Öğretmenlerin Maaş Karşılığı Ders-İsteğe Bağlı/Zorunlu Ek Ders Görevleri

Öğretmenlerin Maaş Karşılığı Ders-İsteğe Bağlı/Zorunlu Ek Ders Görevleri

Öğretmenler 09.02.2016, 10:18
Öğretmenlerin Maaş Karşılığı Ders-İsteğe Bağlı/Zorunlu Ek Ders Görevleri

2015-2016 ders yılı 2.dönemi, 8 Şubat 2016 Pazartesi günü itibariyle başladı. 2.dönem boyunca yoğun bir çalışma temposu içinde olacak olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize kolaylıklar diliyoruz. Ödev olmadığı için yarıyıl tatilinde enerji depolamış (!) olan öğrencilerimiz ile gezip eğlenerek (!) tatilin keyfini çıkaran öğretmenlerimiz, bu döneme BOMBA gibi gireceklerdir öngörüsünü taşımaktayım. Tıpkı ulusal medyamız gibi...

Yeni döneme bomba gibi gireceklerini öngörmüş olduğum öğretmenlerin, 1 Ocak 2016 günü itibariyle 2015 yılı yaz döneminde yapılan son toplu sözleşmeden kaynaklı değişen ek ders durumlarına ve mevcut maaş karşılığı ders -isteğe bağlı ve zorunlu ek ders görevlerine ilişkin işlerine yarayacağını düşündüğüm bir çalışmayı izninizle ilgililerin ve yetkililerin dikkatine sunmak istiyorum. Hepinizin bildiği üzere parasal konuların, emek ve alın teri illiyeti olması hasebiyle herkes için bir hassasiyetini olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmada, bahsolunan mevzuların ilkokul ve ortaokul öğretmenlerini kapsadığını ayrıca belirtmek isterim.

MEB, geçenlerde tüm illere, toplu sözleşmeden kaynaklı değişikliklerin, talimat ve ilgili mevzuatında herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemeksizin uygulanmasını hatırlatan bir yazı yolladı. Bu yazıdan anlaşıldığı üzere toplu sözleşme hükümlerini, şura hükümleri gibi gören ve algılayan kurumlar ve kişiler var. Böyle olmamış olsa, MEB neden böyle bir yazı çıkarıp illere gönderme ihtiyacı duysun ki. Öyle değil mi? Toplu sözleşme hükümlerinin tavsiye niteliğinde olmadığını, mevzuat ve genelgede belirtilen hükümlerden bir farkının bulunmadığını ve bu bakımdan değerlendirilmesi gerektiğini ayrıca bu platformda hatırlatmayı, tüm öğretmenler adına bir sorumluluk addediyorum. Evet, daha fazla geciktirmeden üzerinde durmamız gereken asıl konuları bir bir açalım.

Hepinizin bildiği üzere ilkokulda görevli bir okul öncesi ve sınıf öğretmeninin maaş karşılığı okutacağı ders saati 18’dir. Bakanlığın, bu saatin düşürülmesi ile ilgili çalışmaları hala devam ediyor. Sendikalar ile bakanlık yetkilileri arasında yapılan bazı görüşmelerde, her ne kadar alınmış kararlar var olsa da, onlar tavsiye niteliğinde olduğu için mevzuatsal bir hükme sahip değiller. Söz konusu öğretmenlerin, maaş karşılığı okuttukları 18 saat dersin üzerine konulduğunda onu 30 saate tamamlayan 12 saat ise, zorunlu ek ders kapsamında değerlendirilmektedir. 1 Ocak 2016 gününden itibaren sınıf öğretmenlerine, nöbet görevlerini fiilen yapmış olma koşulu ile bu göreve bağlı olarak haftalık 2 saat ek ders yazılmaktadır. Okul öncesi öğretmenleri ise teneffüsleri olmadığı ve bu bakımdan nöbet görevi verilemeyeceği için nöbet görevine bağlı olarak yazılan 2 saat ek dersten yararlandırılmamaktadır. Sendikalar, okul öncesi öğretmenlerin insani bir ihtiyaç olan dinlenme hakkından yararlandırılmaları ve buna bağlı olarak da nöbet görevi verilerek, bu göreve ilişkin 2 saat ek dersten faydalandırılmalarının önünün açılmasını talep etseler de, bakanlık şu ana dek buna bir türlü olumlu yaklaşmamıştır. Sendikaların, bakanlığın bu yaklaşımına bağlı olarak öne sürmüş olduğu ikinci çözüm yolu ise okul öncesi öğretmenlerinin kesintisiz ders yaptıkları için verilemeyen nöbet görevine bağlı olarak 2 saat ek dersten yararlandırılmalarıdır. Bakalım, okul öncesi öğretmenlerinin sendikalar ile birlikte verdikleri dinlenme ve nöbet görevine bağlı verilen 2 saat ek ders hakkına ilişkin mücadelesi nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte, göreceğiz. Bu süreçte, bakanlığın bu yaklaşımına tamamen zıt bir yaklaşım ile bir öğretmenin bu konuya dair yapmış olduğu başvuruya BİMER tarafından verilen cevabi yazıyı, ayrıca sizinle paylaşmak istiyorum:

