MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği (05.12.2015-29553 RG)

MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği (05.12.2015-29553 RG)

Öğretmenler 13.12.2015, 02:15
MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği (05.12.2015-29553 RG)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ

1) 29/05/2013-28661 RG

2) 20/06/2013 - 28683 RG

3) 04/03/2014-28931 RG

4) 18.06.2014-29034 RG

5) 27.08.2014/29101 RG

6) 28.05.2015/29369 RG

7) 05/12/2015-29553 RG

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) (Değişik:05/12/2015-29553 RG)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,

c) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı,

ç) Dönem: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini,

d) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri,

e) Eğitim ve sınav aracı (“C” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,

f) Eğitim ve sınav aracı (“C1” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla ve 7500 kilogramı geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,

g) Eğitim ve sınav aracı (“F” sınıfı sertifika için): 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan lastik tekerlekli traktörü,

ğ) Eğitim ve sınav aracı (“D1” sınıfı sertifika için): Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka sekizden fazla on yediden az oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş çift fren ve çift debriyaj sistemli minibüsü,

h) Eğitim ve sınav aracı (“M” sınıfı sertifika için Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki tekerlekli motorlu bisikleti,

ı) Eğitim ve sınav aracı (“A” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen iki tekerlekli motosikleti,

i) Eğitim ve sınav aracı (“A1” sınıfı sertifika için): Silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,

j) Eğitim ve sınav aracı (“A2” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,

k) Eğitim ve sınav aracı (“B” sınıfı sertifika için otomobil/kamyonet): Çift fren ve çift debriyaj sistemli en az dört kapılı, sürücüsü dâhil en az dört oturma yeri olan otomobil veya kamyoneti,

l) Eğitim ve sınav aracı (“B1” sınıfı sertifika için): Net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikleti,

m) Eğitim ve sınav aracı (“D” sınıfı sertifika için): Çift fren ve çift debriyaj sistemli sürücüsü dâhil en az yirmi dört oturma yeri olan otobüsü,

n) Eğitim ve sınav aracı (Otomatik şanzımanlı): Sadece otomatik araç kullanacak kursiyerler için alacakları sertifika sınıfına uygun otomatik şanzımanlı aracı,

o) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı 750 kilogram üzerinde olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

ö) Eğitim ve sınav aracı (Yarı Römork): Azami yüklü ağırlığı 750 kilogram üzerinde olan, bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan motorsuz taşıtı,

p) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

r) Kurs: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,

s) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü,

ş) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

t) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası çift yönlü karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları,

u) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,

ü) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini,

v) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurslarda Verilen Eğitimin Amacı, Sertifika Sınıfları ve Süreleri

Kurslarda verilen eğitimin amacı

MADDE 5 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı, motorlu taşıt sürücüsü eğitimi vermek ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara sertifika düzenlemektir.

Araç cinslerine göre sürücü belgesine dönüştürülmek üzere verilecek sertifika sınıfları

MADDE 6 – (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler:

a) “M” sınıfı sertifika.

b) “A1” sınıfı sertifika.

c) “A2” sınıfı sertifika.

ç) “A” sınıfı sertifika.

d) “B1” sınıfı sertifika.

e) “B” sınıfı sertifika.

f) “BE” sınıfı sertifika.

g) “C1” sınıfı sertifika.

ğ) “C1E” sınıfı sertifika.

h) “C” sınıfı sertifika.

ı) “CE” sınıfı sertifika.

i) “D1” sınıfı sertifika.

j) “D1E” sınıfı sertifika.

k) “D” sınıfı sertifika.

l) “DE” sınıfı sertifika.

m) “F” sınıfı sertifika.

n) “G” sınıfı sertifika.

(2) Birinci fıkrada yer alan sertifika sınıfına ait araçların otomatik şanzımanlı olanları ile eğitim alıp sınavda başarılı olanların sertifikalarında sadece otomatik araç kullanabilecekleri belirtilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenmek üzere kursiyerlere eğitim ve sınavlarda araçları kullanmaları için kurs müdürlüklerince 6 ay süreyle geçerli “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” düzenlenir

Sertifika sınıflarının eğitim süreleri

MADDE 7 – (1) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 ve trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitimi derslerine ise direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde 2 saatten az olmamak kaydıyla direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar devam edilir. Bu düzeye gelen kursiyerlere akan trafikte en az verilecek direksiyon eğitimi ders süreleri aşağıdaki şekildedir:

a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat,

d) “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,

g) “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen direksiyon eğitimi dersleri, şehir içi ve/veya şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır.

(3) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “F”, “C1”, “C”, “C1E”, “D1E”, “DE” ve “D” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. 24 yaşını doldurmuş olması nedeniyle deneyim şartı aranmayan “A” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. Sağlık raporunda gece araç kullanamayacağı yönünde kısıtlama bulunan kursiyerlere gece eğitimi verilmez.

(4) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlere, talep etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için o yıl ilan edilen direksiyon eğitimi dersi ücreti üzerinden ödeme yapar.

(5) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı ve sınavları 4 üncü maddede yer alan sürücü sertifikası sınıflarına göre belirlenen özelliklere sahip araçlar ile yapılır. Engelli kursiyerlerin sınavları ise ilgili mevzuata göre kursiyerlere düzenlenen raporda belirtilen şartları taşıyan direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılır.

(6) İkinci fıkrada belirtilen süreler kadar eğitim verilmediğinin tespit edilmesi hâlinde dersi veren usta öğretici ve kurs hakkında işlem yapılır.

