TÜM YEREL-SENDEN YARGI ZAFERİ.. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK

TÜM YEREL-SENDEN YARGI ZAFERİ.. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK.   BASIN AÇIKLAMASI...         Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bembirsen sendikası arasında 30.06.2014 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanan ve İş barı

Öğretmenler 25.07.2015, 18:40
TÜM YEREL-SENDEN YARGI ZAFERİ.. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK

TÜM YEREL-SENDEN YARGI ZAFERİ..

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK.

 

BASIN AÇIKLAMASI...

        Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bembirsen sendikası arasında 30.06.2014 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanan ve İş barışını bozan, emekçiler arasında dengesizlik yaratan ve kayırmalara neden olan, çalışanlar arasında eşitliği ortadan kaldıran Sosyal Denge Tazminatını sözleşmesini kabul etmeyerek, TÜM YEREL-SEN olarak yargıya taşıdık..

     Emekçileri aşağılayan, para ile terbiye etmek isteyenlere karşı vermiş olduğumuz hukuk mücadelesini  –TÜM YEREL-SEN emekçiler lehine sonuçlandırdı.

     İmzalanan Sosyal Denge Sözleşmesine ilişkin çalışanların aleyhine ,hukuka ve anayasaya aykırı maddelerinin iptaline yönelik dava 3 madde harici kabul edilerek iptal edilmiştir. Personelin mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi de istenilmiş ise kişisel alacak sayılarak sendikanın yerine bireysel dava açılması kısmen iptal/red,edilmiştir. 

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

 

1. “Kapsam” başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “Bu sözleşme;…

b) Kişi olarak, söz konusu işyerlerinde çalışan ve sözleşme süresince işe alınan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur, sözleşmeli memur ve 3/7/2005 tarihli ve5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine tabi sözleşmeli personelden BEM-BİR-SEN üyesi olanları kapsar.” düzenlemesindeki “BEM-BİR-SEN üyesi olanları” ibaresinin iptali istemi kabul edilmiştir.

 

2. “Sözleşmeden yararlanma koşulları” başlıklı 6. maddesinde yer alan, “(1) Bu sözleşme ile düzenlenen sosyal denge tazminatından yetkili sendika üyesi kamu görevlileri ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7 nci maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler faydalanır…..

(6) …Sözleşme kapsamındaki personelden;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125 nci maddesinde belirtilen uyarma cezasını alanlar 4 ay, kınama cezasını alanlar 6 ay, aylıktan kesme cezasını alanlar 8 ay ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alanlar 10 ay süreyle,

b) Kararın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın geçici olarak görevden uzaklaştırılanlara, tutukluluk veya hükümlülük hallerinde görevden uzak kalınan süre boyunca,

c) Ücretsiz izin alanlar (sendikal çalışmalar için verilen ve haftada 1 gün izinli olanlar hariç) izin sürecinde,

ç) Başka kurumlarda görevlendirilenler, görevlendirildikleri yerde sözleşmeye dayalı oldukları mevzuatları gereği herhangi bir ad alanda ilave benzer bir ödeme alıyorsa, devam ettiği sürece, bu sözleşme hükümlerinden yararlandırılmaz.

d) (a) bendinde öngörülen süreler, cezanın idari makam onayı ile kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar ve mahkeme kararıyla cezanın kaldırılması kesinleşirse ödenmeyen tutarlar kendilerine ödenir.” düzenlemesindeki “yetkili sendika üyesi”, “ile yetkili sendika üyesi olmamakla birlikte 7 nci maddede öngörülen sözleşme aidatını yetkili sendikaya ödemeyi, işverene Ek-1'de yer alan dilekçe ile kabul ve taahhüt edenler” ibaresi ile altıncı fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bendinin iptali istemi kabul edilmiştir. Yani sendika (sözleşme) aidatı ile disiplin cezası alanların sözleşme hükümlerinden mahrumiyetine ilişkin düzenleme ve taahhütname iptal istemi kabul edilmiştir.

 

“Başka kurumlarda görevlendirilenler, görevlendirildikleri yerde sözleşmeye dayalı oldukları mevzuatları gereği herhangi bir ad alanda ilave benzer bir ödeme alıyorsa, devam ettiği sürece, bu sözleşme hükümlerinden yararlandırılmaz.” düzenlemesi ise, aynı nitelikte mükerrer ödeme yapılmasının önüne geçilmeye yönelik olduğu anlaşıldığından iptal edilmemiştir.

3.  “Sözleme aidatları” başlıklı 7. maddesinin, “1) İşveren, sözleşme aidatı olarak her ay ödenmesi gereken brüt sosyal denge tazminatının yetkili sendika üyeleri ile mevzuat gereği sendikaya üye olamayanlardan % 1, yetkili sendikaya üye olmayanlardan % 3 oranında sözleşme aidatı keser ve sendika hesabına yatırır.

(2) İşveren, sözleşme aidatı kesinti ve yetkili sendikaya aktarımını düzenli olarak gerçekleştirir. İşveren, birinci fıkraya göre kesilen sözleşme aidatlarını kesinti tarihini izleyen 15 (on beş) iş günü içerisinde yetkili sendikanın bildirdiği banka hesap numarasına aktarır.” Şeklindeki düzenlemesinin iptali istemi kabul edilmiştir.