Pekala bir sınıf öğretmeni, 1 Ocak 2016 gününden sonra oluşan yeni duruma bağlı olarak, haftalık kaç saat ek ders alır? Dilerseniz, söz konusu öğretmenin haftalık ek ders kazancını hesaplayalım;

18 saat maaş karşılığı,

12 saat zorunlu ek ders+3 saat hazırlık planlama+2 saat nöbet görevine bağlı ek ders = Haftalık toplam 17 saat ek ders kazancı var... Aylık ortalama ek ders saati=17x4=68 saat ek ders=yüzde 15’lik vergi diliminde olduğu varsayılarak, bu ek ders saatine tekabül eden para 712.29 TL’dir...
Yukarıdaki hesaplama yapılırken, bir sınıf öğretmeninin, destek eğitim odasında, ders dışı eğitim çalışmasında ve yetiştirme kurslarında üzerinde bulunan dersler hesaba katılmamıştır. Bunlar hesaba katıldığında, aylık ek ders saatinde ve buna bağlı olarak para miktarında bir artış söz konusu olacaktır.
Gelelim, ortaokulda görevli bir branş öğretmeni ile ilgili yukarıda bahsetmiş olduğumuz mevzulara. Ortaokulda görevli haftalık 30 saat ders okutmakla yükümlü bir branş öğretmeninin; okuttuğu 30 saatin 15 saati maaş karşılığı olarak değerlendirilir . Bu bağlamda yapılacak haftalık ek ders saati hesaplaması şöyledir:

6 saati isteğe bağlı ek ders+9 saati zorunlu ek ders + 2 saati SKH (üzerinde kulüp danışman öğretmenliği ya da şube rehber öğretmenliği görevi bulunduğu varsayılmaktadır)+ 3 saati hazırlık planlamaya bağlı ek ders+2 saat nöbet görevine bağlı ek ders = haftalık toplam ek ders saati 22= yüzde 15’lik vergi diliminde olduğu varsayılarak, bu ek ders saatine tekabül eden para 921.79 TL’dir...
Yukarıdaki hesaplama yapılırken, bir branş öğretmeninin, destek eğitim odasında, ders dışı eğitim çalışmasında ve destekleme kurslarında üzerinde bulunan dersler hesaba katılmamıştır. Bunlar hesaba katıldığında, aylık ek ders saatinde ve buna bağlı olarak para miktarında bir artış söz konusu olacaktır.