(7) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavına alınırlar. Ön sınavda başarılı görülerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak direksiyon eğitimi dersi sınavına girmesi uygun görülen kursiyerler için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir. Bu sınavların sonuçları Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede kursa kayıtlı kursiyerlerine akan trafikte güvenli araç kullanacak seviyede eğitim vermeden, sınava girebilmeleri için Özel MTSK Modülü üzerinden onay veren kurslar hakkında valilikçe soruşturma başlatılır. Soruşturma sonunda düzenlenen raporda yeterli eğitim verilmediği tespit edilmesi hâlinde tespit edildiği ayı takip eden aydan itibaren kursa bir dönem kursiyer kaydı yapılmasına izin verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kursun Açılması, Kapatılması ve Cezalandırılması

Kursların açılması

MADDE 8 – (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en azüç sertifika sınıfı öğretim programı uygulamak üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

Kursların kapatılması ve cezalandırılması

MADDE 9 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.


(2) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Sınavlarda, sınava girmesi gereken kişinin yerine bir başka kişinin sınava girmesine aracılık eden kurslar hakkında, maarif müfettişleri ve/veya savcılıkça bu durumun tespit edilmesi halinde, 2918 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Müracaat Esasları, Kayıt ve Nakil

Kurslara müracaat esasları

MADDE 10 – (1) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar ile ilgili olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi ve ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.

Kayıtta istenecek belgeler

MADDE 11 – (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C. kimlik numarası,

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

3) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi, deneyim şartı aranmayan sertifika sınıflarında sürücü sertifikasının fotokopisi.

7) (Değişik:18.06.2014-29034 RG) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,

6) (Değişik:18.06.2014-29034 RG) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

istenir.

c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

ç) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

Kursiyer kaydı

MADDE 12 – (1) Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Formunu (EK-1) kurs müdürünün gözetiminde doldurup 11 inci maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve ekleri incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına katılacağı belirtilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır.

(2) Kursiyerlerin kursa kaydı, döneme ait grup başlama tarihlerinden önce yapılır.

(3) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin:

a) Yurt dışından aldıkları sürücü belgesini, ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi ile değiştirdikten sonra başka sınıf sürücü sertifikası almak üzere kursa kaydı yapılır.

b)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) “G” sınıfı sürücü sertifikası almak üzere kursa kayıt yaptırabilmeleri için İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)’ne sahip olmaları gerekmektedir.

Kursiyerlerin nakli

MADDE 13 – (1) Kurucusunun başvurusu veya inceleme sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından kapatılacak olan ya da kapatılan kurslarda kayıtlı olan kursiyerlerin il sınırları içinde başka kurslara nakli yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kursa Devam, Sınav Hakkı ve Kayıt Yenileme

Kursa devam

MADDE 14 – (1) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır.

(2) Direksiyon eğitimi dersi ile her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere ders saati sayısının 1/5'inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. Direksiyon eğitimi ders saati sayısının 1/5'i veya daha az devam etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda devam etmediği süre kadar telafi programı uygulanır. Direksiyon eğitimi dersi telafi programları için kursiyerlerden devam ettikleri derslerin ücreti alınır.

(3) Direksiyon eğitimi dersinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir.

Sınav hakkı ve kayıt yenileme

MADDE 15 – (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Teorik derslerin eğitimini tamamlayıp sabıka kaydı beyanı doğruluğunun tespiti işlemi sonuçlandırılan ve ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler teorik eğitim sınavına girerler. Direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olan ve sınava girmesi uygun görülerek sınavdan bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavına girip başarısız olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sınavdan sonra kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen ders ücretini ödemek, en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilirler.

(2) Ancak;

a) Sınavlar sırasında hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,

b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi, kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört  sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Mazereti olan kursiyerlerin durumu beş iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Özel MTSK Modülüne girilir.

(3)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört sınav sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde, girdiği son sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersini almaları şartıyla bu kursiyere dört sınav hakkı daha verilir. Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursiyer kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olması hâlinde bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sınava alınırlar.

(4)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Teorik derslerini tamamlayarak dördüncü sınav hakkı sonunda başarısız olan kursiyer ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında ikinci dört sınav hakkı sonunda başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Kurslarda Eğitim ve Öğretim

Kurslarda eğitim ve öğretim

MADDE 16 – (1) Kurslarda; trafik ve çevre, ilk yardım ve araç tekniği dersleri ile trafik adabı dersi teorik, direksiyon eğitimi dersi uygulamalı olarak yapılır. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimi dersine başlanır.

(2) Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik ve çevre, ilk yardım ve motor derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler ile 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği gereğince ilkyardımcı sertifikasına sahip kişiler ilk yardım dersinden istemeleri hâlinde eğitime tabi tutulmazlar sadece sınavlara girerler.

(3) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sonucu eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında trafik ve çevre dersine devam ederler. Bu kursa devam edenlere kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.

(4) Kurslarda günde 2 saatten az 6 saatten fazla teorik ders yapılamaz. Direksiyon eğitimi dersleri her bir kursiyer için ayrı ayrı olmak üzere günde 2 saatten fazla yapılamaz.

(5) İşitme engelli bireylerin alabilecekleri sınıf sertifikaları sertifika vermek isteyen kurslarda; kurs tarafından teklif edilen özel alan bakımından yeterli bir uzman, valilik izni ile görevlendirilir. İşitme engelli bireylere dersi aktaracak olan uzman, teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticilerle birlikte girerek öğreticilerin anlattıkları konuları özel metotlarıyla kursiyerlere aktarırlar.(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Kursiyerlerin teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarında bu kişiler görevlendirilebilir.

