞ DAHA ETKİLİ HALE GETİRİLECEK





663 sayılı KHK ile yeni oluşturulan ve merkez ve taşra yapısını içeren kurumsal yapının işleyişi, uygulamada yaşanan sorunları da dikkate alarak sağlık hizmeti sunumunda hizmet bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecektir. Taşra teşkilatındaki işleyiş daha etkili hale getirilecektir.

 

 

112 ACİL, HASTANE VE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ENTEGRASYONU





Aile Hekimliği, 112 Acil, Hastane ve Evde Sağlık hizmetleri entegrasyonu sağlanacaktır. Aile sağlığı merkezlerinin, vatandaşlarımızın öncelikle tercih edecekleri bir yapıya kavuşturulması için fiziki yapılarının, bölgesel, mimari ve iklim şartlarına uygun yenilenmesine başlanacaktır. Aile hekimliği hizmetlerinin, hastane ve evde sağlık hizmetleri ile entegrasyonu sağlanacaktır.

 

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KARİNE ÜCRET TESPİTİ





İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde sigortalının mesleği ile meslek kodunun bildirimi yasal zorunluluk haline getirilecek, öngörülen meslek grupları için kamu kurumlarınca ödenen ücretler de dikkate alınarak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sosyal tarafların görüşleri ve TÜİK tarafından yapılan kazanç istatistiklerinden yararlanarak Sigorta Primine Esas Karine Ücret tespit edilerek gerekli bilgilendirme ve denetim işlemleri yapılacaktır.

 

 

EKONOMİ, FİNANS VE TİCARET





Mükellefler tarafından vergi dairelerine verilen beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgeler tek bir platform üzerinden birleştirilecek, bu sayede beyanname sayısı azaltılacaktır.

 

 

YENİ BİR GELİR VERGİSİ KANUNU ÇIKARILACAK





Kamu finansmanını sağlam temellere dayandıran, katma değeri yüksek üretimi destekleyen, uluslararası iyi uygulama örnekleri ışığında; mükellef odaklı, etkin, verimli ve adil bir vergi sistemi oluşturulması amacıyla gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni bir Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacaktır. Vergi Usul Kanununun uluslararası standartlara ve modern vergi ilkelerine uygun bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. Bu kapsamda Tasarı, basitlik ve sadeliği, vergiye uyum maliyetinin azaltılmasını, mükellef haklarının gözetilmesini, uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesini, vergi cezalarının gönüllü uyumu artıracak şekilde caydırıcı bir yapıya kavuşturulmasını esas alacaktır. Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecek ve bu tür düzenlemelerde rasyonelleşmeye gidilecektir.

 

 

KAMUDA TAŞIT KULLANIMINDA İSRAFIN ÖNLENMESİ





Kamuda taşıt kullanımında israfın önlenmesi ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeni bir taşıt kanunu çıkarılacaktır. Maliye Bakanlığı bünyesinde "Taşıt Modülü" kurularak kamuda sağlıklı bir taşıt envanteri oluşturulacaktır. Taşıt ediniminde etkin karar verebilmek için, satın alma ve kiralama seçeneklerinin maliyetleri karşılaştırılarak tasarruf bilinci anlayışıyla ortak yöntem, usul, kriter ve standartlar belirlenecektir.

 

 

ARAZİLERİNİ BÜYÜTMEK İSTEYEN EHİL MİRASÇILARA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ





Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulaması başlatılacaktır. Ayrıca, çiftçilerimizden arazilerini birleştirmek suretiyle büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturanlara özel destekler verilecektir.

 

 

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN DÜZENLENMESİ





Alışveriş merkezlerinin düzenlenmesine, perakende ticarette uyulması gereken ilke ve kuralların belirlenmesine, perakende sektörüne yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Perakendeciler Konseyinin oluşturulmasına, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz alım satımı ile sergi, panayır ve tanıtım günleri gibi organizasyonların düzenlenmesine ilişkin yönetmelikler çıkarılacaktır.

 

 

KAMU SERMAYELİ KURULUŞLARIN AÇIK, ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR BİR YAPIDA ÇALIŞMASI





Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarını sağlayacak, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

 

 

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI DAHİL, GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN İŞLEYİŞİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER





Serbest Ticaret Anlaşmaları dahil, Gümrük Birliği'nin işleyişinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi suretiyle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve tüm mal ve hizmetler ile kamu alımlarını kapsayacak şekilde Gümrük Birliği'nin kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakereler yürütülecektir. Bu kapsamda, özel kesimin de katılımıyla yürütülmekte olan etki analizi ve değerlendirme çalışmaları dikkate alınarak,

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ İLE ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI





Avrupa Birliği ile entegrasyon çalışmaları doğrultusunda ülkemiz müzakere pozisyonu şekillendirilecektir.

 

 

KANAL İSTANBUL'UN YAPIMI VE İŞLETİLMESİ





Kanal İstanbul'un yapımı ve işletilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

 

 

TASARRUFLAR





Dünyada genel kabul gören uygulamalarına benzer şekilde İslami finans araçları ve kurumları geliştirilecek, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında İstanbul'un bu alanda da küresel merkezlerden biri olması sağlanacaktır.

 

 

BİNALARDA ENERJİ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI





Binalarda enerji tüketiminin azaltılması için Enerji Verimliliği Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılacak ve enerji verimli binalar oluşturulacaktır.

