MEB 2019 Haziran seminer çalışma programını yayınladı İndirmek için TIKLAYIN

İÇİNDEKİLER MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI 3 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 6

Eğitim 31.05.2019, 14:12 31.05.2019, 14:19
MEB 2019 Haziran seminer çalışma programını yayınladı İndirmek için TIKLAYIN

2019 Haziran Öğretmenlerin Mesleki  Çalışma Programı için TIKLAYINIZ.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE
GELİŞTİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRETMENLERİN 2019 HAZİRAN
DÖNEMİ
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
ANKARA
2019 

İÇİNDEKİLER
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI .................................................... 3
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ..................................................... 6
İLKOKULLAR MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI........................................................................................ 10
ORTAOKULLAR MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI .................................................................................. 14
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ............................................................. 18
MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ................. 22
İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve LİSELERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI .......................................... 26
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ...................... 33
HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ............................................... 37
EKLER ................................................................................................................................................... 41
EK 1 “Haydi Etkinlik Üretelim” Etkinlik Hazırlama Yönergesi ........................................................... 42
EK 1.1 Etkinlik Plan Örneği ................................................................................................................. 43
EK 2 Etkinlik Örnekleri ....................................................................................................................... 44
EK 2.1 Oryantiring Etkinlik Örneği ....................................................................................................... 45
EK 2.2 Oryantiring Etkinlik Örneği ..................................................................................................... 46
EK 2.3 Müze Eğitimi Etkinlik Örneği (İlkokul) ...................................................................................... 48
EK 2.4 Müze Eğitimi Etkinlik Örneği (Ortaokul) .................................................................................. 50
EK 2.5 Müze Eğitimi Etkinlik Örneği (Lise) .......................................................................................... 52
 
3
Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları
İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
 b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
 c) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği
 Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin
mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaya dayalı yeni
bir mesleki gelişim programı hazırlanmıştır.
Bu kapsamda ilgi (a) Yönetmelik’in 38, ilgi (b) Yönetmelik’in 87 ve ilgi (c)
Yönetmelik’in 52. maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu
öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin kişisel, mesleki ve alana yönelik
bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin
çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin
ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla Haziran 2019 dönemi mesleki çalışma
programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.
A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve
içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile
ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında
bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerileri geliştirmek.
6. Eğitim ve öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl
için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak.
7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün
çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile
içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak. 
4
B. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu
Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile
Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.
C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının
ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla
karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programlarının
incelenmesi ve gelecek öğretim yılı hazırlıklarının yapılması.
2. Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Okul dışı öğrenme ortamlarında işlenecek ders ve
kazanımların belirlenmesi, yeni etkinliklerin üretilmesi ve paylaşılması
3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve
teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.
4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden
yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.
5. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı
sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
6. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan
sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı
düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
7.Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve
değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
8. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken
çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve
İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
9. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan
eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı
gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında
mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde
eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi)
2. Okul aile iş birliği
3. Teknoloji ve madde bağımlılığı
4. Okul Tabanlı Afet Eğitimi
5. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.)
6. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin
7. Ergenlerle iletişim
8. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi
9. Sınav kaygısı
10. Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma 
5
11. Okulda ilk yardım
12. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma
13. Etkin sınıf ve okul yönetimi
14. Değişen okul rolleri (okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme)
15. Liderlik ve örgüt kültürü
16. Okullarda kriz yönetimi
17. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
18. Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı
19. Okul ve çevre güvenliği
20. İş sağlığı ve iş güvenliği konuları
21. Değerler eğitimi
22. Kaynaştırma eğitimi
23. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
24. Kapsayıcı eğitim
25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
26. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler
27. Güncellenen öğretim programları
Ayrıca mesleki gelişim programında yer alan etkinlik temelli okul dışı öğrenme
faaliyetlerinde yararlanılmak üzere ekteki etkinlik yönergesi ile etkinlik örneklerinin
öğretmenlerimiz tarafından incelenmesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına hazırlık olarak
ders kazanımlarına uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve tüm öğretmenlerle paylaşılması
sağlanacaktır.

Yorumlar (0)
-4°
sisli
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 18 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:01
Öğle 13:04
İkindi 15:35
Akşam 17:57
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 18 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@