(6) Yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlere eğitim verecek kurslara, yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya millî eğitim müdürlüğünce yükseköğrenim görmüş ve yabancı dil bilgisi yönünden yeterli bulunan bir kişi valilik izni ile görevlendirilir. Tercüman teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticileriyle birlikte girer. Öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme edilir. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarında tercüman görevlendirilir. 

(7) Dönemler her ayın ilk on günü içinde kurslarca belirlenen tarihlerde başlatılır. Bir dönemde kurs kontenjanını aşmamak şartıyla üç farklı tarihte grup açılabilir. Her dönemin teorik ve direksiyon eğitimi dersleri 60 gün içinde tamamlanır.

(8)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Bir dönemde kurs kontenjanını geçmemek şartıyla bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en fazla 12 kursiyerin kursa kaydı yapılır.

Direksiyon eğitim araçları

MADDE 17 – (1) Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi ve sınav araçları kursun kurucusu adına kayıtlı olması gerekmektedir.

(2)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:
a) Kurs müdürlükleri direksiyon eğitim ve sınav aracıyla ilgili olarak aracın plaka, şasi ve motor numaraları ile birlikte “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı hariç çift fren, çift debriyaj sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu; araçların, kursun kurucusu adına kayıtlı olduğunu belirten Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Araç Tescil Belgesi ile millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilir.
b) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarının “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışında çift fren ve çift debriyaj sistemli olduğunun Motorlu Araç Tescil Belgesine ve bilgisayar kayıtlarına “sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir. Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması hâlinde eğitim öğretim etkinliğinde kullanılacak araca Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formuna (EK-8) göre kullanım izni verilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır. Direksiyon eğitim ve sınav aracı, eğitim ve sınav dışında ticari amaçla kullanılamaz.
c) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışındaki eğitim ve sınav araçlarında; usta öğreticinin eğitim esnasında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanının ise sınav sırasında akan trafiği kontrol etmesi ve kursiyerin akan trafiği kontrol edip etmediğini tespit etmek amacı ile sağ, sol ve iç aynaların üzerine/yanına yedek ayna konulur. Direksiyon eğitim ve sınav aracının sağ ve sol yanlarına ve uygun olan araçların arkasına sabit şekilde (en az 400 punto) ait olduğu kursun adı ve telefonu ile varsa logosu yazılır. Bunun dışında başka bir yazı yazılmaz.
ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının üst kısmına mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında sadece “Sürücü Adayı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanının yüksekliği 15 cm, eni 60 cm ebadında fosforlu veya ışıklı levha konulur.
d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların, yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına uygun donanıma sahip olması gerekir. Bu araçlardan “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B” ve “BE” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 10 yaşından, “C1”, “C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE” ve “F” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı ile bu araçlara takılacak römork veya yarı römorklar 20 yaşından büyük olamaz. Direksiyon eğitim ve sınav aracının yaşı, fabrikada imal edildiği tarihte bir yaşında kabul edilerek hesaplanır.
e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonuna bildirilen aracın arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartları haiz kursa ait başka bir araçla; kursun başka aracı bulunmaması hâlinde bir başka kursa ait araçla o günkü sınav yapılabilir. Sınav yapılamaması hâlinde kursiyerin sınav hakkı saklı kalır.

(3) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarında;

a) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kursa ait olduğuna ilişkin ruhsatnamenin aslı,

b) Usta öğreticinin çalışma izninin bir örneği,

c) O araçla eğitim görecek kursiyerlerin isim ve çalışma saatlerini gösterir liste,

ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kullanım izin onayının (Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu (EK-8)) bir örneği,

d) Direksiyon eğitim dersinin yapıldığı tarih, saat ve konularını belirten ayrıca ders sonunda öğretici ile kursiyer tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanacak olan “Direksiyon Eğitim Takip Formu”,

e) Karayollarındaki akan trafik içinde yapılacak eğitim ve sınav için ayrıca kurs müdürlüğünce düzenlenmiş olan “K” sınıfı sürücü aday belgesi (Ek-5),

bulunur.

Direksiyon eğitim alanı ve direksiyon eğitim simülatörü

MADDE 18 – (1) Direksiyon eğitim alanının kursun bulunduğu ilçe sınırları içinde ve kurs binasına en fazla 30 km mesafede bulunması gerekir. Büyükşehir statüsündeki illerde faaliyette bulunan kursların direksiyon eğitim alanının ise kursun bulunduğu büyükşehri oluşturan ilçelerin sınırları içinde ve kurs binasına en fazla 30 km mesafede bulunması gerekir.

(2) Direksiyon eğitim simülatörünün; kursiyerlerin değerlendirilebilmesine ilişkin kriterler sunması, gerçek araç donanımlarına, algı ve refleks ölçen senaryolara sahip olması, her sürücü adayına ait eğitim kayıtlarını ve sonuçlarını arşivleyebilmesi gerekir.

(3) Kurslar; direksiyon eğitim alanlarını ve dinlenme tesisleri ile direksiyon eğitim simülatörüne ilişkin şartlar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara uygun şekilde düzenlerler.

(4) Kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi gördükleri süre içinde eğitim alanındaki uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için kursta görevli bir kişi direksiyon eğitim alanı sorumlusu olarak görevlendirilir.