Pekala, 30 saat ders okutan bir branş öğretmeni, destek eğitim odasında ders okutabilir mi? Hayır, okutamaz. Zira; destek eğitim odasında okutulacak dersler, maaş karşılığı ders-isteğe bağlı ve zorunlu ek ders olarak değerlendirilebilir. Haftalık 30 saat dersi olan bir branş öğretmeninin, maaş karşılığı ders ve isteğe bağlı - zorunlu ek ders saatleri dolmuştur. Ama okutulan haftalık ders saati 28 olmuş olsa idi, bu durumda bu öğretmene destek eğitim odasında 2 saat isteğe bağlı ek ders görevi verilebilirdi. Böyle bir durumda , hazırlık planlama ek ders saati hesaplanırken, destek eğitim odasında isteğe bağlı ek ders olarak okutulan 2 ders saati dikkate alınırdı. Şunu bilmenizde yarar var diye düşünüyorum:

Destek eğitim odasında okutulan dersler; tıpkı eğitim öğretim süreleri dahilinde öğretmenin üzerindeki maaş karşılığı dersler- isteğe bağlı ve zorunlu ek dersler ve rehberlik ve kariyer planlama dersi gibi hazırlık planlama ek ders saati hesaplanırken dikkate alınmalıdır. Ama ders dışı eğitim çalışması kapsamında yapılan ek dersler, destekleme kurslarında okutulan her tür dersler, nöbet görevine bağlı verilen 2 saat ek ders, hazırlık planlama ek ders saati hesaplanırken, kesinlikle dikkate alınmaz. Buradaki çelişki ve tutarsızlık ise destekleme kurslarında okutulan derslerin, hafta içi 18.00’dan sonra yapılanların dahi maaş karşılığında değerlendirilebileceğine rağmen hazırlık planlama ek ders saati hesabında dikkate alınmayacak olmasıdır. Bakanlığın, bu konuda daha tutarlı davranılması için harekete geçmesi gerektiği kanaatini taşıyorum.

BU KONUYA İLİŞKİN BİR ÇİFTE STANDARTA MAHAL VERMEMELİDİR...

Haftalık 30 saat ders okutan bir branş öğretmeni, destekleme kurslarında 10 saat ek ders görevi alabilir. Dilerse, haftalık 6 saat ders dışı eğitim çalışması yapabilir. Nöbet görevine bağlı olarak verilen 2 saat ek ders, 30 saatin üzerine konarak, öğretmene destekleme kursunda kaç saat ders verileceği hesaplaması KESİNLİKLE yapılmamalıdır. Yapılırsa, yanlış yapılmış olunur, yanlışa mahal verilmiş olunur.

30 saat ders okutan öğretmenimiz, bir hafta birkaç gün izinli olmasından dolayı maaş karşılığı ders saatini dolduramamış ise destekleme kursunda ve destek eğitim odasında 15 saati doldurana kadarki okuttuğu dersler, maaş karşılığı ders olarak değerlendirilir. Geri kalan ek ders görevi olarak değerlendirilir.

Rehberlik ve kariyer planlama dersi, zorunlu ya da isteğe bağlı ek ders olarak değerlendirilmez. Rehberlik ve Kariyer Planlama dersini okutmakla yükümlü ilgili şubelerin şube rehber öğretmenleridir. Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi, bu bakımdan o öğretmenler için şube rehber öğretmenliği görevi kapsamında yapılan bir faaliyet olarak görülmelidir. Yani, şube rehber öğretmenliği görevi karşılığında SKH adı altında yazılan haftalık 2 saat ek ders, aynı zamanda Rehberlik ve Kariyer Planlama dersini de içine almaktadır. Bu görevi olan ya da söz konusu dersi okutmakla yükümlü bulunan öğretmenin maaş karşılığı ders saatini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın, görevi yapıp yapmadığına göre SKH adı altında haftalık 2 saat ek dersten yararlandırılır. Burada da, şöyle bir ayrımcılık ve çifte standart yapıldığını düşünüyorum. 8.sınıf şube rehber öğretmenlerinin hem görev hem ders yükümlülüğü var iken, diğer sınıf şube rehber öğretmenlerinin sadece görev yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durumda, her ikisine de, bu göreve bağlı yazılan ek ders saati konusunda eşit davranılarak, eşitsizlik yapılıyor. Zira; birinde hem görev hem ders yükümlülüğü var iken; diğerinde sadece görev yükümlülüğü var. Üzerlerindeki işler eşit olmadığı için ücretler de eşit olmamalıdır. Bunun bir standartı olmalıdır diye düşünüyorum. Yine bu konu da, MEB’in sürüncemelerindendir. Anlaşılması güçtür. Bir yönüyle de, içinde bulunduğumuz durum dikkate alındığında, 8.sınıf şube rehber öğretmenleri için o ders

ANGARYADIR...

