Öğretmenlerin seminer çalışmaları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin mesleki eğitim çalışmalarını içeren resmi yazı

Öğretmenler 27.08.2015, 21:10
Öğretmenlerin seminer çalışmaları belli oldu

2015-2016 eğitim-öğretim yılı sene başı Mesleki Çalışmalarla ilgili Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yazısı

meb seminer çalışması

 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri için Çalışma takvimi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

İlgi a) yönetmeliğin 98. ve ilgi b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini, yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden Temmuz ayının ilk iş gününe, Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışmalar yapılacağı, ilgi b yönetmeliğin 87. Maddesinin"

(1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.

(2) Bu çalışmalarda;

a) Yönetici ve öğretmenlerin; genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapılır.

b) Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik faaliyetler yapılır.

c) Öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılır.

ç) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılır.

d) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapılır.

e) Okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretimle ilgili diğer konular da değerlendirilebilir.

f) Gerektiğinde Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanan plana göre farklı mesleki çalışma programları da uygulanabilir.

(3) Yönetici ve öğretmenler;

a) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ilk haftasında, okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar.

b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri halinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar.

c) Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde yapılan mesleki çalışmalarda okul müdürlüklerince hazırlanan program dahilinde kendi okullarındaki mesleki çalışmaya katılırlar."(01.07.2015 Değişiklik) denilmektedir.

Bu itibarla, ilgi (a) ve (b) yönetmeliklerin öğretmenlerin Haziran ve Eylül dönemi mesleki çalışmalarını düzenleyen ilgili maddeleri kapsamında;

A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak.

2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterlerinde öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

4. Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

5. Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

B. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN SÜRESİ

Mesleki çalışmaların süresi günlük 4 saattir. Çalışma takvimi Ek'teki tablolarda verilmiştir.

C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler.

D. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.

3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi.

4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.

5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.

7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi.

OKUL ÖNCESİ 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

01.09.2015

Salı

4

09.00-13.00

Tüm Öğretmenler

2015- 2016 Eğitim Öğretim Yılı

Öğretmenler Kurul Toplantısı

02.09.2015

Çarşamba

4

09.00-13.00

RAM'lardan

talep edilen özel eğitim öğretmeni tarafından verilecektir

Tüm öğretmenler

1-Kaynaştırma Eğitimi ve BEP Hazırlama Teknikleri Bilgilendirme Toplantısı

2-Değerler Eğitimine yönelik beklendik davranışlar kazandırabilmek adına okul politikasının oluşturulması

03.09.2015

Perşembe

4

09.00-13.00

Akademisyenler ya da iletişim alanında uzman öğretmenler tarafından yapılacaktır.

Tüm öğretmenler

Eğitimde Etkili İletişim konulu bilgilendirme toplantısı

Sınıfların eğitim öğretime hazır hale

Getirilmesi

04.09.2015

Cuma

4

09.00-13.00

Zümreler Müdür Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır.

Tüm Öğretmenler.

3, 4 ve 5 Yaş Grubu Zümre Toplantıları.

Eğitici Animasyon Filmlerin İzlenilmesi

 

İKİNCİ HAFTA

 

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Çalışma Konuları

 

07.09.2015Pazartesi

4

09.30-13.30

(sabah)

13.30-17.30

(öğle)

Tüm Öğretmenler

Veli İhtiyaç Anketi

Veli- Çocuk -Öğretmen Tanışma Etkinlikleri

Çocuk Oryantasyon Programı

 

08.09.2015

Salı

4

09.30-13.30

(sabah)

13.30-17.30

(öğle)

Tüm Öğretmenler

Okul Hakkında Veli Bilgilendirme Toplantıları

Çocuk Oryantasyon Programı

 

09.09.2015

Çarşamba

4

09.30-13.30

(sabah)

13.30-17.30

(öğle)

Kurum Müdürü

Etkili Anne-Baba tutumu Bilgilendirme Toplantısı

Çocuk Oryantasyon Programı

 