(5) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

Direksiyon eğitimi

MADDE 19 – (1) “G” sınıfı sertifika alacak kursiyerler hariç, kursiyerlere karayollarındaki akan trafikte araç kullanabilmeleri için kurs müdürlüğünce “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” (EK-5) düzenlenir. (Değişik:05/12/2015-29553 RG) K Sınıfı Sürücü Aday Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır.

(2) Direksiyon eğitimi dersinde “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” ne direksiyon usta öğreticisinin, sınavda ise direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyon başkanının bilgileri yazılır.

(3) Kursiyerlerin direksiyon eğitimleri ders programları çerçevesinde çalışma planına göre yapılır.

4) (Değişik:05/12/2015-29553 RG)Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre engelliler için düzenlenen sürücü adayları ve sürücüler için sağlık raporunda belirtilen özelliklere sahip eğitim ve sınav aracıyla eğitim ve sınav yapılır.

(5) (Değişik:05/12/2015-29553 RG)“M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “F” sertifika sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj sistemi bulunmayan, her türlü donanımı sağlam olmayan ve trafiğe hazır durumda bulunmayan araçlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.

(6) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) “M”, “A1”, “A2” ve “A” sertifika sınıfı alacaklara karayollarındaki akan trafikte verilecek direksiyon eğitimi sırasında usta öğreticinin kursiyeri uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte başka bir araçtan takip ederek gerektiğinde kursiyerle irtibat kurabilecek durumda bulunması, bu sınıflar dışındaki sertifikaları alacak kursiyerlere karayollarındaki akan trafikte verilecek direksiyon eğitimi sırasında ise usta öğreticinin araçta bulunması zorunludur. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre kurslarda bir yıl süreyle görev verilmez.

Çalışma saatleri

MADDE 20 – (1) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin çalışma saatleri, haftanın bütün günlerinde07:00 ile 23:00 saatleri arasında kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir. Gece eğitimleri gün batımından sonra başlar. Bu saatler il milli eğitim müdürlüklerince “Özel MTSK Modülü”ne girilir.

Ders saatleri

MADDE 21 – (1) Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders hâlinde yapılabilir. Direksiyon eğitimi dersi, blok ders olarak yapılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğretim Programları ve Çalışma Planları

Öğretim programları

MADDE 22 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanacak öğretim programları bütün sertifika sınıflarında kursiyerlere; trafikte sürücü davranışları, trafik kuralları, trafik mevzuatı ve benzeri konuları içeren trafik ve çevre dersi, trafikte temel ilk yardım uygulamaları ile ilgili konularını içeren ilk yardım dersi, araçların teknik özellikleri ve temel bakım-onarım konularını içeren araç tekniği dersi ile trafik adabı dersi teorik olarak, alacakları sertifika sınıflarına göre araçları sürebilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmalarına yönelik uygulamaları içeren direksiyon eğitim dersleri Bakanlıkça hazırlanır.

Çalışma planları

MADDE 23 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarınca kursiyerlerin teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı dönem başlamadan önce “Özel MTSK Modülüne” girilir ve eğitimler planda belirtilen saatlerde yapılır.

(2) 14 üncü maddeye göre yapılacak telafi eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı da “Özel MTSK Modülüne” girilir.

(3)  (Değişik:04/03/2014-28931 RG)Millî eğitim müdürlüğünce, teorik sınava gireceklerin listesi özel MTSK Modülü üzerinden onaylanmadan önce; kursta istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlerinin düzenli ödenmiş olup olmadığı kontrol edilir. (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Üç ay önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kurs Personeli, Görevlendirme, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görevlendirme ve görevden ayrılma

MADDE 24 – (1) Kursta çalışacak personelin görevlendirilmesi ve görevden ayrılması işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 25 – (1) Kurstaki eğitim personeli ile diğer görevliler; görev, yetki ve sorumlulukları bakımından 5580 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve dengi resmî kurumlarda görevli personelle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Kursta görevlendirilecek personel

MADDE 26 – (1) Kurslarda;

a) Kurs müdürü,

b) Eğitim personeli,

görevlendirilir.

(2) Ayrıca kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir.

Eğitim personelinde aranacak şartlar

MADDE 27 – (1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak,

b) Trafik ve çevre dersi ile trafik adabı dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,

1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,

2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak,

gerekir.

c) Araç tekniği dersi için;

1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,

2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak,

gerekir.

ç) Direksiyon eğitimi dersi için;

1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,

2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.)

gerekir.

(2)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) İşitme engelli bireylerin alabilecekleri sertifika sınıflarının eğitiminde işitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir.

(3) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için tercümanlık yapabileceğine dair belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sınavlar ve Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Komisyonları

Sınavlar

MADDE 28 – (1) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya elektronik sınav şeklinde yapılır. Kursiyerin direksiyon eğitimleri tamamlandıktan sonra kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavı yapılır. Ön sınavda başarılı olup sınava girmesi uygun görülerek Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavları merkezi sistemle yapılan teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan bir hafta sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kursiyerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dâhil edilebilir.

(2)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında EK-3 ve EK-4’te yer alan formlar kullanılır. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifikanın sınavına, EK-7’de yer alan krokide belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda başlanır. “B1” sınıfı sertifikanın sınavında kursiyer platformdan geçirilmez. Bu alanda başarılı olan kursiyerlerin sınavına akan trafikte devam edilir. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun akan trafikte kursiyerle iletişim kurması amacı ile uygun iletişim aracı bulundurulur. Diğer sertifika sınıflarının sınavının tamamı akan trafikte yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir.