 

4. IV -) “Sözleşmenin yürütülmesi” başlıklı 8. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasındaki, “(3) Bu sözleşmenin herhangi maddesinin mahkeme tarafından iptal veya yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde sözleşmenin tüm maddeleri iptal edilmiş kabul edilir, ödemeler durdurulur ve sözleşme metni yok kabul edilerek yeniden düzenlenir.’’ibarelerinin iptali istemi kabul edilmiştir.

Bu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm yeni yapılacak sözleşme için kazanılmış hak sayılmaz.” İbaresi ise iptal istemi kabul  edilmemiştir.

 

5. “Aylık sosyal denge tazminatı miktarı” başlıklı 11. maddesindeki “(1) Bu sözleşme kapsamındaki kamu görevlilerinden,

a) Genel sekreter ve yardımcıları, genel müdür ve yardımcıları, teftiş kurulu başkanı, iç denetim kurulu başkanı, 1.hukuk müşaviri ve daire başkanlarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ü,

    b) (a) fıkrası kapsamı dışında kalanlar arasından, birim amiri konumundaki (daire başkanlarının) her ay düzenleyecekleri Ek-2'de yer alan Performans Kriterleri Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu ortaya çıkan puan durumuna göre ve puanı en yüksek olandan başlamak üzere, birimde çalışan toplam personel sayısının ilk % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 100, ikinci % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 80, üçüncü % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 60, dördüncü % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 40 ve beşinci % 20'lik kısmında yer alan kamu görevlilerine % 20 oranının en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarına uygulanması suretiyle ortaya çıkacak tutar kadar sosyal denge tazminatı ödenir.

c) (b) fıkrasındaki sıralamada puanların eşitliği durumunda kriter sıralamasındaki iş bilgisi performans puanına bakılır bununda eşit olması halinde birim amirince kura çekilmek suretiyle personelin gireceği oran tespit edilir.

d) İdare yıl içinde performans kriterlerini değiştirebilir, çıkarabilir veya ilave yapabilir.

(2) Sosyal denge tazminatı her ayın 15'inde maaşlar ile birlikte, yasal kesintiler ve sözleşme aidatı kesintisi yapıldıktan sonra peşin ve net olarak ödenir.” düzenlemesinin birinci fıkrası hükümleri ile ikinci fıkradaki “ve sözleşme aidatı kesintisi” ibaresinin iptali istemi kabul edilmiştir. Yani performans kriterleri nedeniyle mahrum kalınan maddi tutarlar talep edilebileceği gibi performans kriterleri de iptal edilmiştir.

 

6. “Sözleşmenin sona ermesi” başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, “…

b) Tarafların karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi feshetmesi halinde,” düzenlemesinin iptal istemi kabul edilmemiştir.

 7. Dava konusu Sözleşme'nin Ek-1'de yer alan ve;

 “4688 sayılı yasa gereği ödenecek Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin 7. Maddesindeki Sözleşme aidatı oranlarını ve 8. Maddesinin 3. fıkrasındaki sözleşme ile ilgili herhangi bir Mahkeme tarafından İptal veya Yürütmeyi Durdurma kararı verilmesi halinde bu sözleşmenin takip eden aybaşından itibaren sona ermiş sayılacağı hükmü de dahil Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul ediyorum ve bu sözleşmeden yararlanmak istiyorum.” ibaresini taşıyan kabul ve taahhüt dilekçesinin iptaline karar verilmiştir. yani mahkemece iptal kararı verilmesi halinde sözleşmenin sona ermiş sayılacağı yönündeki düzenleme ile taahhütname  iptal istemi kabul edilmiştir.

 8. Performans değerlendirme formu iptal istemi kabul edilmiş

 

9. Davacı Sendika tarafından Sözleşme'nin bazı maddelerinin iptali ile birlikte personelin mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi de istenilmiş ise de; idari yargı yerlerinde tam yargı davası açılabilmesi için kişisel hakların doğrudan ihlal edilmiş olması şartı arandığından, parasal hak talebine ilişkin davanın, bireysel hakları doğrudan muhtel olan davacı SENDİKA ÜYELERİ tarafından açılması gerekmekte olup, davanın parasal hak talebine ilişkin olan kısmı bakımından davacı Sendika'nın ehliyetli olmadığı sonucuna belirtilerek, personelin bireysel olarak sözkonusu talep ve gerekirse dava yoluna gitmeleri gerektiği bildirilmiştir.

 

Tüm Yerel Sen ailesi olarak yukarıda belirtilen ve açmış olduğumuz dava sonucu çalışanlarımızın lehine sonuçlanmasına neden olduğu bu benzeri davalarla, çalışanların yanında olduğunu, sorunların doğru tespiti ve çözüm üretmede üzerine düşeni yaptığının sonucudur.

Tüm Yerel Sen, Çalışanların hak ve hukukunu, sosyal, kültürel ve ekonomik haklarını koruyan, kollayan ve geliştiren anlayıştadır.

TÜM YEREL SEN;

Her türlü hukuksuzluğa, adaletsizliğe, zulme, sürgüne, kayırmacılığa, sömürüye, bölücülüğe, ırkçılığa, emperyalizme ve savaşa karşı;

Emekçilerin ve emeğin, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, bağımsızlığın ve barışın yanındadır.

 

 

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

YAŞASIN TÜM YEREL-SEN

YASASIN BİRLEŞİK KAMU-İŞ

 


Yorumlar (0)
11°
açık
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 21 Kasım 2019
İmsak 06:06
Güneş 07:34
Öğle 12:40
İkindi 15:13
Akşam 17:35
Yatsı 18:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@