MEBBİS 2015 Öğretmen Ataması ilkatama.meb.gov.Tr Başvuru Sayfası

Öğretmen Atama Başvuru Sayfası İlk Atama (ilkatama.meb.gov.tr) 2015 Eylül Öğretmen Atamaları MEB'in 37 bin öğretmen kadrosu için yapacağı atama başvuruları bugün başlayacak. Başvuru süresi 10 Eylül'de sona erecek 37 Bin Öğretme atama sonuçları 15 Eylül 2015 tarihinde açıklanacak

Öğretmenler 04.09.2015, 10:21
MEBBİS 2015 Öğretmen Ataması ilkatama.meb.gov.Tr Başvuru Sayfası

 Öğretmen atama başvuru süreci bugün başlıyor. MEB, 2015 öğretmen atama başvurularını bugünden itibaren almaya başlayacak. Atanmak isteyen adaylar, başvuru ekranı üzerinden 4-10 Eylül tarihleri arasında başvuru yapacaklar. Detaylar Ajanskamu.com'da...

 

MEB'e bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk atama, yeniden atama, kurumlar arası yeniden atama ve milli sporcuların ataması kapsamında, 37 bin öğretmen kadrosu için 4-10 Eylül tarihleri arasında başvuru alınacak.        İlk kez ataması yapılacakların, 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.        Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Elektronik başvuru sayfası ‘İlk atama’, ‘Yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama’ ve ‘Milli sporcuların ataması’ şeklinde ayrı ayrı düzenlendi. Adaylar durumlarına uygun atama türünü seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki elektronik başvuru formunu kullanarak başvurularını yapacak. 2015 öğretmen atama başvurularının ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden alınması bekleniyor.        Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (Almanca, İngilizce), rehberlik ve sınıf öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar, atanacakları alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek. Bunların dışındaki alanlara atanacakların başvurması için ise KPSSP10 puan türünde belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.        Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabilecekleri alan için öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin elektronik başvuru formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler tarafından il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.        Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınarak, asılları adaylara geri verilecek. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun son gününe rastlayan gün hariç bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılması zorunlu olacak. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacak.        Elektronik Başvuru Formu'nda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacak. İlk atama kapsamında 36 bin 512, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 371, milli sporcu ataması kapsamında ise 117 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Atamalar 15 Eylül'de yapılacak.        Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. 2015 öğretmen atama kontenjanları   Başvuru hakkı olanlar İlk atamalarda adayların öncelikle KPSS’de atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olması gerekiyor. İlk atama için resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar, özel okullar dâhil olmak üzere, özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,  vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar, bakanlık veya diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl devlet memuru olarak görev yapanlar, öğretmen veya devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan görevlerinden ayrılanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar, öğretmen veya devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler, kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399 sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar aday öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.   Ayrıca resmi eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmış olanlardan yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanabilme niteliklerini taşıyanlar, istemeleri hâlinde ilk atama kapsamında da başvuruda bulunabilecek. Ancak, başvuruda ilk atama ya da yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama usullerinden yalnızca birini tercih edebilecek.   Tercihler nasıl yapılacak? -Aday öğretmenliğe / öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmünü de göz önünde bulundurarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek.  -Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.  - İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça adaylar tercih değişikliğinde bulunabilecek.  - Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.  - Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak. - Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar 7 teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.   Atama sonuçları internetten duyurulacak - Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.  - Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecek. - Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine tebligat yapılacak. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci ve 63’üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorunda.  - Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecek. Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecek. - Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlar göreve başlatılmayacak; sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecek.   Atama için gerekli belgeler neler? Ataması yapılanlar, istenilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacak. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak. Ataması yapılanların hazırlaması gereken belgeler ise şöyle:  - Başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,  - İki adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,  - Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),  - Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,  - Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,  - Millî sporcular, bu belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,  - Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,  - Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi.   Göreve başlamayanlar hakkında işlem yapılacak Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen mail adresine, elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları, iptal edilecek. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren bir yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacak.


ajanskamu
Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@