(3) Kurslarda görevli eğitim personeli sınav komisyonlarında görevlendirilemez.

(4) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak kursiyerin başarısı, 100 tam puan üzerinden tek notla değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavları 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı madde hükümlerine göre yapılarak EK-3 ve EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formlarına göre değerlendirilir.

(5)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, Özel MTSK Modülü üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.

(6) Direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergâhta 07:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılır. Her kursiyer önceden belirlenen gün ve saatte sınava alınır.

(7)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Direksiyon eğitimi dersinin sınav süresi 35 dakikadan az olamaz. 35 dakikalık sürenin ilk beş dakikasında kursiyere aracı tanıma ile ilgili EK-3 ve EK-4’te yer alan formda belirtilen sorular sorulur.  Ancak kursiyerin araç tanıma ve kullanmada yetersiz olması ve sürücü olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilir. Aracı, kursun usta öğreticisi sınavın başlama yerine getirir. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara verilir.

(8)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren kursiyer hakkında işlem yapılabilmesi için direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından olay tutanakla tespit edilir. Bu durum il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile kayıtları dondurulur.

Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve sınav yürütme komisyonu

MADDE 29 –  (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) İl millî eğitim müdürü direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu olarak görev yapar. İl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak il sınav sorumlusu yardımcıları ile direksiyon eğitimi dersi sınavında sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlar. İl sınav sorumlusu, büyükşehir statüsündeki illerde il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başkanı ve kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünü görevlendirir; büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başkanını görevlendirir. Sınava girecek kursiyer sayısı 100 ve daha fazla olan ilçelere il sınav sorumlusu, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürlerinden birini il temsilcisi olarak görevlendirebilir. Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusunun, yardımcılarının ve il temsilcilerinin görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Merkez ve diğer ilçelerde; Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere maarif müfettişi, maarif müfettiş yardımcısı görevlendirilir. Yeterli sayıda maarif müfettişi, maarif müfettiş yardımcısı bulunmaması durumunda il millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya ilçe millî eğitim şube müdürleri de il sınav sorumlusu tarafından görevlendirilir.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;

a) Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde,

b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde,

kurulur.

(3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.

(4) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının oluşumu ve görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

(5)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) İl sınav sorumlusu yardımcısı, il temsilcisi, sınav yürütme komisyonu başkanı ve sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edenlere gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre il sınav sorumlusu bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(6)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ve direksiyon usta öğreticilerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği gerekli inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlere sınav yürütme komisyonu başkanı bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(7)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Özel MTSK Modülünde gerçekleştirilen ilçe onay işlemleri başta olmak üzere yapılması gereken diğer işlemleri zamanında yapmayan ilçe milli eğitim müdürlüğünde bu işlemlerden sorumlu şube müdürü, şef ve memurlara, dört direksiyon uygulama sınavında görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(8)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda sınavlarda görev alan; il sınav sorumlusu, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler, il temsilcisi,  direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer sınav görevlilerinin bu Yönetmelik kapsamındaki görev ve sorumluluklarını kontrol ve denetlemek amacıyla Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilir.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı

MADDE 30 –(Değişik:05/12/2015-29553 RG) (1) İlçede bir dönemin direksiyon eğitimi dersini tamamlayan ve teorik derslerin sınavında başarılı olan kursiyerlerle direksiyon eğitimi dersi sınavından başarısız olan kursiyerler, o dönemin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınırlar. Bir günde en fazla 600 kursiyerin sınava alınması esastır.
a) Direksiyon eğitimi dersi sınavı için ilçede o dönemde sınava girecek kursiyer sayısının 600’den fazla olması veya kursta yeterli sayıda direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da usta öğreticisi bulunmaması halinde farklı günlerde sınav yapılır.
b) Direksiyon eğitimi dersi sınavı için ilçede o dönemde birden fazla günde sınav yapılması halinde her gün için sınav yürütme komisyonu, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer sınav personeli görevlendirilir ve her gün için görevlilere ayrı ücret ödenir.
c) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o dönemde sınava girecek kursiyer sayısı 3000’i aşması durumunda, bir günde en az 360, en fazla 960 kursiyer sınava alınabilir. 3000’in altındaki ilçelerde ise en az 240, en fazla 600 kursiyer sınava alınabilir.
ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o dönemde sınava girecek kursiyer sayısının 240 ve daha az olması,  direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da usta öğreticisi yeterli  olması halinde direksiyon eğitimi dersi sınavı bir günde yapılır.
(2) Kurs müdürlüklerince sınav gününden en az dört iş günü önce kurslar, kendilerine Özel MTSK Modülünde belirlenen sınav tarihi ve kontenjanına göre direksiyon eğitim ve sınav aracının ve her bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en çok 12 kursiyer ile araçta görevlendirilen direksiyon usta öğreticisinin bilgileri Özel MTSK Modülüne girilir. Her kursiyer adına sertifika sınıfına göre düzenlenmiş üçer adet EK-3 veya EK-4’te yer alan form millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu


        MADDE 31 – (Değişik:05/12/2015-29553 RG) (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli veya o ilçede bulunan okullarda görevli öğretmenler ve diğer personel arasından, Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görevlendirilecekler arasında kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunmaması halinde “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sürücü sertifikası sınıfından en az “A2” sürücü belgesi olanlar, diğer sürücü sertifikası sınıfından ise en az “D” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Komisyonun oluşumu ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan personel, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince; mevzuatta değişiklik yapılması veya uygulamalarda eksiklik görülmesi halinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre hizmet içi eğitime alınır. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alanlardan hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarılı olanlara sınavlarda görev verilir. Yeterli olmayanlar tekrar hizmet içi eğitimine alınırlar. Bu eğitimi almayanlarla eğitim sonucunda yapılan sınavda başarısız olanlara ve Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereği bir yıl süre ile görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, bir yıl sonunda tekrar hizmet içi eğitimine katılıp başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez.

