Norm fazlası öğretmen atama - yer değiştirme kılavuzu yayınlandı

Norm fazlası olan öğretmenlerin merakla bekledikleri 2015 Yılı Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri kılavuzu yayınlandı.

Öğretmenler 08.12.2015, 17:25
Norm fazlası öğretmen atama - yer değiştirme kılavuzu yayınlandı

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz Ankara ilindeki norm fazlası öğretmenlerin başvuru ve atanma işlemlerini kapsamaktadır.

Yer Değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat hükümleri esas alınacaktır.
İLKELER
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde;

Eğitim Kurumlarında, atama yapılacak alanlarda norm açığının bulunması,
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53'üncü maddesinin uygulanması,
Hizmet puanı hesaplanmasında, başvuruların son gününün esas alınması gerekmektedir.
GENEL AÇIKLAMALAR
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri; Müdürlüğümüz http://ankara.meb.gov.tr/BilişimSistemleri adresinde yansıtılacak olan eğitim kurumlarından tercih edebilecekleri 10 eğitim kurumu dikkate alınarak, Ankara Valiliğince (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) hizmet puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
Öğretmenlerin başvuru işlemleri, çalışma takviminde belirtilen süreler içerisinde elektronik ortamda yapılacaktır.
Başvuru işlemleri iki aşamalı olarak yapılacak olup;
a- 1. Aşamada; öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu ilçe içerisindeki 10 eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. b- 2. Aşamada; birinci aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda bulunmayan öğretmenler, il içinde ihtiyaç olan eğitim kurumlarından 10 (on) tercihte bulunacaklardır.

Zorunlu hizmet yükümlüsü olan ve norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenler, sadece zorunlu hizmet alanı eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.
Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
Bilişim teknolojileri alan öğretmenlerinden, "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" ve "Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.
Norm kadro fazlası olup, görev yaptığı ilçede veya istekte bulunduğu ilçede alanında kontenjan bulunmayan öğretmenler, kendi kurumlarında görev yapmaya devam edeceklerdir.
Haklarında yapılan soruşturma sonucu istekleri dışında görev yerleri idari tasarrufla değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmedikçe;
a- Aynı ilçe içinde görev yeri değişenler, daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna, b- İl içinde görev yeri değişenler, daha önce görev yaptığı ilçeye, atanma talebinde bulunamayacaktır.

Norm fazlası tespiti yapılmış personel listesinde başvuru işlemleri başladıktan sonra değişiklik yapılmayacaktır.
Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, bunun haricinde (dilekçe ve posta yoluyla) yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Gerekli şartları taşımadan, asılsız ve gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile çalışma takviminde belirtilen iş ve işlemleri tam ve zamanında yapmayan okul ve ilçe yöneticileri sorumludur.
Norm kadro fazlası olarak görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.
Bakanlığımızca herhangi bir atama ya da yer değiştirme takvimi yayınlanması veya mevzuat değişikliği olması durumunda, norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilebilir veya ertelenebilir.
BİLGİLERİN KONTROL EDİLMESİ.
Öğretmene ait bilgilerin (kimlik bilgileri, hizmet puanı, Bakanlık atama alanı, geçici görevlendirme kaydı ve norm kadro fazlası olup olmadığına ilişkin) kontrol edilerek, yanlışlık varsa belgeye dayalı olarak düzeltilmesinden, öğretmen, eğitim kurumu yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri müteselsilen sorumludur.

Öğretmenler yer değiştirme takviminde belirtilen süre içerisinde;

Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundan temin edecekleri kullanıcı adı ve şifre ile http://ankara.meb.gov.tr/BilişimSistemleri adresine giriş yaparak, Başvuru İşlemleri Modülünden 2015 Yılı Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Başvurusu menüsünden elektronik başvuru formunu dolduracaklardır.
Başvuru formunun çıktısını alarak, en geç ertesi günü (başvuruların son günü başvuru yapanlar aynı gün) ilgili eğitim kurumu müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
Başvurularının kurum, ilçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanıp, onaylanmadığını başvuru ekranından takip etmelidir.
TERCİHLER
Öğretmenler;

Aşamada sadece görev yaptığı ilçede öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarından en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.
II. Aşamada ise birinci aşamada atanamayan öğretmenler ile başvuruda bulunmayan öğretmenler, il içinde ihtiyaç olan eğitim kurumlarından 10 (on) tercihte bulunacaklardır.

