MEB'in bu kararı Binlerce Öğretmeni Mağdur edebiliri

Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapmakta geciktiği için bu yaz binlerce aday öğretmen eş durumundan dolayı özür durumu yer değiştirmeleri yapılamayabilir. MEB’in geciken ka

Öğretmenler 16.05.2015, 22:21
MEB'in bu kararı Binlerce Öğretmeni Mağdur edebiliri

Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapmakta geciktiği için bu yaz binlerce aday öğretmen eş durumundan dolayı özür durumu yer değiştirmeleri yapılamayabilir.

MEB’in geciken kararı yaz ayında eş durumundan dolayı “özür durumu yer değiştirmesi”bekleyen binlerce öğretmeni tedirgin etti.

MEB’İN SIKIŞIK TAKVİMİ BİNLERCE ÖĞRETMENİ MAĞDUR EDEBİLİR

MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.12.2014 tarih ve 6370876 sayılı yazıları ile Bakanlık Teşkilat Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, 657’de yer alan adaylık eğitimleriyle ilgili tüm hükümlerin uygulanamaz hale geldiğini belirterek 14 Mart 2014’ten sonra atanan öğretmenler için, tüm adaylık eğitimlerini iptal ettiğini il milli eğitim müdürlüklerine bildirmişti.

Akabinde 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmış adaylık eğitmleri ile ilgili iş ve işlemler açıklanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri, 14.03.2014 tarihinden sonra ilk defa atanan aday öğretmenler hakkında uygulanacaktır.

14.03.2014 tarihi ila 05.02.2015 tarihleri arasında ilk ataması yapılan 55 bin civarında aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmesi 15.05.2015 tarihine, ikinci performans değerlendirmesi ise 12.06.2015 tarihine kadar yapılacak. Bu hususlarla ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağını MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 21.04.2015 tarih ve 4248950 sayılı yazıları ile il milli eğitim müdürlüklerine bildirmiştir.

Aynı yazıda ikinci ve üçüncü değerlendirmelerinin ise takip eden dönemde Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Performans değerlendirmelerinden sonra başarılı bulunan aday yazılı ve/veya sözlü sınava alınacak.

55 bin aday öğretmen; bu süreçlerin bir an önce tamamlanarak Yönetmeliğin “Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 49. maddesine göre yazın yapılacak özür durumu yer değiştirmelerine başvurmak istemektedirler.

Bu sıkışık takvimde, okulların kapanacak olmasıda göz ününde bulundurulursa ikinci ve üçüncü değerlendirmelerin ardından başarılı bulunanlara yazılı ve/veya sözlü sınavların yapılmasının (kaldı ki sözlü sınavın yapılması imkansızdır.)pek mümkün olacağı kanaatinde değiliz.

Bu nedenle en azından aday öğretmen haricindekilere özür durumu atamaları yapılabilecek, aday öğretmenler için yapılacak sınavlar sonrasında ise ikinci bir özür durumu yapılabilecektir.

“3 YILLIK KESİNTİSİZ ÇALIŞMA” ŞARTI GEÇERLİ OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmenleri kapsayan atama ve yer değiştirme yönetmeliği, 17 Nisan 2015 tarihi itibariyle yayımlandı. Bir çok öğretmen, 3 yıl şartının 2015’te uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. MEB, bu konuda yönetmelikte açık bir düzenleme yapmak yerine, genel yönetmeliğe atıfta bulunmuştur. Ancak bu atıf, eşi özel sektörde çalışanlar için kesintisiz 3 yıl çalışmak şartının aranacağı gerçeğini değiştirmemektedir.

MEB yönetmeliğinde konuyla ilgili yer alan hükümler şu şekildedir:

MAZERET VE ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

MADDE 49 – (1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak;

a) Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, her iki eşin de öğretmen olması ve bu kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri halinde her ikisinin de alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir.

b) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

c) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

ç) Aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır.

MEB’in atıfta bulunduğu genel çerçeve yönetmelikte ise şu hüküm yer almaktadır:

Madde 14 -Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

DEĞERLENDİRME

1- Öğretmenlikte veya memurlukta adaylığı kaldırılmayanlar eş durumu tayini isteyemeyecek.

2- Eşi isteğe bağlı sigortalı olan tayin isteyemeyecek.

3- Her iki eş de öğretmen ise tercihlerinin olduğu yerde birleştirilmeye çalışılacak ancak öğretmen ihtiyacı yok ise eşler ihtiyaç bulunan başka bir il/ilçede birleştirilecek.

4- Eşlerden birisi farklı bir kurumda çalışıyor ise diğer kurumla koordinasyon kurulmak suretiyle, her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere nakil yapılacak.

5- Eşi özelde çalışanlar için eşinin kesintisiz 3 yıl sigortalılığının veya Bağ-Kur’luluğunun olması istenecek.

KONUYLA İLGİLİ MECLİSTE VERİLEN SORU ÖNERGESİ

Milletvekili Ahmet Duran BULUT, verdiği soru soru önergelerinde öğretmenlerin eş durumu tayininden kaynaklanan sorunlarına dikkat çekmiş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’ya konuya ilişkin bazı sorular sormuştu.