Direksiyon eğitimi dersi sınav değerlendirme formu

MADDE 32 – (1) Değerlendirmelerde tükenmez veya dolma kalem kullanılır.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi, direksiyon eğitimi dersi sınavını yaptığı her kursiyer için (EK-3) veya (EK-4) formu doldurur ve imzalar.

(3) Kursiyerler için başkan ve üye tarafından ayrı ayrı düzenlenen ve imzalanan (EK-3) veya (EK-4) formlarında ikisinin de başarılı görmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır. Üyelerden birisinin başarılı diğerinin ise başarısız olarak değerlendirdiği durumlarda başkanın değerlendirmesi esas alınır.(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Başarılı veya başarısız her kursiyer için EK-3 veya EK-4’te yer alan form doldurulup üyeler tarafından imzalanır.Kursiyer için yeni (EK-3) veya (EK-4) form doldurulup üyeler tarafından imzalanır. Başarısız olan kursiyerin başarısız olma nedeni forma yazılır. Bu formlar sınav yürütme komisyonuna teslim edilir.

Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin araçlardaki yerleri

MADDE 33 – (Değişik:05/12/2015-29553 RG) (1) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavlarında, başkan ve üye araca binmez, ancak kursiyeri uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte kurs tarafından temin edilen herhangi bir araçtan kursiyeri takip ederek değerlendirme yapar. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ile kursiyeri yönlendirir.
(2) “F” sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1”  sınıfı sertifika sınavında olduğu gibi değerlendirme yapılır.
(3) “B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifika sınavında kursiyer aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı öndeki diğer koltukta, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi aracın sağ arka koltuğunda, kurumda görevli direksiyon usta öğreticisi ise sol arka koltukta oturur.
(4) “C1”, “C”, “C1E” ve “CE” sınıfı sertifika sınavında, aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi öndeki diğer koltukta oturur. Sınav aracında sürücü koltuğu dışında iki veya daha fazla oturma yeri olması hâlinde araç içinde oturma şeklinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
(5) Emniyet kemeri kullanılması zorunlu olan araçlarda eğitim ve sınav esnasında araçta bulunanların emniyet kemerinin takılması zorunludur

“B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE”, “C1”, “C1E”, “C”, “CE” ve “F” sınıfı sertifika sınavı

MADDE 34 – (1) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) “B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE”, “C1”, “C1E”, “C”, “CE” ve “F” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır.

(2) Sınavda kursiyer:

a) Aracı çalıştırır ve hareket ettirir.

b) Sınavın yapıldığı güzergâhta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına ulaşır.

c) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) “BE”, “C1E”, “CE”, “DE”, “D1E” ve “F” sınıfı dışındaki sınavlarda konilerin veya araçların arasına yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park eder.

ç) Çıkış eğimli yolda aracı durdurup yeniden ileri doğru hareket ettirir.

d) Uygun yolda aracı asgari 25 metre geri viteste kullanır.

e) Işıklı kavşakta sağa ve sola dönüşler yapar.

f) Aracın silecek, ışık ve havalandırma gibi kumanda düğmelerini kullanır.

g) Güzergâhta dönel kavşak bulunması hâlinde, dönel kavşakta dönüş yapar.

ğ) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Sınav güzergâhının uygun alanında 30 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapılır.

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavı

MADDE 35 – (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolu üzerinde veya hemen bitişiğinde, (EK-7)’deki krokide belirlenen mesafelere göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında başlatılır. Bu alanda başarılı olan kursiyerin sınavına akan trafikte devam ettirilerek tamamlatılır.

(2) Sınavın krokiye göre uygulanması:

a) 6 metre genişlik, 115 metre uzunluğundaki bir yolun 40 metrelik kısmında motor çalıştırılır ve hareket ettirilir.

b)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Dokuz koni etrafında slalom yaptırılır ve koniler arasından geçmeye sağdan başlatılır.

c) Konilerin bitiminde sekiz çizdirilir.

ç) Sağa ve sola dönüş yaptırılır.

d)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) 8-10 metre uzunluğunda 15-20 cm genişliğinde 3-5 cm yüksekliğinde yüzeyi tırtıklı kullanılacağı zaman yere sabitlenen demir veya dayanıklı malzemeden yapılmış platform üzerinde düzlemesine hareket yaptırılır (“B1” sertifika sınıfı hariç). En az 20 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yaptırılır.

e) Hızlanma: Motorlu bisikletler için azami hız 30 km, motosikletler için 50 km’ye çıkartılır.

f) Başlangıç konisi hizasında fren yapılır ve durulur.

g)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) 20 km hıza ulaştıktan sonra önüne çıkan engelden kaçma eylemini yapar.

(3) Sınavda kullanılan araç-gereçler kurslar tarafından sınav merkezinde hazır bulundurulur.

