Öğretmen Olmak İçin Okul Müdürüyle İyi Geçin !

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik ile artık öğretmen adaylarının sadece KPSS’de yüksek bir puan almaları atanmaları için yeterl

Öğretmenler 17.04.2015, 23:01
Öğretmen Olmak İçin Okul Müdürüyle İyi Geçin !

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik ile artık öğretmen adaylarının sadece KPSS’de yüksek bir puan almaları atanmaları için yeterli olmayacak.

Öğretmen Olmak İçin ne gerekiyor?

1. KPSS puanı yeterli olanlar ilk olarak 'Aday Öğretmen' olarak görevlendirilecek.

2. Aday öğretmenlere 1 yıl içinde 3 kez performans değerlendirmesi yapılacak.

3. Performans değerlendirmesinde başarılı olan Aday Öğretmenler, Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

4. Sınavlarda başarılı olan aday öğretmenler, valiliklerce öğretmen olarak atanacak.

5. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilecekler. Burada görev yaparken yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacak.

6. Son yapılan performans değerlendirmesi ve sınavlarda da başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişikleri kesilecek. 

Çıkan bu yönetmelik yeni atanacak öğretmenleri kapsadığı gibi hâlihazırda bu eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenleri de kapsıyor.

Yapılacak olan performans değerlendirmelerini, il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenler yapacak. 

Okul Müdürüyle Arası İyi Olmayan Öğretmen Olamayacak

İlk iki değerlendirme aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılacak. Üçüncü değerlendirme ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılacak.

Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenecek. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde altmışı dikkate alınacak. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanacak. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılacak ve sınava girmeye hak kazanacak. Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişikleri kesilecek.

Yazılı Sınavlarda Hangi Konular Çıkacak

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun yüzde 20, Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı yüzde 30, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Görevin gerektirdiği diğer mevzuat. Öğretmenlik uygulamaları yüzde 50 Eğitim öğretimin planlanması, Öğrenme ortamları, Sınıf yönetimi, Öğretim yöntem ve teknikleri, Ölçme ve değerlendirme olarak belirlendi.

Yazılı sınavın ardından aday öğretmenler Bakanlıkça sözlü sınava tabi tutulabilecek. Aday öğretmenlerin sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağı ve tutulacaksa sözlü sınavın yer ve zamanı Bakanlıkça önceden ilan edilecek. Sözlü sınav illerde veya Bakanlık merkezinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılacak. Sözlü sınavda adaylar, Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönlerinden sözlü sınav komisyonu üyelerince her bent ayrı ayrı 25 puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınav nihai başarı puanı, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. 

Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturulacak. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılacak. Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan altmış ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. 

Yazılı ve sözlü Sınav koordinasyon komisyonu; müsteşar ya da görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü ya da görevlendirecekleri birer daire başkanı ile bir hukuk müşavirinden oluşacak.

Aynı usulle birer yedek üye belirlenecek. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılacak. Sınav komisyonu, komisyon başkanının belirlediği tarih ve gündemle toplanacak. Kararlar oy çokluğu ile alınacak. Komisyonun sekretarya hizmetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütecek.

Sözlü Sınavları Kimler Yapacak

Sözlü sınav komisyonu; sözlü sınavın Bakanlık merkezinde yapılması halinde; Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden bir daire başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, Rehberlik ve Denetim Başkanlığından ve Hukuk Müşavirliğinden katılacak birer daire başkanından oluşturulacak. Sözlü sınav komisyonu üyeleri ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine makam onayı ile görevlendirilecek. Aynı usulle birer yedek üye belirlenecek. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılacak. 

Sözlü sınavın illerde yapılması halinde; il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, bir ilçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü, bir eğitim kurumu müdürü ve ihtiyaç duyulması halinde bir öğretim üyesinden oluşacak. Aynı usulle birer yedek üye belirlenecek. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluk sayılır. Komisyonun sekretarya hizmetleri il millî eğitim müdürlüğünce yürütülecek. Gerek görülmesi halinde Bakanlık merkezinde ve illerde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilecek. 

Sınavda başarılı olan aday öğretmenler, valiliklerce öğretmen olarak atanacak. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacak. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişikleri kesilecek. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuata göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacak.

Kaynak: www.sendikahaberleri.com

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@