10.09.2015

Perşembe

4

09.30-13.30

(sabah)

13.30-17.30

(öğle)

Tüm Öğretmenler ve

Veliler

Okula Yeni Başlayan Çocuklarda Görülen Problem Davranışlar ve Çözüm Önerileri Konulu Bilgilendirme Toplantısı

Çocuk Oryantasyon Programı

 

11.09.2015

Cuma

4

09.30-13.30

(sabah)

13.30-17.30

(öğle)

Tüm Öğretmenler

Kurul Toplantısında Oluşturulan Komisyonların Yıl Boyunca Yapacakları Çalışmaları Planlamaları

Çocuk Oryantasyon Programı

 

Not: Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak olan bilgilendirme toplantıları konu başlıkları veli ihtiyaç anketlerinin sonuçlarına göre belirlenecektir. Oryantasyon programı zaman planlaması Okul şartlarına göre planlanacaktır.

İLKOKUL 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

01.09.2015

Salı

4

09.00-13.00

Rehber öğretmenler tarafından verilecektir

BEP Hazırlama Teknikleri ve Mesleki Etik

02.09.2015

Çarşamba

4

09.00-13.00

Tüm idareci ve öğretmenler

Öğretmenler Kurul Toplantısı

03.09.2015

Perşembe

4

09.00-13.00

Zümreler İlgili Müdür Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır.

Her zümre kendi grubunun öğretim programı ve kazanımlarını görüşerek raporlaştıracaktır.

Ana sınıfı,1,2,3 ve 4. sınıflar Zümre toplantıları

Öğretim Programı ve kazanımlar

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Ana sınıfı,1.Sınıf Oryantasyon çalışmalarının planlanması

04.09.2015

Cuma

4

09.00-13.00

Tüm Öğretmenler

2014/2015 Eğitim Öğretim yılında 1. Sınıf okutmuş sınıf öğretmenlerinin deneyimlerini aktarmak amacıyla 2015/2016 eğitim öğretim yılında 1. Sınıf okutacak olan sınıf öğretmenlerine aktarmaları, diğer sınıf öğretmenlerinin de sınıflarıyla ilgili eksiklikleri düzenlemeleri ve tamamlamaları.

 

İKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

07.09.2015

Pazartesi

4

09.00-13.00

Alanında uzman olan kişilerden destek alınacaktır.

Sınıf Yönetimi ve Sınıf içi etkili iletişim.

08.09.2015

Salı

4

09.00-13.00

Okul Rehber Öğretmeni

Okul, Aile ve Çevre İşbirliğinin Önemine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı.

09.09.2015

Çarşamba

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Değerler Eğitimine yönelik, öğrencilerde beklendik davranışlar kazandırabilmek adına okul politikasını oluşturma

10.09.2015

Perşembe

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Örnek Olay ve Uygulamalardan yola çıkılarak Öğretmen deneyimlerinin paylaşım toplantısı

11.09.2015

Cuma

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Eğitici film izleme ve Mesleki açıdan Yorumlama ve Farkındalık oluşturma

Not: Ana sınıfı ve 1. Sınıf Öğretmenleri oryantasyon programını uygulayacaklardır.

ORTAOKULLAR 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

01.09.2015

Salı

4

09.00-13.00

Tüm Öğretmenler

Rehber Öğretmenler

Değerler Eğitimine yönelik, öğrencilerde beklendik davranışlar kazandırabilmek adına okul politikasını oluşturma

BEP Hazırlama Teknikleri

02.09.2015

Çarşamba

4

09.00-13.00

Tüm idareci ve öğretmenler

Öğretmenler Kurul Toplantısı

03.09.2015

Perşembe

4

09.00-13.00

Zümreler İlgili Müdür Yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır.