Römork takılarak yapılacak sınavlar

MADDE 36 – (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) “BE”, “C1E”, “CE”, “DE”, “D1E” sınıfı sürücü sertifikaları için sınavlar 4 üncü maddede belirtilen uygun araçlara takılacak römork veya yarı römorkla yapılır. “F” sınıfı sürücü sertifikası için sınavlar ise sınavın yapılacağı traktörün katar ağırlığına uygun römorkla yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM

Sertifikaların Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları

Sertifikaların düzenlenmesi esasları

MADDE 37 – (1) Sertifika düzenlenirken;

a) Sertifikalardaki tüm bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, imzalanır ve soğuk damgaları yapılır. Düzenleme sırasında herhangi bir sebeple iptali gerekenler, seri numarası belirtilerek bir tutanakla tespit edilir.

b) Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.

Sertifikaların verilmesi

MADDE 38 – (Değişik:04/03/2014-28931 RG) (1) Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir. Sertifika bilgileri, imza, fotoğraf ve sağlık raporu sürücü belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilir. Sertifikanın herhangi bir sebeple iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılır.

Farklı bir sınıf sertifika alma

MADDE 39 – (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedikleri sertifika sınıfının şartlarını taşımak kaydıyla aşağıdaki tabloda belirtilen ders saati sayısı kadar direksiyon eğitimi dersini alırlar.

 

 

Sürücü Sertifikasının Türüne Göre Girilmesi Gereken Direksiyon Eğitimi Dersi Saat Sayısı

 

 

F

DE

D1E

CE

C1E

BE

D

D1

C

C1

B

B1

A

A2

A1

M

Sahip Olduğu Sürücü Belgesi veya Sürücü Sertifikası Türü

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

8

6

4

2

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

6

4

2

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

4

2

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

2

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

8

6

4

 

B

 

 

 

 

 

6

14

7

20

10

 

12

12

12

12

 

C1

 

 

 

 

6

 

10

5

10

 

 

12

12

12

12

 

C

 

 

 

6

 

 

7

4

 

 

 

12

12

12

12

 

D1

 

 

6

 

 

 

7

 

10

5

 

12

12

12

12

 

D

 

6

 

 

 

 

 

 

7

4

 

12

12

12

12

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

12

12

 

C1E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

12

12

 

CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

12

12

 

D1E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

12

12

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

12

12

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

12

12

12

12

 

G

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

12

12

12

12

 

(2) Sürücü belgesinde veya sürücü sertifikasında sadece otomatik şanzımanlı araç kullanabileceği belirtilenler, kendi sertifika sınıflarına ait manuel vitesli araç kullanmak üzere sürücü sertifikası alabilmeleri için direksiyon eğitimi dersinin yarısına devam ederler.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eğitim süreleri sonunda kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olup sınava girmesi uygun görülerek Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarılı olanlara ilgili sertifika verilir.

(4) Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında ülkemiz sürücü belgesiyle değiştirildikten sonra farklı sınıf sertifika almak için motorlu taşıt sürücü kurslarına müracaat edilebilir.

Zayi edilen ve yıpranan sertifikaların değiştirilmesi

MADDE 40 – (1) Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde zayi edilen veya yıpranmış olan sertifikanın sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair kurs müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge verilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Tutulması Gereken Defter ve Dosyalar

Kurslarda kullanılacak belgeler

MADDE 41 – (1) Kurslarda, Bakanlıkça tespit edilmiş olan ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan belgeler kullanılır.

Defter ve dosyalar ile saklanma süresi

MADDE 42 – (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Defterlerin sayfaları numaralandırılır, kurs kaşesi ile tasdik edilir ve son sayfaya adedi yazılarak kurs müdürü tarafından onaylanır. Defter ve dosyalar güvenlik altında bulundurulur, bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.

(2) Kurslarda tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Gelen-giden evrak kayıt defteri,

b) Evrak dosyaları,

c) Personel özlük dosyası,

ç) Kursiyer yoklama fişi ve defteri,

d) Ders defteri,

e) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

f) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.

(3) İkinci fıkrada yer alan defter ve dosyalardaki bilgiler, her dönem sonunda yedeklemesi yapılmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir.

(4) Defter ve dosyalar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kursiyer ücretleri

MADDE 43 – (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG) Kurslar, her yıl sertifika sınıfları ayrı ayrı olmak üzere teorik ve direksiyon eğitimi ders saati ücretlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler.
(2) Kurslarca belirlenerek ilan edilecek ders saati ücretleri, kursun eğitim maliyeti ve kursiyerin girebileceği sınav ile sınavda kullanılacak araçların yakıt giderleri ve görevlendirilen usta öğreticinin sınav günündeki ücreti de dikkate alınarak 7 kişiden oluşan komisyon tarafından eğitim maliyetlerine göre her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl için belirlenen ders saati ücretlerinden az olamaz. Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlerinden biri, il milli eğitim müdürlüğünde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu şube müdürlerinden biri, il ticaret odası başkanlığı temsilcisi ve sürücü kurslarına ait sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur.
(3) İkinci fıkradaki hükme aykırı hareket eden kurslara, aykırı davranışın tespit edildiği tarihten sonraki ilk dönemin açılışı için izin verilmez.

Ücretsiz veya indirimli okutulacak kursiyerler

MADDE 44 – (1) Kurslardaki ücretsiz veya indirimli okuyacak kursiyerler ve burslarla ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilir.

Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi


        MADDE 45 – (Değişik:04/03/2014-28931 RG) (1) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik sistem üzerinden Bakanlıkça gönderilen bilgiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerden güvenli elektronik sistemle alınan diğer bilgiler esas alınmak suretiyle, sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sertifika sürücü belgesine dönüştürülür. Sertifikanın sürücü belgesine dönüştürülmesi işlemi Emniyet Genel Müdürlüğünce, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak kişiselleştirilerek basılır ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir.