Soru önergelerinde özetle;

-Öğretmenlerin, farklı ilde çalışan kamu personeli olmayan eşinin yanına tayin olabilmesi için eşinin 1 yıl sigorta primi ödemiş olması yeterli iken, yapılan değişiklikle aynı iş yerinde 3 yıl kesintisiz çalışma şartının getirilmiş olmasından dolayı oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için “Son 1 yılda 360 gün prim yatırılmış olması” şartının öğretmenler için devam ettirilmesi konusunda bir çalışma bulunup bulunmadığı,

-Çıkarılacağı söylenen öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağında, öğretmenin eşinin MEB personeli (öğretmen veya diğer) olması durumunda, MEB tarafından ihtiyaç duyulan yere atama yapılarak aile bütünlüğünün sağlanacağına ilişkin yer alan hükümlerin uygulamaya konulmasının binlerce öğretmen ve eğitim çalışanının mağduriyetine sebep olacağı ve bu düzenlemenin değiştirilip değiştirilmeyeceği sorulmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI imzalı yazı ile verilen cevapta ise “Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikle Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinde; ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.’ denilmektedir. Bu itibarla Bakanlığımızca söz konusu yönetmelik kapsamındaki mevzuat çalışmaları devam etmektedir.” şeklinde ifadeler yer almıştır.

BAKAN ARALIK 2014’TE DE KONUYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Bu atamalarda, tüm devlet memurlarının, özel sektörde çalışan eşten dolayı nakil isteyebilmesi için getirilen 3 yıl şartı öğretmenler için uygulanmayacak. Bakanlık’tan alınan bilgiye göre, MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklik başvuruları 5-9 Ocak’ta alınacak.

Atamalar ise 19 Ocak’ta yapılacak, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 23 Ocak’tan itibaren gerçekleştirilecek. Atamalar, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın talimatıyla halen yürürlükte bulunan Öğretmen Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Bu şekilde ağustosta Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Çerçeve Yönetmelik’te yapılan, “eşi özel sektörde çalışanların eş durumu tayini isteyebilmesi için eşinin talep edilen yerde kesintisiz son 3 yıl sigortalı olması” şartı, “2015 yılı öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri”nde uygulanmayacak.

DEVLET MEMURLARINIM YER DEĞİŞTİRMELERİ YÖNETMELİĞİ

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile devlet memurlarına tayinlerde yeni haklar ve sorumluluklar getirildiği gibi eş durumundan tayinlerin usulleri de değiştirildi.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yalnızca belirli bir kurumun mensuplarını değil tüm devlet memurlarını kapsayan genel bir mevzuat metni. Bu nedenle de son değişiklik yalnızca öğretmen olarak çalışanları değil evli tüm devlet memurları yakından ilgilendiriyor.

Devlet memurları bir görev mahallinden başka bir görev mahalline sürekli göreve ancak tayin mekanizması ile gönderilebiliyor. Tayinlerin ne zaman yapılacağı, hangi şartlara tabi olacağı ise her kurumca kendi yönetmelikleri ile ayrı ayrı belirlenmiş bulunmakta.

Normal tayin şartları dışında birkaç istisnai durum var ki bu hallerde tayin dönemi olmasa ve diğer şartlar taşınmasa da memurun tayini gerçekleştiriliyor. Bunlar mevzuatta “mazeret durumundan atama talepleri” şeklinde adlandırılmaktadır.

Mazeret şartları: Eş durumundan (aile birliğinin korunması gerekçesiyle) yapılan tayinler ve sağlık nedeniyle (memurun sağlığı elvermediği için) yapılan tayinler.

Eş durumundan tayin kaynağını Anayasamızdan alan bir mazeret ile yapılıyor.

Anayasa’nın 41 ve 62 inci maddeleri aile birliğinin korunmasını temel bir hedef olarak ortaya koyuyor ve Devlete aile birliğini sağlayacak tedbirleri alma sorumluluğunu yüklüyor.

Bu doğrultuda farklı farklı illerde görev yapan aile bireylerinden memurların aile birliğinin teminini sağlayacak şekilde bir ilden diğerine atamasının gerçekleştirilmesi temel ilke olarak beliriyor.

Bu temel ilkenin nasıl uygulanacağı ise mevzuatta iki kademeli olarak düzenlenmiş.

Eş durumundan tayinler her kurumun kendi atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre getirilmiş ve tanılanmış usullerle yerine getiriliyor.

Bunların üzerinde ise tüm devlet memurlarını kapsayacak şekilde genel bir yönetmelik var: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik.

İşte bu genel Yönetmelik’te yapılan önemli değişiklikler geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlandı. Değişiklik birçok unsur içerse de eş durumundan tayinlerdeki değişiklik özellikle göze çarpmakta.

EŞ DURUMU ÖZRÜ

MADDE 37 – (1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve ağustos aylarında yapılır.

(2) Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;

a) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

b) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

c) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ç) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

d) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere

yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(5) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

(6) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

(7) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(8) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz.

(9) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) ve (C) bentleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,

2) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örrneği ya da 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4) Aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği ya da Nüfus Hizmetleri Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde Uluslararası Aile Cüzdanı örneği.

(10) Öğretmenlerden eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerlerinde çalışıyor olması hâlinde bu maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde iş yerinin faaliyette olduğuna dair belgeyi anonim şirketlerde çalışanların işyerinden, diğer şirketlerde çalışanların da vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alacağı belge ile belgelendirmeleri gerekir.

Takvim   

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@