MEB 2019 Haziran seminer çalışma programını yayınladı İndirmek için TIKLAYIN

İÇİNDEKİLER MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI 3 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI 6

Eğitim 31.05.2019, 14:12 31.05.2019, 14:19
MEB 2019 Haziran seminer çalışma programını yayınladı İndirmek için TIKLAYIN

2019 Haziran Öğretmenlerin Mesleki  Çalışma Programı için TIKLAYINIZ.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE
GELİŞTİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRETMENLERİN 2019 HAZİRAN
DÖNEMİ
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
ANKARA
2019 

İÇİNDEKİLER
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI .................................................... 3
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ..................................................... 6
İLKOKULLAR MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI........................................................................................ 10
ORTAOKULLAR MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI .................................................................................. 14
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ............................................................. 18
MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ................. 22
İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve LİSELERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI .......................................... 26
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ...................... 33
HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI ............................................... 37
EKLER ................................................................................................................................................... 41
EK 1 “Haydi Etkinlik Üretelim” Etkinlik Hazırlama Yönergesi ........................................................... 42
EK 1.1 Etkinlik Plan Örneği ................................................................................................................. 43
EK 2 Etkinlik Örnekleri ....................................................................................................................... 44
EK 2.1 Oryantiring Etkinlik Örneği ....................................................................................................... 45
EK 2.2 Oryantiring Etkinlik Örneği ..................................................................................................... 46
EK 2.3 Müze Eğitimi Etkinlik Örneği (İlkokul) ...................................................................................... 48
EK 2.4 Müze Eğitimi Etkinlik Örneği (Ortaokul) .................................................................................. 50
EK 2.5 Müze Eğitimi Etkinlik Örneği (Lise) .......................................................................................... 52
 
3
Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları
İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
 b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
 c) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği
 Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin
mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaya dayalı yeni
bir mesleki gelişim programı hazırlanmıştır.
Bu kapsamda ilgi (a) Yönetmelik’in 38, ilgi (b) Yönetmelik’in 87 ve ilgi (c)
Yönetmelik’in 52. maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu
öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin kişisel, mesleki ve alana yönelik
bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin
çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin
ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla Haziran 2019 dönemi mesleki çalışma
programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.
A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve
içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile
ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında
bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerileri geliştirmek.
6. Eğitim ve öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl
için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak.
7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün
çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile
içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak. 
4

B. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu
Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile
Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.
C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının
ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla
karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programlarının
incelenmesi ve gelecek öğretim yılı hazırlıklarının yapılması.
2. Okul Dışı Öğrenme Etkinlikleri: Okul dışı öğrenme ortamlarında işlenecek ders ve
kazanımların belirlenmesi, yeni etkinliklerin üretilmesi ve paylaşılması
3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve
teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.
4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden
yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.
5. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı
sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
6. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan
sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı
düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
7.Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve
değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
8. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken
çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve
İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
9. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan
eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.
İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı
gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında
mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde
eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi)
2. Okul aile iş birliği
3. Teknoloji ve madde bağımlılığı
4. Okul Tabanlı Afet Eğitimi
5. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.)
6. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin
7. Ergenlerle iletişim
8. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi
9. Sınav kaygısı
10. Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma 
5
11. Okulda ilk yardım
12. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma
13. Etkin sınıf ve okul yönetimi
14. Değişen okul rolleri (okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme)
15. Liderlik ve örgüt kültürü
16. Okullarda kriz yönetimi
17. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
18. Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı
19. Okul ve çevre güvenliği
20. İş sağlığı ve iş güvenliği konuları
21. Değerler eğitimi
22. Kaynaştırma eğitimi
23. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
24. Kapsayıcı eğitim
25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
26. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler
27. Güncellenen öğretim programları
Ayrıca mesleki gelişim programında yer alan etkinlik temelli okul dışı öğrenme
faaliyetlerinde yararlanılmak üzere ekteki etkinlik yönergesi ile etkinlik örneklerinin
öğretmenlerimiz tarafından incelenmesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına hazırlık olarak
ders kazanımlarına uygun yeni etkinliklerin üretilmesi ve tüm öğretmenlerle paylaşılması
sağlanacaktır.


Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:25
Güneş 07:55
Öğle 12:48
İkindi 15:10
Akşam 17:31
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@