 

 

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK





Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyon güçlendirilecek ve desteklerin etkililiği artırılacaktır. Hazine Müsteşarlığınca uygulamaya konulan üst fon düzenlemesi kapsamında Ar-Ge ve erken aşama yenilikçi şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılacak ve aktarılan bu kaynaklar girişim sermayesi fonlarının kuluçka ve hızlandırıcılar tarafından başlatılmış projelere yönelik yapılan yatırımlara öncelik verilmesi sağlanacaktır.

 

 

TÜRKİYE UZAY AJANSI KURULACAKTIR





Ülkemizdeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması ve projelerde





koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı kurulacaktır.

 

 

ÇEVRE, YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM





Su yönetimine ilişkin olarak mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikleri giderecek; kurumların görev, yetki ve sorumluluklarını netleştirecek, işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak Su Kanunu çıkarılması çalışmaları tamamlanacaktır.

 

 

BÜYÜKŞEHİRLERDE İLÇE BELEDİYELERİNİN KAYNAKLARININ ARTIRILMASI





Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik olarak, Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve İmar Kanununda değişiklikler yapılacaktır.

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA HAKLARIN DEVREDİLMESİ





Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde Gayrimenkul Sertifikası Modeli geliştirilecektir. Gayrimenkul Sertifikası Modeli, hakların belirlenmesi, alımı ve satımı gibi unsurları kapsayacaktır. Söz konusu modele ilişkin mevzuat çalışması SPK tarafından tamamlanacaktır.

 

 

YEŞİL ALAN ŞARTI MİKTARI, 15 METREKARE OLACAK





Daha sağlıklı çevrenin oluşturulması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için şehirlerde kişi başına 10 metrekare olan yeşil alan şartı miktarı, 15 metrekare olacak şekilde düzenlenecektir.

 

 

1 YIL IÇERİSİNDE GERÇEKLESTİRİLECEK REFORMLAR

 

 

SİYASİ PARTİLER KANUNU ÇIKARILACAK





Yeni bir Seçim Kanunu hazırlanacak, ülke seçim barajıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacaktır. Siyasi parti özgürlüğünü güvence altına alacak, parti içi demokrasiyi güçlendirecek, katılım kanallarını genişletecek ve çoğulcu niteliklere sahip yeni bir Siyasi Partiler Kanunu çıkarılacaktır.

 

 

DEVLET SIRRININ TANIMLANMASI





Devlet sırrının tanımlanması, devlet sırrı ile diğer gizli bilgi ve belgelerin açıklanma ve gizli bırakılma şartları ile sürelerinin belirlenmesi, bilgi ve belgeleri "devlet sırrı" veya "gizli" olarak nitelendirmeye yetkili makam ve mercilerin belirlenmesi amacıyla Devlet Sırrı Kanunu çıkarılacaktır.

 

 

ADLİ VERİ BANKASI OLUŞTURULACAKTIR





Yargı alanında yapılan ve yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulan tüm verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlamak üzere adalet istatistikleri, bilimsel bir bakış açısıyla ele alınacak ve Adli Veri Bankası oluşturulacaktır.

 

 

YÜKSEK YARGI ORGANLARININ BAŞKAN, DAİRE BAŞKANI VE ÜYELERİNİN TBMM BAŞKANLIĞINA MAL BİLDİRİMİ





Yüksek mahkeme üyeliğini, Avrupa örneklerine benzer şekilde makul sürelerle sınırlayacak düzenleme yapılacaktır. Yüksek yargı mensuplarının tarafsızlık, dürüstlük ve hesap verebilirliğini sağlamak amacıyla, yüksek yargı organlarının başkan, daire başkanı ve üyelerinin TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunmasını sağlayacak düzenleme yapılacaktır.

 

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU, MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK





Yerel yönetimler ile ilgili denetim sisteminin artırılması için Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda değişiklikler yapılacaktır. Mahalli idareler tarafından sunulan temel hizmetler ile ilgili standartlar belirlenerek yürürlüğe konulacak ve standartlara uygunluk denetimi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI SİLAHLI SINIR GÜVENLİĞİ TEŞKİLATININ KURULMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR





Çok başlı yapıya sahip sınır muhafazası, Avrupa Birliği uyum kriterleri de dikkate alınarak tek çatı altında birleştirilecektir. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı sınır güvenliği teşkilatının kurulması öngörülmektedir.

 

 

SOSYAL POLİTİKALAR ve ÇALIŞMA HAYATI





Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamalarını engelleyici ve caydırıcı önlemler alınacaktır. Eğitim ve öğretim hizmeti sunan personelin şiddete maruz kalmalarını engelleyici ve caydırıcı mahiyette farkındalık oluşturulacak, disiplin uygulamaları geliştirilecek ve okul aile birlikleri ile işbirliği halinde yerel ve ulusal bazda gerekli tedbirler alınacaktır.

 

 

ÇİZGİ FİLMLER,ÇOCUK OYUNLARI, SİNEMA VE TİYATRO ETKİNLİKLERİ DESTEKLENECEKTİR





Toplumda çocuklara yönelik şiddet, istismar ve çocuk işçiliği ile ilgili farkındalığın artırılması sağlanacak, bu alana yönelik çizgi filmler, çocuk oyunları, sinema ve tiyatro etkinlikleri desteklenecektir.

 

 

 

 

 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@