(2) Sertifika sahipleri, sertifikaların birinci fıkra kapsamında merkezi olarak sürücü belgesine dönüştürülmesi uygulamasına geçilinceye kadar, sertifikalarını sınıfına uygun sürücü belgesiyle değiştirmek üzere herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvururlar.

(3) Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi süresi en çok iki yıldır. Süresi içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi vermez.

Denetim

MADDE 46 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu her yıl en az bir defa maarif müfettişlerince denetime tabi tutulur. Genel Müdürlük veya valiliklerce gerekli görülürse ayrıca kurslar ve yapılan sınavlar denetlenir.

(2) Denetim tamamlandıktan sonra üç adet “Denetim Raporu” en geç 15 gün içinde düzenlenerek raporun biri kursa, biri ilçe millî eğitim müdürlüğüne diğeri ise raporla birlikte il millî eğitim müdürlüğüne sunulur.

(3) Denetim sonucu noksanlık tespit edilmiş ise:

a) Rapordaki noksanlıklar ile yanlış uygulamalar kurs tarafından en geç 20 gün içerisinde tamamlanarak ve mevzuata uygun şekilde düzeltilerek yazı ile millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

b) Verilen süre sonunda, noksanlık veya yanlış uygulamaların tamamen giderilmediğinin tespiti durumunda, ilgililer hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre işlem yapılır.

(4) Kurslar hakkında düzenlenen inceleme ve soruşturma raporlarında kurslar hakkında düzeltilmesi gereken eksiklikler tespit edilmiş ise bu konular da millî eğitim müdürlüklerince 15 gün içinde kursa bildirilir. Kurs 20 gün içerisinde gereğini yaparak millî eğitim müdürlüğüne bilgi verir.

(5)(Değişik:05/12/2015-29553 RG)  Kurslara ait direksiyon eğitim ve sınav araçları ile teorik ve direksiyon eğitimlerinin, ilçe milli eğitim müdürlüklerince en geç dört ayda bir bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Beyanların doğruluğu

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu işlem sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim personeli

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Değişik:27.08.2014/29101 RG) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında eğitim personeli olarak görev alan veya halen görevde bulunan eğitim personeli ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Modüler Programı kurslarına katılıp sertifika alan direksiyon usta öğreticilerinin özlük hakları saklıdır.

Geçmiş dönem sertifikalarının geçerlilik süresi

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik: 28.05.2015/29369 RG) (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları 3/7/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar sürücü belgesine dönüştürülür. Verilen bu süre içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer.

Direksiyon eğitim alanları ve direksiyon eğitim araçları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurslar direksiyon eğitim alanları ile direksiyon eğitim araçlarını bir yıl içinde bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Verilen süre içerisinde direksiyon eğitim araçları ile ilgili şartları yerine getirmeyen kursların o sertifikaya ait programları iptal edilir.

Önceki dönem kursiyerleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, açılan dönemlerde kayıtlı olan kursiyerler hakkında bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi hariç, 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurslarda kayıtlı olan kursiyerler
GEÇİCİ MADDE 5 – (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG)  Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurslarda kayıtlı olan kursiyerler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yürürlükte olan teorik ve uygulamalı ders programlarından sorumludur. Bu kursiyerlere bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki öğretim programlarına uygun sertifika düzenlenir.
Mevcut kurslar
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) (Değişik:05/12/2015-29553 RG) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurslar öğretim programı sayısını bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Verilen sürede ilgili şartları yerine getirmeyen kursların dönem açmalarına izin verilmez.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun hizmet içi eğitimi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1)(Değişik:05/12/2015-29553 RG)  Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen hizmet içi eğitime katılıp başarılı olmayanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilmez.

Yürürlük

        MADDE 50 –Bu Yönetmeliğin;

 

a) 1, 2, 3, 4, 6 ncı maddeleri,

 

b) 7 nci maddesiyle değiştirilen 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi,

 

c) 12 nci maddesiyle değiştirilen 17 nci maddenin ikinci fıkrası,

 

ç) 14 üncü maddesiyle değiştirilen 19 uncu maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları,

 

d) 18 inci maddesiyle değiştirilen 28 inci maddenin ikinci fıkrası,

 

e) 21 inci maddesiyle değiştirilen 31 inci maddenin birinci fıkrası,

 

f) 23, 24, 25, 26, 27 nci maddeleri,

 

g) 31 inci maddesi ile eklenen geçici 5, 6 ve 7 nci maddeleri,

 

1/1/2016 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

  

Ekleri için tıklayınız.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-3, EK-4 ve EK-5’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve EK-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 4, 6 ncı maddeleri,

b) 7 nci maddesiyle değiştirilen 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi,

c) 12 nci maddesiyle değiştirilen 17 nci maddenin ikinci fıkrası,

ç) 14 üncü maddesiyle değiştirilen 19 uncu maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları,

d) 18 inci maddesiyle değiştirilen 28 inci maddenin ikinci fıkrası,

e) 21 inci maddesiyle değiştirilen 31 inci maddenin birinci fıkrası,

f) 23, 24, 25, 26, 27 nci maddeleri,

g) 31 inci maddesi ile eklenen geçici 5, 6 ve 7 nci maddeleri,

1/1/2016 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/5/2013

28661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/6/2013

28683

2-

4/3/2014

28931

3-

18/6/2014

29034

4-

27/8/2014

29101

5-

28/5/2015

29369

 

EK-1

EK-3

EK-4

EK-5

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@