Destek eğitim odasında okutulan dersler (maaş karşılığı olarak değerlendirilmeyenleri), ek ders olarak okutuluyorsa, ek ders birim ücreti gündüz yüzde 25 artırımlı tarife üzerinden ödenmelidir. Destek eğitim odasında bireysel ya da grupsal olarak okutulacak olan dersler, okulda derslerin yapıldığı süreler içinde olmalıdır. Sınıf, özel eğitim ve branş öğretmenlerine, okulda derslerin yapıldığı sürelerde, kendilerinin boş saatlerinde destek eğitim odasında ders görevi verilebiliyor. Hafta içi destekleme kurslarının yapıldığı süreler, ders süresi içinde değerlendirilir. Yani 17.00’a kadar yolu vardır.
Özel eğitim öğretmenleri, haftalık 35 saate kadar ders okutabilmektedir. Özel eğitim öğretmenleri de, tıpkı okul öncesi öğretmenleri gibi nöbet görevine bağlı 2 saat ek dersten yararlandırılmamaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinden farkları ise bir şubede 2 öğretmen olduğu için dönüşümlü dinlenebilme imkanına sahip olabilmeleridir. Ayrıca, haftalık 30 saat ders okutan bir özel eğitim öğretmeni, 8 saate kadar; 35 saat okutan özel eğitim öğretmeni 3 saate kadar destek eğitim odasında ders okutabilmektedir. Hem ders yılı içinde okuttuğu hem de mesleki çalışma dönemlerinde yazılan ek derslerin, ek ders birim ücreti gündüz yüzde 25 artırımlı tarife üzerinden ödenmelidir.
Bu anlamda özel eğitim öğretmenlerinin haftalık ek ders saati hesaplaması şöyledir;
30 saat derse girdiğiniz için, 3 saat hazırlık ve planlama, 30-18=12 saat de ek ders karşılığı olmak üzere toplam 15 saat ek ders almanız gerektiği ve bu derslerin tamamını da %25 artırımlı almanız gerektiği değerlendirilmektedir. 
Bu anlamda, 35 saat derse girdiğiniz için, 3 saat hazırlık ve planlama, 35-18=17 saat de ek ders karşılığı olmak üzere toplam 20 saat ek ders almanız gerektiği ve bu derslerin tamamını da %25 artırımlı almanız gerektiği değerlendirilmektedir. 

NOT: MEB, ÖĞRETMENİN SORUNLU EK DERS GÖREVLERİNE BİR AN EVVEL EĞİLMELİDİR. ZİRA; HER YERDE EĞRETİ DURMAKTADIRLAR, TUTARLI DEĞİLLER, HAKKANİYET ÖLÇÜLERİ İLE BAĞDAŞMAMAKTADIRLAR... UYUMLU, TUTARLI, STANDART, ADİL, EŞİT, ANLAŞILIR VE HAKLI OLMALIDIRLAR Kİ, SORUNLU OLMASINLAR...
Saygılarımla...
Yahya ASLAN
Kaynak: www.mebpersonel.com

 

 

ÖğretmenDiyarı

Yorumlar (0)
-1°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 26 Ocak 2020
İmsak 06:28
Güneş 07:55
Öğle 13:06
İkindi 15:44
Akşam 18:07
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 18 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Akhisar Bld.Spor 19 28
6. Ümraniye 19 28
7. Menemen Belediyespor 19 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Balıkesirspor 19 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 21 43
2. Real Madrid 20 43
3. Sevilla 21 38
4. Atletico Madrid 21 36
5. Valencia 21 34
6. Getafe 20 33
7. Villarreal 21 31
8. Athletic Bilbao 21 31
9. Real Sociedad 20 31
10. Osasuna 21 28
11. Real Betis 20 27
12. Granada 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@