Ana sınıflar,5,6,7 ve 8. Sınıflar Zümre toplantıları

Ana sınıfı ve 5.Sınıf Oryantasyon çalışmalarının planlanması

04.09.2015

Cuma

4

09.00-13.00

Tüm Öğretmenler

TEOG sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Akademik Başarıyı Arttıracak Tedbirlerin Görüşülmesi

 

İKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma Süresi

Çalışma Zamanı

GÖREVLİ

ÖĞRETMENLER

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

07.09.2015

Pazartesi

4

09.00-13.00

Alanında uzman olan kişilerden destek alınacaktır.

Sınıf Yönetimi ve Sınıf içi etkili iletişim tekniklerinin paylaşımı.

08.09.2015

Salı

4

09.00-13.00

Okul Rehber Öğretmeni.

Okul, Aile ve Çevre İşbirliğinin Önemine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı.

09.09.2015

Çarşamba

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Değerler Eğitimine yönelik, öğrencilerde beklendik davranışlar kazandırabilmek adına okul politikasını oluşturma

10.09.2015

Perşembe

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Örnek Olay ve Uygulamalardan yola çıkılarak Öğretmen deneyimlerinin paylaşım toplantısı

11.09.2015

Cuma

4

09.00-13.00

Tüm öğretmenler

Eğitici film izleme ve Mesleki açıdan Yorumlama ve Farkındalık oluşturma

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA 1-11 EYLÜL 2015 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BİRİNCİ HAFTA

   

01.09.2015

09:00/13:00

Okul Müdürlüklerince uygun görülecek çalışmalar

   

02.09.2015

09:00/13:00

Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı

   

03.09.2015

09:00/13:00

Ölçme Değerlendirme ve Mesleki Gelişim

   

04.09.2015

09:00/13:00

Öğretim Yöntem Teknikleri ve Materyal Kullanımı

   

İKİNCİ HAFTA

   

07.09.2015

09:00/13:00

Öğretmenler Kurul Çalışmaları

   

08.09.2015

09:00/13:00

Zümre toplantıları

   

09.09.2015

09:00/13:00

Yıllık Plan Hazırlıkları

   

10.09.2105

09:00/13:00

Sosyal Etkinlikler Planlaması

   

11.09.2015

09:00/13:00

Okul Müdürlüklerince uygun görülecek çalışmalar

   

Okullarda öğrenci veli durumu ve çevre şartlarına göre aşağıdaki konulardan uzman öğretmenler veya akademisyenler tarafından il/ilçe bazında seminer konuları işlenebilir:

1. Liselerde özel eğitim uygulamaları( Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası)

2. Teknoloji ve Madde bağımlılığı

3. Kariyer rehberliği(meslek seçimi, sınav sistemi vb.)

4. Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin

5. Ergenlerle iletişim

6. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi

7. Sınav kaygısı

8. Akran Zorbalığı

9. Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma

10. Okulda ilk yardım

11. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma

12. Olumlu kişiler arası ilişkiler kazandırma

13. Kaynaştırma uygulamaları ve BEP planları

14. Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi

15. Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme.)

16. Liderlik ve örgüt kültürü

17. Orta öğretim okullarında kriz yönetimi

18. Proje hazırlama teknikleri ve projelerin incelenmesi

19. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

20. Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı

21. Okul çevre güvenliği

22. Bilişim Suçları.

........................ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SENE BAŞI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ SEMİNER PROGRAMI

NO

EĞ.KAT. ÖĞR.

FAALİYETİN ADI

EĞİTİMCİNİN ADI

KURUMU

KAT. 
SAYISI

TARİHİ

SAATİ

EĞİTİM YERİ

SEM.GÖR.MÜDÜRLER

O.MÜDÜRLERİ

Ş.MÜDÜRÜ

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   

5

                   

6

                   

7

                   

8

     
BRANŞ BAZINDA GRUPLANDIRILAN OKULLARIN LİSTESİ

BRANŞ BAZINDA GRUPLANDIRILAN OKULLARIN LİSTESİ

GRUP

BRANŞ

OKUL ADI

SAYISI

TOPLAM

1.Grup

       

2.Grup

       
Memurlar.Net - Özel
Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@