KURUM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER.
http://ankara.meb.gov.tr/BilisimSistemleri adresinden giriş yaparak "Norm Modülü"nden, eğitim kurumundaki norm fazlası öğretmenleri belirlemek, modül üzerinden onaylamak, çıktısını alarak imzalamak, imzalı çıktıyı ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndermek.
Eğitim kurumundaki ihtiyaç listesini kontrol etmek, modül üzerinden onaylamak ve çıktısını alarak imzalamak, ihtiyaç listesinde hata var ise gerekli belgelerle birlikte ilçe milli eğitim müdürlüğüne düzelttirmek, kontrol sonucu imzalanan çıktıyı ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndermek.
Müdürlüğümüz http://ankara.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak olan "Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu" nu, imza karşılığı norm fazlası öğretmenlere (Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatı ile diğer eğitim kurumlarında görevli bulunan öğretmenler dahil) duyurmak.
MEBBİS - Özlük modülü üzerinden öğretmenlerin hizmet puanlarını hesaplatarak, düzenlenecek olan tebellüğ belgesini, istenildiğinde Müdürlüğümüze gönderilmek üzere özlük dosyasına koymak.
Başvuruda bulunan öğretmenlerin, başvuru evraklarını teslim alarak, gerekli bilgiler kontrol edildikten sonra uygun olan başvurunun onaylanarak, evrakların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ayrılma/başlama işlemlerini, yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içerisinde yapmak.
Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu'nu, eğitim kurumu müdürlüklerine duyurmak.

Yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin bilgilerinin kontrol edilmesi, varsa eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamak.
Eğitim kurumu müdürlüklerince norm fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin listesinin bilişim şifresi ile giriş yaparak http://ankara.meb.gov.tr/BilişimSistemleri adresinden Başvuru İşlemleri Modülünden onaylamak.
Eğitim kurumu müdürlüklerince kontrol edilen ihtiyaç listesinin bilişim şifresi ile giriş yaparak http://ankara.meb.gov.tr/BilişimSistemleri adresinden Başvuru İşlemleri Modülünden onaylamak.
İhtiyaç listesi ile ilgili eğitim kurumlarından gelen hataların varsa eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlamak.
Eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen başvuruları incelemek ve uygun başvuruları onaylamak, istenildiğinde gönderilmek üzere muhafaza etmek,
Gerekli şartları taşımaması, bilgi ve belgelerinde eksiklik olması nedeniyle reddedilen başvuruları gerekçeleri belirtilerek, ilgili öğretmene duyurmak üzere kurum müdürlüklerine iade etmek.
VII. KILAVUZDA YER ALMAYAN HUSUSLAR

İş bu kılavuzda yer almayan hususlar oluşması halinde ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanılacaktır.
Kılavuz ve ekleri ile ilgili güncellemeler resmi internet sitemizden takip edilecektir.
NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

1.AŞAMA

Yapılacak İş ve İşlemler

Tarih

Duyuru yapılması/Kılavuzun yayınlanması

07 Aralık 2015

Norm fazlası öğretmenlerin belirlenmesi (Eğitim Kurumları )ve sisteme bilgi girişlerinin yapılması-İhtiyaç listesinin kontrol edilmesi ve onaylanması, sistemden alınan raporun onaylanarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi.

08-11 Aralık 2015

Başvuruların kabul edilmesi ve onaylanması işlemleri (İl, İlçe ve Kurum Müdürlüklerince)

14 - 18 Aralık 2015 (Mesai Bitimi)

Atamaların yapılması ve kararnamelerin gönderilmesi

21 Aralık 2015

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişiklerinin kesilmesi ve yeni görevlerine başlaması

22 Ocak-05 Şubat 20162.AŞAMA

Yapılacak İş ve İşlemler

Tarih

Başvuruların kabul edilmesi ve onaylanması işlemleri (İl, İlçe ve Kurum Müdürlüklerince)

25 - 31 Aralık 2015 (Mesai Bitimi)

Atamaların yapılması ve kararnamelerin gönderilmesi

04 Ocak 2016

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişiklerinin kesilmesi ve yeni görevlerine başlaması

22 Ocak-05 Şubat 2016

 

 

2015 Yılı Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri Kılavuzu İçin Tıklayınız

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@